accountant


accountant 1.0

iemand die voor zijn werk de financiën van een bedrijf, organisatie, onderneming of van een huishouden opzet, controleert en soms beheert; boekhouder met de bevoegdheid tot controleren en goedkeuren van boekhoudingen en jaarrekeningen

Semagram


Een accountant…

is een boekhouder; is een persoon

 • [Uiterlijk] ziet er meestal netjes gekleed uit
 • [Plaats] werkt in een kantoor en gaat bij bedrijven en organisaties langs
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is precies
 • [Deskundigheid of vaardigheid] is doorgaans goed met cijfers, weet veel van financiën en is speciaal opgeleid tot accountant
 • [Activiteit of handeling] zet financiële administraties of boekhoudingen op, controleert jaarrekeningen en financiële transacties en beheert soms ook de financiën
 • [Belanghebbende of begunstigde] werkt voor een bedrijf, onderneming, organisatie of soms ook voor een particulier
 • [Oorzaak, reden of aanleiding] oefent zijn functie uit voor zijn beroep
 • [Bevoegdheid] is bevoegd tot het goedkeuren van jaarrekeningen en boekhoudingen en mag de betrouwbaarheid van financiële gegevens vaststellen
 • [Onderscheid of tegenstelling] heeft meer bevoegdheden dan een boekhouder, omdat de accountant boekhoudingen en financiële afhandelingen mag controleren en beoordelen

Algemene voorbeelden


De accountant is de permanente en wettelijke raadgever van de bedrijven voor het zeer uitgebreide domein van de administratieve en boekhoudkundige organisatie van de onderneming. Het is de accountant die de boekhouding organiseert, de rekeningen rechtzet en die het bedrijf voorlicht over de werkelijke toestand op financieel, economisch en fiscaal vlak.

http://users.belgacom.net/accountant-peirsman/de_accountant.htm

Voor mij is een accountant iemand die met kennis van zaken ervoor zorgt dat de financiële en administratieve organisatie op rolletjes loopt [...]. Of die organisatie nou bestaat uit een goedlopend bedrijf met 60 medewerkers, of een huishouden bestaande uit twee personen.

http://www.accountancybouman.nl/over-mij

Als de ALV het bijgaande voorstel overneemt, zal het liquidatiesaldo van de Vereniging uitkomen op ca €575.000. Het precieze bedrag zal door de accountant worden vastgesteld.

http://www.vereniging-zkv-klm.nl/opheffingvandevereniging2004.doc,

Agnes had een lang gesprek met haar accountant. Ze had er erg tegen opgezien omdat ze zich altijd zo onbedaarlijk stom voelde als het over cijfers en geld handelde.

Niet doen Agnes, Peter van Straaten,

Hij heeft een aantal accountants ingeschakeld om te becijferen hoe groot de totale schade is.

De Standaard,

Combinatiemogelijkheden


als subject bij een werkwoord


 • berekenen
 • boeken
 • controleren

De accountants berekenden wat er zou gebeuren als het huidige pensioensysteem gehandhaafd blijft maar de AOW achterblijft bij de loonontwikkeling.

NRC,

Gewoonlijk boekt de accountant voor fiscale reserves een belastingvoorziening.

http://www.ey.nl/?pag=808_id=454,

Van oudsher controleert de accountant de financiële bedrijfsvoering van een onderneming ten behoeve van de kapitaalverschaffers.

http://www.lumc.nl/nieuws/archief/oratieteksten/oratieberg.html,

De accountants hebben deze kosten moeten berekenen en GS menen dat de kosten daarom aan IJsselham doorberekend moeten worden.

Meppeler Courant,

Als een kantoor meer verdient aan juridische-, fiscale- of management-adviezen aan een cliënt waar zijn accountant ook de boeken controleert, zeggen critici, dan zou die accountant onder druk kunnen staan om fouten door de vingers te zien.

NRC,

als object bij een werkwoord


 • de accountant aansprakelijk stellen

Een veroordeling maakt het gemakkelijker om individuele bestuurders, commissarissen en/of de accountant aansprakelijk te stellen.

NRC,

De stichting Vie d'Or, die de belangen behartigt van de gedupeerde polishouders van de onder toezicht gestelde verzekeraar, gaat oud-bestuurders, commissarissen, tussenpersonen en de accountant aansprakelijk stellen wegens falen.

NRC,

Van het voornemen van de Vries om accountants aansprakelijk te stellen is niets meer vernomen.

http://www.gerda-verburg.nl/,

met adjectief ervoor


 • een externe accountant
 • externe accountants

De externe accountant speelt een belangrijke rol in het toezicht en staat de raad van commissarissen bij, die op zijn beurt opereert namens de aandeelhouders en andere belanghebbenden.

http://www.google.nl/search?q=cache:j89Dj5eX3DYJ:www.ez.nl/upload/docs/MVOdocumenten/PDF-Documenten/CODE%2520Tabaksblat.doc+aandeelhouderskringen+site:.nl=nl=lang_nl=UTF-8,

De boekhouding en dus de begroting, tussentijdse rapportages en het jaarverslag worden jaarlijks gecontroleerd door een externe accountant.

http://www.iso.nl/listitem.php?menu_id=46_id=320

Hij loog tegen de externe accountants en gaf de autoriteiten in Singapore valse rapporten.

NRC,

De accountant wordt ingeschreven in het afzonderlijk register van de externe accountants, wanneer hij alle of sommige van de accountantswerkzaamheden, op exclusieve wijze, in hoofdzaak of in bijkomende orde, uitoefent of zich voorneemt uit te oefenen, buiten het kader van een arbeidsovereenkomst of van een door de overheid bezoldigde betrekking.

http://www.accountancy.be/ned/home/index.html

 • een interne accountant
 • interne accountants

Openbare accountants, overheidsaccountants en interne accountants die zich in de praktijk bezighouden met (vrijwillige of verplichte) controle-opdrachten.

http://www.nivra.nl/Actualiteiten/Dossiers/Wta/documenten/nivra_reactie_kabinetsstandpunt_131101.pdf

De achtergrond van deze regeling is, dat de beurs het zinloos vindt om zijn accountants het werk van de interne accountants nog eens te laten overdoen.

NRC,

De interne accountant is onderworpen aan de beroepsmoraal en de tucht van het Instituut.

http://www.accountancy.be/ned/home/index.html

met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


 • een controlerend accountant

Maar de belastingadviseur krijgt heel wat zaken te horen die de controlerend accountant maar liever niet weet.

NRC,

De controlerend accountant dient deze verklaringen van het management te bevestigen en te vermelden in zijn rapport.

http://www.kintraco.nl/sarbanes%20oxley%20act%20samenvatting.htm,

Door de vorige controlerende accountant (die helaas overleden is) zijn meermalen adviezen uitgebracht voor een deugdelijker grondslag voor de accountantscontrole.

http://www.google.nl/search?q=cache:aopeky3HB5EJ:www.clientenbond.nl/jv%25202003.doc+deugdelijker+site:.nl=nl=lang_nl

met adjectivisch voltooid deelwoord


 • een erkende accountant
 • erkend accountant

Een erkende accountant controleert het financiële jaarverslag, dat voor geïnteresseerden in de Nederlandse taal is op te vragen.

http://www.lilianefonds.org/index2.htm

De opleiding Accountancy-fiscaliteit is veruit de beste aanloop voor het beroep van erkend Boekhouder BIB, erkend Accountant en Belastingsconsulent IAB en later eventueel van Bedrijfsrevisor.

http://www.ha.be/bls/,

Als de projectsubsidie minstens 25.000 euro bedraagt, moet aan de resultatenrekening het verslag en commentaar van een erkend accountant zijn toegevoegd.

http://www.wvc.vlaanderen.be/regelgevingcultuur/reglementen/podiumkunsten/index.htm

Het financiële jaarverslag van het Liliane Fonds wordt jaarlijks gecontroleerd door een erkende accountant.

http://www.lilianefonds.org/index2.htm

met voorzetselgroep


Voorzetsel: van

 • een accountant van de provincie Zuid-Holland
 • accountants van de bank
 • accountants van de gegadigde partijen

Speciaal voor dat doel wordt op dit moment op die locatie een zogeheten dataroom ingericht, waar accountants van de gegadigde partijen ook de boeken van het vliegveld kunnen controleren.

De Limburger,

In het afgelopen half jaar werden de transacties van Leeson goedgekeurd door onafhankelijke accountants van de bank in Singapore en Londen en door medewerkers van de beurs in Singapore, de Singapore International Monetary Exchange.

NRC,

De accountant van de provincie Zuid-Holland heeft de jaarrekening over 1999 niet goedgekeurd.

Staatscourant,

 • accountant van beroep

'Het moeilijkste moment was toen ik mijn dochtertje en mijn vrouw, mijn gezin, achterliet,' zei Hoessein Mikdad, accountant van beroep.

Dwarskijker, Rudy Vandendaele,

Hij was accountant van zijn beroep en op zekere dag had een van zijn klanten, een uitgever, hem een boek cadeau gegeven, daarover had mijn oom eens aan het dessert zitten vertellen.

Ik draag geen helm met vederbos, W.F. Hermans,

in voorzetselgroep


 • het beroep van accountant

Het doel van de specialisatieopleiding is universitairen meer inzicht te geven in en eventueel voor te bereiden op het beroep van accountant, bedrijfsrevisor of interne auditor.

http://aivwww.rug.ac.be/Studentenadministratie/Studiegids/2001/NL/INDEX.HTM

Het beroep van accountant is sterk veranderd.

http://www.hanze.nl/opleidingen/economie_&_management/default.asp?body=IDV.asp

voorafgegaan door als


 • als accountant
 • als een accountant
 • als accountants

Met veel enthousiasme stort ze zich op wiskundige literatuur, geïnspireerd door haar vader, die dan werkzaam is als accountant, en gestimuleerd door haar moeder die in haar dochter grote kwaliteiten herkent.

http://montessori-infosite.kennisnet.nl/

Een wetenschapper zou, net als een accountant, betaald moet kunnen worden door het bedrijf waarvan hij het product respectievelijk de boeken objectief doorlicht.

Trouw,

Haar man werkte als accountant, zij als secretaresse.

NRC,

Dat gaat niet alleen om brandrisico's en fraudes, maar ook om overstromingsrisico's en aansprakelijkheidsrisico's voor beroepsgroepen als accountants, medici en advocaten.

NRC,

In de zomer van '93 heb ik mijn baan als accountant opgezegd.

NRC,

Voel je er ten slotte wat voor om je te vestigen als accountant - want ook dat kan -, dan volgen er nog examens bij het Instituut der Accountants en een stage bij een erkend accountant.

http://www.khk.be/khk/brochures/pdf/Handelswet_Bedrijfsk/Handelswet_Bedrijsk.pdf

met ander, nevengeschikt substantief


 • accountant of belastingconsulent
 • advocaten en accountants
 • advocaten, notarissen en accountants
 • advocaten, notarissen, bedrijfsrevisoren, accountants en boekhouders
 • boekhouders en accountants
 • fiscalisten en accountants
 • accountants en boekhouders
 • revisor, accountant of belastingconsulent

Het lijkt erop dat afgestudeerden die revisor, accountant of belastingconsulent willen worden dra met een ruime portie gebakken peren zullen zitten.

http://www.schamper.rug.ac.be/schamper387/387-economie.phtml,

Banken, wisselkantoren, verzekeraars, effectenhuizen maar ook advocaten en accountants zijn volgens deze nieuwe wetten verplicht hun cliënten bij financiële transacties te identificeren en ongebruikelijke transacties te melden bij een meldpunt.

NRC,

Anders dan bijvoorbeeld advocaten, notarissen en accountants, wil de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) zelf bepalen wat zij over haar tuchtrechtspraak kwijt wil.

NRC,

Advocaten, notarissen, bedrijfsrevisoren, accountants en boekhouders die lid zijn van hún instituut zouden echter wél nog bijkomend fiscaal advies, aangiften en vertegenwoordiging mogen doen, en de advocaten mogen ook de belastingplichtigen verdedigen bij fiscale rechtsmachten.

De Standaard,

De wettelijk erkende fiscalisten en belastingconsulenten gaan deel uitmaken van de bestaande instituten voor boekhouders en accountants, waar ze worden ingeschreven op aparte lijsten.

De Standaard,

Aan het onderzoek, in jargon due diligence genoemd, werken ook fiscalisten en accountants mee en de huisjuristen van de bank en het bedrijf.

Trouw,

Vaste verbindingen


certificerend accountant


  Zie: certificerend accountant

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


 • ex-accountant

Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


 • assistent-accountant
 • bankaccountant
 • bedrijfsaccountant
 • cost-accountant
 • Enronaccountant
 • fiscalist-accountant
 • hoofdaccountant
 • huisaccountant
 • KPMG-accountant
 • managementaccountant
 • niet-accountant
 • overheidsaccountant
 • privéaccountant
 • regioaccountant
 • registeraccountant
 • topaccountant

Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


accountant 1.1

bedrijf waar accountants werken; bedrijf gespecialiseerd in financiële en boekhoudkundige zaken; accountantskantoor

Betekenisbetrekking


metonymie
Betrokken betekenissen1.0 : 1.1

Algemene voorbeelden


De hoofdaccountant van Parmalat is het Italiaanse kantoor van Deloitte. Die nam de klant in 1999 over van Grant Thornton. De laatste bleef accountant van een aantal dochters, die nu betrokken blijken bij de verdwijning van enkele miljarden euro's.

http://www.nivra.nl/index.asp?Bibliotheek/themas/accountantsberoep/artikelenparmalat/accountantsgenoemd_parmat7104.htm,

Wij hebben opdracht verstrekt aan KPMG Integrity -- dat is een onderdeel van de accountant die de jaarrekening controleert -- om de toepassing van de verklaring bij aanbesteding te controleren.

http://www.tweede-kamer.nl/documentatie/stenografische_verslagen/Verhoren_enquete_Bouw.jsp?ComponentID=11131=1225#1,

Ahold kwam echter in conflict met Deloitte en Touche toen de accountant een tweede sideletter onder ogen kreeg die in tegenspraak was met de bekende afspraken. Voor Deloitte en Touche zou dat de reden zijn geweest zijn handtekening onder de boeken van 2002 te zetten en zijn goedkeuring over 2000 en 2001 in te trekken.

Het Parool,

Woordfamilie


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


 • overheidsaccountant
 • regioaccountant
 • registeraccountant

Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen