fraude


fraude 1.0

(criminaliteit [criminaliteit])

handelwijze die erin bestaat dat iemand een persoon of personen dan wel een instantie of instanties opzettelijk bedriegt door gegevens te vervalsen of te verzwijgen; bedrog; zwendel

Semagram


Fraude…

is bedrog; is een handelwijze; is een handeling

 • [Doel of bestemming] heeft tot doel personen of instanties te misleiden om er zelf beter van te worden
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is onwettig of onrechtmatig
 • [Activiteit of handeling] bestaat veelal uit het vervalsen van cijfers of andere gegevens of het verzwijgen van inkomsten of andere gegevens
 • [Wijze] wordt gedaan door gegevens te vervalsen of te verzwijgen
 • [Toepassingsgebied of bereik] wordt gepleegd bij personen of controlerende instanties

Algemene voorbeelden


In 2001 bedroegen de totale boetes die de NMa in vier zaken oplegde, omgerekend 158.823 euro. De organisatie werd daarnaast belast met de opsporing van fraude in de bouwwereld.

Provinciale Zeeuwse Courant,

De verdachten pleegden fraude met creditcards, regelden valse overboekingen en manipuleerden OLO-kaarten, Optisch Leesbare Overschrijvingsformulieren.

De Telegraaf,

Een belastingbetaler die een inbreuk pleegt op een fiscale bepaling, riskeert een administratieve sanctie. Die kan de vorm aannemen van een geldboete of van een belastingverhoging. Is er fraude in het spel, dan is zelfs strafrechtelijke vervolging mogelijk.

De Standaard,

Als reactie op ongelukken en fraudes die plaatsvonden in laboratoria, heeft de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) eisen opgesteld voor kwaliteitsmanagement in laboratoria.

http://eulab.nen.nl/

Die al maar uitdijende fraude in de jaren '85 tot en met half '91 bestond uit knoeien met melkpoeder om ten onrechte EG-subsidies te innen.

NRC,

Regelmatig duiken berichten op over uitvoersubsidies voor vlees dat in werkelijkheid de Europese Unie niet verlaat of over premies voor fictieve olijven [...]. Volgens de Europese Commissie, die toeziet op de besteding van het Europees geld, bedraagt de bewezen fraude ongeveer 1 procent van de begroting.

De Standaard,

De aangepaste Ziektewet werkt fraude door bedrijven in de hand. Door gebrekkige controlemogelijkheden van de bedrijfsverenigingen hebben ondernemingen de vrijheid te schuiven met het tijdstip waarop werknemers ziek en weer beter worden gemeld. Hierdoor wordt een deel van de ziektekosten op de bedrijfsverenigingen afgewenteld.

NRC,

Ook het aanwenden van verzekeringen tot belastingsontduiking an sich is een vorm van fraude in de gangbare betekenis van het woord, ofschoon de verzekeringsovereenkomst zelf geen geweld wordt aangedaan en dergelijke constructies dus niet als "verzekeringsfraude" gedefinieerd worden.

http://www.bvvo.be/publication/Commande/cahier/prev_fraude_ass.pdf

Combinatiemogelijkheden


als object bij een werkwoord


 • fraude aantonen
 • fraude bewijzen
 • fraude ontdekken
 • fraude opsporen

Oneigenlijk gebruik van overheidsgeld kan niet. Niet door de Belgische staat, niet door de Vlaamse overheid. Dezelfde strikte normen gelden voor iedereen [...]. Als er in het geval van de Boelwerf fraude wordt bewezen, komt de verantwoordelijkheid van de betrokken ministers en kabinetten ten tonele.

De Standaard,

Een justitieel onderzoek toonde de fraude aan, die werd ingegeven om ideële redenen.

http://www.stadshof.com/

Deze week werd Arie van der Zwan door de overheid gevraagd om de fraude in de bijstand in kaart te brengen. Het actief bespreken en opsporen van deze fraude behoort immers tot de politieke mores van de jaren negentig.

NRC,

De man voerde het beheer over het mortuarium. We onderzoeken nog of de man met anderen heeft samengewerkt. Vast staat dat hij in de ziekenhuisadministratie een te hoog aantal ligdagen voor overledenen opvoerde [...]. De Rave zegt dat het ziekenhuis de fraude heeft ontdekt naar aanleiding van een tip. De onregelmatigheden van de mortuariumbeheerder beperkten zich volgens De Rave tot de administratie.

NRC,

Twee parkeerwachten ontdekten de fraude in februari: zij betrapten twee jongens die bezig waren een sponsje uit de automaat te verwijderen, om zo het geld eruit te halen.

Het Parool,

 • fraude bestrijden
 • fraude tegengaan
 • fraude voorkomen

Om fraude te voorkomen worden alle documenten (vervoer, identificatie, gezondheid) en de verzegeling van de vrachtwagens minutieus gecontroleerd.

De Standaard,

Bij de verkiezingen zal iedere kiezer zijn vinger moeten dopen in een potje met onuitwisbare inkt, opdat fraude wordt voorkomen.

http://www.nieuws.nl/bericht/5/44133,

Met het onderzoek bij de leden wilde de CEA een overzicht krijgen van de antifraudeprocedures in elk Europees land afzonderlijk en van de organisaties die de fraude bestrijden.

De Standaard,

De politie krijgt meer controlemogelijkheden. Gegevensbestanden worden verder gekoppeld om fraude tegen te gaan. Overwogen wordt om werkgevers voor de kosten van het verblijf van illegale werknemers op te laten draaien.

NRC,

 • fraude plegen

Hoeveel bedrijven fraude plegen met het melden van ziekteverzuim is volgens de bedrijfsverenigingen "in de huidige systematiek" niet te achterhalen.

NRC,

Ernstig verzwarende omstandigheid was dat de meeste verdachten de fraude pleegden in hun hoedanigheid van ambtenaar of militair.

De Standaard,

ALFA start ongeveer 10 enquêtes per dag op, die in zeven gevallen op tien leiden tot de ontdekking dat er inderdaad fraude is gepleegd.

http://www.bvvo.be/publication/Commande/cahier/prev_fraude_ass.pdf

Naast dit onderscheid kan verzekeringsfraude worden getypeerd op basis van vier criteria: (1) het tijdstip waarop fraude wordt gepleegd, (2) de aard van de fraude, en (3) het type fraudeurs dat de fraude pleegt en (4) de soort verzekering waarom het gaat.

http://www.xs4all.nl/~respub/traa/b9_7_1.htm,

met adjectief ervoor


 • boekhoudkundige fraude
 • electorale fraude
 • elektronische fraude
 • financiële fraude
 • financieel-economische fraude

Er waren massale betogingen tegen de wijdverspreide electorale fraude, aangewakkerd door de economische ineenstorting, die dreigden het regime van Milosevic te doen vallen.

http://www.lsp-mas.be/lsp/archief/99/184/poging2.html,

Enkele schandalen over boekhoudkundige fraude (denk maar aan Enron) hebben de twijfels bij beleggers over de correctheid van financiële cijfers aangewakkerd, en zo zeker bijgedragen tot de spread-verbreding.

De Morgen,

Ook is van belang dat de elektronische snelweg voor traditionele delicten een nieuw medium is. Zo zijn bijvoorbeeld elektronische fraude en kinderporno via Internet nieuw.

http://www.minjust.nl/sdu/index.htm,

De snelle roulatie - na een periode van drie jaar - van officieren op een gespecialiseerd terrein als financiële fraude frustreert de strijd tegen misbruik van voorwetenschap.

NRC,

In de desbetreffende brief [...] wordt deze fusie verantwoord met het argument dat financieel-economische fraude en financiële fraude vaak samengaan en dat het dus aangewezen is om kennis, kunde en ervaring op het terrein van financieel rechercheren te bundelen in het kader van een adequater toezicht op de financiële sector en een doeltreffender fraudebestrijdingsbeleid.

http://www.minjust.nl/b_organ/wodc/publicaties/overige/pdf/184-02-bunt.pdf,

 • Europese fraude
 • Griekse fraude

Ze onderstreepten dat de 34 pagina's lange toespraak van Santer ook elementen bevatte die door Groot-Brittannië fel bepleit zijn, zoals bestrijding van de Europese fraude en liberalisering van de telecommunicatiemarkt.

NRC,

Tegenover een Europese krant doet Schuler veel liever eens het boekje van de Griekse fraude met EU-subsidies open, die zijn boeren grote schade berokkent.

De Standaard,

De toegenomen gevoeligheid voor de Europese fraude is niet moeilijk te verklaren. In alle landen zijn bezuinigingen aan de orde van de dag en vallen berichten over geknoei met belastinggeld slecht.

De Standaard,

 • enorme fraude
 • gigantische fraude
 • grootschalige fraude
 • grootscheepse fraude
 • omvangrijke fraude

De generaal zelf weet zijn zware nederlaag aan grootschalige fraude.

De Standaard,

De West-Vlaamse zakenman, verdacht van betrokkenheid bij een grootschalige fraude ten nadele van Credit Lyonnais Belgium, moet in het skioord Villars-sur-Ollon twee hotels sluiten, nog voor het begin van de paasvakantie.

De Standaard,

De Z-platen, die bedoeld zijn voor autohandelaars, zijn erg in trek, omdat er geen inschrijvingstaks voor moet worden betaald. Dat leidde tot enorme fraude, dikwijls door eigenaars van luxeauto's die zo ook ontsnapten aan de luxetaks.

De Standaard,

De ondernemingen die in de strukturen meestapten, krijgen attesten die bevestigen dat roerende voorheffing werd "afgehouden en betaald" [...]. De attesten vermelden ook het bedrag van de betaalde voorheffing. Die attesten zijn door de autoriteiten van Gibraltar afgeleverd en door Coopers Lybrand Gibraltar autentiek verklaard. Als de attesten toch vals zouden zijn, gaat het om een gigantische fraude.

De Standaard,

Het onderzoek naar de grootscheepse fraude bij TCR - het failliete bedrijf is inmiddels overgenomen door Verstraeten-Verbrugge uit Terneuzen en Watco uit Brussel - is nog steeds niet afgrond en kan nog wel enkele maanden in beslag nemen.

NRC,

De La Rosa, die wordt verdacht van grootscheepse fraude en oplichting, heeft vier maanden in voorarrest in de gevangenis doorgebracht.

NRC,

Toen het OM in januari 1999 meldingen binnenkreeg van zeer omvangrijke fraude, waarmee tientallen miljoenen guldens gemoeid waren, duurde het een maand voordat justitie in actie kwam.

NRC,

 • mogelijke fraude

Vraagtekens worden gezet bij het op non-actief zetten van topambtenaar Zuurmond, terwijl diens directe baas, Vrolijk, kan blijven zitten. Die laatste zou Zuurmond verboden hebben de minister in te lichten over signalen van mogelijke fraude.

Haagsche Courant,

De procedure voor naturalisatie blijkt tijdens het onderzoek naar mogelijke fraude gewoon door te kunnen lopen.

ANP,

Minister Hermans van Onderwijs weigert het raamcontract van O en O naar de Kamer te sturen omdat het onderwerp is van het accountantsonderzoek naar wat hij noemt de mogelijke fraude in het hbo.

de Volkskrant,

De Socialistische Partij dringt bij minister Korthals aan op een strafrechtelijk onderzoek naar de bedrijven die bij de mogelijke fraude bij de bustunnel zouden zijn betrokken.

Reformatorisch Dagblad,

 • passieve fraude

Toen deze krant onlangs meldde dat gemeenteambtenaren grootschalig collectieve kortingen bij de lokale middenstand bedingen, werd dat door de Tweede Kamerfractie van de PvdA betiteld als 'passieve fraude'.

https://www.nrc.nl/nieuws/2000/12/13/het-draait-om-rekkelijk-of-precies-declareren-7522147-a1030183?utm_source=NRC&utm_medium=banner&utm_campaign=Paywall&utm_content=paywall-mei-2019,

met adjectivisch voltooid deelwoord


 • vermeende fraude

Volgens twee tipgevers, die de mogelijk ongeoorloofde praktijken gisteren bij Hermans hebben aangekaart, zou met de vermeende fraude een bedrag van ongeveer honderd miljoen gulden per jaar zijn gemoeid.

De Telegraaf,

In 1970 verloor het HCT zijn politionele bevoegdheid over de provincies, de steden en de gemeenten. Men "vergat" dit in te schrijven in het organiek reglement. Deze vergetelheid had in november van vorig jaar tot gevolg dat het Comité geen onderzoek kon instellen naar de vermeende fraude bij de bouw van het nieuw gemeentehuis van Brasschaat.

De Standaard,

België kreeg geen boete van Europa en binnen het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB) zijn geen aanwijzingen voor belangenvermenging. Dat was in een notendop de boodschap die minister van Landbouw Karel Pinxten de pers gisteren meedeelde naar aanleiding van berichten vorige week over vermeende fraude bij de uitkering van Europese landbouwsteun in België.

De Standaard,

met voorzetselgroep


Voorzetsel: bij

 • fraude bij het overschrijven
 • fraude bij het klokprikken
 • fraude bij de onderschrijving

Een manke interne communicatie, een gebrek aan polyvalentie, een chaotische boekhouding, fraude bij het klokprikken, onvoldoende werklust bij een grote minderheid [...], overmatig alcoholgebruik. Het is slechts een greep uit de knelpunten die de audit van het bureau Neumann International aan het licht brengt.

De Standaard,

Fraude bij de onderschrijving kan – voor zover sprake is van bedrieglijk opzet, wel te verstaan – de vorm aannemen van: – een onjuiste opgave van de waarde van het verzekerde goed.

http://www.bvvo.be/publication/Commande/cahier/prev_fraude_ass.pdf

Voorzetsel: met

 • fraude met btw
 • fraude met e-mailadressen
 • fraude met Europees geld
 • fraude met Europese subsidies
 • fraude met onkostendeclaraties
 • fraude met paspoorten
 • fraude met pinpassen
 • fraude met rijbewijzen
 • fraude met uitkeringen

Ik denk dat we alles al gehad hebben: overlijdens, depressies, valse ziektebriefjes, scheidingen, fraude met onkostendeclaraties, vechtpartijen, seks op het werk, ontslagen met dwingende reden, noem maar op.

Scènes op het werk, Paul Desmedt,

Een Nederlandse vinding op het gebied van identificatie door middel van vingerafdrukken maakt een definitief einde aan fraude met pinpassen, paspoorten, rijbewijzen en allerlei persoonsgebonden toegangsbewijzen.

http://www.allroundsecurity.nl/index2.html

Fraude met btw is vaak internationaal maar voor de wet maakt het niet uit of een ondernemer een ingezetene is dan wel een buitenlander met een filiaal in Nederland, aldus Financiën.

Het Financieele Dagblad,

Even druk maakte hij zich echter ook om fraude met uitkeringen en a-sociale huurders die het beste naar 'degradatiewoningen' verbannen konden worden.

NRC,

Fraude met e-mailadressen is verboden.

www2.vlaanderen.be/ned/sites/overheid/ omzendbrief_emailgebruik.doc,

Ook vraagt ze dat de lidstaten eindelijk de konventie over de bescherming van de financiële belangen van de Unie zouden ratificeren, zodat fraude met Europees geld in elke lidstaat als een kriminele daad zou worden bestempeld die strafrechtelijk vervolgd kan worden.

De Standaard,

De CVP-politicus zat sinds 23 september vast op verdenking van fraude met Europese subsidies.

De Standaard,

in voorzetselgroep


 • een onderzoek naar fraude

De bedrijfsvereniging Detam stelt in samenwerking met de Almelose officier van justitie mr. E. Wesselius een onderzoek in naar fraude bij Joh. Altena bv.

Meppeler Courant,

Tegen gewezen Abos-personeelsleden loopt momenteel een gerechtelijk onderzoek naar fraude en schriftvervalsing.

De Standaard,

 • strijd tegen (de) fraude
 • bestrijding van (de) fraude

Een betere bestrijding van de fraude. Dat is één van de belangrijkste doelstellingen van de reorganizatie van de belastingen die over enkele weken van start gaat.

De Standaard,

Gaandeweg werd de strijd tegen de fraude opgevoerd.

Mijn jaren in Europa, Karel Van Miert,

De Europese belastingbetaler draagt jaarlijks ruim 1.500 miljard frank af voor steun aan de landbouw. Voor dat vele geld mag hij aanspraak maken op kwaliteitsvoedsel. Een belangrijk element daarbij is de strijd tegen de fraude en de korruptie in de landbouw.

De Standaard,

De voornaamste comités van de WDO zijn met name de volgende: het Permanent Technisch Comité dat met name het Subcomité Informatica bevat; het Comité inzake bestrijding van de fraude; het Comité van het Geharmoniseerd Systeem; het Technisch Comité van evaluatie inzake douane.

http://minfin.fgov.be/portail1/nl/brochure/publicaties/pdf/WegwijsDouane2003.pdf,

 • geval van fraude
 • gevallen van fraude
 • vermoedens van fraude

Het Europeesrechtelijk kader is zodanig dat de lidstaat wordt aangesproken indien zich in de betrokken lidstaat door tekortkomingen in de beheer- en controle-systemen gevallen van fraude en onregelmatigheden voordoen.

http://www.minfin.nl/default.asp?CMS_ITEM=MFCWD17B720D6856B4380AC5A788EACE0D062X19X64430X02,

Of het bekendmaken van gevallen van fraude in de wetenschap aan niet-wetenschappers, d.w.z. aan het brede publiek eveneens zinvol is lijkt mij voor discussie vatbaar maar, terwille van openheid, acht ik dit wel gewenst.

NRC,

Het Department of Institutional Integrity onderzoekt vermoedens van fraude en corruptie bij activiteiten van de Bank en assisteert in preventieve maatregelen ter bescherming van de Bankfondsen.

http://www.indofo.nl/politiek/03.35.12.doc.,

Patrick Moriau (46) nam in Chapelle-lez-Herlaimont in mei 1994 het rijk over van Richard Carlier, toen deze wegens vermoedens van fraude in de gevangenis belandde.

De Standaard,

De kiescommissie besloot de stemmen nogmaals te tellen. Uit het niets doken achthonderd extra ingevulde stembiljetten op ten gunste van de regeringspartij Kanu. Die werd alsnog tot winnaar uitgeroepen. Vergelijkbare gevallen van fraude werden in andere districten geconstateerd.

http://www.groene.nl/1998/6/am_waarnemers.html,

 • bestrijding van fraude
 • opsporing van fraude

Bij het Verdrag van Amsterdam is de medebeslissingsprocedure vereenvoudigd om haar doeltreffender, sneller en doorzichtiger te maken. Daarnaast is zij uitgebreid tot nieuwe gebieden, met name sociale uitsluiting, volksgezondheid en bestrijding van fraude ten nadele van de financiële belangen van de Europese Gemeenschap.

http://europa.eu.int/scadplus/leg/nl/cig/g4000.htm

Luxemburg werkt absoluut niet mee aan de opsporing van fraude.

De Standaard,

 • van fraude beschuldigd worden
 • van fraude verdacht worden
 • op verdenking van fraude
 • aanklagen wegens fraude

Leonard is bloedserieus, want hij heeft Pepsi dinsdag aangeklaagd wegens contractbreuk, fraude, misleidende en oneerlijke handelspraktijken en misleidende reclame.

De Standaard,

Om te beginnen ontbreekt het al aan goede definities voor wetenschappelijk vergrijpen. Een burger die ervan wordt verdacht de wet te hebben overtreden kan worden gearresteerd en kan worden meegedeeld welk wetsartikel hij heeft overtreden. Vervolgens staat de hele rechtsgang vast, en er is een uitgebreid systeem van ambten, instituten en procedures waarin die rechtsgang zijn loop kan vinden. De wetenschapper die fraude ontdekt of van fraude wordt verdacht heeft dat allemaal niet, en dat kan tot onverkwikkelijke situaties leiden.

NRC,

Het Leuvens gerecht onderzoekt of Rita V. (32) de luxe-hoer die wordt verdacht van een fraude van 1,5 miljard ontdoken successierechten, meer weet over een huurmoord op een andere prostituee uit Brussel.

De Standaard,

De zaak is de eerste tegen Conde die wordt verdacht van fraude ten bedrage van in totaal bijna 2 miljard frank bij zijn bank Banesto.

De Standaard,

Twee maand geleden werd hij aangehouden op verdenking van fraude met Europese subsidies.

De Standaard,

De partij is ervan beschuldigd 11.000 pond te hebben aangenomen van een zakenman, die door de politie wordt gezocht op verdenking van fraude met een omvang van 3,5 miljoen pond.

NRC,

Schneider (61) wordt beschuldigd van fraude, vervalsing van dokumenten en bedrieglijk bankroet.

De Standaard,

 • aangehouden worden voor fraude
 • gepakt worden voor fraude
 • veroordeeld worden voor fraude

Op de vraag "Stel, u wordt aangehouden voor fraude; hoever mogen politie en OM van u gaan in het verstrekken van uw gegevens aan de media?", antwoordt 21 procent dat helemaal niets mag worden meegedeeld en 34 procent dat uitsluitend de enkele mededeling dat iemand voor fraude is aangehouden mag worden gedaan.

http://www.openbaarministerie.nl/

Opvallend is dat ruim 40 procent van de werknemers die worden gepakt voor fraude een sleutelfunctie bekleedt.

Meppeler Courant,

De zaakvoerder las er het vonnis, waarin hij voor fraude veroordeeld was, nog eens grondig op na.

De Standaard,

Hij werd twee jaar geleden al veroordeeld voor fraude met de LGO-regeling.

Het Parool,

met ander, nevengeschikt substantief


 • fraude en corruptie
 • fraude of corruptie

Van de radicale aanpak van fraude en corruptie, waarop hij herhaaldelijk had aangedrongen, was niets terechtgekomen, aldus Garzón.

NRC,

Minister Dijkstal (binnenlandse zaken) wil dat de overheid zich beter wapent tegen fraude en corruptie.

NRC,

Volgens hen zijn er in Drenthe evenmin gevallen van fraude of corruptie bekend.

NRC,

De Raad voor de Journalistiek heeft zich voorzover bekend nooit uitgesproken over de vraag of en onder welke voorwaarden journalisten bij hun publikaties gebruik mogen maken van onrechtmatig verkregen informatie [...]. Journalisten beroepen zich ter rechtvaardiging van hun handelen graag op dat argument. Zo'n beroep is terecht wanneer uit de betreffende publikatie onomstotelijk blijkt dat er bijvoorbeeld sprake is van fraude of corruptie of, in de onderhavige kwestie, dat vertrouwelijke justitiële gegevens onvoldoende worden beveiligd.

NRC,

Met name op het terrein van fraude en corruptie bij EU-voorzieningen staat de vestiging van supranationale opsporings- en vervolgingsdiensten voor de deur.

http://www.awt.nl/nl/,

 • fraude en criminaliteit

De wet, bedoeld ter bestrijding van fraude en criminaliteit, verplicht burgers zich te identificeren bij onder meer grootschalige manifestaties (zoals voetbalwedstrijden), in het openbaar vervoer, op het werk, en bij bepaalde financiële transacties.

NRC,

Het fraudeloket fungeert dus als een trechter naar het OM. Inmiddels heeft meer dan tachtig procent van de verzekeringsbedrijfstak - gemeten naar premie-inkomen - het Verbondsprotocol voor de preventie en bestrijding van fraude in de verzekeringsbranche onderschreven [...]. De ondertekenaars van het protocol moeten de overtuiging hebben dat de individuele commerciële belangen geen belemmering vormen voor een krachtige en effectieve aanpak van fraude en criminaliteit.

http://www.verzekeraars.nl/smartsite.dws?id=1137,

"In een maatschappij, waarbinnen het werkwoord moraliseren een negatieve bijklank heeft gekregen zijn politie en justitie in hun strijd tegen fraude en criminaliteit bij voorbaat kansloos."

NRC,

 • fraude en misbruik

In het rapport van de Europese Rekenkamer over het EU-budget van 1993 staat dat gebrekkige controle op nationaal en communautair niveau de deur wijd open zet voor fraude en misbruik van fondsen.

NRC,

Voor een deel zijn in deze wet bepalingen opgenomen ter voorkoming van fraude en misbruik waarbij reisdocumenten in het geding zijn.

http://www.bprbzk.nl/

 • fraude en onregelmatigheden
 • fraude of onregelmatigheden

Nadat 7,5 miljoen (ongeveer eenderde) van de stemmen vandaag waren geteld, stond het ANC op 57,4 procent, op afstand gevolgd door de Nationale Partij (NP) met 26,6 procent [...]. De telling verloopt langzaam en ging dit weekeinde gepaard met beschuldigingen van fraude en onregelmatigheden.

NRC,

Dit bedrag omvat zowel schulden waarvoor door fraude en onregelmatigheden geen zekerheid is gesteld, als schulden die betwist worden.

http://www.europarl.eu.int/home/default_nl.htm,

De Europese Commissie was vorig jaar op de hoogte van 4.700 gevallen van fraude of onregelmatigheden, waarbij een bedrag was gemoeid van 1,1 miljard ecu of ruim 42 miljard frank.

De Standaard,

De taken werden steeds verder uitgebreid, onder meer ook ten aanzien van mogelijke fraude of onregelmatigheden met nadelige financiële gevolgen binnen de Commissiediensten zelf.

Mijn jaren in Europa, Karel Van Miert,

Door fraude en onregelmatigheden liep de Unie naar schatting bijna 8 miljard frank mis.

De Standaard,

 • fraude en ontduiking

Een allegaartje van fiscale maatregelen - meestal onder de noemer "strijd tegen de fraude en ontduiking" - en maatregelen in de sociale zekerheid, moet bij de ondernemingen volgend jaar bijna 12 miljard frank afromen.

De Standaard,

De weerslag van de fiscale maatregelen op de vennootschappen bedraagt volgend jaar 7,6 miljard. Het grootste deel daarvan, 5,5 miljard frank, moet komen van de "strijd tegen de fiscale en parafiscale fraude en ontduiking".

De Standaard,

De Commissie denkt daarom aan een pragmatische aanpak: vastleggen welke fiscale maatregelen nadelig zijn voor andere landen - Maystadt gaf toe dat het gunststatuut voor coördinatiecentra in ons land een voorbeeld is van een dergelijke maatregel - een code van goed gedrag tussen de lidstaten afspreken en nauwere samenwerking bekomen om fraude en ontduiking tegen te gaan.

De Standaard,

 • fraude en ontwijking

Nu tien jaar later heeft professor Frank nog eens een rekensom gemaakt, daarbij vertrekkend van de gegevens over fraude en ontwijking die bij de vroegere onderzoeken boven tafel kwamen.

NRC,

Een van de belangrijkste redenen waarom het onderscheid tussen fraude en ontwijking steeds moeilijker wordt, is het feit dat de overheid zich, in haar zoektocht naar nieuwe inkomsten, niet beperkt heeft tot de belastingfraude, maar ook ten strijde getrokken is tegen belastingontwijking.

De Standaard,

Het is zonder meer duidelijk dat van het concept vrijzinnige morele dienstverlening, dat aan de individuele beoordeling wordt overgelaten, misbruik zal worden gemaakt om fiscale fraude en ontwijking te organiseren.

De Standaard,

 • fraude en schriftvervalsing

Decoux' collega Leys hield Rita V. alvast aan voor fraude en schriftvervalsing, en wegens het ontduiken van de successierechten op de erfenis van Gosset.

De Standaard,

Ik las toen in de krant dat ene A. D. wegens fraude en schriftvervalsing in de kunsthandel bij zijn landing op de nationale luchthaven was gearresteerd.

De baan van gaan en gissen, Bruno Bartels,

Er is een gerechtelijk onderzoek ingesteld naar fraude en schriftvervalsing van vroegere Abos-personeelsleden.

De Standaard,

 • fraude en valsheid in geschrifte

In Singapore kan Leeson wegens financiële fraude en valsheid in geschrifte, waarvan hij wordt beschuldigd, volgens de Singaporese krant Business Times tot zeven jaar gevangenisstraf worden veroordeeld.

NRC,

De effektenhandelaar werd veroordeeld wegens fraude en valsheid in geschrifte.

De Standaard,

Vaste verbindingen


fiscale fraude


 1. fraude die tot doel heeft de belasting te ontduiken, vooral door het verzwijgen van inkomsten

  Nederlanders en Belgen zijn geschoold in zwendel, fiscale fraude en witteboordencriminaliteit.

  Costa del Crimen, Stan Lauryssens,

  Fiscale fraude, witwasoperaties, mensenhandel, namaakproducten, pooierschap, smokkel, enz. zijn -voor iedereen merkbaar! - dagelijkse kost geworden.

  De Standaard,

  De daling van het financieringstekort schrijft de Belgische overheid toe aan stijgende inkomsten, vooral uit belastingverhogingen die bijna 100 miljard franc opleverden en door een strenger optreden tegen fiscale fraude.

  NRC,

  Ook twee andere banken (Argenta en Dexiabank, het vroegere Gemeentekrediet) zouden hun klanten geholpen hebben bij het plegen van fiscale fraude.

  Brabants Dagblad,

  Behalve voor fiscale fraude, financieel- economische fraude en douanedelicten zetten de opsporingsteams hun expertise in voor de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit en de organisatiecriminaliteit.

  http://www.belastingdienst.nl

horizontale fraude


 1. fraude op financieel-economisch gebied tussen burgers, het bedrijfsleven en financiële instellingen, waarbij een private partij de benadeelde is
  Tegenover verticale fraude.

  De fraude waar banken en verzekeraars mee te maken krijgen, wordt veelal horizontale fraude genoemd. Belangrijk kenmerk van deze zogenoemde horizontale fraude is dat een private partij de benadeelde is. Zoals bijvoorbeeld het geval is bij een verzekeringsfraude, gepleegd door een verzekerde met de verzekeraar als benadeelde partij. Of een bancaire fraude, gepleegd door een bankmedewerker, waarbij de betreffende bankinstelling de benadeelde partij is.

  http://www.verzekeraars.nl/smartsite.dws?id=1137,

sociale fraude


 1. fraude waarmee men op oneigenlijke wijze gebruik maakt van de sociale voorzieningen

  De PS-voorzitter keerde zich tegen sociale fraude en waarschuwde voor het opnieuw opduiken van koppelbazen als gevolg van de vereenvoudiging van de procedures.

  De Standaard,

  De boetes voor zwartwerk en sociale fraude zijn te laag.

  De Standaard,

  Toen de Britse conservatieven deze zomer een kliklijn voor sociale fraude instelden, waren de reacties hier negatief.

  De Standaard,

  Trouwens, al lang vóór die druk zo hoog was, werd er hier in het zwart gewerkt dat het een lieve lust was. En andere vormen van sociale fraude - bij voorbeeld met ziekte- en invaliditeitsuitkeringen - tieren hier ook welig.

  De Standaard,

verticale fraude


 1. fraude op financieel-economisch gebied tussen burgers en de overheid, waarbij de overheid de benadeelde partij is
  Tegenover horizontale fraude.

  Bij 'verticale' fraude is met name de overheid de benadeelde partij. Denk bijvoorbeeld maar aan belastingfraude, subsidiefraude of fraude met sociale zekerheidsvoorzieningen of btw.

  http://www.verzekeraars.nl/smartsite.dws?id=1137,

witte fraude


 1. fraude waarbij men verzwijgt dat men (naast een genoten uitkering) bepaalde, traceerbare inkomsten uit arbeid heeft waarover ook belasting betaald moet worden; fraude waarbij men "wit" verdiend geld verzwijgt

  Resultaten onderzoek fraude 1993 in gemeente Meppel: 25 gevallen witte fraude zonder procesverbaal fl. 25.000,-; 5 gevallen witte fraude met procesverbaal fl. 40.000,-; 2 gevallen zwarte inkomsten met procesverbaal fl. 15.000,- [...]; 1 geval foutieve informatie geen procesverbaal fl. 800,-; Totaal fl.155.800,-.

  Meppeler Courant,

  Tot de normale uitvoeringspraktijk van de sociale diensten en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen behoren onder meer verwerking van signalen van de belastingdienst over witte fraude (werken met uitkering), het daadwerkelijk sanctioneren (boetes opleggen) en de actieve bemiddeling en toeleiding naar werk.

  http://www.e-stem.nl/,

  Het aantal opgespoorde gevallen van witte fraude steeg in 2000 tot 13.162 (1999 = 12.711). Bij witte fraude gaat het om het verzwijgen van inkomsten die administratief zijn op te sporen. 58% van de witte fraude komt dan ook aan het licht door bestandsvergelijking.

  http://www.allroundsecurity.nl/index2.html

zwarte fraude


 1. fraude waarbij men verzwijgt dat men (naast een genoten uitkering) bepaalde inkomsten uit arbeid heeft waarover nog geen belasting betaald is; fraude waarbij men "zwart" verdiend geld verzwijgt

  Het aantal gevallen van zwarte fraude steeg van 764 in 1999 naar 806 in 2000. Zwarte fraude is moeilijk aan te tonen en daardoor de belangrijkste oorzaak van het ontbreken van inzicht in de totale omvang van fraude met werknemersverzekeringen.

  http://www.allroundsecurity.nl/index2.html

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


 • megafraude

Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


 • 419-fraude
 • aandelenfraude
 • aankoopfraude
 • abonnementsfraude
 • accijnsfraude
 • acquisitiefraude
 • adresfraude
 • advertentiefraude
 • afvalfraude
 • alcoholaccijnsfraude
 • antiekfraude
 • AOV-fraude
 • AOW-fraude
 • asielfraude
 • autoverzekeringsfraude
 • AWBZ-fraude
 • bankfraude
 • bankpasfraude
 • bedrijfsfraude
 • belastingfraude
 • beleggingsfraude
 • belfraude
 • bestedingsfraude
 • betaalfraude
 • beursfraude
 • bierfraude
 • bijstandsfraude
 • bitcoinfraude
 • boekhoudfraude
 • boterfraude
 • bouwfraude
 • btw-carrouselfraude
 • btw-fraude
 • Bulgarenfraude
 • campagnefraude
 • carrouselfraude
 • cd-romfraude
 • CEO-fraude
 • computerfraude
 • consumentenfraude
 • creditcardfraude
 • datafraude
 • dateringsfraude
 • datingfraude
 • datumfraude
 • declaratiefraude
 • derivatenfraude
 • diamantfraude
 • diarreefraude
 • dieselfraude
 • DigiD-fraude
 • digifraude
 • diplomafraude
 • dividendfraude
 • documentsfraude
 • dopingfraude
 • douanefraude
 • effectenfraude
 • EG-fraude
 • eierenfraude
 • eierfraude
 • eigendomsfraude
 • e-mailfraude
 • energiefraude
 • erfenisfraude
 • etikettenfraude
 • EU-fraude
 • examenfraude
 • factuurfraude
 • faillissementsfraude
 • fotoshopfraude
 • garagefraude
 • goudfraude
 • gsm-fraude
 • handelsfraude
 • hbo-fraude
 • huurtoeslagfraude
 • hypotheekfraude
 • identiteitsfraude
 • immigratiefraude
 • importfraude
 • internetfraude
 • investeringsfraude
 • invoerfraude
 • jaarrekeningfraude
 • kaartenfraude
 • kaartfraude
 • kalverfraude
 • kiesfraude
 • kilometerfraude
 • kinderopvangfraude
 • kinderopvangtoeslagfraude
 • klikfraude
 • klimaatfraude
 • kredietfraude
 • kruimelfraude
 • leefvormfraude
 • Liborfraude
 • Marktplaatsfraude
 • merkenfraude
 • mestfraude
 • milieufraude
 • miljardenfraude
 • miljoenenfraude
 • mondkapjesfraude
 • motorfraude
 • nepbaasfraude
 • netwerkfraude
 • obligatiefraude
 • omkopingsfraude
 • onlinefraude
 • overboekingsfraude
 • paardenvleesfraude
 • pasfraude
 • pasjesfraude
 • pensioenfraude
 • persoonsfraude
 • petroleumfraude
 • pgb-fraude
 • phishingfraude
 • pinfraude
 • pinpasfraude
 • Polenfraude
 • polisfraude
 • politiefraude
 • ponzifraude
 • postfraude
 • premiefraude
 • recensiefraude
 • relayfraude
 • rentefraude
 • reparatiefraude
 • retourfraude
 • rundvleesfraude
 • samenwoningsfraude
 • sigarettenfraude
 • skimfraude
 • slachtafvalfraude
 • sms-fraude
 • socialezekerheidsfraude
 • sofifraude
 • softwarefraude
 • stembusfraude
 • stemfraude
 • steunfraude
 • studiefinancieringsfraude
 • subsidiefraude
 • tachograaffraude
 • telefoonfraude
 • tentamenfraude
 • thuiszorgfraude
 • ticketfraude
 • tikkiefraude
 • toeslagenfraude
 • toeslagfraude
 • transferfraude
 • uitkeringsfraude
 • vacaturefraude
 • vaccinatiefraude
 • valutafraude
 • varkensfraude
 • vastgoedfraude
 • veilingfraude
 • verkiezingsfraude
 • verzekeringsfraude
 • Vestiafraude
 • visfraude
 • visserijfraude
 • vleesfraude
 • voedselfraude
 • voetbalfraude
 • voorschotfraude
 • vriendschapsfraude
 • wangirifraude
 • webwinkelfraude
 • werkfraude
 • werkgeversfraude
 • werknemersfraude
 • wetenschapsfraude
 • WhatsAppfraude
 • wijnfraude
 • windmolenfraude
 • witteboordenfraude
 • woonadresfraude
 • woonfraude
 • zorgfraude

Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Overige woordfamilieleden


 • frauduleus