assessor


assessor 1.0

iemand die in een vergadering of zitting van een college de voorzitter terzijde staat, bv. in een rechtbank, een kerkenraad enz.

Semagram


Een assessor…

is een persoon

 • [Groep] maakt deel uit van een bestuur, raad of college
 • [Activiteit of handeling] staat een voorzitter terzijde

  Algemene voorbeelden


  De Voorzitter van het Hof van Assisen zit vooraan in de gerechtszaal. Links en rechts van hem zitten de twee assessoren (links de oudste – rechts de jongste). De Voorzitter draagt een rode toga. De twee assessoren dragen een zwarte toga.

  http://www.cass.be/assisen/

  De Kerkenraad zal worden versterkt met een assessor (d.w.z. met een plaatsvervangend voorzitter/scriba), die geen functie heeft in een van de geledingen, zoals nu het geval is. Het vele werk van de voorzitter en de scriba en de noodzaak van een goede vervangingsmogelijkheid vragen hierom.

  http://www.pknkollum.nl/html/kerkenraden.html,

  assessor 2.0

  studentlid van een faculteitsraad

  Semagram


  Een assessor…

  is een persoon

  • [Organisatie of instelling] maakt deel uit van het bestuur van een universitaire faculteit
  • [Activiteit of handeling] behartigt de belangen van de studenten binnen de faculteit

   Algemene voorbeelden


   De assessor behartigt de belangen van de studenten binnen de faculteit, op allerlei terreinen. De assessor is dus het eerste aanspreekpunt voor studenten die suggesties of klachten hebben over het onderwijs of de studentenvoorzieningen en voor studenten die informatie willen hebben over medezeggenschap (faculteitsraad, onderwijsbestuur, opleidingscommissies). De assessor onderhoudt ook de contacten met de studieverenigingen en met studentenorganisaties op universitair niveau.

   http://www.law.leidenuniv.nl/org/bestuursorganen/faculteitsbestuur/faculteitsbestuur/bontjesr.html,

   assessor 3.0

   iemand die voor zijn beroep personen of zaken beoordeelt op hun kwaliteiten, geschiktheid voor zeker doel, mogelijkheden voor verbetering e.d.; beoordelaar

   Semagram


   Een assessor…

   is een persoon

   • [Activiteit of handeling] beoordeelt personen of zaken op hun kwaliteiten, geschiktheid voor zeker doel, mogelijkheden voor verbetering e.d.

    Algemene voorbeelden


    Voordat de eerste "groeiers" naar het development center kwamen, werd een groep waarnemers of assessoren gevormd. Voor elke sessie zijn vijf assessoren voorzien: twee ondernemingspsychologen en drie personen uit de hiërarchie. "Zij kregen een speciale opleiding, want niet elke chef is automatisch geschikt om anderen te beoordelen."

    De Standaard,

    De assessor voert kwalificerende beoordelingen uit. De assessor beoordeelt de competenties van de deelnemer op basis van de uitvoering van een proeve van bekwaamheid en geeft zijn oordeel over de competenties van de deelnemer.

    www.oostersegevechtskunsten.nl/.../Def.%20profiel%20Assessor%20versie%203.doc

    Voorstellen van wet of decreet daarentegen mogen [...] voor advies voorgelegd worden. De staatsraden en assessoren, stuk voor stuk specialisten in bepaalde rechtstakken, onderwerpen de voorliggende tekst aan een kwaliteitscontrole.

    http://allserv.rug.ac.be/%7Egmartyn/Syllabus.html,

    Na een succesvol examen heeft Grontmij gelicenceerde BREEAM-assessoren in België, Denmarken, Duitsland, Nederland, Polen en Turkije. Grontmij is daardoor de eerste assessor en adviseur voor bestaand vastgoed [...]. Met de BREEAM methodiek kunnen wij in de ontwerpfase een uitspraak doen over hoe duurzaam het ontwerp is en adviseren over aanpassingen om de duurzaamheid verder te verbeteren. Deze aanpassingen worden in de exploitatiefase terugverdiend door een lager energieverbruik, een betere verhuurbaarheid en een optimaal binnenmilieu.

    http://www.grontmij.be/NL/MEDIACENTRUM/Pages/GrontmijdeeersteBREEAMassessorenadviseurinEuropa.aspx,

    Woordfamilie


    Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


    • assessorenopleiding
    • assessorentraining

    assessor 4.0

    ((vooral) in België)

    persoon die naast de promotor een eindwerk beoordeelt of die wordt toegevoegd aan een examencommissie om een examen mee af te nemen

    Semagram


    Een assessor…

    is een persoon

    • [Activiteit of handeling] beoordeelt naast de promotor een eindwerk of neemt als lid van een examencommissie een examen mee af

     Algemene voorbeelden


     Hoeveel scripties zouden er aan de universiteit echt worden gelezen? Ik wed zelfs dat ze niet eens door de promotor, laat staan door de co-promotoren of assessoren volledig worden doorgenomen.

     De Standaard,

     Elk eindwerk wordt begeleid door een lid van het assisterend en/of van het zelfstandig academisch personeel. Meestal worden de eindwerkstudenten ook opgenomen binnen de onderzoeksgroep die zich met het betreffende onderwerp bezighoudt. Zij kunnen ook rekenen op de technische staf van het departement voor praktische hulp bij het opzetten van experimenten. Ook de assessoren worden gedurende het academisch jaar bij het eindwerk betrokken en over het verloop ervan ingelicht.

     http://www.mtm.kuleuven.ac.be/Education/Studiegids/Opleiding.html

     Na het indienen van de masterproef volgt een mondelinge verdediging. Daarbij zijn zowel promotor (en copromotor) als de assessor aanwezig.

     www.associatie-antwerpen.be/download.aspx?c=*FACLW&n

     Het hogeschoolbestuur legt de examenvorm in de onderwijs- en examenregeling voor elk opleidingsonderdeel vast. 1.3 Examencommissie: het college van personen die het jaar- of eindexamen van een student beoordelen [...]. Examinator: hij die verantwoordelijk is voor het afnemen van het examen of de beoordeling; in de regel is of zijn dat de titularis(sen) van de betrokken onderwijsactiviteit van het opleidingsonderdeel. 1.6.2 Assessor en co-corrector: hij die door het departementshoofd toegevoegd wordt om een examen mee af te nemen of om een schriftelijk examen mee te corrigeren.

     http://www.khk.be/khk/brochures/pdf/Examenregl.pdf,

     Woordfamilie


     Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


     • assessor-examinator