winstbejag


winstbejag 1.0

(pejoratief)

het najagen van winst; het vurige streven zoveel mogelijk winst te maken; in uitgesproken negatieve zin: het op meedogenloze, nietsontziende manier najagen van winst

Semagram


Winstbejag…

is bejag; is een handeling

 • [Onstoffelijke inhoud] is het nastreven van winst

  Hoofdsemagram: bejag


  Algemene voorbeelden


  Winstbejag alsook seks en luxe zijn belangrijkere dingen geworden dan het religieuze geloofsbesef.

  De Standaard,

  In het hart van Brussel, meer bepaald in de Arenbergstraat, huldigt de Nova een uitgesproken niet-commerciële filosofie. Winstbejag is haar vreemd en het beleid is in handen van vrijwilligers. Op het programma staan low-budgetfilms, films met een politiek of sociaal engagement, pakkende documentaires of zelfs, waarom niet, films die de toeschouwers zelf meebrengen.

  http://digitaalbrussel.vgc.be/webpages/thema/kunst_cultuur/film/bioscopen.html

  Er ontstaan overal ter wereld verschillende vormen van verzet tegen het economische eenheidsmodel dat winstbejag als belangrijkste drijfveer heeft en daardoor steeds meer uitsluitingsmechanismen en onrechtvaardigheid voortbrengt en grondstoffen en bodemrijkdommen plundert.

  http://www.oxfamsol.be/nl/

  Toverij is de praktijk van waarzeggers en kwakzalvers die het volk wijsmaken dat ze betoverd zijn, of het bedrog van zogenaamde zieken, die hun kwalen aan de vermeende kunsten van onschuldigen toeschrijven. In beide gevallen is winstbejag het motief.

  http://www.xs4all.nl/~pvrooden/Jo/1986b.htm,

  Men kan met andere woorden alleen maar een 'geconsacreerde' ofwel gewijde status in het 'culturele veld' bereiken als men ontkent bij de productie van culturele goederen commerciële oogmerken te hebben; winstbejag is uit den boze.

  http://iaspm.soundscapes.ws/,

  De handelaar in kwestie zie ik er eigenlijk nog steeds niet voor aan dat hij persoonlijk de zaag ter hand nam. Was het vroeger eens verduisterd en vervolgens verminkt en in twee helften verkocht? Dat lijkt mij een plausibele verklaring. Immers, winstbejag kan geen rol hebben gespeeld. De twee helften hebben wegens compositorische gebreken samen een veel lagere waarde dan het geheel had. Ontdaan van de valse signatuur en van bijna alle andere toevoegingen heeft het paneeltje, veilig weggeborgen in 'de kist' waarin wij de in te lijsten kleine schilderijtjes bewaren, een klein jaar dienst gedaan als anekdote.

  http://www.simonis-buunk.nl/public.shtml

  Combinatiemogelijkheden


  als subject bij een werkwoord


  • vooropstaan
  • welig tieren

  Een woningwet was er nog niet, zodat het winstbejag bij de ontwikkelaars voorop stond.

  http://www.homepages.hetnet.nl/~ridmrt55/

  Hiphop is het muzikale ekwivalent van de verrotte Amerikaanse getto's, zelfs al tiert ook daar het winstbejag welig en maakt Will Tura er hier iets dekadents van.

  De Standaard,

  als object bij een werkwoord


  • winstbejag hebben
  • winstbejag nastreven
  • winstbejag propageren
  • winstbejag uitsluiten
  • winstbejag vooropstellen

  Yachting Services nv heeft het alleenrecht om boten op de parkings van de WSKLuM vzw te stallen. Deze NV heeft geen enkel winstbejag en beperkt zich tot het leveren van [...] diensten die inherent zijn aan het bedrijven van de watersport.

  http://www.wsklum.be/toc.htm

  In de huidige maatschappij kan het toch niet dat organisaties door middel van lastercampagnes hun tegenpartij de mond snoeren om een maximaal winstbejag na te streven.

  http://www.schamper.rug.ac.be/schamper357/357-standpunt.html,

  Dat zijn de ware botanische en zoölogische musea, mits ze ook aan de andere ICOM-criteria (permanentie; toegankelijkheid; geen winstbejag nastrevend; hun bezoekers naar behoren informerend) voldoen.

  NRC,

  Het Europees Sociaal Model wordt zogezegd gekenmerkt door sociale grondrechten, solidariteit, betrokkenheid van sociale partners, werknemersparticipatie, terwijl het Amerikaanse model eerder individualisme en winstbejag propageert.

  http://www.vev.be/tekst.asp?ID=220=75j,

  Daarom moet alles in het werk worden gesteld om omroepen die niet winstbejag, maar het algemeen belang vooropstellen te steunen.

  De Standaard,

  De adoptie wordt automatisch en volledig erkend. Ze volgen dezelfde procedure en hebben afspraken gemaakt over wie wel en wie niet mag bemiddelen. Hierdoor is kinderhandel en winstbejag uitgesloten.

  http://www.adoptie.net/frame/at.htm

  met adjectief ervoor


  • economisch winstbejag
  • geldelijk winstbejag

  "Het godsdienstig gedoe is pure camouflage van economisch winstbejag."

  De Standaard,

  Het herbouwen van monumenten die verdwenen door oorlogsgeweld, omwille van politieke motieven of gewoon als gevolg van onachtzaamheid of geldelijk winstbejag, kent in Oost-Europa honderden voorbeelden.

  http://users.skynet.be/fa017187/avda/AVDA344.htm,

  • eigen winstbejag
  • persoonlijk winstbejag

  Is ons Pierke zoveel vreemder dan iemand die neutronenbommen op iemand anders zijn grondgebied gooit. Louter uit eigen winstbejag, om zijn eigen auto te kunnen voorzien van 'normale' benzine. Is dat dan wel 'normaal'?

  Sex + Hype, De Vliegende Panters,

  Hij was ervan overtuigd dat Leon François nooit uit persoonlijk winstbejag had gehandeld.

  Drugs, Jef Geeraerts,

  • electoraal winstbejag

  Soms vragen wij ons af wat de motieven zijn van waaruit ons asiel- en immigratiebeleid ontwikkeld worden. Wij kunnen niet geloven dat electoraal winstbejag en eigenbelang daarbij een doorslaggevende rol spelen.

  De Standaard,

  De zwenking van de regering in het asielbeleid neemt niet weg dat de hele diskussie rond de multikulturele samenlevingen verengd is tot een manicheïstisch dovemansgesprek tussen het Vlaams Blok en de rest van de politieke wereld. Dit leidt tot een demagogische opbodpolitiek waar het elektoraal winstbejag als uitgangspunt fungeert en dat uiteraard het meest lonend is voor het Vlaams Blok.

  De Standaard,

  • genadeloos winstbejag
  • gewetenloos winstbejag
  • nietsontziend winstbejag

  Als sommigen nu het mikpunt zijn, is dat misschien ook wel te wijten aan de arrogantie waarmee ze 'het milieu' hebben verdedigd: alsof ze de enige gewetenszuivere profeten waren, strijdend tegen 'genadeloos winstbejag' en degenen die uit kapitalistische overwegingen niet genoeg zure regen uit de lucht konden zien vallen.

  NRC,

  Ze bestudeerden de afstamming van de zieke honden en toen ontdekten ze, dat het een polygene aandoening moest zijn, omdat deze alleen in een bepaalde lijn optrad. Het was dus zaak deze lijn in zijn geheel uit de fokkerij te verbannen. Daarmee werd de ziekte uitgeroeid en het bleef bij de 21 zieke dieren van de totaal 4000. Zo eenvoudig is het, als men weet, wat men doet en de waarheid niet wordt vertroebeld uit armzalige fokkerstrots of uit gewetenloos winstbejag.

  http://home.concepts.nl/~kynetho/fokken.htm

  Het was ongetwijfeld weer zo'n stukje waarin hij het Amerikaanse buitenlandse beleid op de korrel nam – dat smerige mengsel van oubollig patriottisme en harteloos, kortzichtig, nietsontziend winstbejag, verpakt in leugens en pseudo-democratische retoriek.

  De laatste woorden van Leo Wekeman, Yves Petry,

  • louter winstbejag
  • puur winstbejag
  • zuiver winstbejag

  Een onderscheid dient te worden gemaakt tussen de detailhandel uit louter winstbejag en de detailhandel die druggebruik(st)ers bedrijven om in hun eigen gebruik te voorzien.

  http://www.minsoc.fgov.be/cabinet/2001_01_19_federale_beleidsnota_drugs.htm,

  "De kindersmokkel is vaak ingegeven door puur winstbejag", aldus officier Brouwer.

  De Telegraaf,

  Ze zouden voor om en bij de 443 000 000 fr. barakken, schijnvliegtuigen, noodwoningen, meubels en camoufleernetten geleverd hebben aan de Duitse bezetter en deze misdaad zou uit zuiver winstbejag zijn gepleegd.

  http://home2.planetinternet.be/cccnot/not/Leffinge.Verstoorde%20Dorp.Voorstelling.htm,

  'Daarom willen wij een eerlijke wereldhandel, waarin de politiek en het algemeen belang het halen van puur winstbejag.'

  http://www.meerspirit.be/vragen.php

  De misdrijven voorzien in categorie 2 worden gepleegd uit louter winstbejag of met de verzwarende omstandigheden voorzien in de drugwet. In dat geval wordt overgegaan tot strafvervolging.

  http://www.minsoc.fgov.be/cabinet/2001_01_19_federale_beleidsnota_drugs.htm,

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: van

  • het winstbejag van iets, iemand of een groep personen

  Volgend jaar zal iedere chatter moeten betalen door het wangedrag van sommigen en omwille van het winstbejag van deze commerciële chatsites.

  http://www.computerclub-a4.be/

  De basis voor de ideale economie is grenzeloze solidariteit. Die economie is in de eerste plaats gebaseerd op de behoefte van de wereldbevolking en niet op het winstbejag van een elite.

  http://www.dwars.org/

  "Dit is een pleidooi voor meer democratische overheid, die de belangen van de Vlamingen dient en niet het winstbejag van een groep."

  De Standaard,

  De eenzaamheid en het winstbejag van de mensen in de grootstad staken haar de ogen uit en wie de weemoedige mijmeringen over haar thuisland leest op de nieuwe cd, kan zich nauwelijks voorstellen dat ze niet teruggaat.

  De Standaard,

  De Europese Leefmilieuministers kunnen deze maand bewijzen dat respect voor humane wetten in een democratische Unie nog waarde heeft. Meer waarde dan het winstbejag van de wereldwijde bonthandel, die te allen prijze wil blijven teren op nodeloze pijn en verminking van pelsdieren.

  De Standaard,

  in voorzetselgroep


  • iets ondergeschikt maken aan winstbejag
  • ondergeschikt zijn aan winstbejag

  Het grootste probleem van de huidige economie is de ongecontroleerde machtsvorming van (vooral grote) bedrijven, waardoor sociale- en milieubelangen ondergeschikt worden gemaakt aan winstbejag.

  http://www.dwars.org/

  Wat we aan de kaak moeten stellen, is een levenswijze die de menselijke waardigheid ondergeschikt maakt aan winstbejag.

  De Standaard,

  Rebellie tegen de burgerlijke mentaliteit die vond dat schoonheid ondergeschikt was aan winstbejag volgens de decadenten.

  http://members.lycos.nl/jmijderwijk/letterkunde1c.htm

  • door winstbejag
  • gedreven door winstbejag
  • geïnspireerd door winstbejag
  • geregeerd door winstbejag

  Door winstbejag worden steeds meer konijnen gehouden in steeds minder bedrijven.

  http://www.a1.nl/homepages/dbalmelo/boekje_dec_2000.htm,

  Centrale banken en politici kijken moedeloos toe hoe internationale beleggers, gedreven door winstbejag de nationale overheden buitenspel dreigen te zetten.

  NRC,

  Bij het zien van de bloesems bedacht ze hoe verbluffend taai het leven kon zijn in een wereld die voornamelijk werd geregeerd door winstbejag.

  De jongste pop, Rosario Ferré,

  Liever dat hysterisch-vitale festival, hoe geïnspireerd ook door winstbejag, dan oorlog en andere slachtingen.

  De Standaard,

  • gebaseerd op winstbejag
  • uit zijn op winstbejag

  De regels en wetten van B.V. Nederland ontkennen het bestaan van initiatieven zoals Vrankrijk omdat deze niet wensen mee te werken aan een maatschappij gebaseerd op eigenbelang en winstbejag.

  http://www.vrankrijk.org/,

  Eerlijke handel, gebaseerd op sociaal-economische rechtvaardigheid en niet op winstbejag, is goed voor een wereldwijde jaaromzet van 400 miljoen dollar, zo'n 12,4 miljard frank.

  De Standaard,

  Een vrije markt is nefast voor het milieu. Zij biedt geen enkele waarborg naar kwaliteit, men is enkel uit op winstbejag en dit leidt tot roofbouw.

  http://www.ccod.be/nieuws/lok023.html

  De wereld wordt geregeerd door financiële allianties die enkel uit zijn op macht en winstbejag.

  De Standaard,

  (Frequent aangetroffen.)
  • uit winstbejag

  Regelmatig krijg ik van andere vissers te horen dat er op vrij grote schaal door niet al te serieuze vissers meer dan de wettelijke toegestane kapitale vissen als karper, snoek en snoekbaars uit onze wateren wordt verwijderd puur voor consumptie en nog erger: uit winstbejag.

  http://www.gsmeets.be/

  Jacobs verzon spionageverhalen die zich grotendeels in Engeland afspeelden en waarin goede patriotten steevast de confrontatie aangingen met slechteriken die het vaderland uit winstbejag verraadden.

  De Standaard,

  Een amateur (van het Latijn amator = minnaar) is iemand die een vak, een kunst, een sport, een wetenschap ... als liefhebberij, en niet als beroep of uit winstbejag, beoefent.

  http://www.5stars.be/tellus/

  • iemand van winstbejag beschuldigen
  • een vorm van winstbejag

  Later, toen ik op een kantoor werkte en met één van deze vriendinnen samenwoonde, kwam er een beroemd evangelist naar onze stad. Mijn baas en zijn klanten beschuldigden hem spottend van winstbejag.

  http://www.bijbel.nl/

  De brutaalste vorm van winstbejag representeren de televisiestations. Hun aanbod bestaat alleen uit programma's waarvoor bedrijven en instituties bereid zijn duizelingwekkende sommen neer te tellen.

  NRC,

  • wijken voor winstbejag

  Kwalitatief sterke dienstverlening mag niet wijken voor cijfermatig winstbejag.

  De Standaard,

  (Frequent aangetroffen.)
  • zonder winstbejag

  In de Nederlandse gezondheidszorg is 'winst' geen gangbare term, maar ook instellingen zonder winstbejag vertonen gedrag dat zich wetenschappelijk laat analyseren. Zo blijkt bijvoorbeeld dat musea, universiteiten en ziekenhuizen vaak scheefgroeien in een richting die in het belang is van het hogere personeel.

  Blinde ambitie, Eduard Bomhoff,

  Op 24 oktober vergaderden de verschillende secties van de vereniging (publieke sector, coöperatieve sector, private sector zonder winstbejag) elk rond hun eigen specifieke thema's.

  http://www.vhm.be/

  Het uitgangspunt is de internationale ICOM-definitie van een museum: "het museum is een permanente instelling, zonder winstbejag, ten dienste van de gemeenschap en haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek, die de materiële getuigenissen van de mens en zijn omgeving verwerft, beheert, bewaart en beveiligt, wetenschappelijk onderzoekt, presenteert en hierover informeert voor doeleinden van studie, educatie en genoegen."

  http://www.museumsite.be/

  ((vooral) in België. Officieel een vereniging zonder winstoogmerk (VZW) genoemd.)
  • een vereniging zonder winstbejag

  De Vlaamse Biljartbond (VBBL) werd gesticht te Lommel op 08 augustus 1967 als vereniging zonder winstbejag (VZW) en heeft tot doel de biljartsport te bevorderen.

  http://home.pi.be/~hfaes/Regl_2003.htm,

  met ander, nevengeschikt substantief


  • winstbejag en eigenbelang
  • winstbejag en uitbuiting

  Soms vragen wij ons af wat de motieven zijn van waaruit ons asiel- en immigratiebeleid ontwikkeld worden. Wij kunnen niet geloven dat electoraal winstbejag en eigenbelang daarbij een doorslaggevende rol spelen.

  De Standaard,

  Er zijn echter al verkillende onthullingen geweest over rauw winstbejag en uitbuiting van hun venters door de uitgevers van de "straatkranten".

  De Standaard,

  • eigenbelang en winstbejag
  • eigenbelang, calculerend gedrag, winstbejag en hebzucht
  • inhaligheid en winstbejag

  De regels en wetten van B.V. Nederland ontkennen het bestaan van initiatieven zoals Vrankrijk omdat deze niet wensen mee te werken aan een maatschappij gebaseerd op eigenbelang en winstbejag.

  http://www.vrankrijk.org/,

  Juist in een wereld die is ingericht opdat mensen elkaars concurrenten, of tenminste elkaars onbekenden zijn en waar inhaligheid en winstbejag gezien worden als belangrijke voorwaarden voor maatschappelijk succes is het een verademing af en toe omringd te zijn door een massa mensen die, net als jij, een andere wereld nastreven.

  http://squat.net/eurodusnie/articles/dusnieuws/2002/veilig.htm,

  Eigenbelang, calculerend gedrag, winstbejag en hebzucht, de heersende waarden en 'deugden' in de door verzakelijking en economisme gestempelde formele domeinen van onze cultuur, oefenen hun verkillende invloed uit op wat in principe een warme waarde is.

  http://www.armekant-eva.nl/artikel34.htm,

  Woordfamilie


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  • kortetermijnwinstbejag