sperperiode


sperperiode 1.0

((vooral) in België)

periode of tijdvak waarin een bepaald verbod geldt
Vergelijk ook de specifiekere betekenissen 2.0 en 3.0.

Semagram


Een sperperiode…

is een periode

 • [Verloop] beslaat een specifiek, vastgelegd tijdvak
 • [Betrokkene] legt een persoon of instantie beperkingen op
 • [Oorzaak, reden of aanleiding] dient om bepaalde zaken te reguleren of om overlast te beperken
 • [Gevolg of resultaat] heeft als gevolg dat een bepaalde activiteit niet plaatsvindt
 • [Onstoffelijke inhoud] omvat een bepaald verbod

Algemene voorbeelden


De Sint verwijst naar Nederland waar er een stil nationaal akkoord bestaat dat Santa maar moet wachten tot na 6 december. "Dat komt ervan", meent de Sint, "met het wegvallen van Europese binnengrenzen. Santa denkt dat hij alles mag. Hij zou moeten weten dat er, net zoals voor de solden, ook voor hem een sperperiode bestaat...".

De Standaard,

Zodra de fiscus het bezwaarschrift heeft ontvangen, begint een sperperiode voor de fiscus om het dossier te behandelen.

http://www.fiscalibus.be/show.php?id=90,

Ten gevolge van eb en vloed treden rond hoogwater grote stromingen op ter hoogte van de havendammen. Door deze te sterke stroming wordt het vaarvenster voor de grote schepen beperkt tot slechts 4 à 6 uur per dag, verspreid over verschillende ogenblikken van de dag [...]. Het is de bedoeling om een reductie van de sperperiode rond hoogwater te bekomen, een vermindering van de aanslibbing in de haven te bereiken en het veilig varen door het slibrijke water te verbeteren.

http://www.watlab.be/nl/documentatiecentrum/bestanden/wl-uit-de-doeken-lr-2013,

Er zijn 2 soorten sperperiodes: ‘luwe’ periodes voor activiteiten bij het begin van elk semester en examensperperiodes kort voor elke examenreeks. De activiteitensper geldt voor 1-6 en heeft als doel de lessen zoveel mogelijk te laten doorgaan tijdens het begin van elk semester (september & januari), wanneer leerlingen (en leerkrachten?) extra gemotiveerd zijn [...]. De examensper geldt voor 4-6 en heeft als doel de leerlingen in staat te stellen hun examens naar eigen goeddunken en noden voor te bereiden. Tijdens deze periode zijn er geen grote toetsen en ook geen voor- of andere examens die buiten de les voorbereidingswerk vereisen.

http://www.ruusbroec.be/stek2/leraren/prikbord/documenten%20downloaden/VADEMECUM%20LEERKRACHTEN%2011-12.doc,

Combinatiemogelijkheden


met adjectief ervoor


 • een nachtelijke sperperiode

Het aktieprogramma verlangt een stevige verhoging van de landings- en opstijgvergoedingen voor cargo- en lawaaierige toestellen die 's nachts of tijdens het weekeinde opstijgen. Voorts spreekt het dokument van een verlenging van de nachtelijke sperperiode: van 22 tot 7 uur. Met het oog op de geografische spreiding van het luchtverkeer vragen de noordelijke gemeenten de vernietiging van de speciale routes die opgelegd werden om tussen 23 tot 6 uur het vliegen over enkele Brusselse gemeenten onmogelijk te maken.

De Standaard,

Ten slotte moet de uitbouw van de luchthaven van Zaventem gepaard gaan met een oplossing voor de milieuhinder. Ik woon zelf in de streek, en heb deze zomer het genoegen gehad om - ook 's nachts - om de drie minuten een toestel te horen overvliegen. Ook in dit domein zijn al heel wat suggesties gedaan, onder meer een verbod op lawaaierige vliegtuigen, een verlenging van de nachtelijke sperperiode, een boetesysteem en dergelijke.

http://www.vlaamsparlement.be/Proteus5/showVIVerslag.action?id=256675,

Woordfamilie


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


 • verkiezingssperperiode

sperperiode 2.0

((vooral) in België, vooral)

periode van enkele weken voorafgaand aan uitverkoop in België, waarin geen reclame gemaakt mag worden voor prijsverlagingen van modeartikelen

Betekenisbetrekking


specialisering
Betrokken betekenissen1.0 : 2.0

Semagram


Een sperperiode…

is een periode

 • [Plaats] vindt plaats in België
 • [Verloop] duurt enkele weken (3-6 weken) voorafgaand aan de solden (de uitverkoop) in de winter en zomer
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] verbiedt het stunten met prijzen voor de eigenlijke uitverkoopperiode en verbiedt dan met name het maken van reclame voor prijsstunts en kortingen
 • [Ongewone of afwijkende eigenschap of hoedanigheid] wordt bediscussieerd, zeker nadat het Hof van Cassatie op 2 november 2012 oordeelde dat de sperperiode in strijd is met een Europese richtlijn (wat overigens uiteindelijk niet tot afschaffing heeft geleid, omdat de uitspraak betrekking had op een verouderde wet)
 • [Betrokkene] legt beperkingen op aan winkeliers

Algemene voorbeelden


Specifiek aan de Belgische koopjesreglementering is de zogenaamde "sperperiode". Van 15 november tot en met 2 januari en van 15 mei tot en met 30 juni is het verboden prijsverminderingen te suggereren, aan te kondigen of door te voeren op alle niet-voedingsmiddelen. Tijdens deze zes weken is het evenmin toegelaten waardebonnen te verspreiden die recht geven op een prijsvermindering. Voor het begin van de sperperiode kunnen handelaars kortingen toestaan indien deze reëel zijn en indien het woord koopjes of solden niet vermeld wordt.

De Standaard,

De sperperiode loopt zes weken voor het begin van de koopjesperiode en handelaars mogen dan geen prijsverminderingen aankondigen. Kleinhandelaars zijn voorstanders van een dergelijke sperperiode, de grootdistributie zou de koopjeswet liever afgeschaft zien.

De Standaard,

België is vrij streng op het vlak van de solden en de sperperiode. In Nederland bestaat er geen reglementering en in Frankrijk komt een sperperiode niet in het woordenboek voor. Het is niet uitgesloten dat de Belgische wet in de toekomst versoepeld zal worden.

De Standaard,

Er komen enkele wijzigingen aan de wet op de handelspraktijken. Belangrijk is dat de sperperiode wordt ingekort van 6 naar 4 weken.

http://www.lvz.be/artikel/d490d7b4576290fa60eb31b5fc917ad1,

Ook na het arrest van het Hof van Cassatie blijft de sperperiode behouden, zoals voorzien in de wet van 2010.

http://www.gva.be/nieuws/economie/aid1284774/sperperiode-blijft-ook-na-cassatie-arrest-behouden.aspx,

Combinatiemogelijkheden


in voorzetselgroep


 • tijdens de sperperiode

Zo verwijzen sommige handelaars niet naar de prijzen die tijdens de sperperiode golden, wat nochtans verplicht is, of kondigen ze wel prijsverminderingen aan tijdens de sperperiode.

De Standaard,

Ook in het geval van een uitverkoop geldt dat er tijdens de sperperiode geen aankondiging of suggestie van prijsverlagingen mag zijn.

De Standaard,

Talrijk zijn ook de verbouwingen tijdens de sperperiode. Wie verbouwt, mag immers tijdens de sperperiode wél prijsverminderingen aankondigen.

De Standaard,

met voorzetselgroep


Voorzetsel: voor

 • de sperperiode voor de winterkoopjes
 • de sperperiode voor de zomerkoopjes

Tijdens de sperperiode van zes weken voor de winterkoopjes, hebben 42 van de 19.724 gecontroleerde handelaars een pro justitia gekregen.

De Standaard,

Het aantal zware overtredingen, waarvoor een echt proces-verbaal werd opgesteld, ligt lager dan tijdens de sperperiode voor de zomerkoopjes van vorig jaar, toen 0,28 procent van de gecontroleerde handelaars werd beboet.

De Standaard,

Woordfamilie


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


 • wintersperperiode
 • zomersperperiode

sperperiode 3.0

((vooral) in België)

periode van drie maanden voor de verkiezingen, waarin geen reclame voor politieke partijen gemaakt mag worden, waarin overheidscommunicatie beperkter is om te voorkomen dat deze politieke invloed kan hebben en waarin medewerkers van de omroeporganisaties VRT en VRM zichzelf regels hebben opgelegd om gekleurde politieke beïnvloeding via radio en tv te voorkomen

Semagram


Een sperperiode…

is een periode

 • [Plaats] vindt plaats in België
 • [Verloop] vindt drie maanden voorafgaand aan verkiezingen plaats
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] verbiedt beïnvloeding van het imago van politieke partijen en kandidaten voorafgaand aan de verkiezingen
 • [Betrokkene] legt beperkingen op aan politieke kandidaten, aan de overheid en aan medewerkers van de omroeporganisaties VRT en VRM

Algemene voorbeelden


Over de sperperiode voor de federale verkiezingen is de wetgever heel duidelijk: betaalde politieke reclame is uitgesloten, op welk medium dan ook. Maar voor de lokale verkiezingen wordt er niets gezegd over het internet. Dat leidt tot een vacuüm in de wetgeving.

http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/verkiezingen2012/1.1397826,

Tijdens de sperperiode van drie maanden voor verkiezingen gelden strengere regels om te voorkomen dat overheidscommunicatie wordt gebruikt om het imago van een politicus of partij te beïnvloeden.

http://communicatie.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?fid=55,

Voor VRT- en VTM-personeelsleden zijn er duidelijke richtlijnen. In de periode die voorafgaat aan de verkiezingen mogen BV's zich niet laten zien op het scherm. Zij moeten een zogenaamde sperperiode in acht nemen.

http://www.gva.be/archief/guid/geen-sperperiode-voor-lijstduwer-walter-grootaers.aspx?artikel=d7a7598d-1dfa-11d5-8b00-0008c7eaa20b,

Combinatiemogelijkheden


als object bij een werkwoord


 • een sperperiode opleggen

De wet legt voor de verkiezingen een sperperiode op. Over deze sperperiode bestaan heel wat vragen en misverstanden. De wet bepaalt eigenlijk wat de kandidaten wel en niet mogen.

http://www.kortom.be/file_uploads/5694.doc,

De VRT legt zichzelf een sperperiode op voor de komende verkiezingen, die loopt van 3 september tot en met 14 oktober. Tijdens deze sperperiode gelden bijzondere richtlijnen voor medewerkers die zich kandidaat stellen en medewerkers die zichtbaar of hoorbaar meewerken aan VRT-programma's.

http://www.vrt.be/nieuws/2012/08/sperperiode-vanaf-3-september,