lbo/LBO


lbo 1.0

((vooral) in Nederland, archaïsch)

lager beroepsonderwijs, vorm van beroepsonderwijs voor leerlingen in de leeftijd van twaalf tot zestien jaar die als zelfstandige vorm van voortgezet onderwijs bestaan heeft van 1968 tot in 1992 en voorzag in verschillende technische opleidingen
Het lbo is, samen met de mavo, opgegaan in het vmbo.

Semagram


Het lbo…

was een vorm van voortgezet onderwijs

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] was een vorm van beroepsonderwijs
 • [Belanghebbende of begunstigde] was bestemd voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 16 jaar

  Algemene voorbeelden


  De recente grote onderwijsvernieuwingen (studiehuis, basisvorming, samensmelten van lbo en mavo tot vmbo) zijn te veel van bovenaf opgelegd.

  http://www.e-stem.nl/,

  Er is een middelbare school, Scholengemeenschap Bonaire, met ongeveer 750 leerlingen verdeeld over afdelingen vbo, mavo en havo. Alleen heet hier het vbo, zoals vroeger bij ons, lbo.

  NRC,

  Een naamswijziging van LBO (Lager Beroepsonderwijs) in VBO heeft weinig aan het imagoprobleem kunnen veranderen.

  NRC,

  De hele kleine, de eerste klassen, mag ik geen les geven. Maar nu moet ik een proefwerk in 1c surveilleren. Deze eersteklassers zijn extra bijzonder. Ze zijn extra dom: het is een vm-klas. Dom en klein: leuk is dat. Ze zijn zo klein dat er wel anderhalve tegelijk in een flinke rugzak kan. De domheid zie je niet meteen. Vm staat voor vbo-mavo en vbo heette vroeger lbo.

  NRC,

  Het Activeringsfonds Brood-Banketbakken, dat in 1984 werd opgericht heeft immers als doelstelling het contact tussen het LBO en het bedrijfsleven te verbeteren en te verbreden.

  Meppeler Courant,

  In het schooljaar 2000-2001 zijn 42 kinderen van school afgegaan, t.w.: 9 wegens verhuizing [...]; 29 schoolverlaters vanuit groep 8, waarvan: 5 naar het (S)VMBO Praktische leerweg (voorheen vergelijkbaar met het LBO), 5 naar VMBO Theoretische leerweg (voorheen vergelijkbaar met Mavo).

  http://www.aloysiusschool.nl/,

  Combinatiemogelijkheden


  in voorzetselgroep


  • deelname aan het lbo

  'Het zijn gegevens en verhoudingen die sinds de vijftiger jaren, althans wat betreft de deelname aan het vwo en lbo, niet wezenlijk zijn veranderd en verbeterd.'

  Wennen aan vrede, K.L. Poll,

  • in het lbo

  De uitval uit het onderwijs, de hoge percentages van de leerlingen die vooral in het lbo en mbo de school zonder diploma verlaten, staat in een rechtstreeks verband met de instrumentalisering en monetarisering van het onderwijs.

  http://www.aup.nl/pdf/Kohnstammlezing2001.pdf

  • naar het lbo gaan
  • naar het lbo moeten

  Wanneer Van Kemenade bepleit dat er meer arbeiderskinderen naar het vwo zouden moeten en meer hoger-milieu-kinderen naar het lbo, pleit hij niet voor een vermindering van de sociale ongelijkheid, zoals hij zelf zegt, maar voor een vergroting van de sociale mobiliteit, dat is niet hetzelfde, ook al bestaat er verband tussen de twee begrippen.

  Wennen aan vrede, K.L. Poll,

  De heer Van Kemenade, al jaren een voorvechter van de middenschool, zei in de kamercommissie: "van de arbeiderskinderen gaat in 1977 nog slechts rond 10 tot 11 procent rechtstreeks van de lagere school naar het vwo/havo en rond 40 procent van de meisjes en ruim 50 procent van de jongens rechtstreeks naar het lbo, terwijl van de kinderen uit het zogenaamd hogere milieu daarentegen ruim 40 procent rechtstreeks naar vwo/havo gaat en slechts rond 5 procent van de meisjes en 10 procent van de jongens naar het lbo."

  Wennen aan vrede, K.L. Poll,

  • op lbo

  Twintig jaar gaf Van der Weyden Nederlands aan de groep zwakke lezers op LBO en MAVO.

  NRC,

  • samenwerking tussen lbo en mavo

  Een betere aansluiting, en een nadrukkelijke samenwerking tussen LBO en Mavo is hoognodig. Mavo-leerlingen dienen praktischer onderwijs te krijgen.

  Meppeler Courant,

  • uit het lbo komen

  De bakwedstrijd is van dermate belang voor enerzijds de promotie van het LBO, tachtig procent van de leerlingen voor het Leerlingestelsel Bakkerij komt uit het LBO, en anderzijds voor de promotie van het ambacht.

  Meppeler Courant,

  • aansluiting van het lbo op het mbo
  • samenvoeging van het lbo en de mavo

  Vooral de opzet van de tweejarige brugperiode en verbetering van de aansluiting van het Lbo op Mbo en bedrijfsleven had toendertijd zijn aandacht.

  Meppeler Courant,

  De invoering van de basisvorming (eerste twee jaar van de middelbare school hetzelfde, alleen niveaus verschillen) en het VMBO (door samenvoeging van het LBO en de MAVO) ademen een sterke 'middenschool'-gedachte.

  http://www.wbs.nl/download.do/id/100004183/cd/true/

  • de belangstelling voor het lbo

  Omdat de belangstelling voor het LBO afnam, werd deze afdeling afgestoten.

  Meppeler Courant,

  met ander, nevengeschikt substantief


  • lbo, mavo, havo en vwo
  • lbo, mbo, hbo
  • vwo en lbo

  De nieuwe scholengemeenschap Stad en Esch bundelt LBO, Mavo, Havo en VWO met een groot potentieel aan onderwijskrachten en kan nu goed op de nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs inspelen.

  Meppeler Courant,

  De groep zal na enige selectiefasen een aanvaardbare samenstelling krijgen en er waarschijnlijk als volgt uitzien: aantal deelnemers: 21 (9 vrouwen en 12 mannen) opleidingsniveau: LBO: 6 [...]. De groep is overwegend maatschappij-georiënteerd.

  Annie Berber en het verdriet van een tedere crimineel, Yvonne Keuls,

  Het zijn gegevens en verhoudingen die sinds de vijftiger jaren, althans wat betreft de deelname aan het vwo en lbo, niet wezenlijk zijn veranderd en verbeterd [... ]. Met andere woorden: ook de Mammoetwet [...], heeft niets bijgedragen tot verandering van de milieupercentages. Hoe komt dat? Je mag toch verwachten dat juist de onderwijsspecialisten van PvdA en D'66 zich in die vraag zouden verdiepen.

  Wennen aan vrede, K.L. Poll,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  • lbo'er

  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  • lbo-diploma
  • lbo-mavoniveau
  • lbo-mavoschool
  • lbo-niveau
  • lbo-onderwijs
  • lbo-opgeleid
  • lbo-opgeleide
  • lbo-opleiding
  • lbo-scholengemeenschap
  • lbo-scholier
  • lbo-scholiere
  • lbo-school
  • lbo-schoolverlater

  lbo 1.1

  (archaïsch)

  diploma van een in het lager beroepsonderwijs gevolgde opleiding; lbo-diploma; ook: opleiding die gevolgd wordt in het lager beroepsonderwijs; lbo-opleiding
  In laatstgenoemde toepassing vaak moeilijk te scheiden van de betekenis 1.0.

  Betekenisbetrekking


  metonymie
  Betrokken betekenissen1.0 : 1.1

  Semagram


  lbo…

  is een opleiding; is een diploma

    Algemene voorbeelden


    Ze spreken thuis vaker standaard-Nederlands met hun kinderen dan laagopgeleide en allochtone ouders. Van de laagopgeleide autochtone ouders (minder dan lbo of vbo) spreekt ruim eenderde thuis dialect.

    http://www.scp.nl/boeken/studies/studie28/nl/Samenvatting.htm,

    Combinatiemogelijkheden


    als object bij een werkwoord


    • lbo doen
    • lbo hebben
    • lbo volgen
    • lbo voltooien

    "Lees je haar tabellen, dan blijkt 39 procent van de klagers een HBO- of WO-opleiding te hebben, tegen 15 procent van de totale bevolking. Dat vind ik geen verrassend hoog aandeel. Ik ben juist aangenaam verrast dat veertig procent van de klagers lager onderwijs, LBO of Mavo heeft. Is het glas halfvol of halfleeg, is dan de vraag."

    NRC,

    Een groot deel van de meldingen betreft vormen van emotionele mishandeling (ruim 40 procent). Volgens De Koning komt dat in alle milieus voor. Zo werd een kind dat LBO deed door de rest van het gezin dat wel hoog was opgeleid voor 'onze debiel' uitgemaakt.

    NRC,

    Ze voltooide het lbo en de opleiding Verzorgings Assistent.

    Meppeler Courant,

    Uit de nota 'Karakters in het Laagland' blijkt dat 64 procent van de Chinese en Vietnamese kinderen in Nederland op havo of vwo zit. Voor Marokkanen en Turken ligt dit percentage respectievelijk op 27,2 en 32,0. Deze bevolkingsgroepen zijn sterker vertegenwoordigd in het lager beroepsonderwijs: 33,7 procent (Marokkanen) en 31,4 procent (Turken), terwijl 5,9 procent van de Chinezen en Vietnamezen lbo volgt.

    NRC,

    De meeste WAO'ers zijn laaggeschoold: 70 procent heeft niet meer dan LBO, een cijfer dat voor alle werknemers in Nederland op 38 procent ligt.

    NRC,

    in voorzetselgroep


    • met lbo
    • iemand met lbo

    Werk vinden is sowieso moeilijk en boven het minimumloon uitkomen met lbo en een diploma Verzorgings Assistent is eigenlijk hopen op een wonder.

    Meppeler Courant,

    "Opleiding speelt een rol, werkervaring, duur van de werkloosheid, motivatie, leeftijd en wensberoep. Maar niet zo dat we kunnen zeggen: iemand van veertig jaar met LBO sluiten we per definitie uit. Het hangt er vanaf wat zo iemand wil."

    NRC,

    De overige werknemers (met basisschool, LBO of MBO) zouden evenveel of iets (3 procent) meer verdienen.

    http://www.abvakabo.nl/nieuws_verenigingsactiviteiten/frameset.html

    Woordfamilie


    Als deel van een afleiding


    • lbo'er

    Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


    • lbo-functie

    lbo 1.2

    (archaïsch)

    school waar lager beroepsonderwijs wordt gegeven; lbo-school

    Betekenisbetrekking


    metonymie
    Betrokken betekenissen1.0 : 1.2

    Semagram


    Het lbo…

    is een school; is een instelling; is een organisatie

      Algemene voorbeelden


      De school bestond uit een Mavo en een Lager Beroeps Onderwijs (LBO).

      Meppeler Courant,

      Er is tussen de vbo's (= lbo's) en mavo's enerzijds en de havo-vwo scholen anderzijds een verschil in aanleg van de leerlingen.

      NRC,

      Woordfamilie


      Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


      • lbo-directeur

      LBO 2.0

      ((vooral) in België)

      loopbaanonderbreking; onderbreking van loopbaan doordat een werknemer met een beroep op het Belgische arbeidsrecht om tijdelijke opschorting van een arbeidscontract vraagt, waarbij de overheid voorziet in een financiële vergoeding

      Semagram


      LBO…

      is een onderbreking

        Algemene voorbeelden


        Loopbaanonderbreking wordt meer een recht. Een schoolbestuur kan ze nog alleen weigeren in geval van overmacht, en moet dat dan schriftelijk uitleggen. Er komt 1 jaar loopbaanonderbreking (LBO) bij, zodat nu maximaal 12 jaar kan genomen worden (6 jaar volledig + 6 jaar gedeeltelijk).

        De Standaard,

        Ook tijdelijken kunnen nu - onder voorwaarden - loopbaanonderbreking krijgen. Bovenop het voorgaande kan een vastbenoemde vanaf 50 jaar onbeperkt gedeeltelijke loopbaanonderbreking nemen. Het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs maakte op sommige punten voorbehoud in de voorafgaande onderhandelingen waaraan het sinds kort mag deelnemen. Het had striktere voorwaarden voor de LBO gewild.

        De Standaard,

        LBO 3.0

        ((vooral) in Nederland, bloemengroothandel en plantengroothandel [instellingen en organisaties])

        Laboratorium voor Bloembollenonderzoek; in Lisse gevestigde organisatie die tot taak heeft wetenschappelijk onderzoek te verrichten naar bloembollen en als proefstation fungeert

        Semagram


        Het LBO…

        is een organisatie

        • [Functie] dient om wetenschappelijk onderzoek te verrichten naar bloembollen
        • [Plaats] is gevestigd in Lisse
        • [Tijd] is opgericht in 1920
        • [Organisatie en organisatiewijze] ressorteert onder het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

        Algemene voorbeelden


        Het LBO is een proefstation, dat onder de verantwoordelijkheid valt van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Sinds 1917 doet men hier al onderzoek naar bijvoorbeeld verbetering van teeltmethoden, de bestrijding van ziekten en plagen van gewassen, of het virusvrij maken van bolmateriaal.

        http://www.exactsoftware.com/docs/DocView.aspx?DocumentID=%7Bad6da2bf-8241-42fe-ae08-d3cc87c3f9cd%7D&NoHeader=1&NoSubject=1,

        Wanneer fust waarin ooit is ontsmet, in de buitenlucht wordt gezet, zullen bij regen de restanten van de ontsmettingsmiddelen afspoelen en terechtkomen in de bodem, het riool of via de verharding in het oppervlaktewater. Uit onderzoek van het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek (LBO) in Lisse, is gebleken dat het al na één regenbui om aanzienlijke hoeveelheden gaat.

        http://www.gewasbescherming.nl/,

        Het LBO is een stichting met in het bestuur vertegenwoordigers van het bloembollenbedrijfsleven en het ministerie. Het merendeel van de 110 medewerkers van het LBO is in dienst van het ministerie. De stichting ondersteunt de bloembollensector door praktische oplossingen te zoeken voor de problemen van het bloembollenvak, en mogelijkheden aan te dragen voor nieuwe ontwikkelingen.

        http://www.exactsoftware.com/docs/DocView.aspx?DocumentID=%7Bad6da2bf-8241-42fe-ae08-d3cc87c3f9cd%7D&NoHeader=1&NoSubject=1,

        Onder de indruk van het snelle resultaat drong het hoofdbestuur van de Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur er bij de overheid op aan een instituut op te richten dat ook de andere problemen in de bloembollencultuur zou bestuderen. Dit leidde in 1920 tot de oprichting van het Laboratorium voor Bloembollen Onderzoek (LBO) als afdeling van de Landbouw Hogeschool te Wageningen. Met Dr. van Slogteren als directeur.

        http://www.oudlisse.nl/historie/aaltjes.php,

        De opslag van organisch afval (porriehoop) valt onder het Besluit akkerbouwbedrijven milieubeheer. Bij het composteren of opslaan komt verontreinigd percolatiewater vrij dat in de bodem, het oppervlaktewater of de riolering terecht kan komen. Dit percolatiewater bevat onder andere mineralen en organische resten. Uit onderzoek van het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek (LBO) blijkt dat hierbij veel stikstof in de bodem terechtkomt.

        http://www.gewasbescherming.nl/,