ad-hocbasis


ad-hocbasis 1.0

uitgangspunt dat iets ad hoc gebeurt, d.w.z. dat het niet structureel maar in speciale gevallen, bij een passende gelegenheid gebeurt
Alleen in de verbinding op ad-hocbasis.

Vaste verbindingen


op ad-hocbasis


 1. met als uitgangspunt dat iets "ad hoc" gebeurt, plaatsvindt e.d., d.w.z. dat het niet structureel maar in speciale gevallen, bij een passende gelegenheid gebeurt

  Reeds enkele jaren doet het bureau sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar milieu en mobiliteit op ad-hocbasis.

  http://www.scp.nl/boeken/werkprogramma/2000/nl/html/voorw.htm,

  Het college kan een periode aanwijzen gedurende welke het rookverbod van kracht is. Desgewenst kan het college op ad-hocbasis (bijvoorbeeld bij grote droogte) een periode aanwijzen.

  http://www.rotterdam.nl/rotterdam/internet/overig/rdm/download/01apv.pdf,

  Finland, Ierland, Oostenrijk en Zweden gaven medio 1996 wel aan dat in het herziene Verdrag van Maastricht hun instemming kon worden opgenomen met het op ad-hocbasis deelnemen aan vredeshandhaving, humanitaire hulp door het leger en crisismanagement, de zogenaamde Petersbergtaken van de WEU.

  http://www.obeindhoven.nl/www/Informatiecentrum/Dossiers/dossier_europa.cfm?DossierId=110

  Andere vakgroepen hebben hun interesse betoond of werken op ad-hocbasis mee.

  http://cdonet.rug.ac.be/Reader/,

  In sommige kleinere gemeenten blijken apotheken een cruciale rol te spelen en een monopoliepositie te bezitten. Een dergelijke rol ontstaat overigens vaak op ad-hocbasis, zonder dat daar enige beleidsbasis voor bestaat.

  http://www.fss.uu.nl/cvo/actuele.htm#anchor712996

  Hij houdt het vooralsnog bij vice-fractievoorzitter Ferry Hoogendijk als vaste counterpart en raadpleegt voorts leden van zijn fractie op ad-hocbasis.

  NRC,

  De werkgroep moet worden ondergebracht bij het ministerie van Algemene Zaken, het departement van de premier, maar politiek verankerd worden in een ministeriële werkgroep waarin behalve de minister-president ook de vice-premier deelneemt, en op ad-hocbasis een vakminister.

  NRC,

  Daarnaast maakt de SDV gebruik van begeleidingscommissies. Deze worden op ad-hocbasis ingesteld voor de ontwikkeling en invulling van voorlichtingsprojecten gericht op specifieke doelgroepen (onderwijs, allochtonen).

  http://www.donorvoorlichting.nl/

  In 2000 heeft het TEC een grote stap gemaakt in haar ontwikkeling door de samenwerking met verschillende kennisinstituten verder aan te halen. Werd er voorheen slechts op ad hoc-basis gebruik gemaakt van de kennis van TNO, sinds vorig jaar is er sprake van een structureel samenwerkingsverband waarbij innovatie het sleutelwoord is.

  http://www.sport.nl/index.php3,

  Dit statuut stelt deze landen in staat deel te nemen aan de vergaderingen van de Raad van de WEU, waar zij regelmatig worden voorgelicht omtrent de activiteiten van de werkgroepen van die Raad, tot de vergaderingen waarvan zij op ad-hocbasis kunnen worden uitgenodigd.

  http://europa.eu.int/scadplus/leg/nl/cig/g4000.htm

  In heel Europa (en daarbuiten) ontwikkelen overheden initiatieven om het maatschappelijk verantwoord ondernemen te ondersteunen. Veelal gebeurt dit op ad-hoc basis en is er geen sprake van een gecoördineerd beleid inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen.

  http://minsoc.fgov.be/socialeconomy/NL/werkgroepMVO.htm

  Ook met vele andere belanghebbenden is op ad-hoc basis of periodiek overleg gevoerd.

  http://www.rvr.org/DenBosch.htm

 2. (Gezegd van werknemers)
  niet in vaste maar in tijdelijke dienst; zonder vast arbeidscontract
  In verbinding met werkwoorden als werken.

  Indien er sprake is van een artistieke en/of productionele samenwerking tussen enerzijds individuele, in groepsverband en op ad-hocbasis werkende, professionele podiumkunstenaars en anderzijds een culturele instelling die voor de periode 2001-2004 van het Ministerie van OCenW een meerjarige subsidie ontvangt, kan een aanvraag alleen door de niet-meerjarig gesubsidieerde partner worden ingediend.

  http://www.fapk.nl/FAPK/fapk.shtml

  Op uitdrukkelijk verzoek van de portefeuillehouder binnen het College van Bestuur is dhr. Hoogstad op zoek gegaan naar een tweede architect naast de architect die op ad-hoc basis reeds geruime tijd bezig was met de Bastille.

  http://www.studentunion.nl/,