referteperiode


referteperiode 1.0

vastgestelde periode waarover gemeten wordt of men aan de criteria heeft voldaan om aanspraak te maken op een uitkering of financiële tegemoetkoming; meetperiode voor uitkeringen e.d.

Semagram


Een referteperiode…

is een periode

  • [Functie] dient om een meting uit te voeren en te bepalen of iemand in aanmerking komt voor een uitkering
  • [Duur] heeft een vastgestelde duur
  • [Tijd] gaat vooraf aan het moment waarop men aanspraak wil maken op een uitkering of financiële tegemoetkoming
  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is voorzien van bepaalde criteria, bijvoorbeeld het aantal gewerkte dagen, het aantal declaraties enz.
  • [Belanghebbende of begunstigde] is van belang voor personen die aanspraak maken op sociale uitkeringen, bijvoorbeeld bij werkloosheid, of op enige financiële tegemoetkoming

Hoofdsemagram: periode


Algemene voorbeelden


Louter het feit dat je onderworpen bent aan de sociale zekerheid voor werknemers volstaat niet om je rechten op werkloosheidsuitkeringen te doen gelden. Je moet namelijk ook een specifiek aantal arbeidsdagen hebben gepresteerd tijdens een bepaalde referteperiode. Deze referteperiode is de periode die voorafgaat aan de aanvraag voor werkloosheidsuitkeringen. Zowel het vereiste aantal gepresteerde arbeidsdagen als de tijdspanne van de referteperiode hangen af van de leeftijd.

http://socialsecurity.fgov.be/alles_wat_u_wilde_weten/2001/allyouwa2001_n-new.pdf,

De eindejaarspremie. Om recht te hebben op de eindejaarspremie moet je minstens 65 dagen als uitzendkracht gewerkt hebben tijdens een referteperiode die begint op 1 april en eindigt op 31 maart van het volgende jaar.

http://www.federgon.be/nl/publications/docs/guidenl.pdf

Je moet voldoende arbeidsdagen of daarmee gelijkgestelde dagen gepresteerd hebben tijdens een referteperiode die de arbeidsongeschiktheid voorafgaat; je moet een minimumbedrag aan inkomen uit beroepsactiviteit kunnen aantonen, verworven tijdens een referteperiode die de arbeidsongeschiktheid voorafgaat; er mogen niet meer dan 30 dagen verstreken zijn tussen de aanvangsdatum van de ongeschiktheid en de laatste gepresteerde (of daarmee gelijkgestelde) dag.

http://www.mloz.be/ao

Het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 bepaalt in artikel 35 dat advocaten recht kunnen hebben op een zogenaamd kwartaalvoorschot. De gedachte achter deze regeling is dat advocaten, voorafgaand aan de definitieve declaratie en de uitbetaling achteraf van een toevoeging, al in aanmerking kunnen komen voor een - forfaitair bepaalde - financiële tegemoetkoming. Deze tegemoetkoming wordt in principe in het volgende kwartaal verrekend met vastgestelde declaraties. Voor de bepaling of u voor het jaar 2002 in aanmerking komt voor een kwartaalvoorschot, is het van belang dat in de referteperiode van 1 september 2000 tot 1 september 2001 tenminste 10 toevoegingen zijn afgegeven. Uiteraard dient u bij de Raad te zijn ingeschreven.

http://www.rvr.org/amsterdam.htm