tentatief


tentatief 1.0

de status van een poging hebbend; niet-definitief

Algemene voorbeelden


'De eerste vraag die wij u willen stellen,' zei Balk met een beminnelijke glimlach, 'is die naar de toekomst van ons Instituut [...].' 'Ik wil graag proberen daar een antwoord op te geven, meneer Balk,' antwoordde hij behoedzaam, 'al zult u er van uw kant begrip voor moeten hebben dat dat in deze fase slechts tentatief kan zijn. De gedachten hierover ten Departemente zijn nog volop in ontwikkeling. Wij bevinden ons zogezegd midden in de discussie en het zou prematuur zijn als u aan mijn woorden meer betekenis hechtte dan een voorlopige verkenning van een vooralsnog onontgonnen terrein.'

Het Bureau. Dl. 6: Afgang, J.J. Voskuil,

Indien wij uitgaan van het COTG-norminkomen, de gemeten kosten en het gemiddeld aantal zittingen kan tentatief worden becijferd dat het officiële tarief op het prijspeil van 1 januari 1997 verhoogd zou moeten worden tot ruim ƒ 42,--.

http://www.fysionet.nl/files/Betekenis_fysiotherapie_samenvatting.pdf

Combinatiemogelijkheden


met substantief


  • een tentatieve berekening
  • een tentatieve conclusie
  • een tentatieve schatting

Welke conclusies kunnen nu uit het voorgaande getrokken worden? In ieder geval zullen dat voorlopige en tentatieve conclusies moeten zijn. Het verhaal van daarnet is in vele opzichten speculatief, en de plausibiliteit van de voorgestelde verklaring zou met gedetailleerder onderzoek gestaafd moeten worden.

http://wwwling.arts.kuleuven.ac.be/gling/Rationalisme%20en%20nationalisme%20in%20de%20Vlaamse%20taalpolitiek.pdf