planperiode


planperiode 1.0

begrensde periode met een vooraf vastgestelde duur waarvoor een planning is opgegesteld; afgebakende periode waarop een planning betrekking heeft

Semagram


Een planperiode…

is een periode; is een tijd

 • [Geheel] is vaak deel van de langere tijd waarover een planning wordt opgemaakt in de vorm van een meerjarenplan
 • [Duur] heeft een nauwkeurig omschreven duur
 • [Object betroffen] heeft betrekking op het aangeven van doelstellingen en het bepalen van maatregelen en handelwijzen om deze te realiseren

  Hoofdsemagram: periode


  Algemene voorbeelden


  Alhoewel er decretaal geen periodiciteit is vooropgesteld voor een gemeentelijk milieubeleidsplan, wordt in het Gemeentelijk Milieuconvenant 1997-1999 gesteld dat, om aanspraak te kunnen maken op subsidiëring, de planperiode voor een gemeentelijk milieubeleidsplan vijf jaar moet bedragen. Vermits de bestaande plannen van de hogere overheden eveneens een termijn van vijf jaar bestrijken, zal deze termijn ook als planperiode gehanteerd worden voor dit gemeentelijk milieubeleidsplan. De meest concrete beleidslijnen zullen dus afgebakend worden voor de periode 2000 t.e.m. 2004.

  http://www.mortsel.be/mrm/milplan/plan1.htm,

  De MinaR stelt vast dat het voorgelegde ontwerp in grote mate de vastgelegde timing overschrijdt. In het convenant is vastgelegd dat het definitieve plan diende afgewerkt te zijn voor einde 1999. Oost-Vlaanderen is de laatste provincie die met een ontwerpplan voor de dag komt. Wanneer het definitieve plan zal vastgesteld zijn, zal wellicht ook reeds 2 jaar van de planningsperiode (2000-2004) verstreken zijn. De MiNaR stelt voor om hetzij de planperiode in te korten (2002-2004), hetzij langer te doen uitlopen (mits aanvulling).

  http://www.gent.be/

  Als een project of actiepunt binnen de planperiode zal worden uitgevoerd, zonder dat op dit moment bekend is wanneer het wordt afgerond, is als periode de planperiode aangegeven en als einddatum het laatste jaar van de planperiode (2005).

  http://www.wgs.nl/waterbeheersplan/default.htm

  Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting AAP. Het plan omvat een overzicht van onze strategie, doelstellingen en belangrijkste activiteiten voor de planperiode 2014 - 2018 en geeft inzicht in de werving en het beheer van de fondsen.

  https://www.aap.nl/uploads/inline-images/Beleidsplan_2014-2018_0.pdf,

  Bij besluit van 30 maart 2010 hebben de ministers voor de planperiode 2008 tot en met 2012 voor de jaren 2010, 2011 en 2012 broeikasgasemissierechten toegewezen aan Corus Staal B.V., gevestigd te Velsen, als nieuwkomer voor de uitbreiding van hoogoven 7.

  http://jure.nl/ECLI:NL:RVS:2010:BM5609,

  Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) heeft in drie planperiodes van 2010-2027 een beleidsplan opgesteld om de internationale doelen die in de Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn vastgesteld, te behalen.

  http://www.nvwk.nl/actueel/nieuws/nvwk-schrijft-zienswijzen-op-beleidsplan-hoogheemraadschap,