accidenteel


accidenteel 1.0

((vooral) in België)

door een ongeval ontstaan; als gevolg van een ongeval; per ongeluk

Algemene voorbeelden


Brand in varkensboerderij was accidenteel.

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=3R3MLS0U_4

Elk ernstig lek tengevolge van een accidentele gebeurtenis dat aanleiding kan geven tot bodemverontreiniging of tot verspreiding in de riolering, de oppervlaktewateren, de grondwaters of naburige eigendommen, wordt door de exploitant onmiddellijk aangegeven aan de toezichthouder en aan de burgemeester. Gewijzigd bij art. 37 B.Vl.Reg. 7 juni 2013, B.S. 10 september 2013.

http://navigator.emis.vito.be/milnav-consult/plainWettekstServlet?wettekstId=21463&lang=nl

Er is een zekere emissie van nucliden in lucht en water, maar in vergelijking met andere nucleaire emissiebronnen is dit zeer beperkt. Accidentele blootstelling vormt de grootste bedreiging. Dit risico op ongevallen probeert men op internationale schaal via strenge veiligheidsnormen zo klein mogelijk te maken.

http://www.stichtingleefmilieu.be/middenkrant/MKRfull/nucleair.htm

Accidentele en malafide calamiteiten daarentegen vereisen een snelle aanpak om oorzaken op te sporen en gevolgen in te perken.

http://viwc.lin.vlaanderen.be/wbpinfo.html

De "Pollution Control" van de luchtmacht en de BMM voerde tussen 1 januari 1992 en 31 december 1995 717 vluchten uit. Er werden 242 illegale lozingen en zeven accidentele vervuilingen vastgesteld.

De Standaard,

Om het eventueel accidenteel drinken van vloeibare oplossingen te verkleinen is het wenselijk nooit in de donkere kamer te eten of te drinken.

http://members.chello.be/cr25588/pH7/texte/Ncr/1a.html

In het Decreet zijn een aantal elementen van bedrijfsinterne milieuzorg geregeld: de milieucoördinator, de milieu-audit, meet- en registratieverplichtingen, het milieujaarverslag, het bedrijfsbeleid ter voorkoming van zware ongevallen en ter beperking van de gevolgen ervan voor mens en milieu en de meldings- en waarschuwingsplicht bij accidentele emissies en storingen.

http://www.emis.vito.be/EMIS/Media/syllabus_milieurecht.pdf

accidenteel 2.0

((vooral) in België)

zich bij toeval voordoend; toevallig; onbedoeld; onverwacht

Algemene voorbeelden


Wat is het karakter van die eerste communicatievormen? Ze vertonen inderdaad heel typische kenmerken. Gewoonlijk verschijnen ze accidenteel, vrij onverwacht. Verder zijn ze dikwijls niet heel persoonlijk tot de opvoeder gericht; ze liggen nog voor een groot deel binnen het groepsverband.

http://users.skynet.be/kern/smisart.html

Vooral merkwaardig is Burtons stelling dat niet alleen personen melancholisch kunnen zijn, maar ook steden en zelfs staten. Van die melancholie kunnen uitwendige, accidentele faktoren de oorzaak zijn: slechte ligging, klimaat of vijandige, bedreigende buren.

De Standaard,

Systematische klimaatwijzigingen of accidenteel voorkomende droge periodes maken dat in grote delen van Afrika en het Midden-Oosten regelmatig chronisch waterschaarste ontstaat.

http://viwc.lin.vlaanderen.be/wbpinfo.html

In 1972 schreef hij: "In het christelijk denken zijn de veroordeling van de duivel en het begrip erfzonde de duidelijkste vormen waarin de notie verworpen wordt dat het kwaad contingent (= toevallig, accidenteel, incidenteel) is."

NRC,

accidenteel 3.0

((vooral) in België)

niet de essentie uitmakend, maar ergens bij komend; bijkomend; niet essentieel

Algemene voorbeelden


Verzwarende omstandigheden hebben een accidenteel karakter: ze worden gevoegd bij een al bestaand basismisdrijf.

http://www.student.kuleuven.ac.be/~m9829460/straf.pdf,

De patiënt die een medicus consulteert gebruikt niet de medicus maar zijn diensten, deskundigheid en adviezen. Deze behoren niet essentieel tot hem als persoon, maar zijn accidenteel. Ook zonder zijn medische opleiding blijft hij een menselijke persoon.

http://www.medische-ethiek.nl/modules/publisher/item.php?page=2&itemid=9