ad hoc


ad hoc 1.0

(spreekwoorden, zegswijzen)

(Latijn) voor deze zaak; voor de gelegenheid; voor het onderhavige geval; voor dit speciale doel; bij een bepaalde gelegenheid of bepaalde kwestie
Vaak in verbinding met werkwoorden als beslissen, besluiten, samenstellen e.d.: zonder het van tevoren uitvoerig gepland, besproken e.d. te hebben; niet gepland; incidenteel; onmiddellijk; direct; ter plekke; met negatieve bijklank ook: zonder enig overleg; zonder structuur; zonder zorgvuldig gepland te zijn.

Algemene voorbeelden


Natuurlijk zou het Noordatlantisch Verdrag moeten worden aangepast en op de WEU moeten worden afgestemd. Daarnaast is een definitieve regeling van een regelmatige - en zonodig ook ad hoc - consultatie tussen de VS (of het Atlantisch bondgenootschap), de EU en Rusland nodig.

NRC,

Het transparant definiëren van een actie, agendaplanning en de status van uitvoer voor geplande of ad-hocacties en -activiteiten laat een eenvormige beleidsrapportering toe (te doen versus uitgevoerd, gepland versus ad hoc).

http://www.ond.vlaanderen.be/clb/documenten/lastenboek.pdf

Kan je door alle netwerkkaarten "ad hoc" te laten werken draadloos werken zonder Access Point? Dit is theoretisch mogelijk, maar in de praktijk niet werkbaar. Bij een ad-hocnetwerk moeten alle draadloze netwerkkaarten met elkaar communiceren, dit werkt goed tot max. 4 pc's (of laptops).

http://www.aal.be/hardsoft/draadloos/faq.htm,

"In plaats van ad hoc de beschikbare financiën als uitgangspunt te nemen, hoop ik dat een structureel plan het uitgangspunt kan zijn, waarbij de benodigde gelden gevonden zullen worden."

NRC,

Het is de bedoeling dat instanties die nu ad hoc hun specifieke rol vervullen in het jeugdbeleid, straks zeer nauw op reguliere basis samenwerken.

De Limburger,

Op de debating wordt in een aantal voorrondes gedebatteerd door teams van 2 over allerhande stellingen en is er een ervaren jury die de punten aan de teams uitdeelt. Uiteindelijk wordt dan in de finale gekeken wat het beste team is. Het hoogtepunt is dan het einddebat (ad hoc) tegen de jury.

http://www.quadripara.nl/Traditie-debating.htm

Spoedklussen of haastopdrachten? Kees Verheul is erop berekend om op elk moment van de dag ad hoc een opdracht aan te nemen. In bijna alle gevallen binnen een half uur.

http://www.keesverheul.nl/

Van een goede onderzoeksprogrammering rondom inhoudelijk interessante thema's is geen sprake. In dat opzicht lijken wetenschappelijke onderzoekers veel op politiemensen: zij nemen ad hoc een probleem bij de kop en onderzoeken het vervolgens.

http://www.awt.nl/nl/,

Toen echter na drie maanden vanwege 'opstartproblemen' in Marokko nog geen broek was ontvangen en het contract 'van nul en generlei waarde' bleek, ontbond Fifty-Fifty de overeenkomst in december 1991 per brief. Later gaf de bv te kennen wel broeken af te willen nemen, maar dan ad hoc en na 'bewijs van kunnen leveren'. In maart 1992, ruim zes maanden nadat het eerste contract was gesloten, kwam de eerste partij broeken af.

Meppeler Courant,

In het instructionisme wordt aan informatie ad hoc betekenis toegekend, dat wil zeggen zonder dat die betekenis consistent hoeft te zijn met de betekenis van andere informatie-entiteiten.

http://www.christianjongeneel.nl/popups/theorie.htm,

Combinatiemogelijkheden


met substantief


(recht)
 • een college, comité, commissie, werkgroep ad hoc

Tegen de weigering van die magistraten kan beroep ingesteld worden bij een college ad hoc, bestaande uit de korpschefs van de hoogste rechtscolleges.

De Standaard,

Niettemin worden de gouverneur en andere beleidsbepalers regelmatig gehoord door het parlement (comité ad hoc van het Lagerhuis).

http://www. bnb. be/sg/Nl/Produits/Pdfrevec/0108econl. pdf,

Ons land heeft de bedreiging voor de Belgische para's onderschat en na de moorden chaotisch gereageerd met een overhaaste terugtrekking. Die conclusie trekt een werkgroep ad hoc van de Senaat, die gedurende vijf maanden geheime en vertrouwelijke documenten uit 1993 en 1994 bestudeerde.

De Standaard,

"Het wordt stilaan tijd dat we zowel structureel als sporttechnisch een en ander gaan bijsturen", zegt De Backer. "Een commissie ad hoc met een aantal juristen gaat zich daarmee bezighouden."

De Standaard,

De Commissie heeft op verzoek van de ministers van Volksgezondheid een comité ad hoc voor de bescherming van de gezondheid ingesteld, dat bestaat uit hoge vertegenwoordigers van de lidstaten.

http://www.europarl.eu.int/meetdocs/committees/envi/20020122/COM(01)0707nl.pdf.

Er wordt gestart met een commissie Bescherming, Instandhouding en Restauratie (BIR) en een commissie Documentatie, Onderzoek en Publicaties (DOP), alsmede een commissie ad hoc voor de opbouw van het documentatiecentrum.

http://www.monumentenhuis.nl/slk/

Eind 1973 benoemde de KNSB een commissie ad hoc die in het langeafstandsschaatsen meer lijn moest brengen.

http://WWW.KNSB.NL/content/schoonrijden/srwatis.asp

De parlementaire commissie ad hoc Milieu en Gezondheid, opgericht op 21 december 2000, houdt momenteel hoorzittingen en themadebatten met het oog op het opstellen van een maatschappelijke beleidsnota over Milieu en Gezondheid.

http://www. minaraad. be/2001/2001-14. pdf,

Er zijn twee soorten commissies te onderscheiden: aan de ene kant de Vaste Commissie Arbeid waarvan het bestaan en de bevoegdheden bepaald zijn in het oprichtingsbesluit van de Raad, en aan de andere kant de commissies ad hoc die opgericht worden op initiatief van het Bureau.

http://meta.fgov.be/pc/pcc/nlcc10.htm

De commissie beslist, binnen de financiële krijtlijnen die daartoe zijn vastgelegd in de centrale begroting en waarvoor de bevoegde afdeling verantwoordelijk is, over de eventuele oprichting van werkgroepen en werkgroepen ad hoc.

http://www.argo.be/ond/ccv/commissies.htm

Naast de plenaire raad zijn er ook één permanent en vier bijzondere comités actief (reglementering, materieel, opleiding en noodplanning). Deze bijzondere comités zijn verder opgedeeld in werkgroepen ad hoc, die de teksten voorbereiden.

http://www.oost-vlaanderen.be/werking/gouverneur/speech1999.pdf,

In het Hof van beroep te Antwerpen gaat vanaf september 2001 een werkgroep ad hoc aan de slag ter voorbereiding van het pilootproject "Rechterlijke bemiddeling in burgerlijke en handelszaken" naar het voorbeeld van het project dat in 1998 opgestart werd in het Hof van beroep te Québec (Canada) en waarvan de resultaten succesvol zijn.

http://www.cass.be/beroep/antwerpen/hof/werking/activiteitenverslag2001.htm,

(recht)
 • een curator ad hoc

De drie ingenieurs willen zich laten begeleiden door een expert in de bedrijfsvoering, die permanent voor hen ter beschikking staat op het bedrijf. Dat was volgens Jacques De Backer, een van de drie, het probleem met het huidige college van curatoren. Bovendien bestaat er heel wat juridische onduidelijkheid over de persoonlijke verantwoordelijkheid van de drie in het kader van de bedrijfsvoering. Vandaar de vraag aan de handelsrechter in Nijvel om een "curator ad hoc" aan te stellen.

De Standaard,

De drie ingenieurs die het failliete staalbedrijf Forges de Clabecq met de steun van de arbeiders mogen herstarten, willen na twee dagen raadplegingen dat handelsrechter Luc Versluys hun opdracht doorgeeft aan een "curator ad hoc".

De Standaard,

Opmerkelijk is dat Versluys in een van z'n overwegingen van dat nieuwe vonnis "constateerde" dat de banken in beroep gingen tegen zijn bevel en er zelf van uitging dat er weinig kans was dat dit stand zou houden. Er is meer. Het vonnis van 10 februari bijvoorbeeld, waarin Versluys drie ingenieurs de toelating gaf zelf het bedrijf op te starten en de curatoren feitelijk opzijschoof. Het vonnis was echter niet precies over de verantwoordelijkheid van de drie en ze vertrouwden het zaakje niet. Ze vroegen een curator ad hoc.

De Standaard,

(recht)
 • een rechter ad hoc

Verder is er ook de aanwijzing, op voorstel van de Regering, van een parketmagistraat van cassatie tot rechter ad hoc bij het Internationaal Gerechtshof van Den Haag.

http://www.cass.be/cass/cass2001/cass_nl/p6.htm

(recht)
 • een voogd ad hoc
 • een toeziend voogd ad hocr

Indien de belangen van de toeziende voogd eveneens in strijd zijn met de belangen van de minderjarige, benoemt de vrederechter op verzoek van iedere belanghebbende of zelfs ambtshalve een voogd ad hoc, en een toeziend voogd ad hoc.

http://users.pandora.be/jan.fiers1/1ortho/

Een voogd ad hoc en toeziende voogd ad hoc worden enkel aangeduid bij een tegenstrijdigheid van de belangen van de pupil tussen de voogd en de toeziende voogd.

http://home2.pi.be/rv100081/info/voogdijregeling.htm,

 • compromissen ad hoc
 • instructies ad hoc
 • regelingen ad hoc

Bij het gelijktijdig tot verbruik aangeven en in het vrije verkeer brengen van niet-communautaire goederen die vooraf in een douane-entrepot werden opgeslagen moet vak 37 dus als volgt worden ingevuld: "4071". De tweede onderverdeling van vak 37 is voorbehouden aan nationale codes die als zodanig voorkomen in de administratieve instructies ad hoc.

http://minfin.fgov.be/portail1/nl/brochure/publicaties/pdf/WegwijsDouane2003.pdf,

Ongeveer de helft van alle mensen verdraagt uit de socialistische dogma's voortgekomen reglementen slecht, precies als de reglementen die uit andere maatschappelijke theorieën zijn voortgekomen. Een maximaal draaglijk regeringssysteem zal van compromissen en regelingen ad hoc aan elkaar moeten hangen, zoals dan ook in alle werkelijk beschaafde landen gebeurt.

Boze brieven van Bijkaart, W.F. Hermans,

met bijwoord


 • sterk ad hoc

Het al dan niet organiseren van sportactiviteiten is sterk afhankelijk van de gevangenisdirecteur. Het is sterk ad hoc en incidenteel georganiseerd momenteel.

http://www.wvc.vlaanderen.be/welzijnenjustitie/beleid/documenten.htm,

met werkwoord


 • ad hoc gebeuren
 • ad hoc geschieden
 • zich ad hoc voordoen

Heel wat inspraak gebeurt ook ad hoc, bij de inrichting van een speelpleintje of via eenmalige projecten zoals een babbelbox, een interactieve website of een enquête.

http://www.provant.be/jeugd/JWBPlan/jeugdwerkbeleidsplan_2002.htm,

GPV-leider Schutte noemt de nieuwe werkafspraak vooral belangrijk in verband met het grote verlies van het CDA. "Onze rol in de christelijke politiek is groter geworden." Hij spreekt van "een maximaal effect van de aanwezigheid van zeven mensen". Tot nu toe was er weliswaar samenwerking, maar dat gebeurde informeel en ad hoc.

NRC,

Bij veruit de meeste scholen geschiedt de ondersteuning van de ouders op basis van geformuleerd beleid (en niet 'ad hoc').

http://www.zmok.nl/,

Het aanbieden van dienstverlening gebeurt in elke gevangenis veeleer ad hoc. Er ligt geen visie of algemeen beleid aan ten grond.

http://www.wvc.vlaanderen.be/welzijnenjustitie/beleid/documenten.htm,

De informele contacten met het team doen zich voor tijdens de verstrekkingen, tijdens de middagbriefing en ad hoc, wanneer men met bepaalde vragen zit.

http://www.belspo.be/belspo/home/pers/soceco/MSOC_antwerpen_genk.pdf,

 • ad hoc blijven
 • ad hoc zijn

Hij denkt mij te overtuigen van het belang van discipline door aan te tonen hoe lastig en ordeloos de leerlingen zijn. Maar hij zorgt er zélf voor dat de lessen chaotisch verlopen: alles is ad hoc, er is geen planning of structuur.

http://www.kuleuven.ac.be/sociologie/medewerkers/expertise/Vanhove/Download/Vanhove%20-%20methodologie%20part%20obs.pdf

Fundamenteel bleef OS ad hoc en gericht op output. Nu groeit meer en meer het besef dat OS slechts zin heeft binnen een samenwerking met ontwikkelingslanden die ernaar streeft dat ook in ontwikkelingslanden op de eerste plaats demokratie en de vrije marktekonomie bepalen hoe, en door wie, wat gedaan wordt.

De Standaard,

Ook na afloop van het eerste jaar van het programma Onbegrensd Talent worden deze conclusies onderstreept: het is moeilijk om planningen te realiseren en de meeste activiteiten zijn ad hoc van aard.

http://www.cinop.nl/public/nieuws/index.htm,

Het al dan niet organiseren van sportactiviteiten is sterk afhankelijk van de gevangenisdirecteur. Het is sterk ad hoc en incidenteel georganiseerd momenteel.

http://www.wvc.vlaanderen.be/welzijnenjustitie/beleid/documenten.htm,

Maar we moeten goed beseffen dat het alternatief de universele markt is, die niet enkel speculatief uitvalt (wat tot daar aan toe is) maar die ook aleatoir en ad hoc moet zijn.

http://www.phil.uu.nl/esthetica/indexx.html,

 • iets ad hoc aanmaken
 • iets ad hoc doorvoeren
 • iets ad hoc inkopen
 • iets ad hoc inzetten
 • iets ad hoc uitvoeren
 • ad hoc optreden tegen iets of iemand
 • ad hoc uitgevoerd

Je kunt: a. een intakegesprek voeren, daar voorlopige conclusies aan verbinden en een plan van aanpak formuleren. b. tijdens de voortgang van de counsellings- of coachingsrelatie na opeenvolgende sessies, waar nodig ad hoc, gemotiveerde aanpassingen doorvoeren op gebied van aanpak van de problematiek en de omgang met de cliënt.

http://www.counselling.nl/acc.html

Het handhaven is meeromvattend, het maakt deel uit van een proces en het is dan ook niet voldoende dat er ad hoc wordt opgetreden tegen overtredingen.

http://www.handhavingsbeleid.nl/documenten/beleidsnota_waalre2.doc

Ad hoc uitgevoerde activiteiten worden ook automatisch aan de agenda- en activiteitendefinitie toegevoegd en dienen als dusdanig zichtbaar te zijn (status).

http://www.ond.vlaanderen.be/clb/documenten/lastenboek.pdf

Deze gegevens bevestigen hetgeen de Antilliaanse instellingen en professionals al jaren hebben gesignaleerd. Zo hebben zij steeds getracht politieke aandacht te vragen en de participatie onder de Antilliaanse gemeenschap te bevorderen. Ook signaleren zij dat de expertise ontbreekt, onvoldoende categoriaal wordt gewerkt en waarschuwen zij voor de tijdelijkheid en het ad hoc inzetten van maatregelen.

http://www.bds.rotterdam.nl/

Afhankelijk van de kwalificatie van het personeel van het informatiecentrum kan het deze nieuwe producten en diensten vanuit de eigen afdeling aanbieden, dan wel ad hoc inkopen bij derden.

http://www.reekx.nl/artikelen/Model.pdf,

Activiteiten, activiteitenafgeleiden en acties kunnen ad hoc aangemaakt worden tijdens een inhoudelijke registratie.

http://www.ond.vlaanderen.be/clb/documenten/lastenboek.pdf

 • iemand of iets ad hoc adviseren
 • iemand of iets ad hoc informeren
 • iemand of iets ad hoc op de hoogte houden
 • iemand of iets ad hoc raadplegen

Die mensen die rondlopen op de werkvloer en allerlei vragen stellen, willen ook graag op de hoogte gehouden worden. Ad hoc informeren kost te veel tijd, daarom willen we ze eigenlijk niet op de werkvloer hebben.

http://www.computable.nl/artikel/opinie/management/4462921/2379250/live-gaan-met-product-verdient-meer-aandacht.html,

Wanneer een psycholoog van oordeel is dat een collega zich niet gedraagt overeenkomstig deze code, mag hij hem dit zelf melden en, in geval van onenigheid, mag hij zich wenden tot de Ethische Commissie die, indien nodig, een commissie van deskundigen ad hoc zal raadplegen.

http://www.bfp-fbp.be/BfpNL/REGdeontcode.htm,

Procesmanagement kan zijn: het ad hoc adviseren, begeleiden op interim contractbasis of een beperkt dienstverband.

http://www.remise.nu/remise2/wiebenik/coaching/mediation/consultancy/consultancy.htm

Volgens ons is het belangrijk dat het comité van toezicht ad hoc op zekere wijze op de hoogte kan worden gehouden van de omvang, de verantwoordelijke diensten en de algemene doelstellingen (vb. terrorisme, witwassen) van de legale intercepties van telecommunicatie.

http://www.droit.fundp.ac.be/textes/echelonnl.pdf,

 • iets ad hoc beoordelen
 • iets ad hoc bepalen
 • iets ad hoc besluiten
 • ad hoc een besluit nemen
 • ad hoc een beslissing nemen
 • iets ad hoc evalueren

Mondige burgers, die veel minder vaste binding aan instituties hebben, ook niet aan één politieke partij, beoordelen het overheidshandelen ad hoc.

http://www.toekomst-comm.nl/preview/index.html,

De beslissing over het aantal medewerkers dat aan de verschillende employabilityactiviteiten anders dan scholing deel kan nemen, wordt in de meeste gevallen ad hoc genomen.

http://www.cnv.nl/themaas/employability/automotive_sectorrapport.pdf,

Programma's die buiten de focus van een interne onderwijsevaluatie vallen (bijv. permanente vorming) of die men tussentijds wenst te evalueren omwille van bijvoorbeeld programmawijzigingen of onderkende knelpunten, kan men ad hoc evalueren.

http://www.kuleuven.ac.be/onderwijs/kwaliteit/

Tevens wordt er ad hoc een besluit genomen op verzoek van leden of andere organisaties.

http://www.geodesia.nl/vvl/vvl02.htm,

In alle andere organisaties is functieverrijking een instrument dat soms wordt gebruikt door medewerkers om hun baan interessanter te maken, of door de organisatie die een personeelstekort op deze wijze wil opvangen. In al deze gevallen wordt ad hoc bepaald hoe de functieverrijking plaats gaat vinden.

http://www.cnv.nl/themaas/employability/automotive_sectorrapport.pdf,

 • iets ad hoc gebruiken
 • iets ad hoc ter hand nemen

Elke kunststroming, vanaf de impressionisten, heeft op haar beurt dat ideaal vernietigd, maar tegelijk ook een nieuwe schoonheidscode ingevoerd, ad hoc te gebruiken.

http://www.uvv.be/uvv5/top/framesn.html,

Steeds opnieuw ging land verloren als gevolg van daling van het oppervlak en door oeverafslag, en afdamming van de zeegaten aan de Zuiderzee werd slechts ad hoc ter hand genomen.

NRC,

 • ad hoc inschrijven
 • ad hoc registreren

Los daarvan kan ad hoc ingeschreven worden voor cursussen die pas in de loop van het jaar worden aangekondigd.

http://harten.net/beleidsplan.html

Wordt de planning niet gevolgd, dan worden ad hoc en automatisch een agenda en actie geregistreerd met de op dat moment voor handen zijnde informatie.

http://www.ond.vlaanderen.be/clb/documenten/lastenboek.pdf

 • ad hoc inspelen op iets

Hij licht zijn dagelijkse 'beurspraatjes' toe en toont de 'menukaartposities' die ad hoc inspeelden op de koersbewegingen van het moment.

http://www.dvha.nl/dvha2004/index.php?pid=64,

 • iets ad hoc kiezen
 • iets ad hoc ordenen
 • iets ad hoc selecteren
 • ad hoc een keuze maken
 • ad hoc gekozen
 • ad hoc geselecteerd

Bij de bespreking van de culturele verschillen die tussen samenlevingen bestaan volstaan sommige auteurs met de vermelding van anekdotische voorbeelden aangaande ad hoc geselecteerde themata.

http://www.fsw.leidenuniv.nl/~shadid/Publicaties/publicaties.html,

De moreel-politieke keuzes worden tegenwoordig soms ad hoc gemaakt en staan vaak los van een of ander sluitend Groot Intellectueel Verhaal.

Cultuur is oorlog, Leo De Haes,

Kwade tongen zouden kunnen zeggen dat de grootsheid van gedichten doorgaans wordt vastgesteld met, apart voor elk gedicht, ad hoc gekozen maatstaven, die voor andere gedichten onbruikbaar zijn.

Ik draag geen helm met vederbos, W.F. Hermans,

Er moet dus een databank worden opgesteld, die steunt op gemeenschappelijke concepten en waarbinnen die twee soorten gegevens nauw met elkaar in verband kunnen worden gebracht. De milieugegevens worden echter vaak gecompileerd en nadien ad hoc (naargelang de gestelde vragen om een specifiek beleid te kunnen analyseren) en volgens een bepaalde nomenclatuur geordend.

http://www.plan.be/nl/news/presse/20020422/press.htm,

 • ad hoc meewerken aan iets

Binnen de Jeugdraad is het voor deze ongebonden jongeren mogelijk om ad hoc of meer op vaste basis mee te werken aan het scholenproject (of een van de andere projecten).

http://www.jeugdraad.nl/chapter/documenten/documenten1.html

 • zich ad hoc organiseren
 • iets ad hoc instellen
 • iets ad hoc oprichten
 • iets ad hoc regelen
 • iets ad hoc samenstellen
 • iets ad hoc vormen
 • ad hoc gevormd
 • ad hoc samengesteld

De voltallige Raad voor de Mededinging hoeft niet samen te komen om beslissingen te treffen, meestal wordt er gewerkt met 'kamers' die evenwel ad hoc worden samengesteld.

http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/media/VLMEDIAR/jaarversl2002.pdf,

De proceduregerichtheid lijkt een zichzelf versterkend element te zijn en is op verschillende manieren zichtbaar: a) de toename van het aantal bezwaar- en beroepszaken; b) het toenemende aantal juristen dat binnen de regionale korpsen en met name op de PO-afdelingen werkzaam is; c) de groei van het aantal juristen bij de politievakorganisaties en d) het uitdijende beslag dat gedaan moet worden op (ad hoc) samengestelde bezwaarcommissies.

http://www.cmpmediation.nl/startdocument.pdf,

Het bestaande industriële arbeidsmodel heeft volkomen afgedaan. Het verdwijnt om plaats te maken voor een heel nieuw IC-model dat de weg opent voor de flexibele, de 'virtuele' onderneming. Mensen organiseren zich nu 'ad hoc' en op afstand in speciale samenwerkingsverbanden om een bepaald doel te bereiken.

http://www.kvab.be/werking/cawet/cawet_inf/ngt.htm,

Soms zijn de kaarten nogal 'ad hoc' samengesteld: met potlood getekend of ingekleurd. De meeste kaarten kunnen echter goed gescand worden en indien drie coördinaten zijn aangegeven kan de kaart op de juiste positie worden gelegd.

http://www.nieuwekaart.nl/,

Met de aan de collectie gestelde eis ten aanzien van de toekomstverwachting wordt voorkomen dat energie gestoken wordt in ad hoc samengebrachte collecties.

http://botu07.bio.uu.nl/snp/

Sommige groepen hebben een vast verband, zoals de voorbereidingscommissies van de Discussiedagen en de cursus Volkshuisvestingsbeleid, andere worden ad hoc samengesteld.

http://www.nirov.nl/

De subsidieregeling Groepsbudgetten jazz- en improvisatiemuziek 2003 beoogt de bevordering van nieuwe programma's van ad hoc samengestelde jazz- en geïmproviseerde muziekformaties om de ontwikkeling van dit muziekgenre een kwalitatieve impuls te geven.

http://www.fapk.nl/FAPK/fapk.shtml

De taakomschrijving van de adviescommissies en de ad hoc op te richten werkgroepen betreft in hoofdzaak het subsidiëringsbeleid.

http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/media/VLMEDIAR/jaarversl2002.pdf,

Ik ben er voorstander van om adviescommissies veel meer ad hoc in te stellen en daarbij steeds een specifieke, heldere en gerichte opdracht mee te geven.

NRC,

Minimale groepenparadigma: een experimentele procedure waarbij ad hoc gevormde, triviale (vandaar minimale) groepen worden gecreëerd, die geen betekenis hebben buiten het laboratorium.

http://interaxis.sesuadra.org/Interaxis2/html1/filip.html

Tot dan toe was de huisvesting van asielzoekers min of meer ad hoc geregeld.

http://www.hvoquerido.nl/menu_nl.html?Main=HVO-Querido=0=welkom.html

 • ad hoc overleggen
 • ad hoc een bespreking beleggen

De VNG en de NVVB stemmen hun activiteiten op elkaar af door zowel ad hoc als structureel veelvuldig te overleggen en elkaar te attenderen op zaken die van belang zijn.

http://www.nvvb.nl/

Af en toe beleggen we bij moeilijke problemen ad hoc een patiëntenbespreking.

http://harten.net/beleidsplan.html

 • ad hoc reageren (op iets)

Een algemene visie ontbreekt en daarom wordt er ad hoc gereageerd volgens al eeuwenoude politieke tradities van juridisch denken, moralisme en provincialisme, terwijl de publieke opinie zich op zo een moment verbaasd afvraagt hoe het ook al weer zat vroeger met Indonesië, Indonesische Revolutie en Politionele Acties.

NRC,

Zonder een bepaalde structuur is er geen sprake van handhavingsbeleid, maar slechts van het ad hoc reageren op illegale situaties.

http://www.handhavingsbeleid.nl/documenten/beleidsnota_waalre2.doc

 • iemand ad hoc uitnodigen

Het Bureau van de faculteit kan voor de bespreking van agendapunten die de specifieke belangen van een bepaalde groep van het personeel betreffen, afvaardigingen ad hoc uitnodigen.

http://www.kuleuven.ac.be/kuleuven/reglement/tb-i12a.htm,

Een adviescommissie wordt samengesteld uit leden van de Centrale Raad, de administratie, de pedagogische begeleidingsdienst, de nascholing en de permanente ondersteuningscel enerzijds en leden voorgedragen door de algemeen directeurs anderzijds. De leden worden aangewezen op basis van hun deskundigheid. Er kunnen ad hoc deskundigen worden uitgenodigd.

http://www.argo.be/ond/ccv/commissies.htm

 • iets ad hoc vergoeden
 • iets ad hoc financieren
 • iets ad hoc subsidiëren
 • ad hoc bijspringen
 • ad hoc gefinancieerd
 • ad hoc gesubsidieerd

Schades die nu ad hoc deels door de overheid worden vergoed en [...] schades die nu door niemand worden vergoed.

Het Financieele Dagblad,

Bij de grote epidemieën van BSE, mond- en klauwzeer en varkenspest is overal in Europa de overheid ad hoc met miljarden bijgesprongen.

Het Financieele Dagblad,

De activiteiten van het instituut, dat actief is sinds 1987 en de vorm heeft van een stichting, werden tot nu toe ad hoc gefinancierd uit incidentele subsidies van de culturele afdeling van de Amerikaanse ambassade in Nederland (USIS) en particuliere sponsoring.

NRC,

met ander, nevengeschikt adjectief


 • ad hoc en ongestructureerd

Gedetineerden zijn voor dienstverlenende of justitieactoren geen doelgroep, zij worden hooguit ondergebracht in de doelgroep kansarmen waar zij samen met bijvoorbeeld allochtonen, migranten en andere kansarmen worden ondergebracht. Dit betekent dat zij eerder ad hoc en ongestructureerd activiteiten ontplooien voor gedetineerden.

http://www.wvc.vlaanderen.be/welzijnenjustitie/beleid/documenten.htm,

Het is onvoldoende uitgeklaard welke taken bij de Vlaamse Gemeenschap liggen en welke bij Justitie. Problematiek van de geïnterneerden is helder en raakt desondanks niet opgelost. De Vlaamse Gemeenschap vult nu haar taken te veel ad hoc en ongestructureerd in.

http://www.wvc.vlaanderen.be/welzijnenjustitie/beleid/documenten.htm,

overig


 • ad hoc uitbreidbaar

Met regelmatige evaluatie naar gemeenschappelijke gebruiksbehoeften zijn de templates ad hoc uitbreidbaar.

http://www.ond.vlaanderen.be/clb/documenten/lastenboek.pdf

Gebruiksdomein: Wordt bepaald in consensus, netoverstijgend en voorziet per CLB uitbreidingen (vrijheid van methodologie). Aard: Statisch maar ad hoc uitbreidbaar.

http://www.ond.vlaanderen.be/clb/documenten/lastenboek.pdf

Vaste verbindingen


Koninklijk Besluit ad hoc


  Zie: Koninklijk Besluit ad hoc

verzendingskosten ad hoc


  Zie: verzendingskosten ad hoc

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


 • ad-hocachtig
 • adhocratie

Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


 • ad-hocaanpak
 • ad-hocaanpassing
 • ad-hocaanvraag
 • ad-hocactie
 • ad-hocactiviteit
 • ad-hocadviescommissie
 • ad-hocadviseur
 • ad-hocafleiding
 • ad-hocalliantie
 • ad-hocamendement
 • ad-hocanalyse
 • ad-hocargumentatie
 • ad-hocassociatie
 • ad-hocbasis
 • ad-hocbeleid
 • ad-hocbeleidsinitiatief
 • ad-hocbeleving
 • ad-hocbemiddeling
 • ad-hocbenadering
 • ad-hocbeslissing
 • ad-hocbesluit
 • ad-hocbestraffing
 • ad-hocbetekenis
 • ad-hocbetrokkenheid
 • ad-hocbevraging
 • ad-hocbezuiniging
 • ad-hocbierteam
 • ad-hocbijdrage
 • ad-hocbijeenkomst
 • ad-hocbinding
 • ad-hocbondgenootschap
 • ad-hoccoaching
 • ad-hoccoalitie
 • ad-hoccollege
 • ad-hoccombinatie
 • ad-hoccomité
 • ad-hoccommissie
 • ad-hocconsultatie
 • ad-hoccontact
 • ad-hoccontactgroep
 • ad-hoccontrole
 • ad-hoccoördinatie
 • ad-hocdelegatie
 • ad-hocdenkfout
 • ad-hocdeskundigheid
 • ad-hocdiagnose
 • ad-hocdienstverlening
 • ad-hocdiscussie
 • ad-hocelement
 • ad-hocenquête
 • ad-hocensemble
 • ad-hocevaluatie
 • ad-hocevaluatiecommissie
 • ad-hocfinanciering
 • ad-hocformule
 • ad-hocgebruik
 • ad-hocgefinancierd
 • ad-hocgejammer
 • ad-hocgerechtshof
 • ad-hocgesprek
 • ad-hocgeval
 • ad-hocgezelschap
 • ad-hocgroep
 • ad-hocgroepslid
 • ad-hochandelaar
 • ad-hochypothese
 • ad-hocindeling
 • ad-hocinformatiedoorstroming
 • ad-hocinitiatief
 • ad-hocinkoop
 • ad-hocinspectie
 • ad-hocinstantie
 • ad-hocintuïtie
 • ad-hocinvulling
 • ad-hocinzicht
 • ad-hocissue
 • ad-hockarakter
 • ad-hocklacht
 • ad-hocklusje
 • ad-hocknelpunt
 • ad-hockoor
 • ad-hockritiek
 • ad-hoclapmiddel
 • ad-hocleerplichtambtenaar
 • ad-hoclening
 • ad-hoclid
 • ad-hocloodsplicht
 • ad-hocmaatregel
 • ad-hocmanagement
 • ad-hocmanier
 • ad-hocmarktonderzoek
 • ad-hocmechanisme
 • ad-hocmisdaad
 • ad-hocmodule
 • ad-hocnanovernietiger
 • ad-hocnetwerk
 • ad-hoc-ngo-samenwerkingsgroep
 • ad-hocomstandigheid
 • ad-hoconderhandeling
 • ad-hocondersteunen
 • ad-hocondersteuning
 • ad-hoconderzoek
 • ad-hocopdracht
 • ad-hocoperatie
 • ad-hocopleidingsproject
 • ad-hocoplossing
 • ad-hocopsomming
 • ad-hocoptie
 • ad-hocorgaan
 • ad-hocorganisatie
 • ad-hocorkest
 • ad-hocovereenkomst
 • ad-hocoverleg
 • ad-hocoverweging
 • ad-hocpagina
 • ad-hocpanel
 • ad-hocparlement
 • ad-hocplan
 • ad-hocpot
 • ad-hocprijs
 • ad-hocprobleem
 • ad-hocprobleemoplosser
 • ad-hocprobleemoplossing
 • ad-hocproductie
 • ad-hocprogramma
 • ad-hocproject
 • ad-hocprojectgroep
 • ad-hocraad
 • ad-hocraadpleging
 • ad-hocreactie
 • ad-hocrechtbank
 • ad-hocredactie
 • ad-hocredenering
 • ad-hocregel
 • ad-hocregelgeving
 • ad-hocregistratie
 • ad-hocreglement
 • ad-hocreparatie
 • ad-hocrisicobeoordeling
 • ad-hocruimer
 • ad-hocsamenwerking
 • ad-hocsamenwerkingspartner
 • ad-hocsamenwerkingsverband
 • ad-hocselectiebeslissing
 • ad-hocsituatie
 • ad-hocstapje
 • ad-hocsteun
 • ad-hocstrafhof
 • ad-hocstramien
 • ad-hocstrategie
 • ad-hocstrijdmacht
 • ad-hocstructuur
 • ad-hocstudiegroep
 • ad-hocstuurgroep
 • ad-hocsubcommissie
 • ad-hocsysteem
 • ad-hocteam
 • ad-hoctechniek
 • ad-hoctechnologie
 • ad-hoctestmode
 • ad-hoctheorie
 • ad-hoctoepassing
 • ad-hoctoevoeging
 • ad-hoctopic
 • ad-hoctraining
 • ad-hoctribunaal
 • ad-hocverdrag
 • ad-hocvergadering
 • ad-hocvergroting
 • ad-hocvergunningsplicht
 • ad-hocverklaring
 • ad-hocverkleining
 • ad-hocverzekering
 • ad-hocverzoek
 • ad-hocvisie
 • ad-hocvlucht
 • ad-hocvoorziening
 • ad-hocvuuraanvraag
 • ad-hocwaarde
 • ad-hocwapenembargo
 • ad-hocwerkgroep
 • ad-hocwerkverdeling
 • ad-hocwetje
 • ad-hocwijze
 • ad-hoczending