ICT


ICT 1.0

(ICT overig [communicatie algemeen], ICT overig [informatie algemeen], ICT overig [automatisering algemeen])

informatie- en communicatietechnologie, hoogwaardige technologie die bestemd is voor het verstrekken en uitwisselen van informatie, met name met behulp van computers, telecommunicatie en informatiesystemen; ook: industriële sector die zich bezighoudt met de informatie- en communicatietechnologie; ICT-sector; ook: informatie- en communicatietechnologie als schoolvak of opleiding

Semagram


ICT…

is technologie

 • [Toepassingsgebied of bereik] betreft de technologie op het gebied van informatie en communicatie

  Algemene voorbeelden


  Informatie- en communicatietechnologie (ICT) neemt een steeds belangrijker plaats in binnen ons onderwijs.

  http://home.wanadoo.nl/emmaus/gids.htm

  ICT zal niet alleen in het bedrijfsleven, maar ook bij de overheid tot snellere productontwikkeling leiden.

  http://ciconline.ez.nl/files/DeDigitaleDelta.pdf,

  De revolutie in informatie- en communicatietechnologie (ICT) is waarschijnlijk de meest belangrijke en tegelijk ook de meest onvoorspelbare, ongrijpbare technologische ontwikkeling.

  http://www.awt.nl/nl/,

  In ons onderzoek proberen we concrete gebruikspraktijken én ervaringen en houdingen van gebruikers zo gedetailleerd mogelijk in kaart te brengen om op die manier te laten zien hoe ICT's betekenis krijgen in deze praktijken.

  http://www.pscw.uva.nl/discorsi/,

  Voor veel docenten is ICT momenteel nog een drempel, Kennisnet probeert dit toegankelijker te maken aan de hand van voorbeeldprojecten.

  http://www.waag.org/expertisecentrum/publicaties/PLAY-verslag.pdf,

  Het optimistische denken ging volledig voorbij aan de negatieve effecten van de modernisering. Vergeet niet dat veel mensen niet veranderingsgezind zijn en helemaal geen trek hebben hun leven lang te leren. Die modernisering (ICT, privatisering, commercialisering) had wel degelijk een bedreigende uitwerking. Veel banen voor lager opgeleiden verdwenen. Er ontstonden harde selectiemechanismen op de arbeidsmarkt met ratrace-achtige toestanden.

  Nederlands Dagblad,

  Nieuwe technologieën, waaronder ICT, bieden ook kansen voor nieuwe relaties en nieuwe netwerken, die mensen dichter bij elkaar kunnen brengen.

  http://www.let.kun.nl/archeologie/publ.htm,

  Volgens de D66-bewindsvrouw hebben niet alleen patiënt en hulpverlener belang bij de modernisering, maar is ICT ook belangrijk om in de toekomst de meer decentrale zorg in de gaten te kunnen houden.

  De Limburger,

  Combinatiemogelijkheden


  als subject bij een werkwoord


  • beïnvloeden
  • bieden
  • bijdragen
  • doorbreken
  • faciliteren
  • helpen
  • scheppen
  • transformeren
  • veranderen
  • verbinden
  • vereenvoudigen
  • vervullen
  • voorkomen
  • voorzien

  Langzamerhand groeit het besef dat het gebruik van ICT geen toevoeging is aan of een substitutie van delen van het huidige onderwijsproces, maar dat ICT onderwijs transformeert.

  http://www.hbo-raad.nl/hboraad/domeinen/index.cfm?fuseaction=frameStart=1=84990=88663361,

  De relatie tussen sociale context en het gebruik van ICT's is wederkerig: de sociale organisatie van het huishouden vormt de acceptatie en het gebruik van ICT's, maar ICT's kunnen op hun beurt ook weer de gang van zaken binnen een huishouden sterk beïnvloeden.

  http://www.pscw.uva.nl/discorsi/,

  Verscheidenheid in taal en cultuur is ook een belangrijk deel van ons gemeenschappelijke erfgoed; ICT voorziet in nieuwe manieren om aan deze verscheidenheid uitdrukking te geven.

  http://www.wsis.nl/static/faq.php

  ICT vereenvoudigt en faciliteert uitwisseling van data, kennis en ervaring.

  http://www.hbo-raad.nl/hboraad/domeinen/index.cfm?fuseaction=frameStart=1=84990=88663361,

  Het is maar de vraag of deze kwestie zo eenzijdig mag bekeken worden: op het ogenblik dat ICT doorbreekt beleven we juist een revival van culturalisme en nationalisme.

  http://simsim.rug.ac.be/courses/NL2000/ict/ict1.html

  ICT verbindt letterlijk en figuurlijk studenten, docenten, instellingen en de omgeving.

  http://www.hbo-raad.nl/hboraad/domeinen/index.cfm?fuseaction=frameStart=1=84990=88663361,

  Indien ICT voorkomt dat de productiviteitsgroei afvlakt, vervult ICT de rol van een doorbraaktechnologie die het groeiproces in de economie verjongt door een geheel nieuwe reeks kansen voor verdere ontwikkeling te scheppen.

  http://www.let.kun.nl/archeologie/publ.htm,

  De ICT biedt spectaculaire mogelijkheden voor een zeer omvangrijk en gevarieerd aanbod.

  http://www.minocw.nl/wetenschap/wtc/print.html

  ICT verandert de samenleving onomkeerbaar en tot in de haarvaten.

  http://www.minbzk.nl/directto.asp?tekst=1646,

  Aan de andere kant, biedt ICT tal van nieuwe mogelijkheden voor criminaliteitsbestrijding, zoals de digitalisering van strafdossiers, het digitaal aanleveren van bewijsmateriaal.

  http://www.awt.nl/nl/,

  Zal ICT [...] bijdragen aan het verminderen van de steeds grotere tijdsdruk binnen huishoudens?

  http://www.fss.uu.nl/soc/onderzoek/timecomp/paper7.pdf,

  Om in te kunnen spelen op de steeds weer nieuwe kansen die ICT ons biedt, zijn flexibiliteit en aanpassingsvermogen nodig, en een excellente ICT-basis.

  http://ciconline.ez.nl/files/DeDigitaleDelta.pdf,

  ICT helpt informatie uiterst goedkoop en snel te verzamelen, verwerken, bewerken en te verzenden.

  http://www.fss.uu.nl/soc/onderzoek/timecomp/paper7.pdf,

  Hoe kan ICT helpen de Millenniumdoelen te bereiken?

  http://www.wsis.nl/static/faq.php

  Daarnaast schept ICT nieuwe vormen van informatieasymmetrie, zoals tussen aanbieders en gebruikers van informatie, bijvoorbeeld bij het monitoren (registreren en interpreteren) van de handelingen van klanten (verkeersgedrag).

  http://www.wrr.nl/admin/pdf/voorstudies/v110.pdf

  als object bij een werkwoord


  • ICT aanschaffen
  • ICT afwijzen
  • ICT benutten
  • ICT gebruiken
  • ICT inpassen
  • ICT integreren
  • ICT inzetten
  • ICT ontwikkelen
  • ICT toepassen
  • ICT's gebruiken
  • ICT's inzetten

  Men gaat er van uit dat de informatiemaatschappij arbeidsvernietigend werkt als ICT wordt ingezet om bestaande jobfuncties te automatiseren.

  http://www.kbr.be/~capas/Rapports/SocieteInformation/NGT.htm,

  In de dagelijkse praktijk gebruiken mensen regelmatig ICT's op een heel andere manier dan waarvoor ze oorspronkelijk ontwikkeld zijn.

  http://www.pscw.uva.nl/discorsi/,

  Zo blijkt dat mensen vaak ICT's op een tamelijk onverwachte manier inzetten.

  http://www.pscw.uva.nl/discorsi/,

  Omdat ICT in het dagelijks leven en op de werkvloer steeds belangrijker wordt, zullen groepen die minder ICT aanschaffen en gebruiken achterop raken bij andere groepen, waardoor sociale ongelijkheden worden gecreëerd of vergroot.

  http://www.fss.uu.nl/soc/hg/nsv/md99.txt

  ICT-clusters (samenwerkingsverbanden van organisaties die ICT ontwikkelen en toepassen) spelen een belangrijke rol bij het toepassen en verspreiden van kennis.

  http://ciconline.ez.nl/files/DeDigitaleDelta.pdf,

  Vervolgens leidt de toename van het aantal computers in de economie, mogelijk gemaakt door drastische prijsverlagingen, tot een toename van de arbeidsproductiviteit in de bedrijfstakken die ICT gebruiken.

  http://www.plan.be/nl/pub/other/OPIT200201/OPIT200201nl.pdf

  Mensen hebben vaak zeer gegronde redenen om ICT en informatie af te wijzen, zoals het gevoel overstelpt te worden met informatie en daardoor een sterke behoefte aan controle en autonomie. Een andere vaak genoemde reden is dat ICT slecht kan worden ingepast in de dynamiek van het dagelijks leven.

  http://www.pscw.uva.nl/discorsi/,

  Een aanbod van onderwijsruimten die verschillende activiteiten mogelijk maken (begeleiding van kleine groepjes leerlingen, gelegenheid tot zelfstudie of samenwerking); de aanwezigheid van een mediatheek; mogelijkheden om ICT toe te passen; mogelijkheden voor de werkplekkenstructuur in het VMBO.

  http://www.onderwijsinspectie.nl/producten/onderwijsverslag_2001/VO.pdf,

  De recente sprong naar breedbandtechnologie biedt geheel nieuwe mogelijkheden om ICT te benutten door bedrijven, maatschappelijke instellingen, burgers en overheden.

  http://www.cyburg.org/NETS/startFrame.htm,

  De bedoeling van het project is om ICT te integreren in het dagelijkse klasgebeuren.

  http://www.ond.vlaanderen.be/ict/ictbrochuredec2000/ictbrochure35-37.pdf

  met adjectief ervoor


  • flexibel ICT
  • hoogwaardige ICT
  • onafhankelijke ICT
  • open ICT
  • toegankelijke ICT
  • de moderne ICT
  • de nieuwe ICT
  • de nieuwste ICT

  De vrijheid die een editor biedt als basisgebruiksmiddel voor flexibel en open ICT.

  http://people.mech.kuleuven.ac.be/~bruyninc/ictvisie.html,

  Ordina ondersteunt haar opdrachtgevers om met behulp van hoogwaardige ICT strategisch voordeel te behalen, door toepassing van een gedegen vakkennis van ICT in combinatie met voortdurende innovatie en een heldere kijk op bedrijfskundige vraagstukken.

  http://www.ordina.nl/privatedata/docupload/252/-00236_ned6.pdf,

  Een doorbraak [...] vereist echter van de zijde van de overheid een open oog voor het technologisch karakter van de moderne ICT in relatie tot traditionele, technisch verouderde stemmachines.

  http://www.sdu.nl/jaarverslag2001/verslag.html

  Wat zijn bijvoorbeeld de toepassingmogelijkheden en de effecten van de moderne ICT op de criminaliteitsbestrijding; hoe verloopt de internationale politie- en justitiesamenwerking in Europa?

  http://www.awt.nl/nl/,

  Ook bij nieuwe ICT zie je dat aanbieders vaak een sterk accent leggen op functioneel en informatief gebruik, terwijl voor consumenten juist de communicatiefuncties interessant zijn.

  http://www.pscw.uva.nl/discorsi/,

  Toch stellen sommigen het belang van KM in de nieuwe ICT nu reeds gelijk aan het nut van een BPR in de traditionele IT-omgeving.

  http://www.kvab.be/werking/cawet/cawet_inf/ngt.htm,

  Er gaan ongetwijfeld nieuwe opdrachten ontstaan in de innovatieve ruimte, gecreëerd door de invoering van de nieuwste ICT.

  http://www.kvab.be/werking/cawet/cawet_inf/ngt.htm,

  En je bent zeker niet alleen in je zoektocht naar meer onafhankelijke en toegankelijke ICT.

  http://people.mech.kuleuven.ac.be/~bruyninc/ictvisie.html,

  met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


  • vernieuwende ICT
  • de daarbij behorende ICT
  • uiteenlopende ICT's

  In de komende decade zal men de invloed van een vernieuwende ICT nog nadrukkelijker aanvoelen op het vlak van de locatie onafhankelijkheid van de administratieve bedrijfstaken.

  http://www.kbr.be/~capas/Rapports/SocieteInformation/NGT.htm,

  De betekenis van uiteenlopende ICT's, variërend van (groeps-)profilering, tot PET en anonimiseringstechnieken, voor opvattingen over individuele identiteit van personen.

  http://www.xs4all.nl/~ozse/annual_reports.htm,

  Geo-Informatie en de daarbij behorende ICT is een logisch gevolg van de immer elkaar opvolgende technieken van registreren en verwerken van data in de hedendaagse maatschappij.

  http://www.agriholland.nl/dossiers/home.html

  met adjectivisch voltooid deelwoord


  • geavanceerde ICT

  De uitgebreide klantendatabase, een van de sterke punten van Wehkamp, de moderne media en de geavanceerde ICT bieden [...] de middelen.

  http://www.wehkamp.nl/jaarverslag/wehkamp_A4_screen.pdf

  met substantief ervoor


  • eindtermen ICT
  • de afdeling ICT
  • de bestuurscommissie ICT
  • de leerweg ICT
  • de sector ICT
  • het vak ICT
  • adviseur ICT
  • servicemedewerker ICT
  • medewerker beheer ICT

  De negatieve effecten van deze lakse ingesteldheid komen later nog aan bod, maar de hogervermelde parallellen met klassieke leerprogramma's maken duidelijk dat de "eindtermen ICT" tegen deze louter op gebruik gerichte trend moeten ingaan, en een minimum aan op inzicht gerichte opleiding moeten voorzien.

  http://people.mech.kuleuven.ac.be/~bruyninc/ictvisie.html,

  Een van de aanleidingen voor het instellen van de bestuurscommissie ICT is het bevorderen dat ICT hoger op de bestuurlijke en politieke agenda wordt geplaatst.

  http://www.hbo-raad.nl/hboraad/domeinen/index.cfm?fuseaction=frameStart=1=84990=88663361,

  'Het huidige technopessimisme is overdreven, bevestigt Patrick Slaets, economisch adviseur ICT.'

  http://www.knack.be,

  Scholen vormen netwerken die zich specifiek richten op de invoering van door de overheid geïnitieerde vernieuwingen zoals de basisvorming, de tweede fase HAVO/VWO, de leerwegen VMBO en ICT.

  http://www.onderwijsinspectie.nl/producten/rapporten_VO/brochureVO2001_2002.pdf,

  De source-code van de onderwijsapplicatie dient te worden overgedragen aan de afdeling ICT van de KB.

  http://www.geheugenvannederland.nl/docs-nl.html,

  De geautomatiseerde informatievoorziening is het werkterrein van de medewerker beheer ICT.

  http://www.friesepoort.nl/

  Vooraleer we het tweedegraads vak van nabij bekijken, verdient het vak ICT dat sinds 2001 in veel scholen in het eerste jaar op het programma staat, onze aandacht.

  http://www.khleuven.be/publicaties/elfdegebod/Bestanden/Onderwijsbijlage.pdf,

  De hoofdtaken van de Servicemedewerker ICT zijn: monteren/samenstellen en gebruiksgereed maken en houden van (nieuwe) computerconfiguraties; installeren van hard- en software, updates en uitbreidingen; aanpassen van hardware aan nieuwe situaties; beveiligen van het systeem door preventieve maatregelen te treffen [...]; adviseren bij aanschaf van van hard- en software en supplies; uitvoeren en onderhouden van back-up- en herstelprocedures; onderhouden en beheren van gegevens en bestanden op lokaal niveau.

  http://www.friesepoort.nl/

  In de sector ICT waar er zich tijdens de eerste negen maanden van vorig jaar een spectaculaire stijging van de productie voordeed, was er voor het 4de kwartaal van 2000 en voor het 1ste kwartaal geen verdere productietoename meer.

  http://www.vcb.be/bericht-vlaamsewelvaart.htm,

  In het derde kwartaal is een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder de klanten van de sector ICT.

  http://www.dz.nl/,

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: binnen

  • ICT binnen arbeidsorganisaties
  • ICT binnen het onderwijs

  Daarna wordt op basis van empirische gegevens bekeken hoe deze tendens zich voordoet in het geval van één van de meest in het oogspringende toepassingen van ICT binnen arbeidsorganisaties: het fenomeen telewerken.

  http://www.fss.uu.nl/soc/onderzoek/timecomp/paper7.pdf,

  Er zijn niettemin duidelijke knelpunten aan te wijzen met betrekking tot het ICT binnen het onderwijs: naast een tekort aan (landelijke en lokale) ICT-voorzieningen, wordt een moderne toepassing van ICT in het onderwijs belemmerd door een achterblijvende deskundigheid bij docenten en een trage ontwikkeling van zowel toepasbare educatieve software als op het gebruik van ICT afgestemde onderwijsmethodes.

  http://ciconline.ez.nl/files/DeDigitaleDelta.pdf,

  Voorzetsel: in

  • ICT in de zorg
  • ICT in het hbo
  • ICT in het onderwijs

  Alvorens mijn bedenkingen te uiten, meen ik te moeten vaststellen dat de auteurs met mij van mening zijn dat ICT in de zorg haar kern vindt in het primaire proces van de zorg, namelijk in de verhouding van de arts(hulpverlener) tot de patiënt.

  http://www.nvbe.nl/artikelen/artikelenhome.html,

  De units hebben elk een ontwikkelingsplan opgesteld, waarin de specifieke scholingsdoelen zijn opgenomen. Onderwerpen daarin zijn: competentie behouden en verwerven, anti-stresscursussen, ICT in het onderwijs en praktijkgerelateerde scholing, zoals docentstages.

  http://www.albeda.nl/algemeen/info/kwaliteitsverslag/kv_frame.html,

  De visie van de bestuurscommissie op ICT in het hbo is een optelsom van een aantal belangrijke issues die zij de afgelopen periode heeft bestudeerd.

  http://www.hbo-raad.nl/hboraad/domeinen/index.cfm?fuseaction=frameStart=1=84990=88663361,

  in voorzetselgroep


  • binnen de ICT

  De huidige globalisering, en het antwoord daarop in de vorm van flexibilisering, zou zonder de razendsnelle ontwikkelingen binnen de ICT, en de daarmee gepaard gaande daling in toepassingskosten, natuurlijk onmogelijk zijn geweest.

  http://www.fss.uu.nl/soc/onderzoek/timecomp/paper7.pdf,

  Een personeelsverloop van 20% per jaar binnen de ICT is geen uitzondering!

  http://www.iridescent.nl/artikel/Organisatie%20evaluatie.htm

  Ontwikkelingen binnen de ICT hebben ook gevolgen voor de Rekenkamer zelf.

  http://www.rekenkamer.nl/

  Overigens is standaardisatie binnen de ICT een groot probleem, omdat het standaardisatieproces vaak sterk achterloopt op de technische ontwikkelingen.

  http://www.wrr.nl/admin/pdf/voorstudies/v110.pdf

  • ondersteund door ICT

  Op diverse plaatsen in de hogeschool wordt gewerkt aan onderwijsvernieuwing, ondersteund door ICT.

  http://www.cetis.hvu.nl/informaticabeleidsplan/,

  • in ICT
  • in de ICT
  • investeringen in ICT
  • ontwikkelingen in ICT
  • trends in ICT
  • investeren in ICT
  • een diploma in de ICT

  In negen van de tien gevallen verlopen technologieprojecten met problemen, die niet of nauwelijks worden vastgelegd. Toch zegt ruim 60 procent van de ondernemers de komende twee jaar meer in ICT te steken.

  Haarlems Dagblad,

  De investeringen in ICT daalden, volgens opgave van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen, in een jaar tijd met 70 procent, naar 140 miljoen euro in 2001.

  NRC,

  Daarnaast wordt geïnvesteerd in kennis van de laatste ontwikkelingen en trends in ICT.

  http://www.ordina.nl/privatedata/docupload/252/-00236_ned6.pdf,

  In de afgelopen jaren is door het bedrijfsleven fors geïnvesteerd in ICT en e-commerce.

  http://www.hellavoute.nl/

  In totaal wordt vanaf 2002 jaarlijks 150 miljoen geïnvesteerd in ICT en wetenschapsbeleid.

  ANP,

  Deze opleidingen zijn speciaal bedoeld voor gediplomeerden die in korte tijd een diploma in de ICT willen behalen.

  http://www.friesepoort.nl/

  Ook de samenhang tussen investeringen in ICT en de ontwikkeling van de werkgelegenheid moet nog diepgaander bestudeerd worden om de potentiële voordelen van deze radicale innovatie voor de Europese economie in het algemeen en de Belgische economie in het bijzonder beter te kunnen evalueren.

  http://www.plan.be/nl/pub/other/OPIT200201/OPIT200201nl.pdf

  Een mogelijke reden zou kunnen zijn dat de meerderheid van de beslissingsnemers in de industrie van rijpere leeftijd zijn, zelf geen opleiding en/of praktijk in de ICT genoten hebben, en dus met onvoldoende dossierkennis en kritische zin beslissingen nemen over de aankoop van ICT-pakketten.

  http://people.mech.kuleuven.ac.be/~bruyninc/ictvisie.html,

  • ondersteund met ICT
  • onderwijs met ICT
  • vertrouwd raken met ICT

  Dit beleidsplan geeft kaders en voorwaarden voor het werken aan studentgericht, vraaggestuurd onderwijs, ondersteund met ICT.

  http://www.cetis.hvu.nl/informaticabeleidsplan/,

  In het congrespaper wordt daarom tenslotte de vraag beantwoord hoe een ambtelijke instantie bij de gestandaardiseerde uitvoering van regelgeving, daarbij ondersteund met ICT, toch de gelegenheid blijft houden om de noodzakelijke aandacht aan de individuele situatie van de aanvrager te besteden.

  http://www.siswo.uva.nl/sznet/Onderzoek_publicaties/Themas/abstractsthemas.asp?id=1339,

  Ook een leven lang leren kan vorm krijgen door onderwijs met ICT aan te bieden.

  http://www.lsvb.nl/_downloads/reactie_HOOP2000.pdf,

  Veranderingen in onderwijs met ICT: ambities en resultaten. In dit hoofdstuk worden de ambities en de resultaten besproken die de Hogeschool van Utrecht in de planperiode nastreeft voor onderwijs met ICT.

  http://www.cetis.hvu.nl/informaticabeleidsplan/,

  Het is een absolute noodzaak dat onze leerlingen, net als hun leeftijdsgenoten, vertrouwd raken met ICT.

  http://www.fovig.nl/

  Er was een groeiende achterstand ten opzichte van ziende kinderen, die spelenderwijs vertrouwd raken met ICT in het algemeen en computers in het bijzonder.

  http://www.fovig.nl/

  • onderzoek naar ICT
  • vraag naar ICT

  Systematisch en geprogrammeerd universitair onderzoek naar ICT en misdaad is nauwelijks aanwezig.

  http://www.awt.nl/nl/,

  Het is geen toeval dat in de VS vooral de sectoren waarin grote concurrentie bestaat een grote vraag naar ICT laten zien.

  http://www.dnb.nl/

  • visie op ICT
  • op het gebied van (de) ICT
  • op het terrein van (de) ICT
  • op het vlak van (de) ICT
  • op het gebied van ICT's
  • op dit terrein van ICT
  • gericht op ICT

  Je moet je eerst door lange lappen tekst over de visie van de overheid op ICT en e-commerce worstelen voordat je ontdekt dat je via de site je werkbriefje elektronisch kunt invullen.

  NRC,

  De vraag die in ons onderzoek centraal staat, is hoe het adoptieproces van consumententoepassingen op het gebied van ICT's precies verloopt.

  http://www.pscw.uva.nl/discorsi/,

  Op het terrein van de ICT wordt onder meer programmatuur ontwikkeld die nodig is voor het aanvragen, verzenden en personaliseren van de reisdocumenten.

  http://www.bprbzk.nl/

  Ook de gebruikte programmatuur en applicaties zijn niet op alle ministeries dezelfde. Daardoor wordt het interdepartementale berichtenverkeer gehandicapt. Op dit terrein van ICT wordt nog niet gemeenschappelijk opgetrokken.

  http://www.wetgevingsjuristen.nl/frameset3.html,

  De visie van de bestuurscommissie op ICT in het hbo is een optelsom van een aantal belangrijke issues die zij de afgelopen periode heeft bestudeerd.

  http://www.hbo-raad.nl/hboraad/domeinen/index.cfm?fuseaction=frameStart=1=84990=88663361,

  De impact van de revolutionaire ontwikkelingen op het gebied van ICT raakt de bibliotheken in de kern van haar bestaan.

  http://www.pbcnb.nl/upload/Bestanden_Publicaties/herstructurering/openpoort.pdf

  De overheid heeft op het vlak van de ICT geen blijk kunnen geven van dezelfde vooruitziendheid als op het vlak van, bijvoorbeeld, de telecommunicatie: het enorme succes van de mobiele telefonie in Europa is voor het grootste deel te wijten aan het feit dat gemeenschappelijke standaarden (GSM, UMTS) zijn afgesproken, waaraan alle commerciële aanbieders zich moeten houden.

  http://people.mech.kuleuven.ac.be/~bruyninc/ictvisie.html,

  Het betreft hier kleinschalige projecten in samenwerking met een interne of externe partner gericht op ICT als medium voor leren en onderwijs.

  http://www.oecr.nl/icto/,

  Daarnaast zijn er ook diverse Europese RD-programma's gericht op ICT, zoals MEDEA en het IST-programma.

  http://ciconline.ez.nl/files/DeDigitaleDelta.pdf,

  • informatie over ICT

  De monitor heeft als doelen het voorzien in een gezamenlijk referentiekader van de programmaonderdelen, de verbetering van de informatie over ICT voor de samenleving en de stimulering van verder onderzoek.

  http://infomes.magw.nl/programma/achtergrond/brochure_mes2001.pdf,

  • idealen rond ICT
  • ontwikkelingen rond ICT
  • problematiek rond ICT
  • de hype rond ICT
  • ontwikkelingen rondom ICT
  • problematiek rondom ICT

  Alle idealen rond ICT in het onderwijs gaan uit van één basisvoorwaarde: een naadloze integratie tussen de talrijke benodigde systemen.

  http://www.surfbureau.nl/cahier/Pages/26/26inhoud.html

  De hype rond ICT is ook wat gekoeld, de verwachtingen en investeringen rond internet zijn teruggeschroefd.

  http://www.klasse.be/archieven/archieven.taf?actie=detail=7949

  Het gebrek aan aandacht voor de maatschappelijke dimensies van de ontwikkelingen rond ICT kan deels verklaard worden door de preoccupatie van Westerse overheden met kwesties rond de 'infrastructuur' van de informatiesamenleving.

  http://www.wrr.nl/admin/pdf/voorstudies/v110.pdf

  Vervolgens wordt een overzicht gegeven van de relevante technologische, sociale en economische ontwikkelingen rond ICT en internet die in het bijzonder van invloed zijn op de publieke dimensie van kennis.

  http://www.wrr.nl/admin/pdf/voorstudies/v110.pdf

  Het vierde hoofdstuk in "Het elfde gebod" biedt een beknopte inleiding tot de problematiek rond ICT, software en copyright.

  http://www.khleuven.be/publicaties/elfdegebod/Bestanden/Onderwijsbijlage.pdf,

  De beveiligingsproblematiek rondom ICT blijft derhalve een majeur onderwerp voor de BVD.

  http://www. minbzk. nl/pdf/vh/bvd/jaarverslag_bvd_00. pdf,

  Een belangrijk onderdeel [...] is de ICT-monitor waarin halfjaarlijks de belangrijkste ontwikkelingen rondom ICT en samenleving ter beschikking komen.

  http://infomes.magw.nl/programma/achtergrond/brochure_mes2001.pdf,

  • toegang tot ICT

  Het onderwijs heeft een belangrijke taak m.b.t. kennis van en toegang tot ICT.

  http://www.deventer.nl/Frm/Frm-Welkom.html

  • de samenhang tussen ICT en arbeidsmarkt
  • de samenhang tussen ICT en maatschappij
  • de samenhang tussen ICT en samenleving

  De samenhang tussen ICT en maatschappij is zeer divers.

  http://infomes.magw.nl/programma/achtergrond/brochure_mes2001.pdf,

  De samenhang tussen ICT en de arbeidsmarkt moeten worden verbonden met de ontwikkeling van de kenniseconomie en de actieve samenleving.

  http://infomes.magw.nl/programma/achtergrond/brochure_mes2001.pdf,

  Onderzoek naar de samenhang tussen ICT en de samenleving begint dan ook met het daadwerkelijk meten.

  http://infomes.magw.nl/programma/achtergrond/brochure_mes2001.pdf,

  • aanbieders van ICT
  • aspecten van ICT
  • beheer van ICT
  • gebruik van ICT
  • gebruikmaken van ICT
  • ontwikkeling van ICT
  • toepassing van ICT
  • de aanschaf van (de) ICT
  • de afhankelijkheid van (de) ICT
  • de beschikbaarheid van (de) ICT
  • de betekenis van (de) ICT
  • de bijdrage van (de) ICT
  • de diffusie van (de) ICT
  • de gevolgen van (de) ICT
  • de impact van (de) ICT
  • de implementatie van (de) ICT
  • de integratie van (de) ICT
  • de intrede van (de) ICT
  • de introductie van (de) ICT
  • de invloed van (de) ICT
  • de invoering van (de) ICT
  • de inzet van (de) ICT
  • de kracht van (de) ICT
  • de mogelijkheden van (de) ICT
  • de opkomst van (de) ICT
  • de opmars van (de) ICT
  • de rol van (de) ICT
  • de zegeningen van (de) ICT
  • de acceptatie van ICT's
  • de betekenis van ICT's
  • het belang van (de) ICT
  • het effect van (de) ICT
  • het implementeren van (de) ICT
  • het inzetten van (de) ICT
  • het succes van (de) ICT
  • het toepassen van (de) ICT
  • het gebruik van ICT's
  • kennis van de ICT
  • in de wereld van de ICT
  • met behulp van ICT
  • onder invloed van ICT

  De afgelopen jaren zijn de ontwikkeling, toepassing en het beheer van ICT vooral benaderd vanuit een eigen verantwoordelijkheid van instellingen.

  http://www.hbo-raad.nl/hboraad/domeinen/index.cfm?fuseaction=frameStart=1=84990=88663361,

  Uit het onderzoek komt vooral naar voren dat de betekenis van ICT's in het dagelijks leven van de verschillende leden van een huishouden allesbehalve eenduidig is.

  http://www.pscw.uva.nl/discorsi/,

  Wat zijn de verschillen in acceptatie en gebruik van ICT's tussen leden van dat huishouden en hoe kun je die verklaren?

  http://www.pscw.uva.nl/discorsi/,

  Maar dan moeten de ondernemingen wel meer en efficiënter gebruik leren maken van ICT en internet.

  http://www.knack.be,

  Bij mijn weten was er dit jaar slechts één projectaanvraag die gebruik wilde maken van ICT.

  http://www.kandl.be/documents/srcvrapp_200302.pdf,

  De type A organisaties lopen voorop in de ontwikkelingen, zien het inzetten van ICT als strategisch uitgangspunt, waarbij de risico's van "early adapter" worden afgezet tegen de voordelen van de voorsprong.

  http://www.hbo-raad.nl/hboraad/domeinen/index.cfm?fuseaction=frameStart=1=84990=88663361,

  Het project Computers in het Amsterdams Onderwijs (CIAO) is een initiatief van de gemeente Amsterdam en ondersteunt basisscholen bij de invoering van ICT.

  http://www.cyburg.org/NETS/startFrame.htm,

  De implementatie van ICT dient gepaard te gaan met goed afgestemde initiatieven inzake schoolorganisatie, flexibilisering van curricula, ondersteunende instructiemodellen en op zelfstandigheid gericht leren.

  http://www.klascement.net/picto/gevangen.htm,

  De conclusie was onder meer dat de implementatie van ICT gepaard gaat met overspannen verwachtingen over de heilzame werking die de inzet ervan teweeg kan brengen.

  http://www.wrr.nl/admin/pdf/voorstudies/v110.pdf

  De sociale vorming op school kan ook in het gedrang komen door nieuwe vormen van individualiserend leren, waarbij klassikaal onderwijs gedeeltelijk wordt vervangen door zelfstandig leren (al dan niet met behulp van ICT).

  http: //www.omv.nl/ATEST/fnieuwsbrief/FNIEUWS.html,

  De bijdrage van ICT aan de bedrijfsvoering moet centraal staan bij de keuze van VIAG-produkten en activiteiten.

  http://www.viag.nl/,

  Deze stijging in de vraag naar hoger opgeleiden is het resultaat van de technologische verandering, en een voortdurend tekort aan mensen met de nodige kennis en vaardigheden kan de diffusie van ICT op termijn ernstig belemmeren.

  http://www.plan.be/nl/pub/other/OPIT200201/OPIT200201nl.pdf

  Het tweede luik van het rapport analyseert de diffusie van ICT in de Belgische economie in vergelijking met de Europese Unie en de Verenigde Staten.

  http://www.plan.be/nl/pub/other/OPIT200201/OPIT200201nl.pdf

  In de toekomst wordt de beschikbaarheid van ICT net zo vertrouwd als andere nutsvoorzieningen als elektriciteit en watervoorziening.

  http://www.vsnu.nl/show?id=3577=246,

  De ongelijkheid in de commerciële aspecten van ICT in het onderwijs is de reden van de bovenvermelde onwetendheid: onderwijsoverheden gaan op hun knieën smeken bij Microsoft om de licenties voor alles en nog wat toch maar niet te duur te maken, omdat ze om één of andere duistere reden denken dat enkel Microsoft nuttige software kan leveren.

  http://people.mech.kuleuven.ac.be/~bruyninc/ictvisie.html,

  Om de beschikbaarheid van systematische empirische kennis en informatie over de maatschappelijke aspecten van ICT te verbeteren, zal tussen 1999 en 2003 onder de vleugels van NWO het onderzoeksprogramma "Maatschappij en Elektronische Snelwegen" (MES) worden uitgevoerd.

  http://ciconline.ez.nl/files/DeDigitaleDelta.pdf,

  De economische en sociale afhankelijkheid van ICT neemt mede hierdoor verder toe.

  http://www. minbzk. nl/pdf/vh/bvd/jaarverslag_bvd_00. pdf,

  De mondiale economische vertraging en de gebeurtenissen op 11 september hebben in 2001 geleid tot een lager dan verwachte groei in de voormalige crisislanden landen. Dit komt voornamelijk door het kleine open karakter en de sterke afhankelijkheid van ICT.

  http://www.minfin.nl/default.asp?CMS_ITEM=MFCWD97E38097B037428DBB88237F7C2AF125X2X48969X7

  De overheid stelt als grootafnemer van ICT zelf hoge eisen in de contracten die zij voor eigen gebruik afsluit met aanbieders van ICT, in de hoop dat deze als algemene standaard door de markt zullen worden overgenomen.

  http://www.minjust.nl/sdu/index.htm,

  Misschien dat op termijn van twintig tot dertig jaar de opmars van de ICT nog zo ver komt, dat iedere Indiër een PC naast z'n huisaltaartje heeft staan, maar voorlopig is het nog niet zo ver.

  http://www.dealerinfo.nl/2004/406/colum-06.htm

  Zulke cijfers geven maar zeer ten dele een beeld van het belang van de ICT voor de regionale samenleving, want inmiddels zijn ICT-toepassingen standaard in alle sectoren van de bedrijvigheid en dienstverlening.

  http://www.cyburg.org/NETS/startFrame.htm,

  Hoe forser de groei van de TFP, hoe beter de ontwikkeling en de integratie van de ICT in de economie, wat de macro-economische ontwikkeling garandeert.

  http://www.mineco.fgov.be/barometers/belgian_economy/belgian_economy_2001_nl.pdf,

  Op de beurs leidde de opkomst van ICT tot ongekende koersstijgingen.

  http://www.dnb.nl/

  Veel educatieve uitgeverijen verkeren in onzekerheid over het commercieel succes van ICT.

  http://www.clu.nl/,

  Soete & Weehuizen (2001) hebben, in navolging van een schematische indeling van Lundvall (1997), de effecten op de ontwikkeling van kennis onder invloed van ICT bestudeerd.

  http://www.wrr.nl/admin/pdf/voorstudies/v110.pdf

  Wat is de betekenis van ICT voor de locatie van activiteiten, hun interactie, logistiek en de inrichting van de fysieke ruimte?

  http://infomes.magw.nl/programma/achtergrond/brochure_mes2001.pdf,

  Ook over de invloed van ICT op de combinatie van arbeid, zorg en vrije tijd zijn geen eenduidige uitspraken mogelijk: er is eerder sprake van paradoxale ontwikkelingen.

  http://www.rathenau.nl/nl/profiel/index.html

  Schraven zou het Ministerie van Economische Zaken willen uitnodigen om een verkenning te laten uitvoeren waarbij op basis van de marktbehoefte nagegaan wordt in hoeverre ondernemingen structureel kunnen innoveren met behulp van ICT.

  http://www.ecp.nl/congres99/

  Over de zegeningen van ICT toont Van der Wurff zich nogal sceptisch.

  http://www.infodrome.nl/publicaties/domeinen/01_versl_wsh.html,

  De auteurs hebben verschillende aspecten van de publieke dimensie van kennis onderzocht en de gevolgen van ICT.

  http://www.wrr.nl/admin/pdf/voorstudies/v110.pdf

  Door het toepassen van ICT ontstaan nieuwe mogelijkheden om kennis te vergaren, nieuwe samenwerkingsverbanden en netwerken aan te boren.

  http://www.hbo-raad.nl/hboraad/domeinen/index.cfm?fuseaction=frameStart=1=84990=88663361,

  Men heeft het vaak over het implementeren van ICT in de veronderstelling dat als het netwerk eenmaal is gelegd, als de stekkers zijn geplugd in de even zovele terminals, de communicatie vanzelf zal volgen.

  http://www.nvbe.nl/artikelen/artikelenhome.html,

  Een greep uit het aanbod: communicatie met leerlingen in virtuele klassen, didactisch gebruik van ICT voor de leraar, hoekenwerking en ICT, draadloos werken, uitgebreid programma voor BuO, CST-wedstrijden Whizzkids en Screenteens over multimedia en Internet voor leerlingen e.d. Educa, de totaalvakbeurs: in 3 hallen krijgt u een totaaloverzicht gepresenteerd van alle middelen in en om de school.

  http://www.cst.be/event/vlod.asp

  Op het vlak van de meerwaarde voor de introductie van ICT in het onderwijs dringt de noodzaak van systematisch onderzoek zich op.

  http://users.pandora.be/michel.vanhalme/beleid.htm,

  Dat vergelijkend werk maakt het mogelijk om enkele tendensen weer te geven in verband met de mogelijke economische impact van ICT.

  http://www.plan.be/nl/pub/other/OPIT200201/OPIT200201nl.pdf

  De discussie over het effect van ICT op de sociale vaardigheden en de emotionele ontwikkeling van kinderen is nog volop aan de gang.

  http: //www. ond. vlaanderen. be/ict/veilig_ict/Veilig_internet_tips. pdf,

  De Belg kent de mogelijkheden van ICT beter dan we beseffen.

  http://www.fabrimetal.be/gen-nl/press/2002/Januari/ictanl.htm,

  Pesterijen zijn van alle tijden, maar de intrede van ICT in het onderwijs geeft de pestkop toch extra mogelijkheden.

  http: //www. ond. vlaanderen. be/ict/veilig_ict/Veilig_internet_tips. pdf,

  De échte kracht van ICT en het internet schuilt in productiviteits- en efficiëntieverhoging.

  http://www.knack.be/,

  Is invoering van ICT een zegen of een vloek?

  NRC,

  Gebrekkige kennis van de ICT houdt mensen niet weg van de arbeidsmarkt.

  NRC,

  Voor miljarden is in de aanschaf van ICT (informatie- en communicatietechnologie) geïnvesteerd.

  NRC,

  Het op internet publiceren van deze informatie doet niet geheel recht aan de mogelijkheden van ICT.

  http://www.waag.org/expertisecentrum/publicaties/PLAY-verslag.pdf,

  De inzet van ICT in de dienstensector heeft vooralsnog niet geleid tot de verwachte productiviteitsstijging.

  http://www.nrc.nl/nieuws/opinie/1011077179050.html,

  Inmiddels heeft de term architectuur zich gevestigd in de wereld van de ICT en ontwikkelt het zich gestaag tot een vakgebied.

  http://www.serc.nl/lac/LAC-2001/ lac-2000/3-realisatie/ervaringen.doc,

  Zoek je echter een opleiding waar het echt draait om de computer en wil je vakman of -vrouw worden in de wereld van de ICT, lees dan snel verder.

  http://www.friesepoort.nl/

  • uitgaven voor ICT

  Dit geldt met name voor de omvang van het computergebruik door leerlingen, de beschikbaarheid van computers en de financiële uitgaven voor ICT.

  http://www.ictonderwijs.nl/,

  gevolgd door als


  • ICT als dragende kracht
  • ICT als hulpmiddel
  • ICT als leermiddel
  • ICT als medium
  • ICT als nutsmiddel
  • ICT als keuzevak

  Een lid van de werknemersafvaardiging merkte op dat deze strategie zal ingebed zijn in een maatschappelijke visie, met de ICT als dragende kracht.

  http://www.ufsia.ac.be/VATP/OR/OR274Z120201.doc,

  Binnen de faculteiten, de Universiteitsbibliotheek en het Bureau van de Universiteit vindt een reeks van kleinere en grotere projecten plaats waarbij ICT als medium voor leren en onderwijs wordt ingezet.

  http://www.oecr.nl/icto/,

  Oorzaken van de verschillen moeten gevonden worden in de aard van curricula en de mate waarin ICT als hulp- en leermiddel toegepast wordt.

  http://www.albeda.nl/algemeen/info/kwaliteitsverslag/kv_frame.html,

  Afhankelijk hoe de definitie wordt gehanteerd, valt er best te bewijzen dat mainframes allang ICT als nutsmiddel bieden.

  http://www.computable.nl/artikels/archief3/d38jb3kz.htm,

  Zo is ICT als keuzevak geïntroduceerd in de tweede fase van het vwo en de havo en krijgt Stichting SURF in 1999 een bijdrage van [...] 4,5 miljoen voor projecten die zijn gericht op de verdere invoering van ICT in het hoger onderwijs.

  http://ciconline.ez.nl/files/DeDigitaleDelta.pdf,

  met ander, nevengeschikt substantief


  • ICT en arbeid
  • ICT en e-commerce
  • ICT en globalisering
  • ICT en (het) internet
  • ICT en kennistechnologie
  • ICT en maatschappij
  • ICT en multimedia
  • ICT en onderwijs
  • ICT en onderwijsontwikkeling
  • ICT en (de) samenleving
  • computers en ICT
  • informatica en ICT

  Is er nog leven na de dotcomcrisis? Jazeker, zegt Agoria, de federatie van de technologische industrie. Maar dan moeten de ondernemingen wel meer en efficiënter gebruik leren maken van ICT en internet.

  http://www.knack.be,

  In de afgelopen jaren is door het bedrijfsleven fors geïnvesteerd in ICT en e-commerce.

  http://www.hellavoute.nl/

  ICT en globalisering introduceren nieuwe dimensies in de misdaad.

  http://www.awt.nl/nl/,

  Het is evident dat ICT en kennistechnologie (die zich bezighoudt met onderwerpen die in dit rapport aan de orde kwamen, zoals gegevenspakhuizen, zoekmachines, datamining, intelligente software agents enz.) een belangrijke rol spelen bij de verdere ontwikkeling van een informatie- naar een kennismaatschappij.

  http://www.wrr.nl/admin/pdf/voorstudies/v110.pdf

  Er dient een actief beleid te worden gevoerd om de gewenste toename van het aantal hoger opgeleiden op met name het gebied van ICT en kennistechnologie te bewerkstelligen.

  http://www.wrr.nl/admin/pdf/voorstudies/v110.pdf

  Wat is de wisselwerking tussen ICT en maatschappelijke waarden en normen?

  http://infomes.magw.nl/programma/achtergrond/brochure_mes2001.pdf,

  In het stimuleringsprogramma staat de wederzijdse beïnvloeding van ICT en maatschappij centraal.

  http://infomes.magw.nl/programma/achtergrond/brochure_mes2001.pdf,

  De tweede groep van tien cursussen zijn themacolleges, met onderwerpen als biotechnologie, zinloos geweld, ICT en globalisering – alle vanuit filosofisch perspectief benaderd.

  http://www.leidenuniv.nl/mare/,

  Je moet je eerst door lange lappen tekst over de visie van de overheid op ICT en e-commerce worstelen voordat je ontdekt dat je via de site je werkbriefje elektronisch kunt invullen.

  NRC,

  Ook is beschreven op welke punten het onderzoek in Nederland naar ICT en arbeid tekort schiet.

  http://www.rathenau.nl/nl/profiel/index.html

  In een literatuurstudie is in beeld gebracht welke inzichten het onderzoek naar de relatie tussen ICT en arbeid tot op heden heeft opgeleverd en welke vooronderstellingen daarbij door de verschillende onderzoekers zijn gehanteerd.

  http://www.rathenau.nl/nl/profiel/index.html

  Zaken als kwaliteitszorg, flexibilisering van het onderwijs en ICT vragen om meer aandacht.

  http://www.cinop.nl/public/nieuws/index.htm,

  Bij de samenhang tussen onderwijs en ICT gaat het niet alleen om de 'traditionele' schoolsituatie, maar ook om de opleiding binnen organisaties.

  http://infomes.magw.nl/programma/achtergrond/brochure_mes2001.pdf,

  Ten vierde functioneert het platform als kennismakelaar voor de expertise op het gebied van onderwijs en ICT op de hogeschool: het ICT-platform blijft op de hoogte van de in de hogeschool aanwezige kennis en expertise, verspreidt die kennis en verwijst docenten met behoefte aan samenwerking naar de juiste personen en plaatsen in de hogeschool.

  http://www.cetis.hvu.nl/informaticabeleidsplan/,

  De gedachte is nu om deze activiteiten door middel van het stimuleringsprogramma NWO-MES verder te versterken en inhoudelijk te integreren met een empirisch gefundeerd programma van wetenschappelijke kennisontwikkeling over de samenhang tussen ICT en de samenleving.

  http://infomes.magw.nl/programma/achtergrond/brochure_mes2001.pdf,

  De ICT-monitor waarin halfjaarlijks de belangrijkste ontwikkelingen rondom ICT en samenleving ter beschikking komen.

  http://infomes.magw.nl/programma/achtergrond/brochure_mes2001.pdf,

  Een van de redenen zou kunnen zijn, dat de meeste effecten van een technologische ontwikkeling duidelijk beginnen te worden nadat meer dan 30 procent van de potentiële gebruikers daadwerkelijk over zijn gegaan tot aanschaf en gebruik. Die drempel wordt met ICT en internet sneller bereikt dan met voorgaande communicatietechnologieën als de telefoon, de radio, de televisie.

  http://www.wrr.nl/admin/pdf/voorstudies/v110.pdf

  Sommige kinderen en jongeren zijn zo intensief met computers en ICT in de weer dat ze op dat vlak tenslotte hun hele omgeving overklassen.

  http://www.khleuven.be/publicaties/elfdegebod/Bestanden/Onderwijsbijlage.pdf,

  Ga na in welke mate en op welke wijze jongens en meisjes verschillend omgaan met computers en ICT.

  http://www.khleuven.be/publicaties/elfdegebod/Bestanden/Onderwijsbijlage.pdf,

  De échte kracht van ICT en het internet schuilt in productiviteits- en efficiëntieverhoging.

  http://www.knack.be,

  Mijn boek, deze bijlage en de cursus waarbij ze gebruikt worden, willen bij toekomstige leerkrachten – en alle andere belangstellenden – kritische reflectie op gang brengen en/of stimuleren rond enkele mogelijke schaduwzijden van informatica en ICT.

  http://www.khleuven.be/publicaties/elfdegebod/Bestanden/Onderwijsbijlage.pdf,

  Minerva stimuleert Europese samenwerking op het gebied van open- en afstandsonderwijs (OAO) en informatie- en communicatietechnologie (ICT) in het onderwijs door bij leerkrachten, leerlingen, besluitvormers en het publiek in het algemeen een beter begrip te bevorderen over de gevolgen van OAO en ICT voor het onderwijs, door er mee op toe te zien dat er bij de ontwikkeling van onderwijsproducten en -diensten die op ICT en multimedia gebaseerd zijn op passende wijze rekening wordt gehouden met pedagogische overwegingen; door de toegang tot betere methoden en didactisch materiaal op dit gebied te bevorderen.

  http://www.europeesplatform.nl/,

  De specifieke doelstellingen zijn [...]: een kritische en verantwoorde toepassing van ICT voor onderwijsdoeleinden; erop toezien dat bij de ontwikkeling van op ICT en multimedia gebaseerde onderwijsproducten en -diensten op passende wijze rekening wordt gehouden met pedagogische overwegingen.

  http://www.europeesplatform.nl/,

  De bestuurscommissie komt op grond van bevindingen m.b.t. ICT en onderwijsontwikkeling tot de volgende aanbevelingen voor hogescholen.

  http://www.hbo-raad.nl/hboraad/domeinen/index.cfm?fuseaction=frameStart=1=84990=88663361,

  De bestuurscommissie heeft een aantal issues van het cluster ICT en onderwijsontwikkeling van het vorige hoofdstuk uitgewerkt.

  http://www.hbo-raad.nl/hboraad/domeinen/index.cfm?fuseaction=frameStart=1=84990=88663361,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  • Deltaplan-ICT
  • medewerker-ICT
  • niet-ICT
  • onderwijs-ICT
  • project-ICT

  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  • ICT-aanbieder
  • ICT-aanbod
  • ICT-aandeel
  • ICT-aangelegenheid
  • ICT-aanleverend
  • ICT-aanpak
  • ICT-aanpassing
  • ICT-academie
  • ICT-achtergrond
  • ICT-acquisitie
  • ICT-activiteit
  • ICT-adres
  • ICT-advies
  • ICT-adviesbureau
  • ICT-adviesorgaan
  • ICT-adviseur
  • ICT-afdeling
  • ICT-afhankelijkheid
  • ICT-afnemend
  • ICT-afnemer
  • ICT-agenda
  • ICT-analfabeet
  • ICT-analfabetisme
  • ICT-apparatuur
  • ICT-appeal
  • ICT-applicatie
  • ICT-applicatiebeheerder
  • ICT-arbeidsaanbod
  • ICT-arbeidsmarkt
  • ICT-architect
  • ICT-architectuur
  • ICT-aspect
  • ICT-auteur
  • ICT-baan
  • ICT-baas
  • ICT-basis
  • ICT-basispakket
  • ICT-basisvaardigheid
  • ICT-bediende
  • ICT-bedrijf
  • ICT-bedrijfsleven
  • ICT-bedrijfstak
  • ICT-bedrijvigheid
  • ICT-begrip
  • ICT-beheer
  • ICT-beheerder
  • ICT-beheersproces
  • ICT-behoefte
  • ICT-bekwaamheid
  • ICT-beleid
  • ICT-beleidsagenda
  • ICT-beleidsmedewerker
  • ICT-beleidsplan
  • ICT-beleidsvoering
  • ICT-beroep
  • ICT-beslissingsnemer
  • ICT-besteder
  • ICT-besteding
  • ICT-beurs
  • ICT-beveiliging
  • ICT-beveiligingsfunctionaris
  • ICT-beveiligingsmaatregel
  • ICT-bewustmaking
  • ICT-bewustzijn
  • ICT-bezit
  • ICT-boek
  • ICT-bons
  • ICT-boom
  • ICT-braintrust
  • ICT-branche
  • ICT-bubble
  • ICT-budget
  • ICT-bureau
  • ICT-business
  • ICT-capaciteit
  • ICT-cluster
  • ICT-collega
  • ICT-commissie
  • ICT-communicatiemiddelen
  • ICT-competentie
  • ICT-component
  • ICT-concept
  • ICT-concern
  • ICT-conferentie
  • ICT-consultancy
  • ICT-consultant
  • ICT-consument
  • ICT-contract
  • ICT-coördinatie
  • ICT-coördinator
  • ICT-correspondent
  • ICT-criminaliteit
  • ICT-cursus
  • ICT-dag
  • ICT-databank
  • ICT-debacle
  • ICT-deelgebied
  • ICT-delta
  • ICT-denktank
  • ICT-deskundige
  • ICT-deskundigheid
  • ICT-dienst
  • ICT-dienstenleverancier
  • ICT-dienstverlener
  • ICT-dienstverlening
  • ICT-directeur
  • ICT-director
  • ICT-dochteronderneming
  • ICT-doel
  • ICT-doelstelling
  • ICT-domein
  • ICT-doorbelasting
  • ICT-doorbraak
  • ICT-doorbraakproject
  • ICT-dossier
  • ICT-economie
  • ICT-educatief
  • ICT-effect
  • ICT-eindtermen
  • ICT-eis
  • ICT-element
  • ICT-equivalent
  • ICT-evolutie
  • ICT-examen
  • ICT-experiment
  • ICT-expert
  • ICT-expertise
  • ICT-expertisecentrum
  • ICT-faciliteiten
  • ICT-fenomeen
  • ICT-fonds
  • ICT-forum
  • ICT-functie
  • ICT-functionaliteit
  • ICT-gebaseerd
  • ICT-gebeuren
  • ICT-gebied
  • ICT-gebruik
  • ICT-gebruikend
  • ICT-gebruiker
  • ICT-gedragscode
  • ICT-gefaciliteerd
  • ICT-gegevens
  • ICT-gehalte
  • ICT-geheim
  • ICT-geïntegreerd
  • ICT-gekte
  • ICT-geletterd
  • ICT-geletterdheid
  • ICT-gemeenschap
  • ICT-generalist
  • ICT-generatie
  • ICT-gereedschappen
  • ICT-gerelateerd
  • ICT-geschiedenis
  • ICT-geschoold
  • ICT-gewenning
  • ICT-goederen
  • ICT-golf
  • ICT-groei
  • ICT-handelsmissie
  • ICT-hausse
  • ICT-helpdesk
  • ICT-hoofdkwartier
  • ICT-hoofdstad
  • ICT-huisleverancier
  • ICT-hulpmiddel
  • ICT-hygiëne
  • ICT-hype
  • ICT-imago-enquête
  • ICT-implementatie
  • ICT-implementatieproject
  • ICT-implementatiestrategie
  • ICT-industrie
  • ICT-industrietak
  • ICT-informatie
  • ICT-informatiesysteem
  • ICT-infrastructuur
  • ICT-initiatie
  • ICT-initiatief
  • ICT-innovatie
  • ICT-inspanning
  • ICT-instrument
  • ICT-integratie
  • ICT-intensief
  • ICT-intensiteit
  • ICT-interface
  • ICT-invalshoek
  • ICT-investeerder
  • ICT-investering
  • ICT-inzet
  • ICT-jaarproject
  • ICT-jargon
  • ICT-job
  • ICT-journalist
  • ICT-journalistiek
  • ICT-jurist
  • ICT-kaart
  • ICT-kans
  • ICT-kantoor
  • ICT-kapitaal
  • ICT-kar
  • ICT-karakter
  • ICT-katern
  • ICT-kennis
  • ICT-kenniscongres
  • ICT-kennisleverancier
  • ICT-kerndoel
  • ICT-kloof
  • ICT-knoop
  • ICT-knooppunt
  • ICT-kringen
  • ICT-kundige
  • ICT-kwalificatie
  • ICT-land
  • ICT-landschap
  • ICT-leerkracht
  • ICT-leermiddelen
  • ICT-leermodel
  • ICT-leeromgeving
  • ICT-lek
  • ICT-leverancier
  • ICT-lid
  • ICT-logistiek
  • ICT-luchtbel
  • ICT-maatregel
  • ICT-maatschappij
  • ICT-makelaar
  • ICT-maker
  • ICT-management
  • ICT-manager
  • ICT-marketing
  • ICT-markt
  • ICT-materiaal
  • ICT-materie
  • ICT-medewerker
  • ICT-medium
  • ICT-mensen
  • ICT-menskracht
  • ICT-middelen
  • ICT-minded
  • ICT-minister
  • ICT-model
  • ICT-mogelijkheden
  • ICT-monitor
  • ICT-multinational
  • ICT-nerd
  • ICT-netwerk
  • ICT-netwerkacademie
  • ICT-nichemarkt
  • ICT-nieuwbouwproject
  • ICT-nieuwssite
  • ICT-nijverheid
  • ICT-niveau
  • ICT-noden
  • ICT-normering
  • ICT-nota
  • ICT-object
  • ICT-omgeving
  • ICT-omscholingsprogramma
  • ICT-onafhankelijk
  • ICT-onderaanneming
  • ICT-onderdeel
  • ICT-ondernemer
  • ICT-onderneming
  • ICT-onderricht
  • ICT-ondersteund
  • ICT-ondersteunend
  • ICT-ondersteuner
  • ICT-ondersteuning
  • ICT-onderwerp
  • ICT-onderwijs
  • ICT-onderwijsvisie
  • ICT-onderzoek
  • ICT-onderzoeker
  • ICT-onderzoeksstrategie
  • ICT-onkundig
  • ICT-ontsloten
  • ICT-ontwikkeling
  • ICT-opdracht
  • ICT-opgeleide
  • ICT-opkomst
  • ICT-opleiding
  • ICT-oplossing
  • ICT-organisatie
  • ICT-overleggroep
  • ICT-pakket
  • ICT-panorama
  • ICT-participatiegraad
  • ICT-partij
  • ICT-partner
  • ICT-paviljoen
  • ICT-perceptie
  • ICT-pers
  • ICT-personeel
  • ICT-plan
  • ICT-platform
  • ICT-politie
  • ICT-positie
  • ICT-praktijk
  • ICT-praktijkervaring
  • ICT-prioriteit
  • ICT-probleem
  • ICT-problematiek
  • ICT-proces
  • ICT-producent
  • ICT-producerend
  • ICT-product
  • ICT-productie
  • ICT-productiesector
  • ICT-professional
  • ICT-programma
  • ICT-programmeur
  • ICT-project
  • ICT-projectleider
  • ICT-projectplan
  • ICT-protocol
  • ICT-ranglijst
  • ICT-reddingsplan
  • ICT-referentiekader
  • ICT-regievoering
  • ICT-reserach
  • ICT-reus
  • ICT-revolutie
  • ICT-rijk
  • ICT-risico
  • ICT-samenwerking
  • ICT-scholing
  • ICT-sector
  • ICT-service
  • ICT-serviceverlening
  • ICT-situatie
  • ICT-special
  • ICT-specialist
  • ICT-speelveld
  • ICT-stad
  • ICT-staflid
  • ICT-stage
  • ICT-standaard
  • ICT-standaardisatie
  • ICT-starter
  • ICT-stimulering
  • ICT-stimuleringsbeleid
  • ICT-storing
  • ICT-strategie
  • ICT-stroming
  • ICT-structuur
  • ICT-student
  • ICT-studie
  • ICT-studiedag
  • ICT-stuurgroep
  • ICT-subsidie
  • ICT-systeem
  • ICT-systematiek
  • ICT-team
  • ICT-techniek
  • ICT-technisch
  • ICT-technologie
  • ICT-tegenvaller
  • ICT-tekort
  • ICT-tekst
  • ICT-termen
  • ICT-terrein
  • ICT-tijdperk
  • ICT-toekomst
  • ICT-toepassing
  • ICT-toespraak
  • ICT-toestand
  • ICT-toestel
  • ICT-toets
  • ICT-tool
  • ICT-top
  • ICT-toptien
  • ICT-trainee
  • ICT-training
  • ICT-uitgangssituatie
  • ICT-uitgaven
  • ICT-uitvoeringsorganisatie
  • ICT-vaardig
  • ICT-vaardigheid
  • ICT-vacature
  • ICT-vakgebied
  • ICT-val
  • ICT-veld
  • ICT-verantwoordelijke
  • ICT-verbonden
  • ICT-verbruiker
  • ICT-vergelijking
  • ICT-verhaal
  • ICT-vernieuwing
  • ICT-verplichting
  • ICT-vestiging
  • ICT-vlak
  • ICT-voorlichtingscampagne
  • ICT-voorziening
  • ICT-vorming
  • ICT-vraag
  • ICT-vraagstuk
  • ICT-website
  • ICT-wereld
  • ICT-werk
  • ICT-werker
  • ICT-werkgroep
  • ICT-werkomgeving
  • ICT-werktuig
  • ICT-werkveld
  • ICT-werkzaamheden
  • ICT-wethouder
  • ICT-wijk
  • ICT-woning
  • ICT-woordvoerder
  • ICT-zaak
  • ICT-zaal