adviseur


adviseur 1.0

iemand die voor zijn beroep advies geeft over een terrein waar hij of zij verstand van heeft, bijvoorbeeld over de organisatie van projecten of bedrijven, over juridische of financiële zaken of over politieke of militaire aangelegenheden

Semagram


Een adviseur…

is een persoon

 • [Uiterlijk] ziet er meestal netjes uit
 • [Organisatie of instelling] werkt vaak bij een adviesbureau, overheidsafdeling of financiële instelling maar kan overal werken en werkt soms ook als zelfstandige
 • [Deskundigheid of vaardigheid] geeft doorgaans advies over een specifiek gebied, bv. over communicatie, over financiën of investeringen, over juridische kwesties, over politiek beleid, over organisatiestructuren, over geneeskundige zaken of over bouwkundige handelingen of vastgoed
 • [Geslacht] is een man of een vrouw
 • [Activiteit of handeling] geeft advies
 • [Belanghebbende of begunstigde] wordt vaak ingehuurd door een organisatie of bedrijf en verricht dan advies met betrekking tot een bepaalde kwestie
 • [Oorzaak, reden of aanleiding] oefent zijn functie meestal uit voor zijn beroep

Algemene voorbeelden


De Postbank heeft er blijkbaar een vermogen voor over om mensen de hypotheektest te laten doen op het internet. Maar de werkelijke bedoeling is om een echte adviseur op pad te sturen naar de geïnteresseerde.

http://www.andriessen.nl/column_5.htm

Minder bekend is naar welke adviseurs de Russische president nog wèl luistert.

NRC,

De thuiszorgkinderen en hun moeder kregen wekelijks, later maandelijks bezoek van een adviseur.

NRC,

En toch zeiden mijn adviseurs: 'Verhoog liever de druk op de ziekenfondsen. Die moeten dan méér gezondheidszorg inkopen bij de ziekenhuizen en kunnen zó meer efficiency afdwingen.' Ik was het met ze eens.

Blinde ambitie, Eduard Bomhoff,

Er wordt voorbijgegaan aan twee essentiële aspecten: het feit dat de adviseur onafhankelijk is en het feit dat de ouderen met al hun problemen bij hun adviseur terecht moeten kunnen.

http://www.nisbo.org/ouderenadviseurs2.htm,

Dezelfde Pierre H. Dubois [...] heeft in Het Vaderland en in het Zuidafrikaanse Standpunte jaar na jaar honderden eendagsvliegen de hemel in geprezen. (Voor zover hun boeken verschenen bij de uitgeverij waarvan hij adviseur is.).

Averechts, Gerrit Komrij,

Combinatiemogelijkheden


als object bij een werkwoord


 • een adviseur inschakelen

Een extern adviseur is ingeschakeld om te laten onderzoeken hoe het overleg kan worden verbeterd.

http://www.kb.nl/kb/resources/frameset_organisatie.html

Onnodige risico's kunnen worden vermeden door tijdig een deskundig adviseur in te schakelen. De notaris kan u informeren over het kiezen van de rechtsvorm, over de belastingtechnische en erfrechtelijke aspecten en over de opvolgings- en overdrachtsaangelegenheden

http://www.notarislelystad.nl/

In januari van dit jaar is Van der Vegt schriftelijk gevraagd de bouwwerken te verwijderen. Hij heeft daar geen gevolg aan gegeven, maar een rechtskundig adviseur ingeschakeld om te trachten de kwekerij te legaliseren.

Meppeler Courant,

Een partij kan behoefte hebben om een adviseur in te schakelen.

http://www.business-mediation.nl/

met adjectief ervoor


 • een ambtelijk adviseur
 • ambtelijke adviseurs
 • een militair adviseur
 • een politiek adviseur
 • een wetenschappelijk adviseur
 • militaire adviseurs
 • politieke adviseurs

C. Maas, ten tijde van de fusie van ING thesaurier-generaal op het ministerie van Financiën en de belangrijkste ambtelijke adviseur van toenmalig minister Kok.

NRC,

Volgens de ambtelijke adviseurs is er uit nader overleg gebleken, dat een alternatieve locatie voor de bouwplannen voor de heer L. niet bespreekbaar is.

Meppeler Courant,

Ten onrechte denken de ambtelijke adviseurs van VROM dat aan de populariteit van provincies niets is te sturen.

http://www.nijenrode.nl/nl/

Hij heeft maar tien stoelen. Vijf worden er bezet door medewerkers van de Geheime Dienst, een arts en de militair adviseur en de privé-secretaris van de president.

Het licht van vroeger dagen, Arthur C. Clarke & Stephen Baxter,

In het tijdperk van de Koude Oorlog was John Von Neumann zowat de belangrijkste wetenschappelijke en militaire adviseur van de presidenten Truman en Eisenhower.

http://www.esat.kuleuven.ac.be/education/options/da/iroptiondna/knipsels/vonneumann.htm,

Stalin begon, naarmate de oorlog vorderde, daarentegen iets te leren. Hij ging, naar verhouding, wat meer luisteren naar zijn militaire adviseurs, herstelde de oude tsaristische hiërarchie die in het Rode Leger juist was afgeschaft en bleek bovendien bereid om niet meer elke officier per definitie als potentiële klassevijand te wantrouwen.

NRC,

Het door d'Amato bekendgemaakte document is een rapport van de politiek adviseur van het Amerikaans bezettingsbestuur in Duitsland.

De Standaard,

Drees had dan ook aan politieke adviseurs geen behoefte; hij was een staatsman.

NRC,

Ze had slechts de schijn tegen haar. Woedende luisteraars en televisiekijkers zouden het onderscheid tussen haar positie en die van de eerder afgewezen kandidate niet kunnen maken, meenden politieke adviseurs in het Witte Huis.

NRC,

 • een artistiek adviseur
 • artistieke adviseurs

In Milaan ontwierp hij een ruiterstandbeeld voor Giacomo Trivulzio, dat niet werd uitgevoerd [...]. Hij was er ook werkzaam als ingenieur en artistiek adviseur.

http://users.pandora.be/websthetica/webstheticaDAV.htm

Het zat echter al van meet af scheef met die school van haar, het aantal inschrijvingen bleef ver beneden de verwachtingen, de beloofde overheidssubsidie wachtte nog steeds op de handtekening van de minister, en ten slotte liet haar choreograaf en belangrijkste artistieke adviseur haar na enkele maanden al in de steek.

Op toernee met Leopold Sondag, Ward Ruyslinck,

De raad van bestuur zoekt een nieuwe directeur, maar minister Picqué en zijn artistieke adviseurs zijn het niet eens met de koerswijziging die de raad voorstelt.

De Standaard,

 • een bouwkundig adviseur
 • bouwkundige adviseurs
 • een bouwtechnisch adviseur
 • bouwtechnische adviseurs
 • een stedenbouwkundig adviseur

Het systeem is als diagnose-instrument onder meer bedoeld voor restauratiearchitecten, bouwkundig adviseurs en onderhoudsinspecteurs en monumenteneigenaren.

http://www.monumentenzorg.nl/index.html

De architect ontwikkelt de constructie en ontwerpdetails, een installatie-adviseur ontwikkelt de installatiespecificaties en de energie- of bouwkundig adviseur geeft richtlijnen voor energetische aspecten van het ontwerp.

http://www.zonnewarmte.nl/Brochures/passieve.html,

Je kunt aan de slag als projectleider, calculator, werkvoorbereider of uitvoerder bij een bouwbedrijf. Maar ook als bouwtechnisch adviseur bij een adviesbureau, projectontwikkelaar of gemeente.

http://www.hanze.nl/opleidingen/economie_&_management/default.asp?body=IDV.asp

Vooral in grotere projecten moet nadrukkelijk samen met installatieadviseurs, bouwtechnische adviseurs en planvisie-adviseurs worden ontworpen.

http://www.bouwinfra.nl/

In het door de gemeente IJsselstein aangewezen experimentengebied veld 6 van de Vinex-locatie Zenderpark, onderdeel III-west, met als stedenbouwkundig adviseur Kees Christiaanse en in de uitwerking Teun Koolhaas Associates, zijn 14 woningen ontworpen, waarin voor het eerst in Nederland amorfe p.v.-panelen worden toegepast.

http://www.vanstraalen.nl/

 • een deskundig adviseur
 • deskundige adviseurs

Bij het zoeken naar de gepaste rechtsvorm is het aangewezen een beroep te doen op terzake bevoegde deskundigen aan wie de wetgever een bijzondere taak als deskundig adviseur heeft toevertrouwd.

http://www.notare.be/watnot.htm#h1,

Bij Overtaal is de klant koning - een koning omringd door deskundige adviseurs.

http://www.overtaal.nl/Info_nl.htm

Onze deskundige adviseurs bieden u graag een onafhankelijk advies waarbij uw wensen en behoeften voorop staan.

http://www.avex.nl/

 • een externe adviseur
 • externe adviseurs
 • interne adviseurs

'Om rust in de organisatie te houden is een telkens wisselende leiding, al of niet gecombineerd met inschakeling van nieuwe externe adviseurs, zeer nadelig,' aldus ACM-hoofddirecteur K. Steenbeek.

Meppeler Courant,

Wanneer de naam van de vertaler niet bij het Fonds bekend is wordt om een proefvertaling verzocht die wordt beoordeeld door een externe adviseur.

http://www.nlpvf.nl/intro/intro-d.htm#top

Nadat in een eerste fase het basisconcept voor de permanente tentoonstelling werd ontwikkeld en samen met externe adviseurs en experts verder is uitgewerkt, is het concept ingevuld met het concrete tentoonstellingsverhaal.

http://www.sportimonium.be/Nederlands/XNsportimonium1.htm

De activiteiten richten zich op vier categorieën medewerkers, te weten 'leiders' (College van Bestuur, algemeen directeuren), managers, teamleiders en interne adviseurs.

http://www.albeda.nl/algemeen/info/kwaliteitsverslag/kv_frame.html,

 • financiële adviseurs
 • een financieel adviseur
 • een fiscaal adviseur
 • fiscaal adviseurs

In bisdomverband komen de financieel adviseurs en dekens bijeen o.l.v. de REA (Raad voor Economische Aangelegenheden van het bisdom).

http://web.inter.nl.net/users/dekenaatsalland/samen.html,

Ernest L. was financieel adviseur van de weduwe en beheerde haar volledige vermogen van 4,2 miljoen gulden.

http://www.netwerk.tv/index.jsp?p=items=dossiers=39090=87085,

Toen de verzekeringsmaatschappij waar hij als financieel adviseur werkte in 1995 failliet ging, kwam hij in de WW terecht.

NRC,

Frits Algie, belastingspecialist van Ernst Young en fiscaal adviseur van het Nederlands Olympisch Team, vermoedt zelf dat het vooral de protesten uit het buitenland zijn geweest die de Australische fiscus hebben doen inbinden.

http://www.ey.nl/?pag=99_id=1205

De hele vraag wordt dan alleen een aandachtspunt voor de financieel directeur, of voor de fiscale adviseur van de vennootschap, meer niet.

De Standaard,

Maar fiscale adviseurs zeggen regelmatig naar vergaderingen te gaan waarop de plaatselijke agentschapsdirecteur (van de KB of van een andere Belgische bank) zich ertoe beperkt een van zijn klanten voor te stellen aan zijn (Vlaamse) collega van de Luxemburgse bank die "een interessant voorstel zal uiteenzetten".

De Standaard,

 • junior adviseur
 • senior adviseur

Gielen stelt een radicalisering voor: een senior en een junior adviseur per sector, geassisteerd door een "reflectiekamer" en eventueel een cultuurparlement waarin jan publiek een stem krijgt.

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DST26062001_048,

Wij zoeken een energieke en ambitieuze junior adviseur die ondersteuning geeft aan de senior adviseurs, maar tevens initiatieven neemt gericht op de groei van de onderneming.

http://www.intermediair.nl/vacatures/consultancy/298/junior-consultant-vacatures.html?accepted=true&ip=132.229.188.223&token=1359111590&cs=2d8e5331594acc38d63c9e264ad5f8f4

"Maar weinig huizen in Nederland zijn voorzien van een inbraakalarm. Dat komt omdat de aanleg kostbaar is, maar ook omdat het doorschakelen van de melding naar een particuliere alarmcentrale per jaar zo'n tweehonderd euro kost." "Dat is voor veel mensen toch een behoorlijke drempel", aldus de senior adviseur van het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

De Telegraaf,

 • een juridisch adviseur
 • een rechtskundig adviseur
 • rechtskundige adviseurs

Een echtscheidingsprocedure is vaak een ingrijpende gebeurtenis, waaraan vaak moeilijke tijden zijn vooraf gegaan. Een goede echtscheidingsadvocaat speelt daarin een belangrijke rol als juridisch adviseur, maar zal tevens oog moeten hebben voor de emotionele en psychische gevolgen van de echtscheiding.

http://www.teekenskarstens.nl/tknlfrmvgv.html

Met een juridisch adviseur gaat trainer Baan zijn club FC Twente te lijf.

Meppeler Courant,

De juridische adviseur van het Amerikaanse ministerie van financiën Jean Hanson heeft gisteren haar ontslag genomen in verband met de Whitewater-zaak.

NRC,

Hier [...] waren alleen de bijzondere afdelingen gevestigd. De bureaus van zijn rechtskundig adviseur, hoofden van de onderscheidene kantoren en de onderzoekruimte van de bedrijfsarts.

Heeresma helemaal, Heere Heeresma,

Toch is er een historische ontwikkeling waarbij een aantal rechtskundige adviseurs een niet meer weg te denken plaats binnen de groep van rechtsbeoefenaren heeft verworven.

http://www.nvra.nl/

 • een geneeskundig adviseur
 • een medisch adviseur
 • medische adviseurs

Meestal zal de geneeskundig adviseur u thuis bezoeken voor een persoonlijk onderhoud.

http://www.pur.nl/nederlands/algemeen/index_algemeen.htm

Wij horen getuigenissen van CVS-patiënten die door de medisch adviseur verplicht worden tot opname in een psychosomatisch centrum om een uitkering te kunnen krijgen.

http://www.knack.be,

Maar omdat de medici nog altijd geen sluitende oorzaak vonden voor het amalgaam van klachten, herkennen huisartsen, specialisten, medische adviseurs en omgeving vaak de symptomen van de aandoening nog niet, laat staan dat ze ze ernstig nemen.

http://home.tiscali.be/be077857/medische/cfs/kranten/17april1996.htm,

 • een onafhankelijk adviseur

Misschien moeten we nog een stap verder gaan en bestrijdingsmiddelen alleen op recept afgeven, waarbij een onafhankelijk adviseur (de 'huisarts') bepaalt of het nodig is om te spuiten of dat er alternatieven zijn.

http://www.c3.nl/evv/c3-evbestrijding.pdf,

Een ander hof moet de beschuldigingen opnieuw bekijken. Dat advies heeft advocaat-generaal mr. J. Fokkens, onafhankelijk adviseur van de Hoge Raad, vanmiddag gegeven.

NRC,

De zaak werd uitgevochten tot de Hoge Raad maar deze bevestigde de weigering. Ook al had de advocaat-generaal - de onafhankelijke adviseur in cassatiezaken - bepleit in dit geval een voorschotje te nemen op de nieuwe wet.

NRC,

 • een persoonlijk adviseur

Tevens werd Lebed benoemd tot Jeltsins persoonlijke adviseur voor defensie en veiligheidszaken.

De Standaard,

Alle 1200 bijstandscliënten krijgen een persoonlijke adviseur om te helpen met werk, kinderopvang en eventuele schulden.

http://www.nijenrode.nl/nl/

In het begin van zijn carrière werd hij benoemd bij de militaire staf van Koning Karel van Württemberg om later te worden benoemd tot leermeester van de prins en persoonlijk adviseur van de koning.

http://users.skynet.be/verganeglorie/

In de cruciale periode 1959-1960 werd hij persoonlijke adviseur van president Kasavubu.

De Standaard,

Hij weet dat Ibn Hazm's vader persoonlijk adviseur was van de machtige hofmeier Al Mansoer, maar voor de rest – weet hij niks.

Berichten uit Maanzaad Stad, Abdelkader Benali,

 • een presidentiële adviseur
 • de presidentieel adviseur
 • de presidentiële adviseur

Een hoge presidentiële adviseur, Hector Luna Trocoli, zei de terugkeer van Espina gisteren een "positieve ontwikkeling" te vinden in "het herstel van de Guatamalteekse rechtsstaat".

NRC,

De presidentieel adviseur, die eveneens de functie van eerste-vice-premier heeft, combineert die post met Werkgelegenheid.

De Standaard,

De presidentiële adviseur toonde een duidelijke voorkeur voor het laatste: "Herziening van de douane-tarieven en afschaffing van ongerechtvaardigde privileges voor buitenlandse ondernemers", achtte hij geëigende middelen.

NRC,

Na De Gaulles terugkeer aan het bewind (1958) werd Foccart eerst presidentieel adviseur en dan secretaris-generaal voor de (Frans-Afrikaanse) Gemeenschap en Afrikaanse zaken, een functie die hij onder Georges Pompidou (1969-'74) behield.

De Standaard,

Zij draagt de titel 'presidentieel adviseur voor vrouwen-, familie- en kinderaangelegenheden', hoewel ze zich niet kan herinneren wanneer ze Jeltsin voor het laatst heeft ontmoet.

NRC,

Hoewel die niets te maken hadden met het Internet of cybermisdaad, is er wel een vergrote gevoeligheid over de kwetsbaarheid van computernetwerken ontstaan. Dat toonde zich onder meer in de aanstelling van een presidentiële adviseur voor cyberterrorisme, Richard Clarke.

http://www.2clix.be/HTM_bestanden/nieuwsflash.htm

 • een strategisch adviseur

Kok krijgt de functie van 'strategisch adviseur' bij PTT Telecom. Hij zal zich vooral richten op de buitenlandse betrekkingen van de Nederlandse telefoonmaatschappij. Ook zal hij Telsource gaan leiden, een joint venture met de Zwitserse PTT die meedingt naar een aandeel in de Tsjechische PTT.

NRC,

Sinds de BRTN bestaat, is er altijd een programma geweest om de culturele activiteiten aan te kondigen [...]. Volgens de strategische adviseur van de omroep is zo'n programma niet nodig. Kranten en tijdschriften vangen de behoefte op.

De Standaard,

Hierbij gaat het vooral om gedurende het gehele proces (voorontwerp, ontwerp, uitvoering en beheer) als strategisch adviseur in projectteams te opereren om zo een optimaal gebruik en risicobehandeling van het geotechnisch gegeven te verzorgen.

http://www.delftgeot.nl/,

 • technische adviseur
 • technisch adviseur
 • een technisch adviseur
 • de technisch adviseur
 • de technische adviseur

Zo nodig werkt hij samen met managementbureaus, organisatieadviseurs, of technische adviseurs, bijvoorbeeld op het gebied van technische installaties, constructie en fysica.

http://www.ainb.be/ontstaan%20en%20doel.htm,

Dominique Baeyens wordt technisch adviseur en jeugdcoördinator bij volleybalclub Zellik.

De Standaard,

Nederland veranderde zijn ontwikkelingshulp: in plaats van projecten voor verbetering van de infrastructuur werd de nadruk gelegd op het uitzenden van technische adviseurs om het plaatselijke bestuur te verbeteren.

NRC,

De erelonen dekken geenszins de kosten voor tussenkomst van technische adviseurs voor o.a. beton- en staalconstructies, verwarming, verlichting, e.d.

http://www.ainb.be/deontologische_norm.htm

Een goed ontwerp is dus een vereiste en daarbij kunnen de technische adviseurs van het Dak/Informatie- en Adviescentrum u van dienst zijn.

http://www.dakinfo.nl/werk/groen_welcome.html

De drie kommissieleden, onder leiding van premier Faures technische adviseur Paul Demande, vertrok per vliegtuig.

De Standaard,

Op een terras in Bologna ontmoetten de Oranje-supporters de technisch adviseur van de KNVB.

NRC,

met adjectivisch voltooid deelwoord


 • een gespecialiseerd adviseur
 • gespecialiseerde adviseurs

De makelaars zijn gespecialiseerde adviseurs op het gebied van investeringen in onroerend goed.

http://www.vermaas.nl/belegging.htm

De museumconsulenten kunnen ook doorverwijzen naar gespecialiseerde adviseurs.

http://www.oost-vlaanderen.be/werking/gouverneur/speech1999.pdf,

Prijswinnaars krijgen zonodig hulp van gespecialiseerde adviseurs bij het uitwerken van hun project.

http://www.toekomstprijs.nl/

Velen binnen de beroepsgroep, in het bijzonder degenen met een academische opleiding, bewegen zich niet meer uitsluitend op het terrein van de proces-praktijk en zijn gespecialiseerde adviseurs op diverse rechtsgebieden.

http://www.nvra.nl/

Er ontstaat een dualiteit: sommigen beschikken over voldoende middelen om de diensten van gespecialiseerde adviseurs te betalen, anderen dreigen verloren te lopen in de mallemolen van wet- en regelgeving.

http://www.notaris.be/

Bij de opleidingen wordt het vakgebied van de gespecialiseerde adviseur als uitgangspunt genomen voor een verbreding en verdieping van de kennis op aangrenzende adviesgebieden.

http://www.bankopleidingen.nl/index.htm

 • een gewezen adviseur

"Het zou dwaas zijn de instorting van Noord-Korea te voorspellen", aldus Stanley Roth, een gewezen adviseur van president Bill Clinton voor Oost-Azië.

De Standaard,

Zijn gewezen financieel adviseur Joachim Eckardt kreeg twee jaar en negen maanden celstraf.

De Standaard,

'Volgens mij impliceert dat niet dat de VS domweg moeten volgen, ongeacht wat Israël doet', verklaarde de gewezen adviseur van president Jimmy Carter.

http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/3354518/2012/11/27/Amerikaanse-aanval-tegen-Iran-is-ultieme-optie.dhtml,

met substantief ervoor


 • een groep adviseurs
 • een groepje adviseurs
 • een legertje adviseurs
 • een reeksje adviseurs

Een groep adviseurs van de Amerikaanse president, Bill Clinton, roept de Verenigde Staten en hun bondgenoten op de verspreiding van conventionele wapens tegen te gaan.

De Standaard,

De president, die de afgelopen maand herhaaldelijk de indruk wekte onder sterke invloed te staan van een klein groepje adviseurs, heeft Rybkin en Sjoemeiko nu ook lid gemaakt van de Veiligheidsraad, zijn adviesorgaan voor veiligheidszaken.

NRC,

Er bestaat nogal wat scepsis tegen de betweterige consultants die het mooi kunnen uitleggen omdat ze het niet zelf hoeven te doen, het legertje adviseurs dat warme lucht verkoopt en in ruil voor vorstelijke facturen meer problemen creëert dan het oplossingen aanbiedt.

De Standaard,

"Als u hier vanmiddag aanwezig zou zijn geweest, zou u een heel legertje adviseurs hebben kunnen zien."

De Telegraaf,

De vrouw van de socialistische voorman moest echter een beetje bijgewerkt worden. Een legertje adviseurs werd erbij gehaald. Met succes, want de pers is onder de indruk van het resultaat.

De Standaard,

Prins Claus, van wie het openbaar is dat hij om zijn entree in de samenleving, waar hij als een rookbom in was geworpen, wat te vergemakkelijken een reeksje adviseurs had verworven.

...honderd. Ik kom, Piet Grijs,

met voorzetselgroep


Voorzetsel: bij

 • adviseur bij de ASLK
 • adviseur bij de Boerenbond
 • adviseur bij een organisatie
 • adviseur bij het kabinet
 • adviseur bij het korps

Hij was onder andere economisch adviseur bij de ASLK en voorzitter van het Belgisch Instituut voor Wetenschap der Politiek, maar ook raadgever en biechtvader van heel wat politici.

De Standaard,

Hij trok Hugo Abts, tot dan voorzitter van de vzw Natuurreservaten, en Rudi Gotzen, adviseur bij de Boerenbond, als medewerkers aan.

De Standaard,

Terug in Nederland vond ik snel werk als adviseur bij een grote uitzend- en detacheringorganisatie.

http://www.kun.nl/tcmo/pr/index.htm

En zo werd Firmin Defalk, haar grijze echtgenoot, pedagogisch adviseur bij het kabinet van de briljante minister van Onderwijs.

Oude Politieke Cultuur, Joris Tulkens,

Nordholt heeft in zijn arbeidsovereenkomst indertijd de bepaling laten opnemen dat hij, met behoud van salaris en toelagen, algemeen adviseur bij het korps kan worden.

NRC,

Voorzetsel: in

 • adviseurs in de winkel
 • adviseur in het crisisteam
 • adviseurs in het kabinet

Om de sfeer van de handelsvloer na te bootsen, dragen de adviseurs in de winkel zo nu en dan de gebruikelijke felgekleurde commissionairsjasjes.

NRC,

Provinciaal militair commandant W. Jansen, als adviseur in het crisisteam, heeft vooral efficiënte beslissingen gezien van Terlouw: "Hij leidt de vergadering, inventariseert adviezen, formuleert conclusies, legt die weer voor aan de adviseurs en neemt ten slotte een besluit."

NRC,

Na zijn aantreden deed premier Wim Kok een poging het aantal politieke adviseurs in zijn kabinet te beperken.

De Standaard,

 • adviseur in beleggingen en verzekeringen
 • adviseur in krachttraining en sportvoeding
 • adviseur in volkshuisvesting

In 1967 vestigde hij zich als zelfstandig adviseur in beleggingen en verzekeringen en werd hij parttime docent managementtrainingen bij het Institute of Social Studies in Den Haag.

Het Financieele Dagblad,

Sportfilosoof H. Wassink is adviseur in krachttraining en sportvoeding en schrijft al achttien jaar over de culturele achtergrond van bodybuilding.

De Telegraaf,

Een nieuwe stad in de Randstad, te bouwen in de driehoek tussen Alphen aan den Rijn, Gouda en Woerden, met Bodegraven als centrum en stopplaats voor de hoge-snelheidslijn. Dat is volgens de gebroeders J. en A. van der Lingen, adviseurs in volkshuisvesting, dé oplossing voor het ruimtegebrek, de woningnood en de files in de Randstad.

NRC,

Voorzetsel: op

 • adviseur op het gebied van afvalwaterzuivering
 • adviseur op het gebied van digitale bibliotheken
 • adviseur op het gebied van huisvesting
 • adviseur op het gebied van investeringen in onroerend goed
 • adviseur op het gebied van studie- en beroepskeuze
 • adviseur op het gebied van telecommunicatie

Water heeft beroepshalve mijn aandacht en interesse, omdat ik, naast mijn deeltijdstudie culturele antropologie, fulltime werk als adviseur op het gebied van afvalwaterzuivering.

http://www.fss.uu.nl/ca/cases/2000/case0026.htm,

Begin 2001 hebben we uitzicht op een opvolger in de persoon van Professor Mel W. Collier, hoogleraar aan de universiteit van Northumbria en internationaal adviseur op het gebied van digitale bibliotheken.

http://www.kub.nl/diensten/bibliotheek/jaarverslag/2000/,

De makelaars zijn gespecialiseerde adviseurs op het gebied van investeringen in onroerend goed.

http://www.vermaas.nl/belegging.htm

Wij doen iets heel anders: we zijn adviseurs op het gebied van huisvesting.

http://www.bouwinfra.nl/

Decanen zijn in de hogere leerjaren adviseurs op het gebied van studie- en beroepskeuze.

http://www.ghlyceum.nl/

Daarmee raakt minister Jorritsma haar belangrijkste adviseur op het gebied van telecommunicatie kwijt.

NRC,

Voorzetsel: tot

 • benoemd tot adviseur

Advocaat Gerard Spong, twee jaar geleden door de regering-Venetiaan benoemd tot speciale adviseur, acht het niet uitgesloten dat de militairen de lijken van hun slachtoffers meteen na de moorden hebben verdonkeremaand.

Haagsche Courant,

Op voorspraak van Leber werd hij benoemd tot adviseur voor partij- en vakbondszaken van de kanselier.

NRC,

Luitenant-kolonel SBH Joseph Van Den Put wordt benoemd tot adviseur van prins Filip.

De Standaard,

Boon trad in 1937 in dienst van de Boerenbond, werd in 1952 benoemd tot landbouweconomisch adviseur en in 1962 tot lid van het hoofdbestuur.

De Standaard,

Wageningen Universiteit en Researchcentrum heeft prof. dr. Fons Werry benoemd tot Adviseur Concern-strategie Biotechnologie.

http://biologisch-medisch.laboratorium.nl/biomed/bioprocestechnologie/?open=frames

Voorzetsel: van

 • adviseur van buitenlandse banken
 • adviseur van de Amerikaanse zakenman
 • adviseur van de eerste minister
 • adviseur van Feyenoord
 • adviseur van RBC
 • adviseur van de Socialistische Partij
 • adviseurs van de commissie-Deetman

Steinhauser begint voor zichzelf als adviseur en hoopt een lucratieve niche in de markt te hebben gevonden als adviseur van buitenlandse banken die zich in Amsterdam willen vestigen.

NRC,

Zij treedt op als juridisch adviseur van de Amerikaanse zakenman Gregg Bemis.

http://oud.refdag.nl/bui/010124bui08.html,

Vonhoff, Tjeenk Willink en ongetwijfeld de huidige adviseurs van de commissie-Deetman hebben het rijkslijden met moed, beleid en trouw beschreven.

NRC,

Voetbaltrainer Piet de Visser (60) heeft zich na zijn afkeuring wegens hartklachten de laatste twee jaar verdienstelijk gemaakt als adviseur van Fyenoord en RBC.

NRC,

Mangé, die vorige week werd aangehouden, is financieel adviseur van de Socialistische Partij.

NRC,

De betrokkenheid van een gewezen adviseur van de eerste minister bij gesjoemel met contracten voor rattenverdelging.

De Standaard,

Voorzetsel: voor

 • een adviseur voor Afrika
 • een adviseur voor de politieke strategie van Berlusconi
 • een adviseur voor het migratiebeleid
 • een adviseur voor minderheidstalen
 • een adviseur voor nationale veiligheid
 • een adviseur voor uw technische installaties

President Bill Clinton stuurde zijn speciale adviseur voor Afrika, George Moose, naar Yaoundé om de OAE duidelijk te maken dat de VS hun verzet, desnoods hun veto, tegen Boutros niet zullen opgeven.

De Standaard,

Hij heeft zich officieel teruggetrokken uit de politiek, maar is nog steeds een van de belangrijkste adviseurs voor de politieke strategie van Berlusconi.

NRC,

Dirk Van den Bulck, adviseur voor het migratiebeleid op het kabinet van Binnenlandse Zaken, bevestigt de toename van de asielaanvragen.

De Standaard,

Ook Piet Dankert, Europees adviseur voor minderheidstalen, is weinig te spreken over het taalbeleid van de rijksoverheid.

Leeuwarder Courant,

In die Kremlinrevolte leek Tsjoebais zij aan zij te staan met Jeltsins adviseur voor nationale veiligheid, generaal Alexander Lebed.

De Standaard,

U heeft een nieuw- of verbouw project maar u heeft geen adviseur voor uw technische installaties?

http://www.harwig.org/harwig.html

 • een adviseur voor de Nederlandse commissie-Van Traa

Professor Cyrille Fijnaut was al adviseur voor de Nederlandse commissie van Traa, die een onderzoek leidde naar de georganiseerde misdaad bij onze noorderburen.

De Standaard,

in voorzetselgroep


 • een leger van adviseurs

Het kabinet kon niet meer terug toen vier telecombedrijven zich vlak voor de veiling in het Scheveningse Kurhaus terugtrokken en er slechts zes gegadigden overbleven voor vijf vergunningen. De VVD-bewindslieden, bijgestaan door een leger van adviseurs, hadden deze situatie niet voorzien, erkende De Vries.

de Volkskrant,

Dankzij het Fonds beschikt Fitch over een waar leger van adviseurs, spionnen, informanten en zware jongens.

De Standaard,

voorafgegaan door als


 • helpen als adviseur
 • meewerken als adviseur
 • werken als adviseur

De regiocoach zal als adviseur, vraagbaak en ondersteuner clubs 'op maat' helpen gestalte te geven aan hun jeugdvoetbalbeleid.

http://www.knvb.nl/knvb1/yearlyreport20002001/yearlyreport1.sps,

Charlie, toen op vrije voeten, werkte als adviseur mee aan de film.

http://www.inmemoriam.be/bvdetail.asp?bvid=15,

Tussendoor kwam Marten Fortuyn meedelen dat hij als adviseur ging werken voor de partij.

Haagsche Courant,

Het afgelopen jaar werkte hij als adviseur bij een club in de Verenigde Arabische Emiraten.

NRC,

Van den Klinkenberg werkt daarnaast als adviseur sociale vernieuwing van de minister van binnenlandse zaken.

NRC,

Daarnaast gaan steeds meer ergotherapeuten werken als adviseur in het kader van de Wet Voorzieningen Gehandicapten of in het kader van de geïntegreerde indicatiestelling op het gebied van zorg, wonen en welzijn.

http://www.ergotherapie.nl/

Vaste verbindingen


bindend adviseur


  Zie: bindend adviseur

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als deel van een afleiding


 • adviseurtje

Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


 • aandelenadviseur
 • ABA-adviseur
 • Adenaueradviseur
 • adjunct-adviseur
 • Afrika-adviseur
 • aidsadviseur
 • arbeidsadviseur
 • arboadviseur
 • arts-adviseur
 • assurantieadviseur
 • automatiseringsadviseur
 • bankadviseur
 • bedrijfsadviseur
 • bedrijvenadviseur
 • begeleidingsadviseur
 • belastingadviseur
 • beleggingsadviseur
 • beleidsadviseur
 • beloningsadviseur
 • beroepskeuzeadviseur
 • bestuursadviseur
 • BIPT-adviseur
 • bouwadviseur
 • campagneadviseur
 • casinoadviseur
 • CDA-adviseur
 • CIA-adviseur
 • Clintonadviseur
 • collega-adviseur
 • communicatieadviseur
 • computeradviseur
 • constructieadviseur
 • deeladviseur
 • defensieadviseur
 • directeur-adviseur
 • directieadviseur
 • DM-adviseur
 • documentenadviseur
 • emigratieadviseur
 • energieadviseur
 • ereadviseur
 • erfelijkheidsadviseur
 • ergotherapeut-adviseur
 • EU-adviseur
 • expert-adviseur
 • familiebedrijvenadviseur
 • FBI-adviseur
 • financeadviseur
 • fitnessadviseur
 • fokadviseur
 • franchiseadviseur
 • gelegenheidsadviseur
 • genderadviseur
 • geneesheer-adviseur
 • gezinsadviseur
 • golfadviseur
 • Haïtiadviseur
 • hofadviseur
 • hoofdadviseur
 • HRM-adviseur
 • huwelijksadviseur
 • hypotheekadviseur
 • ic-adviseur
 • ICT-adviseur
 • ijsadviseur
 • imagoadviseur
 • indicatieadviseur
 • informatieadviseur
 • informatiseringsadviseur
 • ingenieursadviseur
 • innovatieadviseur
 • inspecteur-adviseur
 • installatieadviseur
 • integriteitsadviseur
 • interim-adviseur
 • internetadviseur
 • investeringsadviseur
 • IT-adviseur
 • ITC-adviseur
 • jeugdadviseur
 • jeugdwerkadviseur
 • jongerenadviseur
 • justitieadviseur
 • kabinetsadviseur
 • keukenadviseur
 • kiesadviseur
 • klantadviseur
 • kledingadviseur
 • klimaatadviseur
 • KPMG-adviseur
 • kredietadviseur
 • kunstadviseur
 • KvK-adviseur
 • Labouradviseur
 • landbouwadviseur
 • landsadviseur
 • leaseadviseur
 • leeradviseur
 • legeradviseur
 • levensloopbaanadviseur
 • lichtadviseur
 • lifestyleadviseur
 • loopbaanadviseur
 • Lost Boysadviseur
 • managementadviseur
 • media-adviseur
 • melkwinningsadviseur
 • mensenrechtenadviseur
 • merkenadviseur
 • meubeladviseur
 • Midden-Oostenadviseur
 • milieuadviseur
 • minderhedenadviseur
 • MPRI-adviseur
 • nachtrustadviseur
 • niet-adviseur
 • NS-adviseur
 • octrooiadviseur
 • onderhoudsadviseur
 • ondernemingsadviseur
 • onderwijsadviseur
 • ontslagadviseur
 • ontwikkelingsadviseur
 • opleidingsadviseur
 • organisatieadviseur
 • orgeladviseur
 • ouderenadviseur
 • outplacementadviseur
 • overheidsadviseur
 • P&O-adviseur
 • partijadviseur
 • pensioenadviseur
 • persadviseur
 • personeelsadviseur
 • politieadviseur
 • pr-adviseur
 • preadviseur
 • presidentsadviseur
 • prestatieadviseur
 • preventieadviseur
 • procesadviseur
 • programma-adviseur
 • programmatieadviseur
 • projectadviseur
 • publiciteitsadviseur
 • publicrelationsadviseur
 • PvdA-adviseur
 • quorumadviseur
 • raadsadviseur
 • radicaliseringsadviseur
 • rayonadviseur
 • reclameadviseur
 • regeringsadviseur
 • re-integratieadviseur
 • reisadviseur
 • relatieadviseur
 • retailadviseur
 • rijksadviseur
 • ROA-adviseur
 • Roma-adviseur
 • scriptadviseur
 • sectoradviseur
 • seniorenadviseur
 • slaapadviseur
 • Sovjetadviseur
 • spaaradviseur
 • speladviseur
 • sportadviseur
 • stemadviseur
 • strategieadviseur
 • studieadviseur
 • stuurgroepadviseur
 • systeemadviseur
 • taaladviseur
 • technologieadviseur
 • teeltadviseur
 • telecomadviseur
 • telematica-adviseur
 • TNO-adviseur
 • toneeladviseur
 • topadviseur
 • trainingsadviseur
 • tuinadviseur
 • universiteitsadviseur
 • vastgoedadviseur
 • VBO-adviseur
 • veiligheidsadviseur
 • verhuisadviseur
 • verkeersadviseur
 • verkiezingsadviseur
 • verkoopadviseur
 • vermogensadviseur
 • vervoersadviseurs
 • verzekeringsadviseur
 • VEV-adviseur
 • vitaliteitsadviseur
 • VN-adviseur
 • voedingsadviseur
 • volkshuisvestingsadviseur
 • voorlichtingsadviseur
 • VS-adviseur
 • weeradviseur
 • welstandsadviseur
 • werkherkansingsadviseur
 • wetenschapsadviseur
 • wetgevingsadviseur
 • wijnadviseur
 • witwasadviseur
 • WVG-adviseur
 • zakenadviseur
 • zelfmoordadviseur
 • ziekenhuisadviseur
 • zorgadviseur

Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


 • adviseur-coördinator
 • adviseur-dienstchef
 • adviseur-filoloog
 • adviseur-generaal
 • adviseursattitude
 • adviseursbaan
 • adviseursbedrijf
 • adviseursbureau
 • adviseursdichtheid
 • adviseursfunctie
 • adviseursgroep
 • adviseurskantoor
 • adviseurskosten
 • adviseurspositie
 • adviseurspraktijk
 • adviseursregent
 • adviseursrol
 • adviseursteam
 • adviseursvaardigheid
 • adviseur-tolk

Overige woordfamilieleden


 • adviseuse

adviseur 1.1

bedrijf dat op een bepaald gebied advies geeft, bijvoorbeeld over de organisatie van projecten of andere bedrijven, over juridische of financiële zaken, over politieke of militaire aangelegenheden

Betekenisbetrekking


metonymie
Betrokken betekenissen1.0 : 1.1

Semagram


Een adviseur…

is een bedrijf

   Algemene voorbeelden


   Zowel innovatoren (overheden, maatschappelijke organisaties en ondernemers), onderzoekers (van universiteiten en onderzoeksinstituten) en adviseurs (o.a. adviesbureau) zouden hierin moeten worden betrokken.

   http://www.rmno.nl/,

   Combinatiemogelijkheden


   met adjectief ervoor


   • een bouwtechnisch adviseur
   • een stedenbouwkundig adviseur

   Het bureau Haskoning, bouwtechnisch adviseur van het college, erkent daarnaast de cultuurhistorische waarde van de Sluisbrug niet in de onderzoeken betrokken te hebben.

   Meppeler Courant,

   Stedebouwkundig adviseur Vollmer uit Den Haag stelde, dat daarvoor op het Nicolaas Beetsplein westelijk van de Hoofdstraat zelfs forse aanpassingen nodig zijn.

   Meppeler Courant,

   In de Vinex-locatie Nieuwland Amersfoort worden 760 woningen ontwikkeld in het laatste deelgebied Stadstuin, met als stedenbouwkundig adviseur S.V.P. en landschapsarchitect Dick Haver Droeze.

   http://www.vanstraalen.nl/

   • een financieel adviseur

   Gelders Papiergroep heeft als financieel adviseur MeesPierson aangetrokken.

   NRC,

   De Antwerpse bank Anhyp heeft, in gemeenschappelijk akkoord, een einde gesteld aan de werkzaamheden van de zakenbank Goldman Sachs als haar financieel adviseur.

   De Standaard,

   Het verlies van een miljoen gulden van de gemeente Deventer op risicovolle rentecontracten zet de schijnwerpers op het gedrag van ambtenaren, de wethouder en de financiële adviseur, het Haagse bureau FIB.

   NRC,

   • een onafhankelijk adviseur

   Als onafhankelijk adviseur ondersteunt Erbeko Telematica bij de keuze van telecom-systemen, brengt de vraag op de juiste manier in de markt en bewaakt een correcte implementatie.

   http://www.erbeko.nl/index.html

   Crédit Lyonnais België (CLB) doet het door zich in een verrassende campagne op te werpen als de onafhankelijke adviseur van de verwarde spaarder.

   De Standaard,

   voorafgegaan door als


   • als adviseur inschakelen

   Volgens het Amerikaanse onderzoeksbureau Bain and Company, dat door de Zuid-Koreaanse regering werd ingeschakeld als adviseur, zou de overname van Fokker het consortium zo'n 850 miljoen dollar of ruim 27 miljard frank hebben gekost.

   De Standaard,