overgangsperiode


overgangsperiode 1.0

globale dan wel exact begrensde periode die als voorbereiding of met geleidelijke wijzigingen voorafgaat aan een periode waarin de omstandigheden grondig veranderen; periode waarbinnen een overgang plaatsvindt; periode tussen een oude en nieuwe toestand

Semagram


Een overgangsperiode…

is een periode; is een tijd

  • [Functie] dient als voorbereiding of als gewenning aan een nieuwe toestand
  • [Duur] heeft een duur die slechts algemeen wordt aangegeven met een mogelijke, nog niet nader bepaalde uitloop, of is vooraf precies begrensd in de tijd
  • [Tijd] gaat vooraf aan een periode waarin nieuwe maatregelen onverkort van kracht worden of andere omstandigheden gelden
  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] gaat gepaard met een voorlopige opschorting van de beslissingen die voor de toekomst zijn genomen of met geleidelijk doorgevoerde wijzigingen
  • [Onderscheid of tegenstelling] is algemener dan een overgangstermijn die in principe steeds precies afgebakend is in de tijd

Hoofdsemagram: periode


Algemene voorbeelden


Vanuit dat overgangsparlement wil Buyoya een breed "nationaal debat" op gang brengen. "We moeten de democratie herdenken. Het is de bedoeling dat deze overgangsperiode zo kort mogelijk duurt. Maar ik kan niet zeggen hoe kort, vier maanden of twee jaar. Onze conflicten kunnen niet van vandaag op morgen worden opgelost."

De Standaard,

Het vergt vele lange jaren om een vervormde geest te restaureren. Het veranderen van een geesteshouding waarmee je bent opgegroeid, als die van het kommunisme, vraagt een enorme kracht. En een nieuw inzicht dat niet alleen het vorige wegvaagt, maar ook vervangt, zin geeft aan je bestaan. Die overgangsperiode duurt lang, zij kan zich niet in enkele jaren voltrekken.

De Standaard,

De hele maand januari wordt beschouwd als overgangsperiode om de klanten aan het nieuwe systeem voor drukwerk te laten wennen.

De Standaard,

Op dit moment onderzoekt een interdepartementale werkgroep hoe gemeenten ertoe kunnen worden gebracht minder beroep te doen op de Algemene Bijstandswet. Het kabinet stelt een overgangsperiode van drie jaar voor.

NRC,

In het nieuwe systeem worden alle liften geïnspecteerd door keuringsorganismen die desgevallend aanpassingen opleggen. In sommige gevallen zal de liftkooi moeten worden vervangen. Omdat niet alles ineens kan, wordt een overgangsperiode van vijf jaar ingevoerd.

http://www.bouwinfo.be/article.asp?action=read=545,

De hervorming gaat in op 1 augustus 1998 en wordt na een zevenjarige overgangsperiode voorgoed van kracht in 2005.

De Standaard,