budgetperiode


budgetperiode 1.0

periode waarvoor men het beschikbare geldbedrag vooraf vastlegt; periode waarvoor een al dan niet overschrijdbare bestedingslimiet geldt; periode waarvoor men een budget opmaakt

Semagram


Een budgetperiode…

is een periode; is een tijd

 • [Object betroffen] heeft betrekking op een beschikbaar geldbedrag volgens een financiële planning

  Hoofdsemagram: periode


  Algemene voorbeelden


  De voorstellen in Agenda 2000 van de Commissie voor het nieuwe budget van de EU bestrijken de jaren 2000 - 2006. Volgens de Commissie kunnen zowel de lopende verplichtingen als de komende uitbreiding betaald worden zonder het afgesproken plafond van 1,27% van het BBP van de EU te overschrijden. De Europese Commissie komt tot dit beeld, omdat zij rekening houdt met een economische groei van gemiddeld 2,5% per jaar in de huidige lidstaten. De verwachting voor de nieuwe leden is een economische groei van gemiddeld 4 % per jaar. Daardoor zal met handhaving van het plafond aan het eind van de nieuwe budgetperiode iets meer dan 20 miljard euro (± 45 miljard gulden) extra beschikbaar zijn.

  http://www.europese-beweging.nl/3gebruik/meerwt3/meerwt3.htm

  In het jaar voorafgaand aan de budgetperiode, wordt de instelling die een aanvraag heeft ingediend [...] door burgemeester en wethouders een concept-budgetafspraak toegezonden, waarin ten minste is opgenomen: a. de hoogte van het budget voor het eerste jaar van de budgetperiode; b. een (zo mogelijk nauwkeurige) omschrijving van de doelstelling en de activiteiten waarvoor het budget wordt verleend.

  http://www.roerdalen.nl/asp/beleid/bestandsbeheer/Webdoc-Subsidieverordening-juni-2003.pdf,