schoolloopbaan


schoolloopbaan 1.0

loopbaan als leerling op school; tijd die iemand als leerling heeft doorgebracht op school, vaak met de bijgedachte aan de daarbij opgedane kennis en ervaring; tijd die men schoolgegaan heeft; onderwijsloopbaan; schoolcarrière; schooltijd; de schooljaren

Semagram


Een schoolloopbaan…

is een loopbaan

 • [Betrokkene] is de "loopbaan" van een leerling

  Algemene voorbeelden


  Tijdens het intakegesprek wordt informatie verzameld uit de lees- en spellinggeschiedenis van het kind. Ook taalontwikkeling, schoolloopbaan en medische problemen kunnen aan de orde komen.

  http://www.leeskliniek.nl/leeskliniek_index.html

  Het CLB begeleidt en ondersteunt leerlingen, ouders en schoolpersoneel op vier begeleidingsdomeinen: leren en studeren; schoolloopbaan; preventieve gezondheidszorg; psychisch en sociaal functioneren.

  http://www.klasse.be/archieven/archieven.taf?actie=detail=5497

  Bij de combinatie van leerproblemen en faalangst liggen irrationele gedachten alleen maar meer op de loer. Want bij deze leerlingen is het realiteitsgehalte van hun gedachten immers hoger, ze kunnen moeilijker leren, er staat veel op het spel bij de prestatiegerichte opleidingen. Schoolloopbanen zijn in gevaar. Maar tegelijk werken deze gedachten sterk remmend en helpen niet reële schooldoelen te halen.

  http://www.orthoconsult.nl/home.html

  Combinatiemogelijkheden


  als subject bij een werkwoord


  • verlopen

  Arme gezinnen worden dikwijls verplicht om hun kinderen naar een school te laten gaan die te voet bereikbaar is, waar de kosten niet te hoog oplopen, zelfs al is die niet geschikt voor het kind omwille van de pedagogische aanpak en de opties, waardoor zijn leerproces, integratie en schoolloopbaan nog moeilijker verlopen.

  http://www.welzijn.net/Weldoc/Onderwijs_niet_kosteloos.htm,

  als object bij een werkwoord


  • de schoolloopbaan bepalen
  • de schoolloopbaan bevorderen
  • de schoolloopbaan verbeteren
  • de schoolloopbaan volgen
  • een, zijn schoolloopbaan afronden
  • een, zijn schoolloopbaan beginnen
  • een, zijn schoolloopbaan starten
  • haar schoolloopbaan afbreken
  • hun schoolloopbaan doorbrengen (in)
  • hun schoolloopbaan vervolgen

  Leerlingen hebben een groot belang bij de beslissingen die de schoolloopbaan bepalen.

  http://www.onderwijsinspectie.nl/producten/rapporten_VO/brochureVO2001_2002.pdf,

  De tijd dat malafide kamerverhuurders kapitalen verdienden aan het in kleine kamers opstapelen van gastarbeiders, met wie niemand in Nederland contact legde, want na drie jaar zouden ze wel verdwenen zijn; de tijd waarin de eerste grotere groep kinderen uit arbeidersgezinnen een tot dan aan de hogere klassen voorbehouden schoolloopbaan afrondde en op de arbeidsmarkt uitstroomde; de tijd waarin je vooral sociologie, andragologie en niet-westerse culturele antropologie ging studeren om de wereld te verbeteren.

  http://www.rocva.nl/sf/sf.cgi?ac=frameset=37?http://www.rocva.nl/sf/sf.cgi?9515,

  Dieter startte zijn schoolloopbaan in het ASO, vond dat te moeilijk, en stapte over naar de richting elektromechanica in het TSO: 'ja, dat is meer omdat mijn vader mij had gestuurd naar die school, ik heb geen keuze gehad'.

  http://www.kuleuven.ac.be/sociologie/medewerkers/expertise/Vanhove/Download/Vanhove%20-%20methodologie%20part%20obs.pdf

  De twintigjarige Sam begon onder druk van z'n vader zijn secundaire schoolloopbaan in het TSO, richting hout en metaal.

  http://www.kuleuven.ac.be/sociologie/medewerkers/expertise/Vanhove/Download/Vanhove%20-%20methodologie%20part%20obs.pdf

  Oorspronkelijk volgde nog een vijfde meisje de hotelopleiding, maar zij brak haar schoolloopbaan aan het begin van het schooljaar 1999-2000 af.

  http://www.kuleuven.ac.be/sociologie/medewerkers/expertise/Vanhove/Download/Vanhove%20-%20methodologie%20part%20obs.pdf

  Ze verlangen in het katholiek onderwijs, waar ze heel hun schoolloopbaan hebben doorgebracht, als leerkracht te kunnen werken.

  http://www.digilife.be/schoolnet/nieuws/vakbonden/vakbonden00062.htm

  Belangrijk voor onze school zijn de gegevens die we verzamelen over de leerlingen die in Nederland of elders hun schoolloopbaan vervolgen.

  http://www.xs4all.nl/~rijnlw/rijnlandsindex.html

  Affectieve en cognitieve ondersteuning door de school bevordert de schoolloopbaan.

  http://www.ond.vlaanderen.be/schooldirect/PR0203/PR_echtscheiding.htm,

  Zijn moeder brak haar schoolloopbaan af tijdens het derde jaar van het secundair onderwijs en werkt als poetsvrouw.

  http://www.kuleuven.ac.be/sociologie/medewerkers/expertise/Vanhove/Download/Vanhove%20-%20methodologie%20part%20obs.pdf

  De grote uitdaging zal er in bestaan om ze in 2002 mee in te zetten om de schoolloopbaan van allochtonen te verbeteren.

  http://www.gent.be/gent/wonen/migrante/Algemeen/Jaarverslag2001/5jv2001Coets.htm,

  Men heeft de schoolloopbaan gevolgd van kinderen van laaggeschoolde arbeiders die werden geadopteerd door hoger opgeleide mensen met kaderfuncties.

  http://www.schoolzonderracisme.be/index_nl.html

  met adjectief ervoor


  • de gehele schoolloopbaan
  • de hele schoolloopbaan
  • de volledige schoolloopbaan
  • de langere schoolloopbaan
  • langere schoolloopbanen
  • de, hun latere schoolloopbaan
  • de, hun verdere schoolloopbaan
  • een goede schoolloopbaan
  • een normale schoolloopbaan
  • een problematische schoolloopbaan
  • een succesvolle schoolloopbaan
  • een vruchtbare schoolloopbaan

  In het dossier worden die zaken opgenomen die in de verdere schoolloopbaan van het kind van belang kunnen zijn.

  http://www.jvanstolbergschool.org/index2.htm

  Oud-vmbo-leerlingen met een problematische schoolloopbaan zijn relatief vaker betrokken bij criminaliteit dan oud-vmbo'ers die een vervolgopleiding doen.

  http://www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/NWOA_7KTHWZ,

  Wel is het bereikte onderwijsniveau gedurende de twintigste eeuw steeds belangrijker geworden voor de kansen op de arbeidsmarkt. Dat groeiende belang is ook de drijvende kracht achter de steeds langere schoolloopbanen, de omwegen en het stapelen.

  NRC,

  Hoe kan met het oog op het vergroten van de kansen op een succesvolle schoolloopbaan van leerlingen worden samengewerkt met ouders?

  http://ord-www.uia.ac.be/ord/proceedings/docs/beroepsonderwijs_bedrijfsopleidingen.pdf

  Het is immers in principe denkbaar dat achterstanden in de verdere schoolloopbaan worden ingehaald of voorsprongen in een latere fase weer verloren gaan.

  http://www.gymnasiumnu.nl/,

  Sommige kinderen kunnen baat hebben bij het inoefenen van leerstof en het is een mooie voorbereiding op hun latere schoolloopbaan in het middelbaar.

  http://www.notelaar.be/huiswerk.htm

  Epilepsie hoeft een goede schoolloopbaan niet in de weg te staan.

  http://www.epilepsie.nl/frameset1.cfm?id=300

  Uit onderzoek naar de ontwikkeling van de onderwijsongelijkheid gedurende de twintigste eeuw is duidelijk geworden dat de steeds langere schoolloopbaan van een steeds groter deel van de Nederlandse jeugd een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de verkleining van de verschillen in onderwijskansen tussen kinderen uit hogere en lagere milieus.

  NRC,

  Hetzelfde verhaal kan gedurende de hele schoolloopbaan meerdere keren hernomen worden, met telkens meer diepgang en andere accenten.

  http://people.mech.kuleuven.ac.be/~bruyninc/ictvisie.html,

  Hoe vroeger die begeleiding start, hoe meer kansen er zijn op een normale en vruchtbare schoolloopbaan.

  http://www.leuven.be/servlet/genweb.servlet.MainServlet?toDo=open=4101

  Middels een korte evaluatie na afloop van het werken worden afspraken nog eens bekeken. Bij kleuters wordt hier al een start mee gemaakt, wellicht de belangrijkste voor de gehele schoolloopbaan van kinderen.

  http://www.dse.nl/barrier/barrier.html

  • een achtjarige schoolloopbaan

  Gedurende hun achtjarige schoolloopbaan leren kinderen veel.

  http://www.dse.nl/barrier/barrier.html

  ((vooral) in België)
  • een secundaire schoolloopbaan

  De twintigjarige Sam begon onder druk van z'n vader zijn secundaire schoolloopbaan in het TSO, richting hout en metaal.

  http://www.kuleuven.ac.be/sociologie/medewerkers/expertise/Vanhove/Download/Vanhove%20-%20methodologie%20part%20obs.pdf

  Tijdens de tweede eerste jaren van zijn secundaire schoolloopbaan volgde hij de richting 'moderne' in het ASO, vervolgens opteerde hij voor menswetenschappen in het TSO.

  http://www.kuleuven.ac.be/sociologie/medewerkers/expertise/Vanhove/Download/Vanhove%20-%20methodologie%20part%20obs.pdf

  met adjectivisch voltooid deelwoord


  • een bedreigde schoolloopbaan
  • een geslaagde schoolloopbaan
  • een mislukte schoolloopbaan

  Te weinig leerlingen bereiken een voldoende leesvaardigheid in het Nederlands, terwijl goed begrijpend kunnen lezen een belangrijke voorwaarde is voor een geslaagde schoolloopbaan.

  http://www.cedgroep.nl/over-ons/nieuws/nieuwsoverzicht/conferentie-begrijpend-lezen-2012.aspx,

  Zes op tien plaatsingen zijn - terecht - het gevolg van pedagogische problemen: verwaarlozing, mishandeling, alkoholisme van ouders, bedreigde schoolloopbaan.

  De Standaard,

  Opgeklopte ruzies en uit de hand gelopen conflicten geven op andere momenten ondoordachte schietpartijen. De achtergrond van de betrokken mensen is vaak een verwaarloosde jeugd, een mislukte schoolloopbaan en geen werk.

  http://robalberts.punt.nl/?id=453606&r=1&tbl_archief=0&,

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: in

  • schoolloopbanen in het voortgezet onderwijs

  Anders dan in het basisonderwijs, blijken schoolloopbanen in het voortgezet onderwijs van de grote steden minder gunstig te verlopen dan op grond van de sociale en etnische herkomst van de leerlingen valt te verwachten.

  http://www.cpb.nl/nl/pub/werkdoc/118/wd118.pdf,

  Voorzetsel: op

  • de schoolloopbaan op de Koningin Emmaschool

  De leerling zal tijdens zijn schoolloopbaan op de Koningin Emmaschool te maken krijgen met kleine groepen (10-15 kinderen) en waar nodig individueel onderwijs kunnen volgen.

  http://www.tref.nl/nijkerk/emmaschool/

  Voorzetsel: van

  • de schoolloopbaan van allochtone jongeren
  • de schoolloopbaan van allochtonen
  • de schoolloopbaan van autochtone jongeren
  • de schoolloopbaan van het kind
  • de schoolloopbaan van kinderen
  • de schoolloopbaan van een leerling
  • de schoolloopbaan van de leerlingen
  • de schoolloopbaan van zijn vader
  • de schoolloopbanen van jongeren
  • de schoolloopbanen van kinderen

  Zij zouden graag zien dat de ouders een actievere en meer stimulerende rol gaan spelen in de schoolloopbaan van hun kinderen.

  http://www.schoolzonderracisme.be/index_nl.html

  De kern van het beleid was gericht op kwaliteitsverbetering van het onderwijsleerproces met het oog op de leerprestaties en schoolloopbanen van deze jongeren.

  http: //www.omv.nl/ATEST/fnieuwsbrief/FNIEUWS.html,

  Ten slotte de overwaardering van de prestaties van leerlingen uit de minderheden door leerkrachten. Dit is een factor die in deze rapportage voor het eerst systematisch voor het voetlicht is gebracht. Het is dan ook nog niet onderkend als een aanknopingspunt voor verbetering van de schoolloopbanen van de leerlingen uit de minderheden.

  http://www.scp.nl/boeken/cahiers/cah160/nl/samenvatting.htm,

  Leraren openen de deur, maar je moet zelf binnen gaan (Chinese wijsheid). De voornaamste opdracht bestaat er nog steeds in om de kloof tussen de schoolloopbaan van allochtone jongeren en die van autochtone te verkleinen.

  http://www.gent.be/gent/wonen/migrante/Algemeen/Jaarverslag2001/5jv2001Coets.htm,

  Dit staat haaks op wat tot nu toe in onderwijssociologische en sociaal-democratische kring werd aangenomen. Daar wordt vastgehouden aan de stelling dat er een hardnekkig verband bestaat tussen het opleidingsniveau van ouders en de schoolloopbaan van hun kinderen.

  NRC,

  Dat hij eerst elektromechanica probeerde, hangt misschien samen met de schoolloopbaan van zijn vader.

  http://www.kuleuven.ac.be/sociologie/medewerkers/expertise/Vanhove/Download/Vanhove%20-%20methodologie%20part%20obs.pdf

  Ook proberen wij de schoolloopbaan van de leerlingen in de gaten te houden.

  http://users.pandora.be/arseen.de.kesel/armondma.htm,

  De grote uitdaging zal er in bestaan om ze in 2002 mee in te zetten om de schoolloopbaan van allochtonen te verbeteren.

  http://www.gent.be/gent/wonen/migrante/Algemeen/Jaarverslag2001/5jv2001Coets.htm,

  In het dossier worden die zaken opgenomen die in de verdere schoolloopbaan van het kind van belang kunnen zijn.

  http://www.jvanstolbergschool.org/index2.htm

  De beslissingen over de schoolloopbaan van een leerling zijn gebaseerd op goede informatie over de prestaties en de ontwikkeling van de leerling.

  http://www.onderwijsinspectie.nl/producten/rapporten_VO/brochureVO2001_2002.pdf,

  in voorzetselgroep


  • aan het begin van haar schoolloopbaan
  • aan het begin van zijn schoolloopbaan
  • aan het einde van de schoolloopbaan
  • belang hechten aan de schoolloopbaan

  Dit statuut wordt aan iedere leerling gegeven aan het begin van zijn of haar schoolloopbaan.

  http://www.ghlyceum.nl/

  Volgens Pyck en Demeter (1983) voldoen kinderen die uit de hogere sociale klassen komen en type 1-onderwijs volgen, in grotere mate aan het intelligentiecriterium van mentale handicap. Deze kinderen hebben met andere woorden doorgaans een lager IQ dan de kinderen uit de lagere sociale milieus. Een mogelijke verklaring voor dat fenomeen is dat de ouders uit lagere sociale milieus sneller ingaan op het type-1-advies omdat ze minder belang hechten aan de schoolloopbaan of omdat ze minder sociaal weerbaar zijn.

  http://www.clb-net.be/caleidoscoop/inhouden/inhouden08/art08_1_04.html,

  Dus als er voor hoogbegaafden een prettig schoolklimaat is met begrip voor hun specifieke kwaliteiten (zoals er voor ieder kind zou moeten zijn) en voldoende mogelijkheden om hun extra capaciteiten te kunnen ontplooien, dan kun je hopen, dat ze aan het einde van hun schoolloopbaan zullen zeggen: school was zo vervelend nog niet.

  http://www.plato.caiw.nl/_private/thmframe.htm

  Bij een vestiging gaat het meestal om een voorheen zelfstandige school waar leerlingen in het eerste leerjaar instromen en aan het einde van hun schoolloopbaan examen kunnen afleggen.

  http://www.onderwijsinspectie.nl/producten/onderwijsverslag_2001/VO.pdf,

  ((vooral) in België)
  • doorheen hun schoolloopbaan

  Leerlingen veranderen doorheen hun schoolloopbaan. Een 12-jarige staat anders in het leven dan een 17-jarige.

  http://koine.vsko.be/portal/page?_pageid=415,77692&_dad=portal&_schema=portal_portal_id=5_folder_id=77692,

  Dezelfde vragen komen doorheen de hele schoolloopbaan terug, met aangepaste diepgang.

  http://people.mech.kuleuven.ac.be/~bruyninc/ictvisie.html,

  • gedurende hun schoolloopbaan

  Daarenboven studeren horende kinderen gedurende heel hun schoolloopbaan actief hun eigen moedertaal.

  http://www.esperanto.be/fel/nl/h17.html

  Leerlingen die gedurende de schoolloopbaan blijven zitten of zakken voor het eindexamen in Nederland.

  http://www.cpb.nl/nl/pub/werkdoc/118/wd118.pdf,

  • in de schoolloopbaan
  • in haar schoolloopbaan
  • in zijn schoolloopbaan
  • in hun schoolloopbaan
  • in de loop van de schoolloopbaan
  • in de loop van hun schoolloopbaan
  • iemand begeleiden in zijn schoolloopbaan
  • iemand helpen in zijn schoolloopbaan
  • iemand ondersteunen in zijn schoolloopbaan
  • keuzen in de schoolloopbaan
  • veranderingen in schoolloopbanen

  Een uitgebreide interne zorgstructuur is aanwezig. Daarom is het nodig dat het kind vanaf onze aanvangsgroepen leert om gedurende enige tijd zelfstandig een opdracht uit te werken. In de loop van de schoolloopbaan zien we dat deze tijdsduur langzamerhand verlengd kan worden.

  http://home.planet.nl/~toermalijn/homeser.html

  In september 1999 verscheen eveneens een aantal onderzoeken - uitgevoerd in opdracht van NWO - naar veranderingen in schoolloopbanen van leerlingen in relatie tot de invoering van de basisvorming.

  http://www.scp.nl/boeken/werkprogramma/2000/nl/html/voorw.htm,

  ECOV wil onderwijs en vorming bieden dat er naar streeft alle jongeren een brede algemene vormingsbasis aan te bieden en hen in hun schoolloopbaan te begeleiden, vanaf de eerste stappen in de kleuterschool tot de aansluiting op vervolgonderwijs of het beroepsleven.

  http://www.vti-aalst.be/ecov/ecov_inhoud.htm

  Op het moment dat in de schoolloopbaan de belangrijkste keuzes worden gemaakt (leerweg en/of profiel) is bij veel leerlingen waarschijnlijk nog geen sprake van een ontwikkeld tijdsperspectief.

  http://home.planet.nl/~tluken/pet.htm,

  Voorlichting ten behoeve van keuzen in de schoolloopbaan aan ouders en leerlingen, onder meer om te hoge en te lage keuzen tegen te gaan en om in het voortgezet onderwijs een duidelijk leertraject uit te zetten.

  http://www.scp.nl/boeken/cahiers/cah160/nl/samenvatting.htm,

  Zittenblijven is een ander begrip dan "leerachterstand". Met het laatste wordt gekeken naar de achterstand die een jongere in zijn schoolloopbaan opbouwt, naar de mate waarin hij ouder is dan normaal mag worden verwacht als men kijkt naar het leerjaar waarin hij zit.

  De Standaard,

  Op initiatief van een personaliteit werd in sommige gemeenten een 'fonds' gesticht, dat sommige jongeren wil helpen in hun schoolloopbaan.

  http://www.welzijn.net/Weldoc/Onderwijs_niet_kosteloos.htm,

  Er zijn al een heel deel initiatieven, zowel binnen als buiten het onderwijs, genomen om kansarme kinderen te ondersteunen in hun schoolloopbaan.

  http://users.pandora.be/arseen.de.kesel/armondma.htm,

  Voor peuters van met name allochtone afkomst is een vroege kennismaking met taal een pré in hun verdere schoolloopbaan.

  http://www.bibliotheken-flevoland.nl/almhome.htm

  • leerlingen met een problematische schoolloopbaan

  Oud-vmbo-leerlingen met een problematische schoolloopbaan zijn relatief vaker betrokken bij criminaliteit dan oud-vmbo'ers die een vervolgopleiding doen.

  http://www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/NWOA_7KTHWZ,

  • onderzoek naar schoolloopbanen

  Sedert 1979 wordt in Nederland onderzoek verricht naar seksespecifieke schoolloopbanen.

  http://www.pscw.uva.nl/bvz/onderzpr.html

  • invloed hebben op de schoolloopbaan
  • het effect op schoolloopbanen

  Verkeerde vrienden hebben een slechte invloed op de schoolloopbaan.

  http://www.gymnasiumnu.nl/,

  Maar om het effect van voorschoolse opvang op leerprestaties en schoolloopbanen te meten (per gemeente per doelgroep) zijn (gegevens over) meer jaren nodig.

  http://www.onderwijsachterstanden.nl/zit.php/ monitoring/zitmon001.html,

  Zo kan het OCMW, diensten die zich specifiek richten tot kansarmen, ouders stimuleren om hun kinderen naar de kleuterschool te sturen, hetgeen een positieve invloed heeft op de verdere schoolloopbaan.

  http://users.pandora.be/arseen.de.kesel/armondma.htm,

  • tijdens hun schoolloopbaan

  Leerlingen in de grote steden raken tijdens hun schoolloopbaan steeds verder achterop bij de leerlingen in de rest van het land.

  http://www.cpb.nl/nl/pub/werkdoc/118/wd118.pdf,

  Zij ontwikkelde samen met een aantal scholen een systeem waarbij leerlingen tijdens hun schoolloopbaan een 'portfolio' met werkstukken bijhouden.

  Algemeen Dagblad,

  Leerlingen moeten zich tijdens hun schoolloopbaan oriënteren op de toekomst.

  http://www.csb-amsterdam.nl/

  Tijdens de schoolloopbaan van de leerlingen blijft er regelmatig contact tussen de arts, het team van de school en de ouders.

  http://www.ggdbno.nl/

  • het doorlopen van een schoolloopbaan
  • het verloop van de schoolloopbaan
  • het vervolg van de schoolloopbaan
  • begeleiding van de schoolloopbaan
  • verbetering van de schoolloopbaan
  • de continuïteit van een schoolloopbaan
  • het beëindigen van hun schoolloopbaan
  • de analyse van schoolloopbanen

  In onze brugklassen wordt nog eens kritisch bekeken hoe het vervolg van de schoolloopbaan van de leerling gestalte dient te krijgen.

  http://home.conceptsfa.nl/~bvdsdb/stromen.htm

  Alle gegevens uit de analyse van de schoolloopbanen in deze rapportage wijzen er namelijk op dat de leerlingen uit de minderheden hun aanvangsachterstand in ieder geval tijdens het basisonderwijs niet meer goedmaken.

  http://www.scp.nl/boeken/cahiers/cah160/nl/samenvatting.htm,

  Na het beëindigen van hun schoolloopbaan zijn de jongeren op zichzelf aangewezen.

  http://www.kbs-frb.be/files/db/FR/ProjectenNL99.rtf

  De zorg voor de leerlingen heeft enerzijds betrekking op de plaatsing, doorstroming en begeleiding van alle leerlingen binnen de school gericht op een soepel verloop van de schoolloopbaan (kwaliteitskenmerk 7) en anderzijds op de aandacht die nodig is voor de hulp aan individuele leerlingen met problemen die niet zonder specifieke deskundigheid en goede samenwerking van de betrokkenen geboden kan worden (kwaliteitskenmerk 8).

  http://www.onderwijsinspectie.nl/producten/rapporten_VO/brochureVO2001_2002.pdf,

  Relevante onderdelen zijn de begeleiding van de schoolloopbaan van alle leerlingen en de specifieke begeleiding van de zorgleerlingen.

  http://www.onderwijsinspectie.nl/producten/rapporten_VO/brochureVO2001_2002.pdf,

  Daarbij komt dat het aannemelijk is dat na verloop van tijd een nieuwe Islamitische basisschool zal worden gesticht, waardoor opnieuw de continuïteit van de schoolloopbaan van veel kinderen doorbroken zal worden.

  http://www.minocw.nl/download/doc/perspectiefemre.doc,

  Het succesvol doorlopen van een schoolloopbaan kan wel eens stagneren als een kind door omstandigheden (te) zeer op de tenen moet lopen.

  http://www.dse.nl/barrier/barrier.html

  De gedachte was dat voor verbetering van de schoolloopbaan naast cognitieve vaardigheden ook sociale, expressieve en creatieve competenties noodzakelijk waren.

  http://www.cpb.nl/nl/pub/werkdoc/118/wd118.pdf,

  • voordelig voor hun schoolloopbaan

  In een vroeg stadium de kansen van de kansarmen vergroten, is voordelig voor hun hele schoolloopbaan.

  De Standaard,

  met bezittelijk voornaamwoord


  • haar schoolloopbaan
  • hun schoolloopbaan
  • je schoolloopbaan
  • zijn schoolloopbaan

  Het praktische nut van het leren en onthouden van een zekere hoeveelheid algemene historische kennis zal leerlingen hierdoor duidelijker worden. In de loop van hun schoolloopbaan zullen zij zich immers geleidelijk steeds beter in de tijd leren oriënteren.

  http://www.slo.nl/e21/Slo/guest/000/001/000/002fs?ECT=2=4=1=0,

  Facultatieve uitwerking als paper tellend voor de evaluatie van het pedagogisch-didactisch seminarie. Werk in max 10 blz. dit gegeven verder uit en breng het vooral in verband met een biografische, liefst autobiografische gebeurtenis van je eigen schoolloopbaan, die zowel de onhoudbaarheid als ridiculiteit van de "oude" en/of "nieuwe" aanpak illustreert.

  http://fuzzy.arts.kuleuven.ac.be/onderwijs/germaanse/handout.2001-2002htm.htm

  Dit statuut wordt aan iedere leerling gegeven aan het begin van zijn of haar schoolloopbaan.

  http://www.ghlyceum.nl/

  met ander, nevengeschikt substantief


  • leerprestaties en schoolloopbanen
  • onderwijsprestatie en schoolloopbanen
  • prestaties en schoolloopbanen
  • schoolprestaties en schoolloopbanen

  Gaandeweg is echter ook de oorspronkelijke doelstelling - verbetering van onderwijsprestaties en schoolloopbanen van kansarme kinderen - wat op de achtergrond geraakt.

  http: //www.omv.nl/ATEST/fnieuwsbrief/FNIEUWS.html,

  De kern van het beleid was gericht op kwaliteitsverbetering van het onderwijsleerproces met het oog op de leerprestaties en schoolloopbanen van deze jongeren.

  http: //www.omv.nl/ATEST/fnieuwsbrief/FNIEUWS.html,

  In de analyse van schoolprestaties en schoolloopbanen is gebleken dat jongeren uit de minderheden, gemeten naar objectieve prestaties, in het Nederlandse onderwijs lang niet het niveau halen van autochtone jongeren.

  http://www.scp.nl/boeken/cahiers/cah160/nl/samenvatting.htm,

  Het geheel van maatregelen ter verbetering van de prestaties en de schoolloopbanen werd aangeduid met de term Onderwijsstimuleringsbeleid (OSB).

  http://home.wanadoo.nl/nijhofflaan/media/ou_info/s03221.pdf

  Woordfamilie


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  • schoolloopbaanbegeleiding
  • schoolloopbaanbeslissing
  • schoolloopbaanonderzoek

  schoolloopbaan 2.0

  loopbaan van een docent, leerkracht, leraar; loopbaan als docent op school; tijd die iemand als docent heeft doorgebracht in het onderwijs; onderwijsloopbaan
  Veel minder gebruikelijk dan de betekenis 1.0.

  Semagram


  Een schooolloopbaan…

  is een loopbaan

  • [Betrokkene] is de loopbaan van een docent, leerkracht, leraar of lerares, onderwijzer of onderwijzeres

   Algemene voorbeelden


   Op de maat van een serenade door muziekvereniging De Bazuin werd Jan Nijhoff (61) maandag op een versierde schoolbank letterlijk en figuurlijk de foyer in en het onderwijs uitgereden. In schouwburg Ogterop sloot de Meppeler een schoolloopbaan van meer dan veertig jaar af. 'Een echte Mavo-man', noemt hij zich zelf.

   Meppeler Courant,

   De schoolloopbaan van meester Jan van Haaren stopt! Wat brengt de toekomst? Woensdag 31 augustus nemen wij op de Godfried Bomansschool afscheid van onze meester en collega Jan van Haaren. Hij heeft 40 jaar voor de klas gestaan, waarvan 35 jaar in het katholieke onderwijs in Ede.

   http://www.godfriedbomansschool-skovv.nl/Portals/222/docs/Nieuws%202011%20-%202012/afscheid%20jan%20van%20haaren.pdf,

   Vrijdag 17 juni heeft juf Annelies afscheid genomen van haar schoolloopbaan.

   http://www.deleye.nl/page.php?id=147,