schoolbegeleider


schoolbegeleider 1.0

iemand die voor zijn beroep een school bijstaat op het vlak van leerlingenbegeleiding

Semagram


Een schoolbegeleider…

is een persoon

  • [Organisatie of instelling] is vaak in dienst van een overheidsinstelling
  • [Activiteit of handeling] staat bij op het vlak van leerlingenbegeleiding, adviseert en helpt bij het opstellen van handelingsplannen om problemen van leerlingen te verhelpen
  • [Wijze] werkt vaak als externe adviseur
  • [Belanghebbende of begunstigde] werkt ten behoeve van een school of kan vanuit een overheidsinstelling voor verschillende scholen worden ingezet

Algemene voorbeelden


Als deze extra zorg niet het gewenste resultaat oplevert wordt de leerling aangemeld bij de coördinator leerlingenzorg. De coördinator leerlingenzorg stelt, indien nodig, na didactisch onderzoek samen met de leerkracht en eventueel in overleg met een externe hulpverlener, meestal de schoolbegeleider van het Begeleidingscentrum voor Onderwijs en Opvoeding (BCO) een 'handelingsplan' op.

http://www.odaschool.nl/schoolgids.html

Het is een kerntaak van de schoolbegeleider leerkrachten te begeleiden bij het omgaan met diversiteit in de klas.

http://www.hco.nl/index/index01doel.html

Aan de hand van deze toetsuitslagen wordt bepaald wie extra begeleiding nodig heeft. De internbegeleider coördineert en bewaakt deze hulp en neemt zo nodig contacten op met externe deskundigen, zoals de schoolbegeleider of orthopedagoog.

http://www.jvanstolbergschool.org/index2.htm

De cel leerlingenbegeleiding: zo'n cel is een structureel verband tussen de school en het PMS/CLB. De cel heeft een vaste samenstelling (kernleerkrachten, directie, PMS/CLB-medewerker en interne schoolbegeleiders) en coördineert de leerlingenbegeleiding op school.

http://www.klasse.be/archieven/archieven.taf?actie=detail=5497