hogeschool


hogeschool 1.0

school waar een hogere niet-universitaire opleiding wordt geboden; school voor hoger onderwijs

Semagram


Een hogeschool…

is een school

 • [Functie] dient om hoger onderwijs te bieden
 • [Activiteit of handeling] biedt hoger onderwijs, vaak alleen in een specialistische richting zoals techniek, gezondheidszorg of kunst
 • [Belanghebbende of begunstigde] is bestemd voor studenten
 • [Handelende persoon] beschikt voor zijn werking over hoogleraren en docenten
 • [Onderscheid of tegenstelling] heeft de roep in tegenstelling tot de meer theoretische universiteiten eerder praktijkgericht te zijn

Algemene voorbeelden


De hogeschool organiseert elk academiejaar twee examenperiodes voor ieder studiejaar dat zij organiseert.

http://www.ha.be/studenteninfo/index.cfm?section_id=81,

Het decreet voorziet twee categorieën van hogescholen: de Vlaamse autonome hogescholen en de vrij gesubsidieerde hogescholen.

http://www.vvbad.be/00a_home/frameset.htm?http://www.vvbad.be/00e_instap/SB.html

Vaak wordt een hogeschool beschouwd als een praktijkvariant van het universitaire onderwijs.

http://www.aas.nl/pdf/Software_Engineering.PDF

Ieder die van ver of dichtbij betrokken is bij de nakende hervorming van het hoger onderwijs (universiteiten, hogescholen, ministers, werkgevers, studenten), interpreteert de Verklaring van Bologna natuurlijk op zijn manier.

http://www.ua.ac.be/onderwijs/index.html

Combinatiemogelijkheden


met adjectief ervoor


 • de Haagse Hogeschool
 • een agrarische hogeschool
 • een autonome hogeschool
 • een christelijke hogeschool
 • een economische hogeschool
 • een industriële hogeschool
 • een katholieke hogeschool
 • een militaire hogeschool
 • een provinciale hogeschool
 • een sociale hogeschool
 • een technische hogeschool
 • een vrije hogeschool

Om het schoolteam daarbij te helpen zouden scholen met een hoog percentage moslims in overweging kunnen nemen een islamgelovige leerkracht aan te werven die een diploma behaald heeft aan een katholieke hogeschool.

http://www.flwi.rug.ac.be/cie/katholiek12.htm

Daarop had Braeckmans die echt alles over alles weet met een honend lachje geantwoord dat Rudolf Guglielmi (de echte naam van Valentino) niet voor niets in 1912 aan de deur van de Militaire Hogeschool van Venetië werd gezet en er in de twenties in Hollywood geen gekkere nicht rondliep dan de Witte Sjeik.

Cargo, Patrick Conrad,

De autonome hogescholen moeten als publiekrechtelijke instanties de neutraliteit bewaren en kunnen daardoor geen studenten weigeren.

De Standaard,

'Als ik zulke onzin hoor, wilde ik wel dat ik leerboeken bedrijfskunde verkocht. Dan sleepte ik nu een fortuin binnen.' Hij gebaarde naar de gebouwen in het stadscentrum achter het raam. 'Maar het is daar geen studentendispuut van een economische hogeschool.'

Het licht van vroeger dagen, Arthur C. Clarke & Stephen Baxter,

Zo zweer je uiteindelijk de drugs niet af als stap in een bewust verbeteringsprogramma [...]. Je geeft je gewoon op voor een cursus transcendentale meditatie (alias TM) bij een plaatselijke technische hogeschool.

Cherry, Mary Karr,

in voorzetselgroep


 • college geven aan een hogeschool
 • doceren aan een hogeschool
 • een docent aan een hogeschool
 • een hoogleraar aan een hogeschool
 • een stage aan een hogeschool
 • een laatstejaarsstudent aan een hogeschool
 • een opleiding volgen aan een hogeschool
 • iets geven aan een hogeschool
 • studeren aan een hogeschool

Ze hebben gestudeerd aan universiteiten, hogescholen.

De garderobier, Donald Niedekker,

Aanvankelijk zou de opleiding kinesitherapie aan alle universiteiten verdwijnen en enkel nog gedoceerd worden aan hogescholen.

http://www.schamper.ugent.be/349/koehandel-zwijggeld,

De opleidingen kine worden voortaan gegeven aan drie Vlaamse hogescholen (Gent, Hasselt en Antwerpen), maar ook aan de Katholieke Universiteit Leuven.

http://www.schamper.ugent.be/349/koehandel-zwijggeld,

Gent krijgt het exclusiviteitsrecht om de tweejarige licenties logopedie en audiologie in te richten. Let wel, het gaat enkel om een tweejarige licentie, eerst moeten de studenten aan een hogeschool een driejarige opleiding volgen.

http://www.schamper.ugent.be/349/koehandel-zwijggeld,

 • op een hogeschool studeren
 • op een hogeschool zitten

Ik zit nu op de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht en volg de deeltijdstudie voor dramadocent.

http://www.adodvs.nl/interview.htm#serge

Je zult merken dat studeren op een hogeschool op sommige punten nogal verschilt van wat je gewend was. Je zult merken dat er op een hogeschool veel meer studenten rondlopen dan op je 'oude' havo-, vwo- of mbo-school. In een aantal gevallen zal je aanwezigheid niet meer verplicht zijn of gecontroleerd worden. Ook toetsen worden niet meer zo vaak afgenomen.

http://www.saxion.nl/orienteerders/studeren/hogeschool

 • een medewerker van een hogeschool
 • een stagiaire van een hogeschool
 • een student van een hogeschool

Op basis van een rapport van de Algemene Rekenkamer heeft de Raad besloten de beschrijving van de administratieve organisatie te actualiseren. Onder begeleiding van de manager beheer hebben twee stagiaires van de Hogeschool Brabant in 2000 een aanvulling op de bestaande beschrijving geformuleerd.

http://www.rvr.org/DenBosch.htm

Studenten van de Hogeschool Enschede mogen ook gebruik maken van de aansluiting, mits de aansluiting op naam staat van een huisgenoot, die als medewerker of student een relatie heeft met de UT.

http://www.utwente.nl/civ/,

met voorzetselgroep


 • de Hogeschool van Amsterdam
 • de Hogeschool van Utrecht

Heb je een afgeronde opleiding Geodesie of Geo-informatie aan de Hogeschool van Utrecht, dan kun je in twee jaar tijd het verkorte HBO-programma volgen.

http://www.geo.tudelft.nl/voorlichting/watisgeo/index.html

Dit eind 1999 gestarte (vervolg)project wordt in samenwerking gedaan met de Hogeschool van Amsterdam. Naast algemene advisering aan lokale autoriteiten en de Medische Universiteit, bestaat de inbreng van het Nivel uit het trainen van enkele groepen huisartsen in methoden van onderlinge toetsing, het ontwikkelen en publiceren van standaarden, het doen verrichten van praktijk-gericht onderzoek en afstemming met andere disciplines.

http://www.nivel.nl/ned/index.html

 • een hogeschool voor de gezondheidszorg
 • een hogeschool voor geesteswetenschap
 • een hogeschool voor industrieel ingenieurs
 • een hogeschool voor kunsten
 • een hogeschool voor toerisme en verkeer

De Skeelerbond gaat [...] skatevaardigheidsbewijzen uitreiken aan hen die een bepaalde proef met goed gevolg hebben afgelegd. Dat bewijs zal in de toekomst geëist worden van deelnemers aan bijv. snelheids- of behendigheidswedstrijden [...].In dit verband wijs ik op het recente artikel "Voetgangers op wielen [...] van de Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer.

http://www.verkeerskunde.nl/artikelen/skeeler_remmelink.htm,

Groep T is traditioneel een hogeschool voor industrieel ingenieurs.

De Standaard,

De opleiding tot fysiotherapeut is een vierjarige HBO-studie aan een Hogeschool voor de Gezondheidszorg.

http://www.fysiomanueel.nl/

Terwijl het panellid van de Hogeschool voor Kunsten Utrecht van mening was dat de opmaak wel heel sober was, vond een slechtziende vrouw dat de gebruikte kleuren nog wel soberder konden.

http://www.drempelsweg.nl/

met eigennaam


 • de Hogeschool Brabant
 • de Hogeschool Haarlem
 • de Hogeschool Holland
 • de Hogeschool Rotterdam
 • de Hogeschool Utrecht

De meest voor de hand liggende opleidingsmogelijkheid tot specialisatie als stottertherapeut voor een logopedist vormt de 2e Fase Opleiding Stottertherapeut welke aan de Hogeschool Rotterdam gegeven werd.

http://www.stotteren.nl/nvst/

Aan de Hogeschool Haarlem is in totaal een bedrag van 25.000 gulden beschikbaar voor afstudeersteun.

http://www.lsvb.nl/index.php?subject=publicaties,

Het idee voor deze scriptie kwam voort uit een eerder geschreven afstudeerwerk van E. van Dissel aan de Hogeschool Utrecht.

http://www.stotteren.nl/nvst/,

met ander, nevengeschikt substantief


 • universiteiten en hogescholen

In 1999 hebben 29 Europese ministers van onderwijs in Bologna afgesproken om het bachelor-mastersysteem te gaan invoeren [...]. Nederland is binnen Europa een van de eerste landen waar universiteiten en hogescholen overgaan op deze nieuwe structuur.

http://www.nti-hogeschool.be/

Het project is door het VOWB (Vlaams Overlegorgaan inzake Wetenschappelijk Bibliotheekwerk) voorgesteld aan de Vlaamse Overheid voor de uitbouw van een elektronisch informatienetwerk ten behoeve van de Vlaamse universiteiten en hogescholen.

http://www.libis.be/nl/index.shtml

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


 • posthogeschool

Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


 • hogeschooladministratie
 • hogeschoolafdeling
 • hogeschoolafgestudeerde
 • hogeschoolapplicatie
 • hogeschoolbachelor
 • hogeschoolbeleid
 • hogeschoolbestuur
 • hogeschoolbibliotheek
 • hogeschoolblad
 • hogeschoolbreed
 • hogeschoolclub
 • hogeschoolcollega
 • hogeschooldecreet
 • hogeschooldepartement
 • hogeschooldienst
 • hogeschooldiploma
 • hogeschooldirectie
 • hogeschooldocent
 • hogeschoolduits
 • hogeschoolfonds
 • hogeschoolgebouw
 • hogeschoolgraad
 • hogeschoolinformatie
 • hogeschoolinformatiesysteem
 • hogeschoolkrant
 • hogeschoolmilieu
 • hogeschoolnetwerk
 • hogeschoolniveau
 • hogeschoolonderwijs
 • hogeschoolopleiding
 • hogeschoolorganisatie
 • hogeschoolpadvinderij
 • hogeschoolpand
 • hogeschoolpersoneel
 • hogeschoolprofessor
 • hogeschoolprofiel
 • hogeschoolraad
 • hogeschoolspecifiek
 • hogeschoolsport
 • hogeschoolstaf
 • hogeschoolstandaard
 • hogeschoolstudent
 • hogeschoolstudie
 • hogeschoolvoetbal

hogeschool 1.1

schoolbevolking van een hogeschool
Hetzij het bestuur, het personeel, de studenten, of meerdere van deze groepen samen.

Betekenisbetrekking


metonymie
Betrokken betekenissen1.0 : 1.1

Semagram


Een hogeschool…

is een groep

   Algemene voorbeelden


   De hogescholen kwamen recent nog op straat om meer geld te eisen voor hun sociale sektor.

   http://www.veto.student.kuleuven.ac.be/jg26/veto2621/studietoelage.html

   hogeschool 1.2

   bestuurslichaam van een hogeschool

   Betekenisbetrekking


   metonymie
   Betrokken betekenissen1.0 : 1.2

   Semagram


   Een hogeschool…

   is een bestuurslichaam

     Algemene voorbeelden


     De invoering van de structuur met een bachelor en master dwingt de hogescholen om na te denken over welke rol zij straks in het veld met hoger onderwijs willen spelen.

     http://www.nvvw.nl/,

     De hogeschool beoordeelt voor welke werknemer(s) er naar verwachting binnen een jaar een passende functie zal ontstaan (binnen of buiten de organisatie).

     http://www.mobiliteitsfonds.nl/regelingen1_1.html

     Binnen de grootste onderwijsvakbond ABOP is commotie ontstaan over de bevoordeling van vakbondsleden bij reorganisaties in het hoger beroepsonderwijs. Vorig jaar toonde de hogeschool Amsterdam zich bereid om bij ontslagen vakbondsleden te bevoordelen, maar de vakbondsonderhandelaars werden door de ABOP-leden teruggefloten.

     NRC,

     De bisschoppelijk vikaris voor het onderwijs, J. Portael, had de katholieke hogescholen van het aartsbisdom Mechelen-Brussel naar het aartsbisschoppelijk paleis in Mechelen uitgenodigd.

     De Standaard,

     hogeschool 1.3

     omstandigheid waarin men verkeert, die maakt dat men veel kennis, wijsheid of ervaring opdoet of dat men zich in hoge mate in iets kan bekwamen; kennisbevorderende omstandigheid

     Betekenisbetrekking


     metafoor
     Betrokken betekenissen1.0 : 1.3

     Semagram


     Een hogeschool…

     is een omstandigheid

       Combinatiemogelijkheden


       met voorzetselgroep


       Voorzetsel: van

       • de hogeschool van de liefde
       • de hogeschool van de misdaad
       • de hogeschool van het drinken
       • de hogeschool van het genieten
       • de hogeschool van het kwaad
       • de hogeschool van het tuinieren

       Ik heb een snelcursus Spaans alfabet gevolgd en zal met grote onderscheiding promoveren aan de hogeschool van de misdaad.

       Costa del Crimen, Stan Lauryssens,

       Een eeuwige gelofte schijnen de vrouwen niet af te leggen. Wel hebben ze te Amerongen net als hun katholieke zusters een nieuwigheidje geïntroduceerd: de 'kortverbandzuster' [...]. De vrouwen noemen hun leven in groepsverband de 'hogeschool van de liefde'.

       Trouw,

       Het aanleggen, onderhouden en corrigeren van vasteplantenborders en gemengde borders van doorlevende kruidachtige planten, rozenstruiken en andere heesters, is zonder meer de hogeschool van het tuinieren.

       http://www.leerwiki.nl/Kruidachtige_planten

       In tegenstelling met de banale dorst [...], bevredigt men de edele of Heilige Dorst met een vorm van een kuur net zo gecultiveerd en smakelijk met wijn en aanverwanten à la champagne. Dat is de Hogeschool van het drinken. Ik geef geen geheim prijs, als ik aangeef, dat ik een leven zonder wijn niet levenswaardig vind.

       http://www.weinschenker.nl/algemeen/luxe.htm

       Vaste verbindingen


       de hogeschool van het leven


       1. het leven zelf als belangrijke bron van kennis, wijsheid en ervaring

        Zaken doen en verkopen leer je niet op de universiteit, dat leer je op de Hogeschool van het Leven. Op straat tussen de mensen, niet in de boeken. Op de markt waar je je goederen kwijt moet, niet in de collegebanken. Bij nacht en ontij. En als er iets bij het leven hoort, dan is het vallen en opstaan.

        http://www.denhaagdirect.nl/index.php/2010/05/29/de-burgemeester-en-de-kaviarist/

        'Ik meen ook te mogen stellen dat ik inmiddels veel aan de hogeschool van het leven gestudeerd heb. Als je met moslims werkt, moet je er bijvoorbeeld rekening mee houden dat zij enkele keren per dag stoppen met werken om te bidden.'

        http://www.lessius.eu/nieuwsbrief/3_4/dn_markante_student.aspx

       hogeschool 2.0

       (archaïsch)

       instelling voor hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, die is onderverdeeld in faculteiten en de bevoegdheid heeft om academische titels toe te kennen; universiteit

       Semagram


       Een hogeschool…

       is een school

         Algemene voorbeelden


         De eerste oorlog leerde ons Vlamingen speciaal dat wat niet rechtmatig door eigen wetten wordt verkregen maar door ingrijpen van een bezetter, - de vervlaamsing van de Gentse Hogeschool b.v. -, nadien opnieuw in het gedrang komt.

         Verbannen in het vaderland, Karel Jonckheere,

         In de traditie van zijn geslacht had hij letteren gestudeerd aan de oudste hogeschool van zijn land, opgericht door Oranje Willem, stamvader van het koningshuis.

         Requiem voor een vriend, J.J. Voskuil,

         hogeschool 3.0

         paardendressuur op het hoogste niveau, waarbij naast bewegingen als piaffe en passage, ook oefeningen boven de grond getoond worden, zoals de levade en de schoolsprongen; hogeschooldressuur

         Semagram


         De hogeschool…

         is een bezigheid

         • [Doel of bestemming] wordt nu niet meer beoefend met militiaire doelen, maar uit liefhebberij en uit het streven naar een correcte opleiding waarin paard en ruiter harmonisch samenwerken
         • [Functie] is hoge dressuur die dient om het paard wendbaar, krachtig en elegant te maken; draagt ertoe bij dat het paard zo comfortabel mogelijk zijn ruiter kan dragen
         • [Ontstaan] ontstond uit militaire rijscholen die in de zeventiende en achttiende eeuw aan verschillende vorstenhoven werden opgericht
         • [Beweging] bestaat uit gevorderde dressuuroefeningen op de grond, bv. piaffe (draf op de plaats) en passage (sterk verzamelde draf), en oefeningen boven de grond, bv. de levade en de schoolsprongen
         • [Betrokkene] wordt onder andere beoefend door de Spaanse Hofrijschool uit Wenen, de Portugese Rijschool der Rijkunst uit Lissabon, de Koninklijke Andalusische Rijschool uit Jerez en het Cadre Noir uit Saumur
         • [Overige] wordt niet in wedstrijdverband beoefend; wordt vooral in shows en demonstraties getoond, om de tradities in stand te houden

         Algemene voorbeelden


         Deze witte droom met zijn stokmaat van 1.57 m hoog is een crack in de hogeschool. Oefeningen als de levade, pesade, knielen, spaanse pas etc zijn voor hem een eitje en hij voert ze dan ook zeer deskundig uit.

         http://www.el-zarabia-arabians.nl/sam-ruinen.htm

         De show van de rijschool. 1. Tijdens de show beginnen ze met de jonge hengsten [...]. 5. Hogeschool op de grond; piaffe, passsage, pirouette. 6. Hogeschool in de lucht; levade, courbette, capriool (plat in de lucht). 7. Tot slot; show met z'n achten [quadrille].

         http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:LWPJMNaREJwJ:www.treemail.nl/jeroen/werkstuk1.html+levade+%22hogeschool%22&cd=8&hl=nl&ct=clnk&gl=nl

         Omdat de kunst van het africhten van een paard tot en met deze hogeschool heel oud is, spreekt men wel van 'klassieke rijkunst'. Een wat verwarrende term: ook een ruiter die geen vergevorderde oefeningen rijdt, maar wel te werk gaat volgens 'de klassieke methode' beoefent de klassieke rijkunst. Hogeschool wordt niet in wedstrijdvorm beoefend. Het hoogst haalbare niveau is Grand Prix (piaffe passage piroutte wissel om de pas e.d.).

         http://nl.wikipedia.org/wiki/Dressuur

         Vaste verbindingen


         hogeschool rijden


          Zie: hogeschool rijden

         Woordfamilie


         Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


         • hogeschooldressuur
         • hogeschooloefening
         • hogeschoolpaard
         • hogeschoolrijden
         • hogeschoolsprong