cao/CAO/CaO


cao 1.0

(arbeidsomstandigheden)

collectieve arbeidsovereenkomst, bindende overeenkomst tussen een of meer werkgeversorganisaties aan de ene en een of meer werknemersorganisaties aan de andere zijde, waarin de algemene loonvoorwaarden en arbeidsvoorwaarden in de betreffende beroepsbranches voor een overeengekomen periode zijn vastgesteld
Zelden aangetroffen in de correcte spelling.

Semagram


Een cao…

is een overeenkomst

 • [Duur] geldt voor een overeengekomen periode, met een maximale looptijd van vijf jaar
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is bindend voor alle partijen
 • [Belanghebbende of begunstigde] wordt overeengekomen door vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers (de sociale partners)
 • [Bijverschijnsel] gaat vaak gepaard met conflicten tussen beide partijen
 • [Toepassingsgebied of bereik] heeft betrekking op algemene loonvoorwaarden en arbeidsvoorwaarden in een bepaalde beroepsbranche

Algemene voorbeelden


Voorzitter Ingrid Giebels van het Landelijk Aio en Oio Overleg (Laioo) is blij dat de bonden zich inspannen voor de promovendi. Het Laioo is geen vakbond en dus zelf geen partij bij de cao. Daarom is de organisatie zelf niet aanwezig bij het overleg tussen werkgevers en werknemers.

http://wwwutnws.utwente.nl/utnieuws/data/38/13/aioos.html

De flexwet laat veel ruimte om per sector of branche via een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) maatwerk te leveren.

De Telegraaf,

In het geval u de arbeidsduur binnen uw onderneming wilt verlengen, zult u zich dus eerst moeten afvragen of er binnen uw bedrijfstak een cao is.

http://www.nmb-heller.nl/nieuws.asp?newsid=4448,

Indien een aannemer besluit bij kou door te laten werken op eigenrisicodagen (vorstverletregeling van de stichting Vorstrisicofonds), is hij verplicht aanvullend doelmatige winterkleding te verstrekken. Ook dit gegeven is in de cao vervat.

http://www.obn.nl/index.cfm/3,168,3,html,

De winstdeelnemingen, waarvoor de ministerraad het licht op groen zette, zitten niet in de loonmarge als ze voldoen aan voorwaarden: een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) over de regeling, een werkgelegenheidsakkoord vastgelegd in een cao, bijkomende jobs, betaling van sociale bijdragen op de winstdeelname en van belastingen op de inkomsten door de werknemer.

De Standaard,

Vandaar dat hij benadrukt dat universiteiten ook een heleboel zelf kunnen. 'Je moet niet vergeten dat tot 1999 de cao een zaak was van de overheid. Sinds die in handen is gekomen van de VSNU, zijn we al flink op weg hem aan te passen. Zo hebben we de aio-salarissen al verhoogd.'

http://www.postdocplatform.nl/,

'U bent bij ons gekomen in januari 1946 en nu bent u hier twee jaren. U weet dat we volgens de CAO mogen kiezen: u vragen te gaan solliciteren of u vragen hier te blijven.'

Met voorbedachten rade, Henri Knap,

Combinatiemogelijkheden


als subject bij een werkwoord


 • aflopen
 • bepalen (dat)
 • bevatten
 • gelden (voor)
 • lopen (tot)
 • rond zijn
 • toelaten
 • tot stand komen
 • uitblijven
 • van toepassing zijn (op)
 • vereisen

Voor werkkleding en laarzen kan de werkgever kiezen tussen kosteloos verstrekken of een in de cao vastgelegde vergoeding per werkdag. Hij kan ook allebei doen, maar dan gaat hij verder dan de cao vereist.

http://www.obn.nl/index.cfm/3,168,3,html,

Verder is iedere werkgever verplicht zijn personeel schriftelijk te informeren over welke CAO voor hen geldt.

http://www.villamedia.nl/n/nvj/magdatzomaar/welopfgeencao.shtm,

De CAO kan bepalen dat de werkgever oproepkrachten slechts voor een beperkt aantal uren of in het geheel niet mag inzetten.

http://www.cadans.nl/d/da/dab/dab.html

De bonden willen nu het vroegpensioen in de CAO's gaan regelen en zijn bereid daartoe acties te voeren [...]. Het kabinet heeft echter al laten doorschemeren dat het dergelijke CAO's niet meer algemeen verbindend wil verklaren. Daardoor geldt een CAO niet langer voor een hele sector, maar alleen voor bedrijven die lid zijn van een werkgeversvereniging.

http://vakwijzer.adp.nl/nieuws/caos/2004/06/16-3/,

Zoals u weet liep de vorige CAO tot 30 juni 2004.

http://ondernemingssites.acv-online.be/janssen_pharma/Ondernemingsnieuws/CAO_2004_2006.asp,

De vakbonden FNV Bondgenoten en de Bedrijvenbond CNV reageren beiden tevreden. De CAO loopt een jaar. De 1100 werknemers maken karton voor onder meer vis- , groente- en fruitdozen.

ANP,

De huidige cao loopt in augustus af.

http://wwwutnws.utwente.nl/utnieuws/data/38/13/aioos.html

Laat de cao een langere werkweek niet toe, dan is er geen mogelijkheid tot arbeidsduurverlenging.

http://www.nmb-heller.nl/nieuws.asp?newsid=4448,

Normaal loopt de CAO nog tot eind 2002, wat de arbeiders normaal gezien tot dan moest 'beschermen' voor nieuwe herstructurering.

http://www.pvda.be/antwerpen/bedrijven/opel/010821_artikel.htm,

Aanrekening verleden: de cao bepaalt dat "periodes van schorsing of vermindering van de arbeidsprestaties in mindering worden gebracht op de maximumduur van het tijdkrediet".

De Standaard,

De cao bevat geen lijst van gelijkgestelde dagen inzake ziekte, vakantie, onbetaald verlof, tijdelijke werkloosheid.

De Standaard,

Wijnands zal, als alles achter de rug is, zijn collega duidelijk maken dat hij het niet eens is met zijn beslissing om door te werken. "Het is een profiteur. Als de CAO eenmaal rond is, dan profiteert ook hij volop mee."

NRC,

De teleurstelling over het uitblijven van een CAO is duidelijk van het gezicht af te lezen bij de twee.

NRC,

Er was sinds 1980 bij de banken geen CAO meer tot stand gekomen waar alle bonden mee akkoord gingen.

NRC,

Volgens de Centrale der Metaalindustrie van België (CMB), afdeling Brussel, gaan de pechbestrijders van Touring Wegenhulp de komende dagen opnieuw actie voeren. Het sociaal geschil bij TW gaat over de toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst die in een ploegenpremie voorziet. De TW-directie zegt dat die cao niet op TW van toepassing is en onuitvoerbaar omdat ze te duur is.

De Standaard,

als object bij een werkwoord


 • een cao afsluiten
 • een cao afwijzen
 • een cao (niet
 • een cao algemeen) bindend verklaren
 • een cao hebben
 • een cao kennen
 • een cao krijgen
 • een cao (niet) naleven
 • een cao ontduiken
 • een cao openbreken
 • een cao opleggen (aan)
 • een cao opzeggen
 • een cao uitwerken
 • een cao toepassen

Onlangs informeerde ik bij mijn werkgever waarom er bij ons eigenlijk geen CAO wordt toegepast.

http://www.villamedia.nl/n/nvj/magdatzomaar/welopfgeencao.shtm,

In het geval dat zij de werkgever toestemming geven om werknemers van buiten de EU in dienst te nemen, bewaakt het bureau de arbeidsvoorwaarden van die buitenlandse werknemers zodat werkgevers niet de CAO kunnen ontduiken.

http://www.e-stem.nl/,

Een dergelijke CAO bindt uiteraard alleen de werkgever die de CAO heeft afgesloten.

http://www.villamedia.nl/n/nvj/magdatzomaar/welopfgeencao.shtm,

Het gevaar van zo'n kettingreactie is het gevolg van het jarenlange bondsbeleid om per bedrijf een CAO af te sluiten en niet meer te vertrouwen op de solidariteit en strijdbaarheid van de havenarbeiders.

http://www.solidariteit.nl/nummers/104/Een_bond_zonder_opgestroopte_mouwen.html

Partijen bij de CAO hebben afgesproken een actiever beleid te voeren om instellingen die de CAO niet naleven voor de rechter te dagen.

http://www.ggzbeleid.nl/pdfmacro/ zorgnota1997_bijlagen_25004.pdf,

Nog voor 21 september de dag waarop het Olympia plan zal bekendgemaakt worden, gaat de directie nu samen met de vakbonden bespreken hoe ze de CAO gaan openbreken om nieuwe inleveringen op te leggen.

http://www.pvda.be/antwerpen/bedrijven/opel/010821_artikel.htm,

De nieuwe havenondernemers - de vroegere koppelbazen ! - pakken op hun wijze de personeelstekorten aan. Ze kennen geen CAO, praten over collegiale (= onderlinge) inhuur en maken gebruik van 'opstappers' (dagloners) en uitzendbureaus.

http://www.solidariteit.nl/nummers/104/Een_bond_zonder_opgestroopte_mouwen.html

Minister De Geus van Sociale Zaken dreigt in te grijpen als de sociale partners geen afspraken maken over loonmatiging in de marktsector. De CDA'er sluit een loonmaatregel dan niet uit. Ook kan hij CAO's niet algemeen bindend verklaren of de premies verhogen.

de Volkskrant,

De Geus rekent erop dat de sociale partners hun verantwoordelijkheid zullen nemen. Doen zij dat niet, dan overweegt hij gebruik te maken van de drie genoemde sancties. Al ziet hij ook wel in dat een loonmaatregel de verhoudingen met de bonden verziekt, het niet algemeen bindend verklaren van CAO's de solidariteit aantast en het verhogen van de premies de positie van werkgevers verslechtert.

de Volkskrant,

"Er ligt nu een eindresultaat dat over de gehele linie marktconform is en er niet slecht uit ziet. Dan valt het zwaar de cao af te wijzen door een vuiltje als prestatieloon."

De Telegraaf,

Door de cao aan een hele sector op te leggen, bepalen bonden en werkgevers ook de arbeidsvoorwaarden van ongeorganiseerden.

Het Financieele Dagblad,

De stadswachten in een aantal grote steden in Nederland krijgen per 1 december een eigen CAO.

NOS Nieuws,

Het sociaal plan en de CAO moeten nog worden uitgewerkt, terwijl de directie later dit jaar met een ondernemingsplan voor Arbeidsvoorziening zal komen om de verdere toekomst van de arbeidsbureaus en aanverwante instellingen zoals de Centra Vakopleiding te schetsen.

NRC,

De metaalwerkgevers vinden zo'n verhoging onder de huidige omstandigheden niet meer mogelijk: zij hebben de CAO opgezegd en 9 procent extra beloofd.

NRC,

Door "klakkeloos alle CAO's algemeen verbindend te verklaren" en zich tegen afschaffing van mimimumloon te verzetten, heeft De Vries in de ogen van Bolkestein de werkgelegenheid geschaad.

NRC,

'Kom zeg, we hebben geen cao, jullie en ik! Er zit hier geen ondernemingsraad te tuttebellen met memo's!'

Zonder genade, Renate Dorrestein,

met adjectief ervoor


 • een degelijke cao
 • een betere cao
 • een dure cao
 • een goede cao
 • een goedkopere cao
 • een karige cao
 • een royale cao
 • een slechte cao
 • een zuinige cao

De lopende en komende akties gaan om meer dan een goede CAO.

http://www.solidariteit.nl/nummers/32/Bizarre_tegenstelling.html,

De bonden hebben deze week met hun leden in de actiecomités besproken dat de acties doorgaan tot er een goede CAO is.

http://www.nu91.nl/actiesgaandoor.htm,

In deze eisenbundel zijn heel wat punten opgesomd waarmee we, na de nodige besprekingen, hopen te komen tot een degelijke CAO.

http://ondernemingssites.acv-online.be/janssen_pharma/Ondernemingsnieuws/CAO_2004_2006.asp,

Vorig jaar sloten de bonden een royale CAO af voor hun leden.

NRC,

FNV Bondgenoten heeft daarom genoegen genomen met een zuinige CAO.

Rotterdams Dagblad,

Die dure cao [...] moet overigens nog altijd officieel worden ondertekend.

http://www.knack.be,

Hoezeer de metaalsector nu als trendsetter fungeert bleek uit opmerkingen van de chemiewerkgevers vanmorgen, dat zij twee weken geleden nog een "betere CAO" hadden kunnen sluiten.

NRC,

De bond eist bovendien dat het technisch personeel niet wordt overgeheveld van de cao-streekvervoer naar een goedkopere cao.

Meppeler Courant,

De werkgevers hebben "die heel karige cao" alleen maar voor elkaar kregen door middel van een slimmigheidje, zegt Francooy: een contract met de nauwelijks in de horeca actieve vakbond De Unie.

Utrechts Nieuwsblad,

Als ze al niet volledig werkloos zijn, komen ze terecht in nepstatuten, PWA's, interimkantoren, tijdelijke baantjes, of in de snelgroeiende dienstverlenende sector (schoonmaakbedrijven, bijvoorbeeld), die over het algemeen opgescheept zit met slechte CAO's.

De Standaard,

 • de echte cao

Vermeldt de echte cao ook 32 uren als werktijd, dan speelt de Melkertier quitte. Maar staat daar bijvoorbeeld het getal 36, dan is dat een slechte zaak voor de Melkertier want door de berekening 32/36ste op het wettelijk minimumloon gaat hij/zij er op achteruit.

http://www.leefbaaralmere.nl/forum/bericht.asp?berichtid=8615,

Voor de berekening van het uurloon is hij/zij afhankelijk van het aantal werkuren dat in de echte cao van de betreffende bedrijfstak staat.

http://www.leefbaaralmere.nl/forum/bericht.asp?berichtid=8615,

 • een aparte cao
 • een eigen cao
 • een separate cao

Hoe kan en durft men het personeel bevragen zonder kennis te hebben van het resultaat van de interprofessionele akkoorden met daaraan gekoppeld de loonnorm en alle andere cruciale elementen voor onze eigen CAO?

http://www.cgsp.be/publication/nl/tribdec02.pdf,

Er komt een separate cao, waarin geregeld wordt dat de opzegtermijn voor het ontslag slechts een week bedraagt en dat bij ziekte geen ontslagverbod geldt.

http://www.solidariteit.nl/nummers/104/Een_bond_zonder_opgestroopte_mouwen.html

Star voorziet in een aparte cao voor de uitzendsector en huldigt het principe dat interimairs meer rechten verwerven naarmate ze langer werken, zoals het recht op pensioen of op bijkomende opleidingen.

De Standaard,

 • een centrale cao
 • een landelijke cao
 • een internationale cao
 • een nationale cao
 • een lokale cao
 • de landelijke cao
 • algemene cao's
 • sectorale cao's

Wat de paritaire werking na de opsplitsing betreft, werd er een lokale CAO uitgewerkt en ondertekend.

http://www.distrigas.be/content/finance/documents/Distrigas2002-NL.pdf,

De Internationale Federatie van Transportarbeiders (ITF) sluit al sinds meer dan 50 jaar internationale CAO's af voor zeelui die varen onder goedkope vlag.

http://www.fgtb.be/code/nl/Documents/2003/wereldspeler/c15_06e0604.htm

Als u 60 jaar of ouder bent, valt u onder de toepassing van de nationale CAO die de leeftijd van het brugpensioen vastlegt op 60 jaar.

http://jbas1071.eunet.be/vfsg/nieuwe%20website%20seniorenproject/Seniorenproject/Pensioenen/pensioen1.htm

De LBV heeft intussen een raam-CAO opgesteld welke aan ca. 40 bedrijven, waaronder eiseressen ter ondertekening zal worden aangeboden. De CAO is in grote lijnen gelijk aan de landelijke CAO.

http://www.vallenduuk.nl/kgding.html,

Op andere punten zijn de arbeidsvoorwaarden voor werknemers minder als in de landelijke CAO.

http://www.vallenduuk.nl/kgding.html,

Volgens Noten, die de onderhandelingen "moeilijk en complex" noemt, draait het in de besprekingen vooral om de vraag hoeveel zeggenschap de werknemers krijgen bij de invulling van hun werkweek en hoe gedetailleerd de afspraken moeten zijn die in een centrale CAO worden vastgelegd.

NRC,

Tegelijkertijd is de situatie per bedrijfstak en bedrijf vaak zó verschillend geworden dat landelijke 'algemene' CAO's niet goed meer bij de feitelijke situaties in de bedrijven passen.

NRC,

Om kennis te nemen van de CAO's is het mogelijk op deze website de originele tekst te raadplegen van de sectorale CAO's die neergelegd werden na 1 januari 2001.

http://meta.fgov.be/pc/pcc/nlcc10.htm

 • Europese cao's
 • de Nederlandse cao

Iedereen heeft de mond vol over internationalisering en europeanisering, maar in de arbeidsverhoudingen blijft voorlopig het nationale element de boventoon voeren. Dus geen Europese CAO's, Euro-ondernemingsraden en wat dies meer zij.

NRC,

Hij preciseert dat niet de loon- en arbeidsvoorwaarden van de Nederlandse cao worden betwist, maar wel de loonsubsidie door de Nederlandse regering die recentelijk tot 38 procent werd opgetrokken.

De Standaard,

 • de huidige cao
 • de vorige cao
 • de nieuwe cao
 • een nieuwe cao
 • de oude cao
 • de oude cao's
 • de kersverse cao
 • een kersverse cao
 • de jongste cao
 • een voorlopige cao

Het conflict komt bijzonder ongelegen, omdat volgende week het overleg over de nieuwe cao zou beginnen.

http://wwwutnws.utwente.nl/utnieuws/data/38/13/aioos.html

Sindsdien zijn er nieuwe berekeningen gemaakt, heeft het ministerie van Onderwijs commentaar gegeven op de AOb-sommen en is in de vorige cao een eerste stap gezet voor het inhalen.

http://www.aob.nl/hobarchief/resultaat/0,ArtikelID,2210,00.asp

'Het lijkt of de bonden de afspraken over functieordening bij de nieuwe cao willen trekken, maar in de huidige cao is er nog gewoon een aparte schaal voor aio's', zegt een woordvoerder.

http://wwwutnws.utwente.nl/utnieuws/data/38/13/aioos.html

CLBN heeft [...] een nieuwe reorganisatie aangekondigd [...]. Daarover is inmiddels een conflict met de vakorganisaties ontstaan omdat CLBN het bestaande sociaal plan wil openbreken om gedwongen ontslagen mogelijk te maken. De bonden weigeren dat en willen dat CLBN de kersverse CAO toepast die door verkorting van de arbeidsweek de personele problemen moet verlichten.

NRC,

Volgens Jan François van het ACV is het resultaat bevredigend. "Tegenover meer flexibiliteit staat er meer loon voor de 324 personeelsleden. We hebben een voorlopige cao tot eind dit jaar. In september gaan we de toestand evalueren."

De Standaard,

De loonmatiging die in de jongste CAO's wordt betracht is "absoluut onvoldoende".

NRC,

Riante loonsverhogingen zitten er voor de ambtenaren, voor wie de oude CAO's in maart aflopen, niet in.

NRC,

 • een eenjarige cao
 • een meerjarige cao
 • een tweejarige cao

Het eindbod van Shell behelst een loonstijging van tweemaal 1 procent en tweemaal een eenmalige loonsverhoging van 1,5 procent in een tweejarige CAO.

NRC,

Gottschol zei vanmorgen in een t.v.-interview dat de Gesamtmetall tot directe hervatting van onderhandelingen bereid is en streeft naar een meerjarige CAO, waarin ook flexibelere werktijden voorzien zijn.

NRC,

De politiebonden wilden een éénjarige cao vanaf 1 april 1995 met 2 procent structurele salarisverhoging en zegden zich in het bod van minister Dijkstal begin vorige week te kunnen vinden.

Meppeler Courant,

De totale loonkostenstijging van 5,8 procent die uit de nieuwe tweejarige CAO voortvloeit, ligt slechts 0,3 procent boven de grens die de werkgevers vijf weken geleden hadden getrokken.

NRC,

met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


 • de aanvullende cao
 • de bestaande cao
 • de doorlopende cao
 • de geldende cao
 • de komende cao
 • de langlopende cao
 • de lopende cao
 • de overkoepelende cao

Die beloning willen we vertaald zien in de komende CAO.

Haagsche Courant,

Ook worden chauffeurs vaak niet conform de geldende CAO betaald.

NRC,

De bonden riepen op tot staking omdat de lopende cao bepaalt dat voor de duur van het akkoord niet zal overgegaan worden tot ontslag om technische redenen.

De Standaard,

Indien wel recht op financiële compensatie bestaat, zoals in de aanvullende CAO voor ambtenaren staat, stijgt het percentage vaders op verlof tot 90.

NRC,

Door de constructie van VUT-regelingen in Nederland, waarbij de betaalde premies direct worden omgezet in uitkeringen, kunnen VUT-fondsen nauwelijks reserves opbouwen. Volgens de bonden is er daarom juist voor gekozen om VUT-regelingen altijd in zeer langlopende CAO's vast te leggen.

NRC,

De werkgevers weigerden toen hun handtekening te zetten onder een overkoepelende CAO voor de rust- en verzorgingstehuizen.

De Standaard,

Eerder spraken werkgevers en werknemers in de bouw en de horeca af doorlopende CAO's intact te laten, ondanks de dringende aanbeveling van de overkoepelende organisaties van werkgevers en werknemers om loonparagrafen in deze CAO's nog eens kritisch te bezien wegens de verslechterde economische situatie.

NRC,

Daarom zeggen wij ook: Handhaaf de bestaande CAO.

NRC,

met adjectivisch voltooid deelwoord


 • de afgesloten cao, cao's
 • de afgesproken cao, cao's
 • de vastgestelde cao, cao's
 • een algemeenbindendverklaarde cao
 • een aangepaste cao

De partijen die een CAO hebben afgesloten kunnen namelijk de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vragen of de door hun vastgestelde CAO breder van toepassing wordt verklaard.

http://www.villamedia.nl/n/nvj/magdatzomaar/welopfgeencao.shtm,

Over de afgesloten CAO's is De Waal niet ontevreden.

NRC,

Per CAO of algemeen verbindend verklaarde CAO mogen werkgevers en werknemers nog verder gaan dan deze 'standaardregeling' voor nachtarbeid.

NRC,

De in vorige CAO's afgesproken invoering van de 35-urige werkweek per 1 oktober 1995 gaat door. Maar ook de kosten daarvan [...], zijn in de nu afgesproken CAO verrekend.

NRC,

Verzekeraar Centraal Beheer startte een campagne: 'even Apeldoorn bellen'. Duizenden tevreden bellers omdat Centraal Beheer ook zorgde voor een groot call centre met aangepaste CAO voor het personeel.

http://www.nijenrode.nl/nl/

met voorzetselgroep


Voorzetsel: in

 • een cao in de bankensector
 • een cao in de bouw

Het overleg over een nieuwe CAO in de bouw is gisteren mislukt.

NRC,

Na anderhalf jaar onderhandelen werd afgelopen weekeinde om vijf voor twaalf een akkoord bereikt over de cao in de bankensector.

NRC,

Voorzetsel: van

 • een cao van tien jaar
 • de cao van 1997
 • de cao van 2009

Meer dan 25 jaar werkt hij in de bouw. Ook hij vindt dat de staking erbij hoort. Over de oude CAO, die op 1 januari afliep, was hij tevreden. "Iedere keer moet er weer opnieuw onderhandeld worden. Geef mij maar een CAO van 10 jaar", zegt Van der Beek.

NRC,

'We werken nog steeds onder de cao van 2009', zegt Jan van der Beek. De militair, die werkzaam is bij de technische dienst van de Landmacht, is samen met collega's uit Dronten gekomen om actie te voeren tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet.

de Volkskrant,

De terugloop in het pool-bestand wordt ten dele veroorzaakt door een versnelde uitstroom van Belgische gezellen, teneinde het aantal werkloze zeelieden in de Belgische pool stelselmatig af te bouwen (CAO van 1997).

http://www.brv.be/download/nota_nl.pdf

Voorzetsel: voor

 • een cao voor de bankensector
 • een cao voor de bouw
 • een cao voor de podiumkunsten
 • een cao voor de ziekenhuizen
 • een cao voor dagbladjournalisten
 • een cao voor rijkspersoneel
 • een cao voor uitzendkrachten
 • de cao voor de kleinmetaal
 • de cao voor verzekeraars
 • een cao voor verzorging, verpleging en thuiszorg
 • een cao voor het streekvervoer

Na een maand actievoeren is er nog steeds geen CAO voor de ziekenhuizen.

http://www.perssupport.anp.nl/cgi-bin/perssupport/poc_anp.cgi?2001106106_DMM.4V.OOR.out37,

De onderhandelingen over een nieuwe CAO voor de bankensector hebben na ruim een jaar onderhandelingen geen resultaat opgeleverd.

NRC,

U kunt zelf de hoogte van het loon bepalen, maar in de CAO voor uitzendkrachten is wel een minimumloonregeling opgenomen.

http://www.kvk.nl/artikel/artikel.asp?artikelID=26576

Komt een CAO tot stand nadat er van werkgeverszijde onderhandelingen zijn gevoerd door een werkgeversorganisatie dan is er sprake van een bedrijfstak-CAO (bijvoorbeeld de CAO voor Dagbladjournalisten).

http://www.villamedia.nl/n/nvj/magdatzomaar/welopfgeencao.shtm,

Het Podiumkunstendecreet verplicht de gesubsidieerde organisaties bovendien ertoe, de cao voor de podiumkunsten na te leven.

http://www.wvc.vlaanderen.be/regelgevingcultuur/reglementen/podiumkunsten/index.htm

Booister, voorzitter van de ondernemingsraad van het Rotterdamse tehuis, voerde gisteren actie tegen het uitblijven van een nieuwe CAO voor verzorging, verpleging en thuiszorg.

Rotterdams Dagblad,

De CAO voor de kleinmetaal is de grootste CAO van Nederland.

NOS Nieuws,

De onderhandelaars B. Visser (FNV-bouwbond, links) en G. Meijer (AVBB, rechts) heffen het glas op de nieuwe CAO voor de bouw.

NRC,

De Dienstenbond FNV beschouwt het akkoord op hoofdlijnen als een belangrijke doorbraak, die van invloed kan zijn op de nog in gang zijnde onderhandelingen over een banken-CAO en op de CAO voor verzekeraars, die in 1996 moet worden vernieuwd.

NRC,

In de slepende strijd over een nieuwe CAO voor het streekvervoer stonden de Vervoersbonden van FNV en CNV vanmorgen nog steeds lijnrecht tegenover elkaar.

NRC,

Rijksambtenaren bepleiten een werkweek van 36 uur in plaats van de huidige 38. Het is een van de maatregelen die volgens de ambtenarencentrales nodig zijn om de werkgelegenheid van de ruim 110.000 werknemers bij ministeries op peil te houden. Dat hebben de vier centrales van overheidspersoneel minister Dijkstal (binnenlandse zaken) meegedeeld in hun gezamenlijke voorstel voor een nieuwe CAO voor rijkspersoneel.

NRC,

 • de cao voor 1997-1998
 • een cao voor 1997-1998
 • een cao voor 1994

Eind dit jaar loopt de huidige collectieve arbeidsovereenkomst (cao) ten einde en CLB zou de verruiming van de openingsuren van de bank graag opnemen in de cao voor 1997-1998.

De Standaard,

Gezien de lovende reacties uit de politiek, de vakbeweging en het werkgeversfront markeert deze eerste grote CAO voor 1994, die voor 700.000 werknemers geldt tot 1 februari 1995, misschien zelfs de overgang naar een nieuw, op sterkere en vrijwillige kostenmatiging gericht overlegklimaat van de sociale partners.

NRC,

De onderhandelingen voor een nieuwe CAO voor 1997-1998 moeten zo snel mogelijk beginnen.

De Standaard,

in voorzetselgroep


 • buiten de cao vallen

De 1500 mensen die nu nog buiten de cao vallen wordt tweemaal 2,5 procent verhoging geboden.

NRC,

 • in de cao
 • volgens de cao
 • in de cao vastgesteld
 • iets in de cao afspreken
 • iets in de cao opnemen
 • iets in de cao regelen

In de dagbladen-cao voor journalisten is in de jaren zeventig afgeweken van de regel dat de auteursrechten zonder meer toevallen aan de werkgever. In de cao is toen een hergebruikregeling opgenomen.

http://www.intermediair.nl/Werkenrecht/dossiers/meer/auteursr.html

In zijn advies zet de SER enkele stappen die vele jaren weliswaar niet voor mogelijk werden gehouden, maar niettemin niet zo verbazend meer zijn [...]. Zoals het meer in de CAO's opnemen van lage loonschalen en het vergroten van het verschil tussen uitkeringen en lonen.

NRC,

Voor werkkleding en laarzen kan de werkgever kiezen tussen kosteloos verstrekken of een in de cao vastgelegde vergoeding per werkdag.

http://www.obn.nl/index.cfm/3,168,3,html,

Er komen veel positieve geluiden over de afspraak in de CAO rond de boetebepaling voor ziekenhuizen die in januari 2003 de indeling volgens de nieuwe FWG nog niet rond hebben.

http://www.cnvpubliekezaak.nl/main.html?product_id=1=1_titel=caoziekenhuizen,

Multibedrijven biedt een salaris volgens de CAO voor de sociale werkvoorziening.

http://www.multigroen.nl/0701.htm

Heeft een bedrijf een ondernemingsraad, dan kan die raad samen met de werkgever een afwijkende regeling vaststellen, uiteraard onder de voorwaarde dat het overeengekomen pakket minstens gelijkwaardig is aan wat in de cao is voorgeschreven.

http://www.obn.nl/index.cfm/3,168,3,html,

In de CAO staat dat de lonen van werknemers in de bauxietsector volgend jaar met 150% worden verhoogd.

http://www.omroep.nl/nps/radio/zorgenhoop/nieuws/96/1222.html,

Zo stelt Verstand voor een kraamverlof van twee dagen in te voeren voor partners. Maar dat is in de meeste CAO's al geregeld.

Haarlems Dagblad,

In de CAO is afgesproken dat het hoger personeel vanaf dit jaar wordt afgerekend op basis van een 40-urige werkweek.

NRC,

Veel bedrijven hebben de kinderopvang, ondanks de financiële stimulansen, nog niet opgenomen in hun CAO, terwijl er wel voordelen aan zijn verbonden. Is het wel opgenomen in de CAO, dan zijn er vaak wachtlijsten.

Meppeler Courant,

 • in strijd (zijn) met de cao
 • akkoord gaan met een cao

Het personeel en de ondernemingsraad hadden hun toestemming gegeven, maar de rechter oordeelde dat de veertigurige werkweek in strijd is met de cao.

http://www.nmb-heller.nl/nieuws.asp?newsid=4448,

De bonden rekenen er niet meer op dat de werkgevers akkoord zullen gaan met een CAO voor een vierdaagse werkweek voor grote delen van het personeel, zo bleek gisteren.

NRC,

 • onder de cao vallen
 • onder een cao vallen

Werkgevers en bonden hebben in de bouw-cao vastgelegd dat uitzendkrachten onder die cao vallen.

Het Financieele Dagblad,

Maar niet alleen truckmixer-chauffeurs vallen onder de cao, ook kraanmachinisten, laboranten, mengmeesters en monteurs.

http://www.hbbcnv.nl/index.asp

Zo'n driekwart van de werknemers in Nederland valt onder een cao.

http://www.vrouwenloonwijzer.nl/

Voor opdrachtgevers biedt het tal van voordelen om met zelfstandigen te werken: ze zijn flexibel, ze vallen onder geen enkele CAO, ze zijn zelf verantwoordelijk als ze de rijtijdenwet of Arbo-regelingen overtreden, ze dragen hun eigen belastingen en premies af, je hoeft hun niks te betalen als ze ziek of arbeidsongeschikt worden en als je geen werk voor hen hebt, stuur je hen gewoon naar huis.

NRC,

Anders dan oproepkrachten en freelancers vallen alle uitzendkrachten sinds 1987 onder een CAO.

NRC,

 • op grond van de cao
 • op grond van een cao
 • op basis van de cao
 • op basis van een cao

Vrachtwagenchauffeurs moeten in de toekomst overal in de Europese Unie aantonen dat zij een salaris betaald krijgen op grond van een CAO of andere degelijke regeling met hun werkgever.

Haarlems Dagblad,

De aanpassing van het arbeidsreglement aan nieuwe arbeidsregelingen kan rechtstreeks op basis van de CAO gebeuren, zonder langs de ondernemingsraad te moeten gaan.

http://user.online.be/~fschram/a11.html

 • overeenstemming bereiken over een cao
 • over de cao onderhandelen
 • over een cao onderhandelen

Vakbonden en de werkgeversvereniging Vifka hebben overeenstemming bereikt over een CAO voor de kantoormachinebranche.

NRC,

Zij vindt overigens dat beter het komend najaar over de CAO kan worden onderhandeld, omdat er dan meer duidelijkheid zal bestaan over de toekomst van Arbeidsvoorziening.

NRC,

 • overeenkomstig de cao

Er waren reeds afspraken gemaakt over een ploegentoeslag overeenkomstig de cao van 13,3 %, circa 400 gulden bruto per maand.

Meppeler Courant,

 • per cao
 • cao's per bedrijfstak

Het opstellen van ontwikkelplannen is soms verplicht per cao (bijvoorbeeld in de cao voor de sociale verzekeringssector).

Intermediair,

De FNV zal de looneis aanpassen aan de omstandigheden per CAO.

de Volkskrant,

De 'Employment Contracts Act' betekende het einde van CAO's per bedrijfstak en zelfs per bedrijf.

NRC,

 • schaal 10 van de cao (voor universiteiten)
 • naleving van de cao
 • de geldigheidsduur van een cao
 • de looptijd van een cao
 • artikel 1 van de cao
 • de inhoud van de cao
 • algemeenbindendverklaring van een cao
 • algemeenverbindendverklaring van een cao

Vorige week zou bij de universiteiten een nieuwe schaalindeling van kracht worden, waarbij alle functies worden gewogen en gewaardeerd volgens het systeem 'Hay'. Volgens dat systeem zouden aio's in schaal 10 van de cao voor universiteiten worden ingedeeld.

http://wwwutnws.utwente.nl/utnieuws/data/38/13/aioos.html

De bonden gaan woensdag, op een ronde-tafelconferentie met de werkgevers en de (federale en regionale) regeringen, de onverkorte naleving van de cao eisen.

De Standaard,

Ten slotte is afgesproken dat er gedurende de looptijd van de cao geen gedwongen ontslagen zullen vallen als gevolg van bezuinigingen op de sociale werkvoorziening.

Meppeler Courant,

Gedurende de looptijd van de CAO zal geen automatische prijscompensatie uitbetaald worden.

Meppeler Courant,

Voor werkgevers gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet een overeenkomst in het Nederlands en het Frans worden opgesteld wanneer de CAO niet van toepassing is op één enkel taalgebied; de overeenkomst moet de vermelding dragen van: de benaming van de organisaties die de CAO sluiten; de benaming van het paritair orgaan, indien de overeenkomst in zulk orgaan wordt aangegaan; de identiteit, de hoedanigheid en de functie in de organisatie van de ondertekenaars; het toepassingsgebied (personen, bedrijfstak, ondernemingen, streek) van de CAO; de geldigheidsduur van de CAO [...]; de datum van inwerkingtreding, indien de CAO niet in werking treedt op de datum waarop zij werd gesloten; de datum waarop de overeenkomst werd gesloten; de (originele) handtekeningen.

http://meta.fgov.be/pc/pcc/nlcc10.htm

Regresrecht. Recht van verhaal. Functie. Het geheel van werkzaamheden op grond waarvan de journalist (artikel 1 van de CAO) in een salarisgroep is ingedeeld.

http://www.villamedia.nl/nvj/nieuws/index.htm

Aangezien veel CAO's afwijkende opzegtermijnen hebben, is het van belang om goed op de hoogte is zijn van de inhoud van de CAO.

http://www.xs4all.nl/~advocare/noframe/folder07.htm

Een ondernemingsraad als bedoeld in de Wet op de (artikel 1 van de CAO) Ondernemingsraden.

http://www.villamedia.nl/nvj/nieuws/index.htm

De onderhavige uitspraak van de rechter oordeelt over de algemeenverbindendverklaring van een cao die momenteel alweer vernieuwd is.

http://www.flexservice.com/?p=29461,

Ik heb dus aan de sociale partners aangekondigd dat ik de algemeenbindendverklaring van een cao die nog een leeftijdsonderscheid bevat, nog slechts zal voorstellen aan de Koning indien die cao beantwoordt aan de criteria die zijn opgesomd in mijn brief van 16 februari 2007.

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/51/ic1265x.pdf,

 • volgens de cao
 • volgens de cao betaald worden

In 1990 was Beldman lid van de vakbond geworden en ontdekte hij dat hij niet volgens de cao werd betaald.

Meppeler Courant,

met substantief erachter


(Aangezien dergelijke combinaties het karakter van een eigennaam hebben wordt het volgende substatief vaak met een hoofdletter gespeld. Ook wel met koppelteken gespeld, zoals in cao-Welzijn.)
 • cao Bouwnijverheid
 • Dagbladjournalistiek, Detailhandel, houthandel, Openbare Bibliotheken, uitzendkrachten, Verpleeg- en Verzorgingshuizen, Waterbedrijven]

Er is tijdens het overleg uitvoerig stilgestaan bij het bereikte akkoord in het kader van de CAO Waterbedrijven.

http://www.vitens.nl/output/data/vitens/,

Wanneer je de voorbereidende periode goed hebt afgesloten, wordt je toegelaten tot het eerste leerjaar van de opleiding. Je krijgt dan een leer/arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, een vaste aanstelling. Vanaf dat moment ontvang je een salaris, volgens de Cao Verpleeg- en Verzorgingshuizen.

http://antonius-binnenweg.verpleeghuis.net/

De toeslagen voor part-time werknemers zijn op koopavonden en zaterdag ongeveer 25% van het uurloon; in veel gevallen worden ook toeslagen (soms verplicht) in vrije tijd uitbetaald (CAO's Detailhandel).

http://www.cpb.nl/nl/pub/werkdoc/74/wd74.pdf,

Voor het meewerken aan radio en televisie mogen hoofdredactie en directie altijd toestemming weigeren (CAO Dagbladjournalistiek).

http://www.nrc.nl/krant/normen_en_waarden.html

De cao houthandel geldt voor ongeveer 9.000 werknemers.

http://www.hbbcnv.nl/index.asp

Voorbeelden van cao's die in 2004 aflopen, zijn de levensmiddelengrootwinkel, de bouw, de modedetailhandel, de elektrotechnische detailhandel en de cao uitzendkrachten.

http://www.nivra.nl/index.asp?MKB/caoopenbreken161203.htm,

In de CAO Openbare Bibliotheken is bijvoorbeeld geregeld dat brutoloon of vakantiedagen geruild kunnen worden tegen computerapparatuur.

http://www.wobsite.nl/

Wij bieden: een vaste aanstelling en salaris volgens de Cao Bouwnijverheid.

http://www.vsrt.com/

met bezittelijk voornaamwoord


 • uw cao

Raadpleeg in ieder geval uw CAO of vraag nadere informatie bij uw Cadansvestiging.

http://www.cadans.nl/d/da/dab/dab.html

Ziet u al in een vroeg stadium in, dat u niet precies weet wat in uw geval een reële doelstelling is, dan kunnen wij een analyse uitvoeren vóórdat uw CAO tot stand komt.

http://www.brug-instroom.nl/bipsite/organisatie/deorganisatie.html

Als u ziek wordt tijdens volledig ouderschapsverlof, heeft u gedurende de periode waarin u volledig verlof zou hebben, geen recht op loondoorbetaling tenzij dit in uw CAO of arbeidsovereenkomst anders is geregeld.

http://www.cadans.nl/d/da/dab/dab.html

met telwoord ervoor


 • acht cao's
 • twee cao's
 • vier cao's

De acht CAO's hebben een looptijd tot 1 april, met uitzondering van de provincies die op 1 oktober 1994 al is afgelopen.

NRC,

De Bouw- en Houtbond FNV maakte bij vier CAO's een dergelijke afspraak, met volgens de FNV-notitie "stevige formuleringen", terwijl de Voedingsbond in bijna alle contracten een recht op deeltijd afsprak.

NRC,

Is een CAO van toepassing op een werknemer die in een andere lidstaat wordt gedetacheerd, en ja, in hoeverre? Valt de betreffende werknemer mogelijk onder twee CAO's?

http://www.avdw.nl/grensarbeid.html,

met telwoord erachter


 • de cao 1998
 • de cao 2003-2004
 • de cao 1997/1998

De nationale vakbondssecretarissen en de directie van De Lijn hadden gisteren een informeel gesprek over een nieuwe CAO 2003-2004.

http://www.hrsquare.be/nieuws.aspx?nr=1355,

Bij peuterspeelzalen is pas in de cao 1998 vastgelegd dat de nieuwe leidsters aan bepaalde opleidingseisen moeten voldoen.

http: //www.omv.nl/ATEST/fnieuwsbrief/FNIEUWS.html,

Ook hier verwijst de commissie naar de tekst van de CAO 1997/1998, waarin met zoveel woorden staat te lezen dat het uitsluiten van roostervarianten hooguit kan voortvloeien uit de op regionaal niveau vast te stellen criteria voor de bedrijfsvoering.

http://www.politiebond.nl/Bondsblad/bondsblad.html,

met ander, nevengeschikt substantief


 • or en cao

De vorige minister van sociale zaken en werkgelegenheid, Bert de Vries, vond dat de Ondernemingsraad zeker zoveel bevoegdheden moest hebben als de bond. Hij liet in de nieuwe wetsteksten opnemen dat bij overleg over arbeidstijden OR en CAO zijn gelijkgesteld.

NRC,

De relatie tussen OR en CAO is al twee jaar een hard punt in de strijd tussen vakbond en wetgever over regeling van arbeidsvoorwaarden.

NRC,

Vaste verbindingen


een cao à la carte


 1. een cao die de werknemers de mogelijkheid biedt te kiezen om bv. verlof te sparen, om op atv-dagen te werken om het inkomen te verhogen of om vrije dagen te kopen

  Synoniem: keuze-cao

  De cao met keuzemogelijkheden - cao à la carte - is met een onstuitbare opmars bezig. Dit blijkt uit een onderzoek van Abvakabo, de FNV-bond voor onder meer overheidspersoneel en de collectieve sector. Van alle grote cao's die vorig jaar werden afgesloten, kende een kwart mogelijkheden om verlof op te sparen.

  Brabants Dagblad,

  Politiemensen kunnen hun werkweek van de gebruikelijke 36 uur verlengen tot maximaal 40 uur, de zogenoemde 'CAO à la carte'.

  NRC,

  De FNV-bond is niet meer bang dat invoering van de cao à la carte het einde zal betekenen van verworven rechten als de 36-urige werkweek.

  Brabants Dagblad,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


 • cao-loos

Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


 • ABU-cao
 • afbraak-cao
 • ambtenaren-cao
 • bagger-cao
 • banken-cao
 • bedrijfs-cao
 • bedrijfstak-cao
 • bouw-cao
 • bouwvak-cao
 • carrousel-cao
 • concept-cao
 • confectie-cao
 • crisis-cao
 • dagbladen-cao
 • defensie-cao
 • directeuren-cao
 • gemeente-cao
 • hoogconjunctuur-cao
 • horeca-cao
 • hout-cao
 • ICK-cao
 • keuze-cao
 • landbouw-cao
 • mantel-cao
 • metaal-cao
 • mobiliteits-cao
 • omroep-cao
 • ondernemings-cao
 • onderwijs-cao
 • polen-cao
 • politie-cao
 • schoonmaak-cao
 • sector-cao
 • streekvervoer-cao
 • stukadoors-cao
 • supermarkt-cao
 • tuinbouw-cao
 • uitzend-cao
 • UTA-cao
 • werkgelegenheids-cao
 • zuivel-cao

Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


cao 1.1

(arbeidsomstandigheden)

akte waarin een collectieve arbeidsovereenkomst schriftelijk vastgelegd wordt en die door de vertegenwoordigers van de werkgevers en werknemers ondertekend dient te worden

Betekenisbetrekking


metonymie
Betrokken betekenissen1.0 : 1.1

Semagram


Een cao…

is een akte

 • [Functie] dient om de in een collectieve arbeidsovereenkomst overeengekomen regelingen te bekrachtigen
 • [Onstoffelijke inhoud] bevat de regelingen van een overeengekomen collectieve arbeidsovereenkomst

  Hoofdsemagram: akte


  Algemene voorbeelden


  Het exemplaar van de CAO dat wordt neergelegd moet de originele handtekening van elk der partijen dragen; de overeenkomst wordt in het Nederlands en het Frans opgesteld, tenzij hij uitsluitend van toepassing is in het Nederlandse, het Franse of het Duitse taalgebied.

  http://meta.fgov.be/pc/pcc/nlcc10.htm

  Concreet gebeurt de neerlegging van een origineel exemplaar van de CAO, de toetreding of de opzegging bij de Griffie van de Administratie van de collectieve arbeidsbetrekkingen [...], ofwel via de post, ofwel door aanbieding ter Griffie.

  http://meta.fgov.be/pc/pcc/nlcc10.htm

  Combinatiemogelijkheden


  als object bij een werkwoord


  • een cao ondertekenen
  • een cao tekenen

  Afgelopen vrijdag is de nieuwe CAO voor de bauxietsector ondertekend.

  http://www.omroep.nl/nps/radio/zorgenhoop/nieuws/96/1222.html,

  De personen die de CAO ondertekenen worden geacht bevoegd te zijn om de overeenkomst namens hun organisatie af te sluiten.

  http://meta.fgov.be/pc/pcc/nlcc10.htm

  De vakbonden wezen erop dat Huts de spelbreker was, op een moment dat bonden en werkgevers klaarstonden om de cao te tekenen.

  De Standaard,

  cao 1.2

  (arbeidsomstandigheden)

  boekje dat de regelingen van de collectieve arbeidsovereenkomst bevat en aan werknemers ter beschikking of ter inzage wordt gesteld; cao-boekje
  Wel te onderscheiden, maar niet altijd duidelijk te scheiden van de betekenis 1.1.

  Betekenisbetrekking


  metonymie
  Betrokken betekenissen1.0 : 1.2

  Semagram


  Een cao…

  is een boekje

  • [Functie] dient om de werknemers die onder een bepaalde collectieve arbeidsovereenkomst vallen op de hoogte te brengen van de overeengekomen regelingen
  • [Onstoffelijke inhoud] bevat de regelingen van een overeengekomen collectieve arbeidsovereenkomst

   Hoofdsemagram: boekje


   Algemene voorbeelden


   In een groot bedrijf heeft de ondernemingsraad, vakbondsafdeling en/of afdeling personeelszaken altijd een cao ter inzage, of als er geen cao is, vaak wel een soort personeelsreglement.

   http://www.vrouwenloonwijzer.nl/

   Iedere werknemer kan - als een CAO van toepassing is - zijn werkgever om inzage in de CAO vragen.

   http://www.villamedia.nl/n/nvj/magdatzomaar/welopfgeencao.shtm,

   In deze cao lezen we het volgende: 'Uitzendkrachten met een functie uit de functielijst in deze cao gelden als vakkracht. Zij hebben in grote lijnen dezelfde rechten en plichten als werknemers in vaste dienst. Ze kunnen alleen niet meedoen aan een pensioenregeling.'

   http://www.flexservice.com/?p=20821,

   CAO 2.0

   (arbeidsmarkt)

   (Engels) chief administrative officer, leidinggevende functionaris die verantwoordelijk is voor de administratieve zaken, vooral van een groot bedrijf

   Semagram


   Een CAO…

   is een functionaris; is een persoon

   • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is een leidinggevende die werkt in een groot bedrijf of in een andere grote organisatie en is verantwoordelijk voor de administratieve zaken

    Algemene voorbeelden


    Leden van het controleteam dienen een termijn van één jaar in acht te nemen alvorens bij een controlecliënt in dienst te treden als CEO, CFO, CAO of in een soortgelijke functie: De Wet bepaalt dat een accountantskantoor geen controlewerkzaamheden voor een beursgenoteerde onderneming mag verrichten wanneer de CEO, controller, CFO, CAO of andere persoon die een gelijksoortige functie vervult, minder dan een jaar voor de aanvang van de controlewerkzaamheden bij dat accountantskantoor in dienst was en bij de controle van die onderneming betrokken was.

    http://www.kintraco.nl/sarbanes%20oxley%20act%20samenvatting.htm,

    Carol Herndon, de huidige Senior Vice President Accounting and Finance van Delhaize America, wordt benoemd tot Chief Administrative Officer (CAO) van Delhaize America.

    http://www.delhaize.com/nl/PublicatiesCenter/OverigePersmededelingen/PersmededelingenView/tabid/411/Article/886/delhaize-groep-kondigt-wijzigingen-senior-management-aan-bij-delhaize-america.aspx,

    Matthew Rider werd benoemd in het Bestuur Verzekeringen op 1 januari 2010. Hij is chief administrative officer (CAO) Verzekeringen met een brede financiële verantwoordelijkheid. Vóór deze benoeming was hij chief financial officer voor ING's wereldwijde verzekeringsactiviteiten.

    http://www.ing.com/group/showdoc.jsp?docid=428067_NL&docidrc=404910_NL&menopt=abo%7Ccog%7Cmnb%7Cmbm&lang=nl,

    De onderneming dient een jaar te wachten voordat een lid van het controleteam wordt benoemd tot CEO, CFO, CAO of soortgelijke functie.

    http://www.kintraco.nl/sarbanes%20oxley%20act%20samenvatting.htm,

    CAO kan staan voor: - Chief Administrative Officer (verantwoordelijk voor administratief management binnen een organisatie). - Chief Accounting Officer (verantwoordelijk voor interne controle). - Chief Analytics Officer (verantwoordelijk voor data analyses binnen een organisatie).

    http://www.theunit.be/nl/m-pr-afkortingen

    CAO 3.0

    (arbeidsmarkt)

    (Engels) chief accounting officer, leidinggevende functionaris die verantwoordelijk is voor de interne controle, vooral in een groot bedrijf

    Semagram


    Een CAO…

    is een functionaris; is een persoon

    • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is een leidinggevende die werkt in een groot bedrijf of in een andere grote organisatie en is verantwoordelijk voor de interne controle

     Algemene voorbeelden


     Steeds meer organisaties splitsen – in het kader van Best in Finance programma's – hun financiële functie in een aantal deelgebieden en specialismen. Zo onderscheid de Hackett Group: finance operations, standard reporting, management analysis en decision support. De eerste twee kunnen we scharen onder een Chief Accounting Officer (CAO) die verantwoordelijk is voor de jaarrekening, implementatie en operationalisering van systemen en processen, aanpassing aan wet- en regelgeving en efficiencyverbetering.

     http://zakelijk.yacht.nl/de-cfo-van-2015-is-schizofreen/,

     De Best in Finance Masterclasses sluiten aan bij de ontwikkelingen in de markt waar bij de finance functie een rolverschuiving te zien is richting Chief Accounting Officer (CAO) en Chief Value Officer (CVO). Steeds meer organisaties richten hun financiële functie in volgens het principe van 'Best in Finance', zoals Philips, KPN, Unilever of Shell. Deze masterclasses dragen bij aan de doorontwikkeling van financials richting business partnership.

     http://www.tjeublommaert.nl/masterclass.php,

     CAO kan staan voor: - Chief Administrative Officer (verantwoordelijk voor administratief management binnen een organisatie). - Chief Accounting Officer (verantwoordelijk voor interne controle). - Chief Analytics Officer (verantwoordelijk voor data analyses binnen een organisatie).

     http://www.theunit.be/nl/m-pr-afkortingen

     CAO 4.0

     (arbeidsmarkt)

     (Engels) chief analytics officer, leidinggevende functionaris die verantwoordelijk is voor de data-analyse, vooral in een groot bedrijf

     Semagram


     Een CAO…

     is een functionaris; is een persoon

     • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is een leidinggevende die werkt in een groot bedrijf of in een andere grote organisatie en is verantwoordelijk voor de data-analyse

      Algemene voorbeelden


      CAO kan staan voor: - Chief Administrative Officer (verantwoordelijk voor administratief management binnen een organisatie). - Chief Accounting Officer (verantwoordelijk voor interne controle). - Chief Analytics Officer (verantwoordelijk voor data analyses binnen een organisatie).

      http://www.theunit.be/nl/m-pr-afkortingen

      CaO 5.0

      (scheikunde [wetenschap])

      calciumoxide, ongebluste kalk
      Gebruikt als chemische formule.

      Semagram


      CaO…

      is een oxide; is een stof

        Algemene voorbeelden


        Een maat voor de hardheid is de duitse hardheid (°DH). 1°DH komt overeen met 10 mg calciumoxide (CaO) per liter water.

        http://www.tanganyika.nl/water.html,

        Calciumoxide is een basevormend oxide met chemische formule CaO. Een andere naam voor calciumoxide is ongebluste kalk.

        http://www.kunstbus.net/kunst/krijt.html