preventie


preventie 1.0

het gericht nemen van maatregelen en/of het doelbewust in acht nemen daarvan om ervoor te zorgen dat iets onaangenaams niet gebeurt; het gericht en doelbewust proberen iets onaangenaams te voorkomen, bijvoorbeeld een ziekte, aandoeningen, blessures, ziekteverzuim, brand, inbraak, een ongeval of een misdrijf

Semagram


Preventie…

is een handeling

 • [Functie] wordt gedaan om iets onaangenaams te voorkomen
 • [Voorbeeld of specimen] is bijvoorbeeld het voorkomen van een ziekte, aandoeningen, blessures, ziekteverzuim, brand, inbraak, een ongeval of een misdrijf

  Algemene voorbeelden


  In elk geval is men ervan overtuigd dat preventie die mikt op het zoveel mogelijk vermijden van risico, het niet kan stellen zonder interventies van zowel educatieve als sociaal-politieke aard.

  http://www.clb-net.be/clb01/inhouden/inhouden08/art08_2_26.html,

  Het is evident, en ook bijna een open deur, om te zeggen dat preventie heel erg belangrijk is.

  http://www.tn.tudelft.nl/hop/,

  De verzekeraars vinden het nieuwe basispakket te sober. In hun advies aan minister E. Borst (volksgezondheid) schrijven ze dat wat hen betreft behalve preventie ook kleine reparaties, zoals vullingen, in het pakket zouden moeten zitten.

  NRC,

  Wanneer zich desondanks alle preventie ten spijt toch problemen voordoen, staat voor de biologische tuinier een aantal hulpmiddelen ter beschikking.

  http://www.detuingids.be/pages/list.asp?cat=2,

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • algemene preventie
  • collectieve preventie
  • echte preventie
  • effectieve preventie
  • goede preventie
  • probleemgerichte preventie
  • ontwikkelingsgerichte preventie

  De organisatie van die eerstelijnsgezondheidszorg, dat elk individu bereikt zowel voor acute aandoeningen als voor algemene preventie, is dus van allergrootste belang, om niet te zeggen determinerend voor het ganse gezondheidssysteem.

  http://www.uhak.be/uhak/OGLim010609.htm,

  Maar als schaatser kan ik niet zonder fysiotherapeut. Jasper [...] is vooral onmisbaar bij het voorkomen van blessures. Anders moet je achteraf telkens weer de boel opkalefateren. En krijg ik dan toch een blessure, dan gaan we samen aan de slag om deze zo snel mogelijk onder controle te krijgen. Gelukkig overkomt me dat heel zelden dankzij de goede preventie.

  http://www.paramedisch.org/npi/

  Probleemgerichte preventie is gericht op het voorkómen of beheersen van problemen.

  http://www.scp.nl/boeken/cahiers/cah161/nl/samenvatting.htm,

  Zo zou er geleidelijk aan een verschuiving plaatsvinden van probleemoplossing naar perspectiefverbetering; met andere woorden, van probleemgerichte preventie bij een beperkte groep jeugdigen met problemen naar ontwikkelingsgerichte preventie voor alle jeugdigen.

  http://www.scp.nl/boeken/cahiers/cah161/nl/samenvatting.htm,

  "Als je aan effectieve preventie wil werken, moet je de kinderen life skills aanleren, persoonlijke en sociale vaardigheden", zegt preventieverantwoordelijke Peer van der Kreeft.

  De Standaard,

  Collectieve preventie wordt overigens in enkele Nederlandse gemeenten gestimuleerd door projecten buurtbeheer of buurtpreventie.

  Meppeler Courant,

  Het gaat hierbij derhalve niet om echte preventie, waarbij een ziekte kan worden voorkomen, maar om zogenaamde vroege opsporing, met het doel om de eventueel aanwezige kanker te vinden Als-ie nog heel klein, en dus te genezen is.

  http://www.urolog.nl/patienten-ned/nier.asp

  met adjectivisch voltooid deelwoord


  • gerichte preventie

  Gerichte preventie op buurtniveau of op gemeentelijk niveau (waarbij samengewerkt wordt tussen onderwijsinstellingen, gezondheidszorg, sociale hulpverlening, justitie, vrijetijdsorganisaties, werkgevers en vakbonden) verdient aanbeveling.

  http://www.minsoc.fgov.be/cabinet/2001_01_19_federale_beleidsnota_drugs.htm,

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: bij

  • preventie bij brand
  • preventie bij branden
  • preventie bij baby's
  • preventie bij basisschoolkinderen
  • preventie bij honden
  • preventie bij jeugdigen
  • preventie bij jongeren
  • preventie bij katten
  • preventie bij kinderen
  • preventie bij klanten
  • preventie bij kleuters
  • preventie bij patiënten
  • preventie bij peuters
  • preventie bij risicogroepen
  • preventie bij sporters

  Leidt dit tot verminderde belangstelling voor het aanmoedigen van preventie bij de klant?

  http://www.rmno.nl/,

  Voorts heb ik enkele suggesties gegeven voor preventie bij dove baby's, peuters, kleuters, basisschoolkinderen en interventie bij adolescenten.

  http://www.broesterhuizen.173.nl/disserta.htm

  Zo zou er geleidelijk aan een verschuiving plaatsvinden van probleemoplossing naar perspectiefverbetering; met andere woorden, van probleemgerichte preventie bij een beperkte groep jeugdigen met problemen naar ontwikkelingsgerichte preventie voor alle jeugdigen.

  http://www.scp.nl/boeken/cahiers/cah161/nl/samenvatting.htm,

  Pathogenese, diagnostiek en preventie bij hond en kat.

  http://www.khd.rug.ac.be/IKkhdpuo.htm

  De commissie stelt dat meer aandacht voor preventie bij jongeren de abortuscijfers omlaag kan halen.

  De Standaard,

  Preventie bij kinderen is broodnodig, ervaart De Sleutel, omdat veel jongeren zeer vroeg, tussen hun twaalfde en veertiende, met drugs en sigaretten beginnen te experimenteren.

  De Standaard,

  Andere mogelijke taken zijn postoperatieve behandelingen [...], preventie, trainingsadvies en trainingsbegeleiding bij sporters, fitnesstraining, preventie bij risicogroepen b.v. in functie van voorkomen van rugklachten, enz.

  http://www.ha.be/gezondheidszorg/opleidingen/index.cfm?section_id=2

  Algemeen wordt aangenomen dat de huisarts de aangewezen persoon is om preventie bij zijn patiënten te stimuleren, preventieve taken (zoals vaccinaties) uit te voeren en alle noodzakelijke gegevens in verband met de preventiestatus bij te houden.

  De Standaard,

  De nationale campagne Brandpreventie Thuis van Consument en Veiligheid wordt dit jaar voortgezet met een tv-spot. Deze toont het belang van preventie bij branden die in de late avond en nacht uitbreken.

  http://www.nibra.nl/linkto.php3?cur=nibrastart=nibrapersberichten008

  Voorzetsel: in

  • preventie in de bouwnijverheid
  • preventie in de gezondheidszorg
  • preventie in de vrije tijd
  • preventie in het jeugdbeleid
  • preventie in het onderwijs
  • preventie in huisartsenpraktijken
  • preventie in onze maatschappij
  • preventie in Frankrijk
  • preventie in Nederland
  • preventie in Vlaanderen

  Andere nieuwe technieken waarvan de justitiabelen zich kunnen bedienen, om bij de vorstelijke raden recht te zoeken, zijn onder meer: de evocatie, waarmee een zaak die bij een lager college in behandeling is, voor een hogere rechtbank wordt getrokken; en de procedure die analoog is aan de preventie in Frankrijk, waardoor welke rechtbank dan ook die het eerst wordt aangezocht, bevoegd is als gewone rechter.

  http://dutchrevolt.leidenuniv.nl/Nederlands/links%20en%20literatuur/Secundaire%20literatuur/rennaisance.htm

  De ziekten, surveillance en preventie in Nederland [...]. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de verschillende vormen en mogelijkheden voor overdracht van deze ziekten, van de kliniek en van de surveillance- en preventieprogramma's in Nederland.

  http://www.rivm.nl/

  Op dit terrein zijn wel enkele losse initiatieven genomen op lokaal vlak, maar een meer systematische en gecoördineerde verbetering van de secundaire preventie in Vlaanderen blijft uit.

  http://www.eetstoornis.be/pr_project1_Vlaamse_Gemeenschap.htm,

  Voor de versterking van de openbare gezondheidszorg inclusief het uitvoeren van het basispakket van de GGD moet extra geld naar de gemeenten, evenals voor uitbreiding van de preventie in huisartsenpraktijken.

  http://www.sp.nl/partij/theorie/program/eerste_weg_links.pdf

  We zijn actief op vijf terreinen: het onderwijs (Mega-project voor 6de leerjaars en ondersteuning project leefsleutels in het middelbaar), preventie in de vrije tijd (sportcampagne, preventie in jeugdverenigingen en -clubs), het jeugdwelzijnswerk (jongerenatelier-tewerkstelling, een buurtjongerengroep), het jeugdinformatiecentrum (JIP) en het buurtwerk.

  http://www.acw.be/regiokrt/publicaties/archief/121001visiedrugs.htm,

  Er zijn echter wel kleine vormen van preventie in onze maatschappij. Dit zijn het vergaren van informatie en het gebruik van grote databases met profielen van de terroristen. Met dit laatste kunnen mogelijk gevaarlijke situaties vroegtijdig worden aangepakt.

  http://proto.thinkquest.nl/~llb142/pages/5algemeen.htm

  Uit de speerpunten is af te leiden of de gemeenten het accent leggen op ontwikkelingsgerichte of op probleemgerichte preventie [...]. Een zeer kleine minderheid benadrukt geen van beide typen preventie in het jeugdbeleid.

  http://www.scp.nl/boeken/cahiers/cah161/nl/samenvatting.htm,

  In België betreffen de meest gesubsidieerde acties preventie in het middelbaar onderwijs (naast de hulpverlening voor volwassenen).

  http://www.minsoc.fgov.be/cabinet/2001_01_19_federale_beleidsnota_drugs.htm,

  De hele ongevallenwetgeving is vervat in de wet op de arbeidsongevallen van 10 april 1971 en de Codex 'Welzijn op het werk'. Ze wordt ook uitvoerig toegelicht in onze brochure 'De arbeidsongevallen en hun preventie in de bouwnijverheid'.

  http://www.cnac.be/start/frame3_nl.htm,

  Vandaar dat er tegenwoordig meer en meer aandacht wordt besteed aan preventie in de gezondheidszorg.

  http://www.medinet.be/shownews.asp?ID=556,

  Voorzetsel: op

  • preventie op scholen
  • preventie op school

  Naar aanleiding van de stijging van het aantal AIDS-patiënten werden er substitutiebehandelingen (met Subutex), spuitenruilprogramma's en laagdrempelige opvangvoorzieningen ontwikkeld. De preventie op school gebeurt nog steeds vaak door politieagenten.

  http://www.minsoc.fgov.be/cabinet/2001_01_19_federale_beleidsnota_drugs.htm,

  Er is mooi lesmateriaal voor preventie op scholen, maar dat blijft vaak bij twee lessen en hoewel het de bedoeling is dat ouders erbij worden betrokken, doen lang niet alle scholen dat.

  http://www.trouw.nl/opvoedingenonderwijs/artikelen/1088658678101.html,

  Voorzetsel: van

  • preventie van aandoeningen
  • preventie van arbeidsongevallen
  • preventie van blessures
  • preventie van complicaties
  • preventie van dierplagen
  • preventie van infectie
  • preventie van infecties
  • preventie van klachten
  • preventie van ongevallen
  • preventie van risico's
  • preventie van RSI-klachten
  • preventie van seksueel overdraagbare aandoeningen
  • preventie van soa's
  • preventie van verzuim
  • preventie van ziekteverzuim
  • preventie van aids
  • preventie van blindheid
  • preventie van kanker
  • preventie van malaria
  • preventie van afval
  • preventie van conflicten
  • preventie van criminaliteit
  • preventie van geluidsoverlast
  • preventie van geweld
  • preventie van oorlog
  • preventie van schade
  • preventie van terugval

  Volgende geneesmiddelen komen in aanmerking voor de preventie van malaria: chloroquine, proguanil (steeds in asssociatie met chloroquine), mefloquine en doxycycline; in de tabel worden de doses bij volwassenen en kinderen, gebruikt voor de preventie, gegeven.

  http://www.hamwvl.be/vaccinaties/folia%20preventie%20malaria.htm

  Er is weinig methodologisch goed onderzoek gedaan op het gebied van preventie van RSI-klachten.

  http://www.rsi-vereniging.nl/download/grrsi.pdf,

  Het KAD richt zich in zijn mission statement in de eerste plaats op de preventie van dierplagen.

  http://www.agalev.be/code/nl/page.cfm?id_page=1908,

  Nog altijd belanden veel werknemers in de WAO omdat te weinig aandacht is besteed aan de preventie van ziekteverzuim.

  http://www.e-stem.nl/

  De Ophthalmology Fellowship organiseerde een conferentie over oogchirurgie en preventie van blindheid in ontwikkelingslanden.

  http://www.rcbathmen.nl/nl/rotaryint_nl.html

  Door meer preventie van criminaliteit en veel meer politiewerk 's nachts en in het weekend wordt Nederland een prettiger verblijfplaats en stijgen bijvoorbeeld de huizenprijzen.

  NRC,

  Dankzij het onderzoek is wel duidelijk geworden in hoeverre de schoonmaakbedrijven aandacht besteden aan de preventie van de arbeidsongevallen.

  http://meta.fgov.be/pdf/pd/nld03.pdf,

  Audiologen werken waar gehooronderzoeken plaatsvinden, waar hoortoestellen en andere hoorhulpmiddelen aangepast worden, waar personen met slechthorendheid en doofheid begeleid en gerevalideerd worden en waar geluid opgemeten wordt in functie van preventie van geluidsoverlast.

  http://www.kahog.be/Opleidingsaanbod/audio.htm

  Preventie van risico’s betekent dus enerzijds jongeren zichzelf leren beschermen en anderzijds hen verantwoordelijkheid te leren opnemen voor de ander.

  http://www.cgso.be/heet/minnaars.htm

  Aids vormt een bedreiging voor iedereen, aldus Chen Chunmung van de Chinese specialistenvereniging voor controle en preventie van aids.

  De Standaard,

  Andere hoofddoelen zijn de preventie van problematische schuldvorming en de preventie van terugval in een problematische schuldsituatie (in jargon: recidive).

  http://www.rekenkamer.rotterdam.nl/index.html

  De nursing-ploeg werkt dan ook voornamelijk aan de preventie van complicaties die frequent voorkomen bij zieken met beperkte mobiliteit (doorligwonden, trombose in diepliggende aders ...).

  http://www.chu-brugmann.be/NL/ziekenhuis/revalidatie.html

  Onder andere door toepassing van een hele serie maatregelen ter preventie van infecties, zijn we momenteel in staat patiënten te behandelen met zeer zware chemotherapeutische kuren.

  http://www.let.kun.nl/archeologie/publ.htm,

  Bij de preventie van ongevallen worden kosten gemaakt voor een veilige inrichting van de infrastructuur, de veiligheid van het voertuig en beïnvloeding van menselijk gedrag.

  http://www.ser.nl/publicaties/default.asp?desc=publicaties_adviezen_9913,

  Het gaat hier om uitwisseling van kennis inzake de bestrijding van zeldzame ziekten, wetenschappelijk onderzoek naar bestrijding en preventie van kanker, en op het gebied van de epidemiologie.

  http://www.eurofractie.nl/

  De optimale dosis beweging ter preventie van aandoeningen gespecificeerd naar welke beweging voor welke aandoening of doelgroep en welke behandeling voor welke aandoening.

  http://www.rgo.nl/,

  Wellicht moeten mensen er zich eerst van bewust worden dat zij er eetgewoonten op nahouden die ze, in het licht van de preventie van allerlei ziekten en kwalen, best zouden aanpassen.

  http://www.vig.be/

  Het is raadzaam om, ter preventie van deze blessure, bij het coachen te letten op de stand van de polsen tijdens het aanhalen (recht), en op de manier van vasthouden van de riem (niet krampachtig, niet knijpen, maar roeien met de vingertoppen).

  http://www.mijnlieff.nl/sport/roeien/basiscoachboek.pdf,

  Aan de ene kant gaat het om solidariteit: de zwaksten in de samenleving worden getroffen (jonge vrouwen, allochtone vrouwen, vluchtelingenvrouwen en bijstandsmoeders), de solidariteit tussen mannen en vrouwen is in het geding, en preventie van ongewenste zwangerschap is een collectieve verantwoordelijkheid.

  NRC,

  Stad Brugge heeft een brochure uitgegeven met nuttige tips voor een duurzame levensstijl: preventie van afval, zuiniger gebruik van materialen, energie en water.

  http://www.brugge.be/

  Er komt meer aandacht voor de preventie van huiselijk geweld.

  http://www.e-stem.nl/,

  De gemeentelijke geneeskundige diensten (GGD) moeten actiever worden in de preventie van seksueel geweld.

  NRC,

  De overheid moet duidelijk meer werk maken van de preventie van conflicten.

  http://www.fondspascaldecroos.org/archief/werkbeurzen/marleen_teugels/persconferentie.html,

  Het accent ligt daarbij meer op dienstverlening dan op apparatuur en meer op de preventie van schade dan op de bestrijding ervan.

  http://www.bbd.nl/,

  Ik was toen net klaar met mijn opleiding en wilde mijn binding met wat toen de Vredesbeweging heette, voortzetten in een medisch kader, waarbij met medische en wetenschappelijke inzichten gepoogd wordt bij te dragen aan de preventie van oorlog.

  http://www.antenna.nl/nvmp/

  met substantief ervoor


  ((vooral) in Nederland)
  • de afdeling preventie
  • een afdeling preventie

  ((vooral) in België)
  • het departement preventie

  Het departement preventie is een dynamisch departement dat beschikt over experten die ervaring hebben in tal van werkgebieden.

  http://www.brandweer-gent.be/

  Doordat het departement preventie geïntegreerd is in een professioneel brandweerkorps heeft het een permanent communicatiekanaal met alle afdelingen binnen de brandweer en alle externe hulpdiensten.

  http://www.brandweer-gent.be/

  RIAGG Amersfoort Omstreken heeft ook een afdeling Preventie.

  http://www.riaggamersfoort.nl/index.htm

  Naast het controleren van bouwplannen is het de taak van de afdeling preventie om het brandveiligheidsniveau van bestaande gebouwen te handhaven.

  http://www.emmen.nl/

  Een bestaande schoorsteen of rookkanaal is daarom in veel gevallen niet geschikt wanneer er een nieuwe kachel of haard wordt aangeschaft. Overleg dit in ieder geval eerst met uw leverancier, met Bouw- en Woningtoezicht of met de afdeling preventie van de brandweer.

  http://www.brwalphen.com/default.htm

  ((vooral) in België)
  • een luik preventie

  Het project bestond uit een luik Wetenschappelijk onderzoek, een luik Preventie en educatie en een luik Sociale assistentie.

  http://www.antiracisme.be/nl/rapporten/mensenhandel/2000/mens_4c.pdf,

  Voor wat de luiken preventie en educatie en sociale assistentie betreft werden de vooropgestelde activiteiten uitgevoerd en zullen bepaalde initiatieven worden voortgezet met eigen fondsen van de lokale NGO's.

  http://www.antiracisme.be/nl/rapporten/mensenhandel/2000/mens_4c.pdf,

  • een soort preventie

  De medicatie dient ingenomen te worden als een soort preventie tegen het ziek worden.

  http://www.dma.be/p/hivnet/impact_op_het_gezin.html

  Minister van Binnenlandse Zaken Johan Van de Lanotte (SP) zit verveeld met de bevoegdheidsrel tussen Vlaams minister Wivina Demeester en hemzelf over de drugspreventie op school (DS 25 juni). Demeester is op haar tenen getrapt omdat Van de Lanotte zondag in een gesprek met Poperingse jongeren aankondigde dat hij veertig miljoen zou bijdragen aan dat soort preventie.

  De Standaard,

  met ander, nevengeschikt substantief


  • preventie en behandeling
  • preventie en bescherming
  • preventie en bestrijding
  • preventie en curatie
  • preventie en diagnostiek
  • preventie en educatie
  • preventie en genezing
  • preventie en gezondheidsbevordering
  • preventie en gezondheidspromotie
  • preventie en hergebruik
  • preventie en hulpverlening
  • preventie en ondersteuning
  • preventie en opsporing
  • preventie en proactie
  • preventie en re-integratie
  • preventie en remediëring
  • preventie en repressie
  • preventie en therapie
  • preventie en toezicht
  • preventie en voorlichting
  • preventie en welzijn
  • preventie en zorgverlening
  • preventie of behandeling
  • preventie of genezing
  • preventie of ondersteuning

  De prioriteit gaat steeds meer uit naar het voeren van een brongericht afvalstoffenbeleid, gericht op preventie en hergebruik.

  http://www.let.kun.nl/archeologie/publ.htm,

  Fundamenteel en toegepast onderzoek (2,1 fte wp) naar preventie en curatie van chronische ziekten, in het bijzonder chronisch hartfalen, coronaire hartziekten, overige hartziekten en perifeer arterieel vaatlijden.

  http://www.rgo.nl/,

  Het is veelal onduidelijk wat de positie en bijdrage van de fysiotherapie is op de terreinen van preventie en reïntegratie.

  http://www.fysionet.nl/files/Betekenis_fysiotherapie_samenvatting.pdf

  Een globale strategie bestaat uit verschillende, elkaar aanvullende maatregelen van preventie en gezondheidspromotie en wetgevende, financiële en economische maatregelen om beide componenten te realiseren en het vereist een continue en gestructureerde aanpak.

  http://www.vig.be/

  Nederland Schoon houdt zich bezig met de preventie en bestrijding van de hinder van zwerfafval.

  http://www.nederlandschoon.nl/00algemeen/algemeen.htm

  Daartoe moeten ook een aantal randvoorwaarden de nodige aandacht krijgen: meer afspraken rond taakafbakening en verantwoordelijkheid van huisartsen, een gerichte opleiding, en een praktijkorganizatie die mogelijkheden biedt naar preventie en gezondheidsbevordering.

  De Standaard,

  Met betrekking tot de elektronische snelweg kan men daarbij vooral denken aan bescherming van klassieke grondrechten van burgers en aan de preventie en opsporing van ernstige inbreuken op de rechtsorde en de staatsveiligheid.

  http://www.minjust.nl/sdu/index.htm,

  De risico's in onze dorpen eisen voortdurende aandacht voor preventie en pro-actie met betrekking tot de brandweerzorg.

  http://www.vvdgb.club.tip.nl/,

  Zij weten beter dan wie ook dat preventie en repressie van verzekeringsfraude noodzakelijk zijn om een einde te maken aan die plaag, die anders een activiteit die in deze tijd van levensbelang is voor de veiligheid van de burger en de ondernemingen, ernstig in het gedrang kan brengen.

  http://www.bvvo.be/publication/Commande/cahier/prev_fraude_ass.pdf

  Zo zullen leerlingen in de eerste graad vooral nood hebben aan optimale oriëntering, preventie en remediëring van leerachterstanden en extra begeleiding voor leerstoornissen of bij hoogbegaafdheid.

  http://www.ond.vlaanderen.be/berichten/artikels/discussienota_hertekening_so.htm,

  Zij leiden tot de aanstelling of de hernieuwing van de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en de comités voor preventie en bescherming op het werk.

  http://meta.fgov.be/pc/pcc/nlcc10.htm

  Uitgangspunt is dat zoveel mogelijk moet worden voorkomen dat druggebruikers in de illegale circuits belanden, waar ze moeilijker te bereiken zijn voor preventie en hulpverlening.

  http://www.minjust.nl/a_beleid/visie/

  Voor de uitvoering van de actiepunten met betrekking tot preventie en zorgverlening voorziet de federale regering 500 miljoen frank extra.

  http://minsoc.fgov.be/cabinet/beleidsnota_geestelijke_gezondheidszorg.htm

  Het bureau VIA verkeersadvisering heeft een offerte uitgebracht voor het opstellen van een zogeheten 'Duurzaam veilig' werkplan waarin alle middelen worden benut op het terrein van preventie, educatie en toezicht.

  Meppeler Courant,

  Twee strategieën staan centraal bij preventie en genezing.

  http://home.kabelfoon.nl/~harsingh/

  In de loop der tijden werd ter preventie of genezing van ziekten niet alleen wijn voorgeschreven, maar zag menig elixer en likeur om die reden het levenslicht.

  http://www.wijnidee.com/discuss/msgReader$1326,

  Het volksgezondheidsbeleid is niet alleen gericht op behandeling maar ook op preventie en voorlichting.

  http://www.e-stem.nl/,

  Biotechnologie kan worden toegepast voor preventie, diagnostiek en therapie van ziekten of aandoeningen.

  http://www.medischebiotechnologie.net/

  Dit is een pijnloos onderzoek dat toelaat sneller met een aangepaste preventie of behandeling te starten.

  http://www.uwapotheker.be/apokrant/apokrant12/pagina1.html,

  In de eerste plaats hebben medisch-wetenschappelijke ontwikkelingen geleid tot een enorme vooruitgang in de preventie en behandeling van aandoeningen.

  http://www.healthlaw.nl/index.html,

  Een beetje investeren in preventie en welzijn rendeert dus onmiddellijk!

  http://www.cnac.be/start/frame3_nl.htm,

  Het NPC start in september het project Publiek-privaat evenwicht en zal deze vragen loslaten op verschillende terreinen: preventie, toezicht en opsporing.

  http://www.minjust.nl/b_organ/npc/actueel/speech.htm,

  Voor preventie en ondersteuning is de nodige professionele menskracht nodig, zeker bij een brandweer van 80 mensen als die van Edam-Volendam.

  http://www.edam-volendam.nl/

  Daarnaast zijn er op lokaal niveau tal van initiatieven en projecten in het kader van de preventie of ondersteuning, met name gericht op zogenoemde risicogroepen (eenoudergezinnen, allochtone gezinnen, gezinnen met een lage sociale positie).

  http://www.gymnasiumnu.nl/,

  Vaste verbindingen


  primaire preventie


  1. het tijdig nemen van maatregelen met als doel iets onaangenaams te voorkomen

   Primaire preventie betekent dat men ervoor zorgt dat iets onaangenaams voorkomen wordt. Bijvoorbeeld: tandenpoetsen voorkomt cariës (gaatjes). Belangrijk is het erkennen wanneer dit probleem zich kan stellen zodat maatregelen getroffen kunnen worden ter voorkoming van het probleem.

   http://nl.wikipedia.org/wiki/Preventie

  secundaire preventie


  1. het opsporen van iets onaangenaams om verergering van de toestand te vermijden

   Secundaire preventie betekent dat men iets onaangenaams zo snel mogelijk wil opsporen om verergering van de toestand te vermijden. Bijvoorbeeld: borstkankerscreening voor het snel opsporen van borstkanker, zodat deze nog behandelbaar is en de persoon niet hoeft te overlijden ten gevolge van deze kanker.

   http://nl.wikipedia.org/wiki/Preventie

  tertiaire preventie


  1. het proberen te voorkomen dat iets onaangenaams opnieuw gebeurt

   Tertiaire preventie is het trachten te voorkomen dat iets onaangenaams opnieuw voorvalt. Bijvoorbeeld: de levensstijl aanpassen na een hartinfarct om een nieuw hartinfarct te vermijden.

   http://nl.wikipedia.org/wiki/Preventie

  generale preventie


  1. (rechtspleging [rechtspraak])
   wijze van bestraffen waarbij de straf van de dader anderen moet afschrikken om hetzelfde te doen

   Generale preventie wil zeggen dat de straf andere mensen moet afschrikken hetzelfde te doen en speciale preventie houdt in dat de straf moet voorkomen dat de dader in herhaling valt.

   http://mens-en-samenleving.infonu.nl/diversen/38886-zin-en-doelen-van-straf-vergeldingpreventiebeveiliging.html

   "Om redenen van vergelding en generale preventie ontkom ik niet aan het eisen van een lange gevangenisstraf: zes jaar onvoorwaardelijk."

   NRC,

   Generale preventie (de dreiging met straf zal anderen van misdaad weerhouden) is al evenmin aangetoond.

   NRC,

  speciale preventie


  1. (rechtspleging [rechtspraak])
   wijze van bestraffen waarbij de straf moet voorkomen dat de dader in herhaling vervalt

   Speciale preventie richt zich op de individuele dader, het gaat om het voorkomen van recidive.

   http://mens-en-samenleving.infonu.nl/diversen/38886-zin-en-doelen-van-straf-vergeldingpreventiebeveiliging.html

   De genoemde speciale preventie zou toch wel werken als de uitvoering van de straf bij de dader zou leiden tot de overtuiging 'eens maar nooit weer'.

   NRC,

   Het idee van speciale preventie (door dreiging met gevangenisstraf zal men niet recidiveren) werkt in de praktijk nauwelijks.

   NRC,

  sociale preventie


  1. het nemen en uitvoeren van opvoedkundige maatregelen voor met name jeugdigen om sociale vaardigheden te bevorderen en de weerbaarheid te bevorderen

   De sociale preventie in de vorm van bestrijding van het schoolverzuim wordt toegepast om jeugdcriminaliteit te voorkomen.

   Meppeler Courant,

   Binnen de sociale preventie bestond er een luik dat betrekking had op het oriënteren en coördineren van onder andere (preventie)programma's in verband met cafébezoek, dit in samenwerking met onder andere school- en vormingswerk.

   http://student.vub.ac.be/~ndeblauw/geert/Thesis/04_inleiding.htm,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  • aardbevingspreventie
  • afvalpreventie
  • afvalstoffenpreventie
  • aidspreventie
  • alcoholpreventie
  • allergiepreventie
  • archiefpreventie
  • autodiefstalpreventie
  • betonrotpreventie
  • blessurepreventie
  • blindheidspreventie
  • borstkankerpreventie
  • botrytispreventie
  • brandpreventie
  • brandwondenpreventie
  • buurtpreventie
  • cariëspreventie
  • chemopreventie
  • conflictpreventie
  • corrosiepreventie
  • criminaliteitspreventie
  • crisispreventie
  • decubituspreventie
  • diefstalpreventie
  • dierplaagpreventie
  • dierziektepreventie
  • dopingpreventie
  • drugpreventie
  • drugspreventie
  • emissiepreventie
  • erosiepreventie
  • faillissementspreventie
  • fietsdiefstalpreventie
  • floppreventie
  • fraudepreventie
  • gauwdiefstalpreventie
  • geweldpreventie
  • gezondheidspreventie
  • gokpreventie
  • hervalpreventie
  • inbraakpreventie
  • infectiepreventie
  • kankerpreventie
  • katerpreventie
  • langetermijnpreventie
  • legionellapreventie
  • letselpreventie
  • malariapreventie
  • mastitispreventie
  • milieupreventie
  • misdaadpreventie
  • misdrijfpreventie
  • nachtpreventie
  • ongevallenpreventie
  • ongevalspreventie
  • oorlogspreventie
  • paniekpreventie
  • politiepreventie
  • probleempreventie
  • rampenpreventie
  • responsepreventie
  • responspreventie
  • rimpelpreventie
  • risicopreventie
  • schadepreventie
  • scheurpreventie
  • schuldpreventie
  • slakkenpreventie
  • soapreventie
  • spijbelpreventie
  • spintpreventie
  • sportblessurepreventie
  • sportletselpreventie
  • stresspreventie
  • tabakpreventie
  • tabakspreventie
  • tandpreventie
  • technopreventie
  • terugvalpreventie
  • TNO-preventie
  • transportpreventie
  • Tupperwarepreventie
  • uitslagpreventie
  • VAD-preventie
  • valpreventie
  • vandalismepreventie
  • veiligheidspreventie
  • verpakkingspreventie
  • verslavingspreventie
  • verzuimpreventie
  • viruspreventie
  • vuurwerkpreventie
  • waterpreventie
  • weidevogelpreventie
  • werkdrukpreventie
  • zelfmoordpreventie
  • ziektepreventie
  • zonpreventie
  • zwangerschapspreventie

  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  • preventieaanbeveling
  • preventieaanbod
  • preventieaanpak
  • preventieactie
  • preventieactiviteit
  • preventieadvies
  • preventieadvisering
  • preventieadviseur
  • preventieafdeling
  • preventieafspraak
  • preventieambtenaar
  • preventiearts
  • preventieaspect
  • preventieassistent
  • preventieatlas
  • preventiebeginsel
  • preventiebeleid
  • preventiebewaking
  • preventieboodschap
  • preventiebrochure
  • preventiebudget
  • preventiebureau
  • preventiebus
  • preventiebusje
  • preventiecampagne
  • preventiecel
  • preventiecentrum
  • preventiecheck
  • preventiecommissie
  • preventiecontract
  • preventiecoördinator
  • preventiedag
  • preventiedatabank
  • preventiedienst
  • preventiedoelstelling
  • preventie-effect
  • preventie-eis
  • preventie-expert
  • preventiefase
  • preventiefolder
  • preventiefunctie
  • preventiefunctionaris
  • preventiegedachte
  • preventiegegevens
  • preventiegeneeskunde
  • preventiegericht
  • preventiegroep
  • preventie-industrie
  • preventie-informatie
  • preventie-informatiecentrum
  • preventie-initiatief
  • preventie-inspanning
  • preventiekit
  • preventiekosten
  • preventieladder
  • preventielandschap
  • preventiemaatregel
  • preventieman
  • preventiemanagement
  • preventiemap
  • preventiemechanisme
  • preventiemedewerker
  • preventiemethode
  • preventiemethodiek
  • preventiemiddel
  • preventiemodel
  • preventiemogelijkheid
  • preventienetwerk
  • preventieniveau
  • preventieofficier
  • preventieonderzoek
  • preventieoogpunt
  • preventieopdracht
  • preventieopleiding
  • preventieoproep
  • preventieoptie
  • preventieopvang
  • preventieorganisme
  • preventiepakket
  • preventiepartner
  • preventieplan
  • preventieplatform
  • preventiepolitiek
  • preventiepraktijk
  • preventieprijs
  • preventieprincipe
  • preventieproces
  • preventieproduct
  • preventieprogramma
  • preventieproject
  • preventieprovincie
  • preventieraad
  • preventierecept
  • preventierel
  • preventierichtlijn
  • preventierijkswachter
  • preventiescenario
  • preventieschema
  • preventiesecretariaat
  • preventiesector
  • preventieslogan
  • preventiestap
  • preventiestatus
  • preventiesteunpunt
  • preventiestrategie
  • preventiesysteem
  • preventietaak
  • preventieteam
  • preventietechniek
  • preventietip
  • preventietraining
  • preventietraject
  • preventietype
  • preventieverantwoordelijke
  • preventieverslag
  • preventievlak
  • preventievoorziening
  • preventieweek
  • preventiewerk
  • preventiewerker
  • preventiewerking
  • preventiewerkster
  • preventiewerkzaamheid
  • PreventieWijzer
  • preventiezorg