werkgever


werkgever 1.0

persoon of rechtspersoon die overeenkomstig een arbeidsovereenkomst iemand of anderen in dienst heeft; iemand die werk verschaft

Semagram


Een werkgever…

is een rechtspersoon; is een persoon

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] heeft overeenkomstig een arbeidsovereenkomst iemand of anderen in dienst
 • [Activiteit of handeling] verschaft werk; biedt werkgelegenheid

  Algemene voorbeelden


  Wanneer U op zoek bent naar werk moet U zonder twijfel een curriculum vitae opmaken. Als U deze verstuurt moet U daar een begeleidend schrijven aan toevoegen. De bedoeling is vooral om naast enkele kernpunten uit uw loopbaan, de werkgever te overtuigen om U uit te nodigen tot een gesprek.

  http://www.ios.be/fs_index.asp

  In de provincie Groningen is Humanitas de formele rechtspersoon en werkgever van de consulenten vrijwillige thuishulp.

  http://www.humanitas.nl/jaarverslag/index.html,

  Werkgevers hebben als eerste doelstelling hun onderneming rendabel te houden. Vakbonden verdedigen de belangen van het personeel op het vlak van loon en arbeidsvoorwaarden. Mag men van die twee, die hun eigen, vaak tegenstrijdige belangen nastreven, verlangen dat zij het samen eens worden over de realisatie van een hogere doelstelling, de bestrijding van de werkloosheid?

  De Standaard,

  In Nederland merkt de overgrote meerderheid bij ziekte niets in de portemonnee. Op grond van de ziektewet zijn werkgevers verplicht zeventig procent door te betalen, maar in bijna alle CAO's is een aanvulling tot honderd procent vastgelegd. Werkgevers vinden dat zij te eenzijdig de kosten moeten dragen van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.

  NRC,

  Combinatiemogelijkheden


  als subject bij een werkwoord


  • deeltijdbanen creëren
  • jobs creëren
  • werk verschaffen

  De PvdA wil dat beide partners uit een samenlevingsverband betaalde arbeid kunnen (blijven) verrichten als er kinderen komen, zonder dat de kinderen tekort komen[...]. Daarvoor zijn meer deeltijdbanen nodig, aangepaste werktijden, en een betere aansluiting van werktijden en openingstijden van instellingen. Daartoe dient het creëren van deeltijdbanen door werkgevers veel aantrekkelijker gemaakt te worden.

  http://www.e-stem.nl/,

  Het wantrouwen was op 1 mei het centrale thema in Vlaanderen. De militanten lezen in het Toekomstcontract geen spijkerharde garanties dat de werkgevers jobs zullen creëren. Ze zien wel dat hun lonen zullen worden gematigd.

  De Standaard,

  De arbeidsovereenkomst kan wel beëindigd worden wegens overmacht, zonder opzeg of vergoeding, wanneer er een geneeskundig getuigschrift van de behandelend geneesheer wordt overhandigd dat expliciet het definitief en permanent karakter van de ongeschiktheid bewijst. Het kan gaan om een volledige dan wel een beperkte arbeidsongeschiktheid. De overmacht wordt immers bekeken in functie van het overeengekomen werk en niet in het licht van de mogelijkheid die de werkgever zou hebben om de werknemer ander (lees "aangepast") werk te verschaffen.

  http://www.mloz.be/ao

  met adjectief ervoor


  • een goede werkgever
  • een slechte werkgever
  • de beste werkgever

  De Pompestichting wil een goede werkgever zijn, zodanig dat haar werknemers in staat gesteld worden en gemotiveerd blijven om hun professionele en persoonlijke kwaliteiten optimaal in te zetten ten behoeve van de doelstelling.

  http://www.pompestichting.nl/kliniek.htm

  Door de verschillende verdachten zijn veel belastende verklaringen tegen Charles Z. afgelegd. De bewijsvoering tegen hem is grotendeels opgebouwd uit deze verklaringen. Naar verluidt heeft de grote "verklaringsbereidheid" te maken met het feit dat Charles Z. een slechte werkgever is. Hij zou zijn medewerkers slecht of niet betalen en zou ze ook fysiek laten bedreigen.

  http://www.xs4all.nl/~respub/traa/b5_3_7.htm

  Vorig jaar koos weekblad Intermediair PGGM al tot de beste werkgever in de financiële sector.

  http://www.pggm.nl/Over_PGGM/PGGM_in_het_nieuws/Kapper_op_de_zaak.asp#1,

  • een andere werkgever
  • de huidige werkgever
  • zijn nieuwe werkgever
  • een toekomstige werkgever
  • de voormalige werkgever
  • zijn vroegere werkgever

  In samenwerking met de carrièressite newmonday.com [...] vroeg Intermediair in een schriftelijke enquête 4.500 starters - met één tot vier jaar werkervaring - naar hun ervaringen. Het is een zeer mobiele generatie, zo blijkt uit de antwoorden. Bijna tweederde verwacht over drie jaar voor een andere werkgever te werken, meer dan driekwart zegt over drie jaar een andere functie te vervullen, en negen op de tien starters verwachten over drie jaar minimaal één functie hoger te werken.

  Intermediair,

  Bijna één op de tien starters vindt de huidige functie 'niet of helemaal niet' interessant, één op de vijf beoordeelt het loopbaanperspectief als 'slecht tot zeer slecht'. Meer dan twintig procent is van mening dat de trainings- en opleidingsmogelijkheden bij de huidige werkgever onder de maat zijn.

  Intermediair,

  GM beschuldigde Lopez ervan geheime ontwerpen, interne kostenberekeningen en aankooplijsten van zestigduizend Opel-onderdelen naar zijn nieuwe werkgever meegenomen te hebben.

  De Standaard,

  Een tijd in een vreemd land wonen, een andere taal perfect leren beheersen, een andere cultuur leren kennen en je vakkennis uitbreiden; het zijn allemaal zaken die jou waardevoller zullen maken in de ogen van een toekomstige werkgever.

  http://www.iva-driebergen.nl/index.html

  Zowel de voormalige werkgever als de gepensioneerde hebben belang bij het bestaan van een vereniging van gepensioneerden.

  http://www.gepensioneerden.nl/

  Dirk De Weert, hoofdredacteur bij de Brabantse regionale televisiezender Ring TV, keert tijdens de Olympische Spelen even terug naar zijn vroegere werkgever, de BRTN.

  De Standaard,

  (In combinatie met 'groot' is werkgever altijd in toepassing op de rechtspersoon.)
  • de grootste werkgever
  • grote werkgevers

  Unilever heeft 21.000 Britten in dienst en is de grootste werkgever rond Liverpool.

  De Standaard,

  De grootste werkgever ter wereld is de "Indian Railways" (India). Bij deze spoorwegorganisatie werken maar liefst 1,65 miljoen werknemers.

  http://www.carrieregids.nl/informatie/grootste-werkgever-ter-wereld.html

  Fransen zijn namelijk niet gerechtigd te genieten van Monaco's milde klimaat, want Monaco behoort nog altijd Frankrijk toe [...]. Grootste werkgever: de politie. Misschien valt dat de vreemdeling in Monaco nog het eerst op: de alomtegenwoordige politiemacht. Op elke hoek van de straat, in elke parking, in elke winkel.

  De Standaard,

  Werkgevers met ten minste 60 werknemers kunnen vóór 15 juni de eurominikits bestellen bij de Nationale Bank. Zij ontvingen daarover een maand geleden een brief van de Nationale Bank. Een peiling van deze krant bij de grote werkgevers toont aan dat de meeste grote bedrijven van plan zijn eurominikits te verspreiden bij hun werknemers.

  De Financieel-Economische Tijd,

  De grote werkgevers (VNO/NCW) steunen het kabinetsstreven om door de week de winkels voortaan 's avonds tot tien uur open te houden.

  NRC,

  in voorzetselgroep


  • door de werkgever financieren
  • door de werkgever toekennen
  • door de werkgever uitkeren
  • door de werkgever vergoeden
  • door de werkgever verstrekken

  Voor een werknemer die aan alle takken van de sociale zekerheid onderworpen is, bedraagt de globale bijdrage 37,94 %, waarvan 13,07 % door de werknemer en 24,87 % door de werkgever wordt gefinancierd.

  http://socialsecurity.fgov.be/overzicht/2003/index.htm,

  Eén maand palliatief verlof kan door de werkgever toegekend worden zonder de aanwerving van een vervanger.

  De Standaard,

  Tot het loonbegrip kunnen alle voordelen behoren, ongeacht of deze door de werkgever zelf worden uitgekeerd, mits zij maar te zijnen laste komen.

  http://socialsecurity.fgov.be/overzicht/2003/index.htm,

  De kosten van de gevolgde cursussen werden niet door de werkgever vergoed.

  http://utopia.knoware.nl/users/oterhaar/juriscos/hof_dh85.htm

  Daarnaast wordt de door de werkgever verstrekte OV-kaart aangemerkt als loon met een bestemmingskarakter, zodat over het niet-vrijgestelde deel van de verstrekte OV-kaart het eindheffingsregime van toepassing is.

  http://www.cbhome.nl/index.php,

  • toestemming van de werkgever
  • de verantwoordelijkheid van de werkgever

  Na een stageperiode is een jeugdspeler verplicht langer bij de club te blijven. Hij kan slechts vertrekken met toestemming van de werkgever.

  Meppeler Courant,

  Het verbond van Nederlandse Ondernemingen (VNO) wil voor 1 juni duidelijke afspraken maken met minister Sorgdrager (justitie) over de vraag tot waar de verantwoordelijkheid van de werkgever gaat.

  NRC,

  • de verplichting voor de werkgever
  • verplichtingen voor de werkgever

  De regering voert halftijds brugpensioen in vanaf 58 jaar - een cao kan die grens op 55 jaar brengen - onder dezelfde voorwaarden als voltijds brugpensioen vanaf 60 jaar. Loopbaanonderbreking wordt een recht, maar de verplichting voor de werkgever blijft beperkt tot 1 procent van het personeelsbestand. Een cao kan dat percentage verhogen.

  De Standaard,

  Een arbeidsovereenkomst is een wederzijds bindende overeenkomst onder bezwarende titel: ze bevat dus zowel verplichtingen voor de werkgever als voor de werknemer, waarbij de werknemer zich ertoe verbindt arbeid te verrichten onder het gezag van de werkgever, en de werkgever verbindt zich ertoe daarvoor een loon te betalen.

  http://socialsecurity.fgov.be/overzicht/2003/index.htm,

  met bezittelijk voornaamwoord


  • haar werkgever
  • hun werkgever
  • mijn werkgever
  • uw werkgever
  • zijn werkgever

  Vanaf het ogenblik dat de werkneemster zwanger is, heeft ze er alle belang bij haar werkgever hiervan op de hoogte te brengen.

  http://meta.fgov.be/pc/pcc/nlcc10.htm

  Een vrouwelijk afdelingshoofd uit Maagdenburg had zich over afwezige collega's herhaaldelijk negatief uitgelaten, weigerde hen keer op keer de hand te schudden en liet bewust na hen te groeten. Toen haar werkgever hier lucht van kreeg, ontsloeg hij de vrouw met als ontslagformule "gebrekkig sociaal gedrag".

  De Standaard,

  De conducteurs en machinisten op het treintraject van Hoorn naar Enkhuizen eisen dat hun werkgever meer maatregelen neemt om de veiligheid te vergroten.

  Haagsche Courant,

  Chinese dissidenten die in het Westen belanden, hebben vaak nog jaren last van paranoia. Herkent u dat gevoel? "Zeer zeker. Ik was bijvoorbeeld bang dat mijn werkgever me op het matje zou roepen omdat ik thee had gedronken. In China was dat een vergrijp dat enkel een bourgeois kon plegen."

  De Standaard,

  Als u in verband met adoptie of pleegzorg verlof op wilt nemen, moet u dat drie weken voordat het verlof ingaat melden bij uw werkgever.

  http://www.cadans.nl/d/da/dab/dab.html

  Oscar Moens raakt in conflict met zijn werkgever AZ. De doelman wil geld zien voor het imagecontract dat hij heeft getekend. AZ weigert dat bedrag (jaarlijks anderhalf miljoen gulden) uit te keren, omdat Moens volgens eigenaar Dirk Scheringa geen promotionele werkzaamheden voor de club heeft verricht zoals overeengekomen.

  NOS Nieuws,

  met ander, nevengeschikt substantief


  • werkgever en werknemer
  • werknemer en werkgever
  • werkgevers en werknemers

  Geregeld gaan werkgever en werknemer na of de in het plan van aanpak gemaakte afspraken ook nagekomen worden en wat de resultaten ervan zijn.

  http://www.juridisch.nl/index.html,

  Als een wetenschapper een ontoelaatbare nevenactiviteit toch wil verrichten, zou hij tijdelijk in deeltijd kunnen gaan werken, of de universiteit moeten verlaten. Over vergoeding, duur en omvang van de toegestane nevenactiviteiten dienen werknemer en werkgever duidelijke afspraken te maken. Deze afspraken moeten regelmatig opnieuw worden bekeken.

  NRC,

  • wergevers en vakbonden

  Vandaag hebben de werkgevers en vakbonden het overleg over een nieuwe CAO voor het bankbedrijf hervat. De besprekingen hierover waren eind april 1994 afgebroken, omdat de partijen geen overeenstemming konden bereiken over het voorstel van de vakbonden om in de hele bedrijfstak een vierdaagse werkweek in te voeren.

  NRC,

  De Internationale Arbeidsorganisatie ILO in Genève houdt 15 juni een speciale zitting over de naleving van verdragen. In de ILO werken werkgevers en vakbonden samen aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden.

  De Limburger,

  Werkgevers en vakbonden in de havens hebben in november een akkoord gesloten, waarin het vertrek van 1.600 werknemers van 55 jaar en ouder werd geregeld. Dat hield in dat zij tot hun 65ste een WW-uitkering kregen van 70 procent, die door de werkgever werd aangevuld tot 80 à 85 procent.

  NRC,

  De nachttransporten worden niet afgeschaft, maar "bevroren" op het peil waarop ze zich nu bevinden. Werkgevers en vakbonden maakten de mondelinge afspraak dat alle werkgevers bij minister Johan Vande Lanotte een aanvraag indienen om het nachtelijk transport wettelijk af te schaffen. Op die manier wordt paal en perk gesteld aan oneerlijke konkurrentie.

  De Standaard,

  voorafgegaan door als


  • als werkgever

  Ik heb, als werkgever, 2 bedrijfsgebouwen die op 3 minuten loopafstand van elkaar verwijderd liggen. Ben ik verplicht in beide een cafetaria in te richten voor mijn werknemers en moet ik maaltijden voorzien?

  http://nl.prevent.be/p/EC12549A3794B55AC1256AF1003FD23A

  Door de huidige wetgeving met betrekking tot de ziektewet worden steeds meer bedrijven en organisaties geconfronteerd met een aantal onplezierige neveneffecten. Als werkgever heeft men in feite maar twee opties: zelf het salaris door blijven betalen van de betreffende werknemer of een verzekering afsluiten tegen (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid van de werknemers.

  http://www.expol.nl/home2.htm#inleiding

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  • aspirant-werkgever
  • bankwerkgever
  • bouwwerkgever
  • buswerkgever
  • chemiewerkgever
  • EU-werkgever
  • havenwerkgever
  • hoofdwerkgever
  • ICT-werkgever
  • kandidaat-werkgever
  • klotewerkgever
  • landbouwwerkgever
  • lid-werkgever
  • metaalwerkgever
  • moslimwerkgever
  • non-profitwerkgever
  • overheidswerkgever
  • privéwerkgever
  • sectorwerkgever
  • seizoenswerkgever
  • thuiswerkgever
  • vennootschapwerkgever
  • voetbalwerkgever

  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  • werkgeverpensioen
  • werkgeversaanbod
  • werkgeversaandeel
  • werkgeversadagium
  • werkgeversafgevaardigde
  • werkgeversaftrek
  • werkgeversassociatie
  • werkgeversattest
  • werkgeversauteursrecht
  • werkgeversbelang
  • werkgeversbelasting
  • werkgeversbeleid
  • werkgeversbenadering
  • werkgeversberaad
  • werkgeversbereidheid
  • werkgeversbestuur
  • werkgeversbeweging
  • werkgeversbijdrage
  • werkgeversbijeenkomst
  • werkgeversblok
  • werkgeversbond
  • werkgeversbrief
  • werkgeverscampagne
  • werkgeverscentrale
  • werkgeverschap
  • werkgeversclub
  • werkgeverscompensatie
  • werkgeverscontact
  • werkgeverscursus
  • werkgeversdeel
  • werkgeversdelegatie
  • werkgeversdeskundige
  • werkgeverseconoom
  • werkgeverseis
  • werkgeversenquête
  • werkgeversfederatie
  • werkgeversforum
  • werkgeversfraude
  • werkgeversfront
  • werkgeversfunctie
  • werkgeversgarantie
  • werkgeversgedrag
  • werkgeversgetuigschrift
  • werkgeversgezin
  • werkgeversgroepering
  • werkgeversheffing
  • werkgevershoek
  • werkgeversinitiatief
  • werkgeversinstelling
  • werkgeverskamp
  • werkgeverskanaal
  • werkgeverskant
  • werkgeversklasse
  • werkgeversklimaat
  • werkgeverskoepel
  • werkgeverskorting
  • werkgeverskosten
  • werkgeverskring
  • werkgeverskritiek
  • werkgeverslandschap
  • werkgeverslast
  • werkgeverslid
  • werkgeverslobby
  • werkgeversmarkt
  • werkgeversmerk
  • werkgeversniveau
  • werkgeversonderhandelaar
  • werkgeversoogpunt
  • werkgeversopleiding
  • werkgeversopzegging
  • werkgeversorganisatie
  • werkgeversoverleg
  • werkgeversparticipatie
  • werkgeverspartij
  • werkgeverspensioen
  • werkgeversperspectief
  • werkgeversplannen
  • werkgeversplatform
  • werkgeverspopulatie
  • werkgeverspositie
  • werkgeverspremie
  • werkgeversprikkel
  • werkgeversprobleem
  • werkgeversprotest
  • werkgeversrisico
  • werkgeversrol
  • werkgeverssamenwerkingsprogramma
  • werkgeverssecretaris
  • werkgeverssector
  • werkgeverssmoesje
  • werkgeversstaffel
  • werkgeversstandpunt
  • werkgeversstrategie
  • werkgeversstrekking
  • werkgeverssubsidie
  • werkgeverstaak
  • werkgeverstactiek
  • werkgeverstarief
  • werkgeversterrein
  • werkgeversthema
  • werkgeverstoelage
  • werkgeverstoeslag
  • werkgeverstoezegging
  • werkgeverstopman
  • werkgeverstussenkomst
  • werkgeversvakbond
  • werkgeversverantwoordelijkheid
  • werkgeversverantwoordelijkheid
  • werkgeversverband
  • werkgeversverbond
  • werkgeversverbond
  • werkgeversvereniging
  • werkgeversvergoeding
  • werkgeversverklaring
  • werkgeversverlangen
  • werkgeversverpleegkundige
  • werkgeversverplichting
  • werkgeversvertegenwoordiger
  • werkgeversvertegenwoordiging
  • werkgeversverzet
  • werkgeversvoorman
  • werkgeversvoorstel
  • werkgeversvoorzitter
  • werkgeversvriend
  • werkgeversvriendelijk
  • werkgeverswens
  • werkgeverswereld
  • werkgeverswisseling
  • werkgeverswoordvoerder
  • werkgever-systeembeheerder
  • werkgeverszaak
  • werkgeverszijde
  • werkgeverzijde