visserij


visserij 1.0

activiteit van het vissen; ook: bedrijfstak die zich bezighoudt met vissen; commerciële visserij

Semagram


Visserij…

is een activiteit

 • [Doel of bestemming] heeft als doel vis of andere waterdieren te vangen
 • [Plaats] wordt gedaan in water, vanaf wal of oever of vanuit een boot
 • [Oorzaak, reden of aanleiding] wordt gedaan als beroep of uit liefhebberij
 • [Belang] is van groot commercieel belang of wordt als tijdverdrijf of sport gezien
 • [Voorbeeld of specimen] kan bijvoorbeeld onderverdeeld worden op basis van het soort water dat bevist wordt (binnenvisserij, kustvisserij, zeevisserij), het soort dier waarop gevist wordt (bv. aalvisserij, karpervisserij, haringvisserij, platvisvisserij, kokkelvisserij, mosselvisserij, etc.), het soort boot van waaraf gevist wordt (trawlervisserij, kottervisserij), het visaas (boilievisserij; kunstaasvisserij) of visgerei dat gebruikt wordt (fuikvisserij; hoekwantvisserij; kistenvisserij; korfvisserij, lijnvisserij, etc.)

Algemene voorbeelden


De aanvoertijden verschillen sterk van gebied tot gebied, in sommige gevallen omdat de visserij tijdens de voortplantingsperiode verboden is.

http://www.delicatessenhuis.nl/

Wij zijn voor handhaving van het beginsel van relatieve stabiliteit, om op deze manier bescherming te bieden aan gemeenschappen die in hoge mate van de visserij afhankelijk zijn. Teneinde de visserijsector meer zekerheid te bieden voor de langere termijn, streven wij naar de vaststelling van meerjarige quota.

http://www.eurofractie.nl/

"Vroeger trok ik een paar keer per jaar met een peermande naar de stranden langs de Westerschelde", mijmert Van Damme. "Met de blote hand haalde ik kokkels uit het zand [...]. Er was genoeg voor iedereen. Je had enkel een consent tot uitoefening van visserij en een vergunning nodig. Die moest je aanvragen bij het Nederlandse ministerie van Waterstaat en kostte zestig frank."

De Standaard,

Combinatiemogelijkheden


als object bij een werkwoord


 • visserij beoefenen
 • visserij uitoefenen

Bovendien kan het type visserij seizoensgebonden zijn en kan de hengelrecreant een wisselend type visserij beoefenen naargelang de tijd van het jaar.

http://viwc.lin.vlaanderen.be/wbpinfo.html

De traditionele visserij op aal wordt uitgeoefend met fuiken.

http://home.wxs.nl/~hwdenie/

Artikel 3 van deze beschikking bepaalt dat het verboden is in deze zone de visserij uit te oefenen met een vissersvaartuig dat de vlag voert van, dan wel geregistreerd is in een van de andere lidstaten van de EU.

http://www.waddenzee.nl/dutch/navigatie/fr_index.html?/dutch/ecomare/NED1373.HTM

met adjectief ervoor


 • commerciële visserij

Hij wees erop dat vooral landen die aan grootschalige commerciële visserij doen, hun verantwoordelijkheden niet nakomen.

NRC,

Zowel de resultaten van commerciële visserij op glasaal in Zuid-Europa, als de monitoring van glasaalintrek in noordelijker streken tonen een afname tot ca. 10% van de hoeveelheid van de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw.

http://www.minlnv.nl/infomart/parlemnt/2002/par02138.pdf,

 • duurzame visserij
 • duurzame en ecologische visserij
 • ecologische visserij
 • maatschappelijk verantwoorde visserij
 • verantwoorde visserij

Bij de verdere beleidsontwikkeling met betrekking tot viskweek, sportvisserij maar ook het beleid inzake de beroepsvisserij zal welzijnsbeleid vanuit het begrip maatschappelijk verantwoorde visserij (= duurzame visserij), een integraal onderdeel vormen.

http://www.minlnv.nl/infomart/parlemnt/2002/par02115.pdf,

Een duurzame visserij is een visserij die op termijn, met respect voor de natuur en binnen ecologische randvoorwaarden, economisch rendabel functioneert.

http://www.pvis.nl/

Via deze fondsen zullen verder impulsen gegeven worden aan de sector, maar dan wel met de nadruk op een meer duurzame en ecologische visserij.

http://www.envirodesk.com/site/news.asp?module=NEWS=DETAILS=4183,

De jongste jaren wordt er hard gewerkt aan nieuwe visserijmethodes die minder impact hebben op het marinemilieu, nml. de zg. ecologische visserij.

http://home.tiscali.be/visveiling.nieuwpoort/informatie.htm

Duurzame visserij maakt dat de visstapel niet overbevist wordt.

http://www.envirodesk.com/site/news.asp?module=NEWS=DETAILS=3822,

De verordening maakt ook deel uit van de ontwikkeling en uitvoering, door de Gemeenschap, van een ruimer beheersplan voor de instandhouding en de duurzame exploitatie van haaien, overeenkomstig de gedragscode van de FAO voor een verantwoorde visserij en het internationaal actieplan van de FAO voor haaien.

http://www.europarl.eu.int/meetdocs/committees/pech/20021105/449000nl.pdf,

Voor een verantwoorde visserij is het nodig, ook voldoende bij te dragen aan de paaistand.

http://home.wxs.nl/~hwdenie/

 • illegale visserij

Illegale visserij of visstroperij is het zonder toestemming of zonder visrechten vis onttrekken aan visbestanden.

http://www.pvis.nl/

Ook zal de kustwacht de illegale visserij in het zeegebied rondom de Antilliaanse eilanden en Aruba helpen bestrijden, en vervuiling van het milieu door schepen tegengaan.

NRC,

Officieren van de Canadese Marine inspecteren dozen met bevroren vis in de Spaanse treiler Estai, die op 13 maart voor de kust van Newfoundland werd opgebracht op beschuldiging van illegale visserij.

NRC,

 • intensieve visserij

Tienduizenden dieren zijn de afgelopen jaren van de honger omgekomen, als gevolg van de nieuwe, intensieve visserijmethodes van met name de Zeeuwse vloot die de Waddenzee frequenteert.

De passievrucht, Karel Glastra van Loon,

Het aanleggen van een aarden dam tussen Coupure 't Zakske en Mortier biedt inderdaad kansen tot natuurherstel én intensieve visserij maar is inderdaad een schoolvoorbeeld van natuurversnippering.

http://www.zwvlkoepel.be/klimop2003-1.htm,

In 1952 werden de laatste grote steuren in de benedenrivieren gevangen [...]. Intensieve visserij met sleepnetten voor de kust is waarschijnlijk ook nadelig voor deze grote, trage vis.

http://home.wxs.nl/~hwdenie/

 • Belgische visserij
 • Europese visserij
 • Nederlandse visserij

Voor de Belgische visserij is kabeljauw de op twee na belangrijkste vissoort, een heel eind na tong en schol.

De Standaard,

In België noemt men de schol pladijs. Het is een platvis die in bijna alle Europese wateren voorkomt. Daardoor is schol de belangrijkste platvis voor de Europese visserij.

http://www.hollandsepot.dordt.nl/producten/producten.htm

Naast maatjesharing en Zeeuwse mosselen heeft de Nederlandse visserij nog een uitgesproken specialiteit in huis: de Hollandse garnaal.

http://www.visbureau.nl/vissoorten.htm

met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


 • zeilende visserij

De kwak is een scheepstype dat lijkt op een grote uitvoering van de Zuiderzeebotter. Het is een houten platbodem van 15,5 meter lang (zie het schip voor meer informatie), waarmee oorspronkelijk de zeilende visserij op de Noord- en Zuiderzee werd bedreven.

http://www.garnkwak.nl/restauratie.html

Als het aan de Vischrookerij in Brunnepe ligt, kan binnenkort iedereen de ouderwetse zeilende visserij herbeleven.

http://www.saxionoverijsselwerkt.nl/initiatieven/vischrookerij-kampen/

De scheepsbouw is na de legendarische welvaart van het middeleeuwse Hanzestadje aan de Zuiderzee en de redelijke welvarende periode tot de 17e eeuw uiteindelijk uit Stavoren verdwenen. In de tweede helft van de 19e eeuw ontstaat er dankzij het succes van de zeilende visserij op de Zuiderzee weer enige bedrijvigheid.

http://www.maritiemeschrijvers.nl/boek.aspx?b=67

met voorzetselgroep


Voorzetsel: in

 • visserij in Canada
 • visserij in de Golf van Biskaje
 • visserij in de kustwateren
 • visserij in deze wateren

Vijand nummer één heet Brian Tobin en is minister van visserij in Canada.

NRC,

Het gaat vooral om de visserij in de Golf van Biskaje en op de Middellandse Zee.

http://www.natuurinformatie.nl/asp/page.asp?alias=ecomare.devleet=i001236=natuurdatabase.nl

Kokkelvisserij en mosselcultuur (schelpdiervisserij) zijn waarschijnlijk de meest bekende vormen van perceelsgebonden visserij in de kustwateren.

http://www.pvis.nl/

De recreatieve visserij in deze wateren wordt steeds populairder.

http://www.pvis.nl/

Voorzetsel: met

 • visserij met fuiken
 • visserij met gesleepte vistuigen
 • visserij met grootmazige drijfnetten

De visserij met fuiken is op het IJsselmeer gedurende de zomer uitsluitend gericht op aal.

http://home.wxs.nl/~hwdenie/

De visserij met gesleepte vistuigen is de meest gebruikte in de Nederlandse visserij.

http://www.minlnv.nl/infomart/parlemnt/2002/par02115.pdf,

In 1989 nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een nota aan om de oceanische visserij met grootmazige drijfnetten uit te bannen.

http://www.natuurinformatie.nl/asp/page.asp?alias=ecomare.devleet=i001236=natuurdatabase.nl

Voorzetsel: op

 • visserij op aal
 • visserij op ansjovis
 • visserij op commerciële vissoorten
 • visserij op haaien
 • visserij op Noordzeegarnaal
 • visserij op schelpdieren

 • visserij op de binnenwateren
 • visserij op de Zuiderzee
 • visserij op het IJsselmeer
 • visserij op de Noordzee

Zo is een minimummaat gesteld voor de aal die gevangen mag worden (28 cm) en worden eisen gesteld aan de vistuigen voor de visserij op aal zoals maaswijdten, ringen in fuiken, etc.

http://www.minlnv.nl/infomart/parlemnt/2002/par02138.pdf,

De vroegere visserij op ansjovis in de Wadden- en Zuiderzee. In de Zuiderzee werd in de 19e eeuw zoveel ansjovis gevangen dat de vissers uit Stavoren er een speciaal soort boot voor ontwikkelden: de Staverse Jol.

http://www.natuurinformatie.nl/ecomare.devleet/natuurdatabase.nl/i000937.html

De Nederlandse zeevisserij kan worden omschreven als de visserij op commerciële vissoorten voor menselijke consumptie, die buiten de kustwateren plaatsvindt.

http://www.pvis.nl/

Een tijdlang is de visserij op haaien om de grote hoeveelheid traan in de lever van grote betekenis geweest, omdat deze traan zeer rijk is aan vitamine A. Thans wordt die veel goedkoper synthetisch bereid.

http://home.hetnet.nl/~martijn88/Inhoud/Alg_haaien.html

De visserij op Noordzeegarnaal gebeurt met kotters die zijn uitgerust met zogenaamde boomkornetten; netten die naast de kotter worden voortgesleept.

http://www.visbureau.nl/vissoorten.htm

De visserij op schelpdieren vormt sinds eeuwen een belangrijke tak van visserij in de Nederlandse kustwateren.

http://www.pvis.nl/

Over de visserij op de binnenwateren is onvoldoende informatie beschikbaar om een werkelijk betrouwbare inschatting te maken van de gevolgen van de visserij voor de aalstand.

http://www.minlnv.nl/infomart/parlemnt/2002/par02138.pdf,

Diende de visserij op de Zuiderzee aanvankelijk om de omwonende bevolking te voeden; vanaf 1850 werd het afzetgebied steeds groter.

http://www.zuiderzeemuseum.nl/

De visserij op het IJsselmeer gebeurt met behulp van staande netten, hoekwanten, fuiken en kisten.

http://www.pvis.nl/

Ook voor de visserij op de Noordzee wordt op diverse manieren aandacht geschonken aan de verweving met de natuur en het milieu.

http://www.pvis.nl/

in voorzetselgroep


 • tak van visserij
 • vorm van visserij
 • vormen van visserij

De visserij op schelpdieren vormt sinds eeuwen een belangrijke tak van visserij in de Nederlandse kustwateren.

http://www.pvis.nl/

De visserij in Nederland is onder te verdelen in drie soorten. Zeevisserij, kustvisserij en binnenvisserij. Bij deze drie verschillende vormen van visserij maken vissers gebruik van verschillende vismethoden en schepen.

http://www.minlnv.nl/thema/visserij/brochure/inftvb.pdf,

En zoals veel karpervissers weten, gaat er in deze vorm van visserij door allerlei voorbereidingen een boel visuurtjes zitten wat bij het vissen op forel veel minder het geval hoeft te zijn.

http://www.totalfishing.nl/Varia/serie/serie.asp

 • afhankelijk van de visserij
 • van (de) visserij afhankelijk

Anno 2000 is het aantal vissersschepen op het IJsselmeer rond de 60 met zo'n 150 opvarenden, die al dan niet geheel afhankelijk zijn van de visserij.

http://www.pvis.nl/

Als gevolg daarvan kregen ook de van de visserij afhankelijke bedrijven veel minder werk: rokerijen, kuiperijen, mandenmakerijen, zeilmakerijen en scheepswerven moesten hun deuren sluiten.

http://www.zuiderzeemuseum.nl/

De van visserij afhankelijke bevolking van Newfoundland heeft dat met lede ogen moeten aanzien.

NRC,

Daarbij is een rechtvaardige verdeling van de visrechten over de lidstaten noodzakelijk om bescherming te bieden aan de gemeenschappen die afhankelijk zijn van de visserij.

http://www.eurofractie.nl/

met substantief ervoor


 • soort visserij
 • soorten visserij
 • type visserij

Bovendien kan het type visserij seizoensgebonden zijn en kan de hengelrecreant een wisselend type visserij beoefenen naargelang de tijd van het jaar.

http://viwc.lin.vlaanderen.be/wbpinfo.html

Om echter ook op langere termijn een duurzame aalvisserij op een gezonde aalstand te bereiken (afhankelijk van het gebied en type visserij) is een verdergaande reductie van de visserijdruk niet uit te sluiten.

http://www.minlnv.nl/infomart/parlemnt/2002/par02138.pdf,

Dit soort visserij dat haar netten over en door de zeebodem ploegt op zoek naar vis die zich ingraaft in de zeebodem verslindt enorme hoeveelheden stookolie met haar zware motoren van meer dan 1000 pk.

http://acv-transcom.acv-online.be/nl/pers/10-12-2002.html,

Door bewoners van dorpen langs de Friese Waddenkust werd tot in de 20ste eeuw twee soorten visserij bedreven. Er was de haringvisserij op de Waddenzee en de Noordzeevisserij. Ook op de toenmalige Zuiderzee werd gevist.

http://www.friesscheepvaartmuseum.nl/

De kottervissers, die vorige week de havens blokkeerden vanwege de kabeljauwquota, hebben niets te maken met de pelagische visserij, de bedrijfstak waar Vrolijk in zit [...]. 'In feite is er geen enkel raakvlak tussen die twee soorten visserij', zegt hij.

Het Financieele Dagblad,

De boomkorvisserij is het ergste, vinden de Deense eco-vissers [...]. "Dit soort visserij neemt sterk toe en jammer genoeg loopt Nederland voorop", aldus Andersen.

Trouw,

met ander, nevengeschikt substantief


 • jacht, visserij, bosbouw, landbouw
 • landbouw, visserij, nijverheid, handel en scheepvaart
 • landbouw, natuurbehoud en visserij
 • landbouw, visserij en natuurbeheer
 • baggerwerken, zandwinning, scheepvaart, visserij en recreatie
 • visserij en aquacultuur

Die gebruikt de natuur immers voor jacht, visserij, bosbouw, landbouw en door bv. paddestoelen en wilde bloemen te verzamelen.

http://www.mina.vlaanderen.be/fr.htm?http://www.mina.vlaanderen.be/beleid/mina2/milieuthema/biodiversiteit/

Ook de daaropvolgende sectoren vallen onder het eerste niveau in hun weergave van landbouw, visserij, nijverheid, handel en scheepvaart.

NRC,

Hij vindt dat minister Van Aartsen (landbouw, natuurbehoud en visserij) een uitgelezen kans twee vliegen in één klap te slaan.

NRC,

Feijtel volgt dr. H.J.M. van Zon op die is benoemd tot directeur-generaal bij het ministerie van landbouw, visserij en natuurbeheer.

NRC,

Met de onlangs uitgesproken beleidsintenties van Jozias van Aartsen, minister van landbouw, visserij en natuurbeheer lijken deze magere jaren definitief aangebroken.

NRC,

Ook baggerwerken, zandwinning, scheepvaart, visserij en recreatie verstoren in mindere of meerdere mate het kustecosysteem.

http: //www. vliz. be/docs/Nieuwsbrief/12_het_labo_n3_2001. pdf,

Daarnaast is ook kennis belangrijk over de anthropogene activiteiten op zeeën, oceanen en diepe meren, in termen van baggeren en offshore werken, exploitatie van biologische bronnen (visserij en aquacultuur), vervuiling (ecotoxicologie) en de daarmee in verband gebrachte wetgeving en conventies.

http://aivwww.rug.ac.be/Studentenadministratie/Studiegids/2001/NL/INDEX.HTM

Vaste verbindingen


grote visserij


 1. commerciële visserij op grote schaal; grootschalige visserij

  Antoniem: kleine visserij

  Bij de grote visserij op de oceanen is bijvangst groot en wordt deze bijna allemaal dood overboord gegooid. De Nederlandse visserij is al jarenlang vernieuwd en aangepast om dit tegen te gaan.

  http://www.rijnmond.nl/nieuws/27-02-2013/visserij-stellendam-zal-verdwijnen,

  Ondoordachte verboden op vangst in bepaalde gebieden, Europa dat alleen oog heeft voor regulering van de grote visserij en het feit dat garnalen geen beschermde diersoort zijn en daarom afspraken minder snel worden gehonoreerd.

  http://www.pvda.nl/berichten/2012/09/Help+de+verstrikte+garnalenvissers+uit+het+net,

  Onder de grootschalige visserijen die met de beoordeling zijn gestart, is onder andere ook de Parties to the Naura Agreement (PNA) Western and Central Pacific skipjack tonijnvisserij. Deze grote visserij vangt meer dan 250.000 mt skipjack tonijn.

  http://www.msc.org/documenten/jaarverslagen-archief/msc-jaarverslag-2010-2011/at_download/file,

 2. ((vooral) in Nederland)
  haringvisserij, in het bijzonder in de 17e en 18e eeuw

  Antoniem: kleine visserij (Zowel in betekenis b als in betekenis c.)

  Het eerste van de twee hoofdstukken over het economische leven is daarom geheel gewijd aan de haringvisserij op de Noordzee. Deze vorm van visserij werd in de 17e en 18e eeuw 'de grote visserij' genoemd, ter onderscheiding van 'de kleine visserij' waarmee de kustvisserij op de Noordzee werd bedoeld.

  https://books.google.nl/books?id=P__VrgJArm8C&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false,

  In de Europese Pelagic Freezertrawler Association (PFA) zijn de Nederlandse visserijondernemingen verenigd die de haringvisserij beoefenen. De certificering van deze visserij betrof de eerste grote visserij in Europa die MSC gecertificeerd werd. In mei 2011 is deze visserij opnieuw beoordeeld (hercertificering dient iedere 5 jaar plaats te vinden) en wederom heeft de PFA het MSC-certificaat ontvangen voor haar haringvisserij.

  http://www.pvis.nl/fileadmin/user_upload/pvis/Documenten/Verantwoorde_vis/Visfeiten_Noordzeeharing.pdf,

  Het belang van vooral de haringvangst, de grote visserij, was enorm. De walvisvaart werd de kleine visserij genoemd, wat duidde op het mindere economische belang, niet op de grootte van de dieren.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_de_Nederlandse_visserij_en_walvisvaart

  De grote zeevisserij is gericht op de vangst van haring, makreel en horsmakreel. Voor deze vissoorten wordt gebruik gemaakt van de pelagische visserij, een methode voor de vangst van vissoorten die meestal op enige afstand van de bodem leven, namelijk de pelagische vissoorten (o.a. haring, makreel).

  http://www.deltawerken.com/Visserij/86.html

kleine visserij


 1. commerciële visserij op kleine schaal; kleinschalige visserij

  Antoniem: grote visserij

  Grote, industriële visserij is niet per definitie slecht, een kleine visserij is ook niet per definitie goed. Ook een kleine visserij zal pas als duurzaam erkend kunnen worden als ze zelf laat zien dat ze duurzaam opereert.

  http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/archief/article/detail/1684575/2006/07/12/Zo-kan-de-consument-verstandig-vis-kopen.dhtml,

  Sociaal geograaf Maarten Bavinck heeft in november 2010 een CoCoon-subsidie van 620.000 euro ontvangen voor een onderzoek naar toekomstmogelijkheden voor de kleine visserij in Zuid-Azië en Zuid-Afrika. In beide landen worden kleine vissers - om uiteenlopende redenen - buitengesloten, waardoor ze hun werk niet meer goed kunnen doen.

  http://www.npowetenschap.nl/videos/fascinatie/de-toekomst-is-aan-de-kleinvisserij.html

 2. (verouderend)
  walvisvisserij in de 17e en 18e eeuw

  Antoniem: grote visserij (In betekenis b.)

  Zo zie je dus dat het de haringvissers waren, die als eersten op walvissen gingen jagen. En ze zagen het als een soort bijverdienste, want het vissen op haring bleef altijd 'grote visserij' heten, terwijl de walvisjacht de 'kleine visserij' was!

  http://www.regiocanons.nl/noord-holland/onderwijscanon-zaanstreek/walvisvaart

  Het belang van vooral de haringvangst, de grote visserij, was enorm. De walvisvaart werd de kleine visserij genoemd, wat duidde op het mindere economische belang, niet op de grootte van de dieren.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_de_Nederlandse_visserij_en_walvisvaart

 3. kustvisserij met kotters op de Noordzee, gericht op de vangst van platvis, kabeljauw en garnalen

  Antoniem: grote visserij (In betekenis b.)

  Het eerste van de twee hoofdstukken over het economische leven is daarom geheel gewijd aan de haringvisserij op de Noordzee. Deze vorm van visserij werd in de 17e en 18e eeuw 'de grote visserij' genoemd, ter onderscheiding van 'de kleine visserij' waarmee de kustvisserij op de Noordzee werd bedoeld.

  https://books.google.nl/books?id=P__VrgJArm8C&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false,

  Al met al waren de 'grote visserij' op haring en de 'kleine visserij' op kabeljauw levensaderen van de Republiek die met alle middelen tegen de vijand beschermd moesten worden.

  https://books.google.nl/books?id=RYlPYhiybxkC&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false,

  In de kleine visserij daarentegen, wordt gebruik gemaakt van kotters, die zich voornamelijk richten op de vangst van platvis of rondvis. Ook de kustvisserij is in handen van kleine kotters, die zich behalve op vissen ook op garnalen kunnen richten.

  http://www.deltawerken.com/Visserij/86.html

  Rond het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in 1939 werd de Nederlandse visserij-industrie (zee- en kustvisserij, verwerkende industrie, transport en handel) nog gekenmerkt door een eeuwenoude verdeling in de zogenaamde grote en kleine visserij [...]. Kleine visserij: kustvisserij op de Hollandse en Fries-Groningse kust, Zeeuwse Wateren en Zuiderzee, voornamelijk georganiseerd in familieverband door schipper-eigenaren.

  http://www.stichting-smg.nl/projecten/vissers/index.htm

pelagische visserij


 1. visserij op pelagische vissoorten, zoals haring en makreel

  De grote zeevisserij is gericht op de vangst van haring, makreel en horsmakreel. Voor deze vissoorten wordt gebruik gemaakt van de pelagische visserij, een methode voor de vangst van vissoorten die meestal op enige afstand van de bodem leven, namelijk de pelagische vissoorten (o.a. haring, makreel). Bij de pelagische visserij wordt een groot, vierzijdig zweefnet toegepast (de pelagische trawl) dat zowel in horizontale als verticale richting opengetrokken wordt.

  http://www.deltawerken.com/Visserij/86.html

  De kottervissers, die vorige week de havens blokkeerden vanwege de kabeljauwquota, hebben niets te maken met de pelagische visserij, de bedrijfstak waar Vrolijk in zit.

  Het Financieele Dagblad,

  Niet zozeer met de andere grote afslagen in Europa, Peterhead in Schotland, waar vooral kabeljauw en schelvis afgeslagen wordt, en Boulogne, dat gespecializeerd is in pelagische visserij: grote scholen als makreel.

  De Standaard,

vrije visserij


 1. visserij die zonder vergunning toegestaan is

  Nu vragen ook zij een vergunningstelsel voor de vrije visserij op de Westerschelde.

  De Standaard,

  Samen met de overheid en natuurorganisaties hebben de mosselkwekers en de kokkelvissers daarom in 1993 een beheersplan schelpdiervisserij opgesteld met als doel tot een verweving van visserij en natuur te komen. De 'vrije visserij' werd geruild voor een 'beheerste visserij'.

  http://www.pvis.nl/

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


 • visserijschap

Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als deel van een samenstellende samenstelling


Overige woordfamilieleden


 • feedervisserij