profielschets


profielschets 1.0

overzichtelijke beschrijving van de belangrijkste eigenschappen die iemands persoonlijkheid kenmerken; typerend overzicht van persoonlijkheidskenmerken

Semagram


Een profielschets…

is een beschrijving

 • [Object betroffen] heeft betrekking op de persoonlijkheidskenmerken van iemand

  Hoofdsemagram: schets


  Algemene voorbeelden


  Jeroen Brouwers en J.J. Slauerhoff noemt hij in één adem als bij uitstek romantische persoonlijkheden; aan de hand van hun werk verstrekt Anbeek een profielschets van dit type. Leven en werk vormen bij een romanticus een eenheid en zijn meestal onscheidbaar. Daarom kan volgens Anbeek de schrijver gelijkgesteld worden aan de hoofdpersoon.

  De Standaard,

  profielschets 2.0

  overzichtelijke beschrijving die de belangrijkste kenmerken, aspecten, gegevens over de stand van zaken of ontwikkeling van iets weergeeft; overzicht van de hoofdzaken van iets

  Semagram


  Een profielschets…

  is een beschrijving

  • [Object betroffen] heeft betrekking op de belangrijkste kenmerken, aspecten, gegevens over de stand van zaken of ontwikkeling van een onstoffelijke zaak

   Hoofdsemagram: schets


   Algemene voorbeelden


   Met een profielschets geeft u potentiële kopers een globaal beeld van uw bedrijf. Houd de informatie in een profielschets uit concurrentieoverwegingen beperkt. Vermeld bijvoorbeeld niet de naam van uw bedrijf. Wat staat er in een profielschets? Informatie over het type bedrijf (zoals detailhandelsketen, productiebedrijf, groothandel); een korte beschrijving van de activiteiten; de reden(en) voor de verkoop; informatie over de regio; beperkte omzet- en resultaatgegevens; de contactgegevens van de betrokken adviseur.

   https://www.ondernemersplein.nl/ondernemen/bedrijf-stoppen-of-verkopen/bedrijf-verkopen/info-en-advies/koper-zoeken/bedrijf-verkopen/koper-zoeken/profielschets/,

   Van Bodegom begon met een profielschets van Scala. Wereldwijd gevestigd in 60 landen, ondersteunt Scala internationaal business management oplossingen.

   http://www.ecp.nl/congres99/

   Vanaf het moment dat duidelijk is in welke richting een school zich wil profileren, kan worden gewerkt aan een profielschets. Dit is de eerste stap naar communicatie over het profiel. Wat is een profielschets? Om te voorkomen dat onderwijs vervalt tot de waan van de dag en het team haar eigen uitgangspunten en motieven niet meer kent, moet het profiel zorgvuldig beschreven worden. In de profielschets wordt een samenhangend antwoord gegeven op de zes sleutelvragen. Het is een toekomstgericht document waarin wordt geschetst hoe het beleid en het onderwijs er in de komende jaren uit zullen zien. Nog niet alles wat in de profielschets staat is al werkelijkheid, maar het geeft duidelijk aan wat de richting is waarin de onderwijsontwikkeling van de school zal gaan verlopen.

   http://www.schoolprofiel.com/profielschets,

   profielschets 3.0

   door een misdaadanalyse verkregen, overzichtelijke beschrijving van de kenmerken van een dader, bestemd om deze op te sporen

   Semagram


   Een profielschets…

   is een beschrijving

   • [Functie] dient om de dader van een misdrijf op te sporen
   • [Handelende persoon] wordt opgesteld door politiediensten
   • [Middel] wordt opgesteld door middel van analyse van uiteenlopende aanwijzingen over het delict en de plaats waar en de wijze waarop het is gepleegd, en vergelijking met andere misdaden en plegers ervan
   • [Object betroffen] heeft betrekking op de kenmerken van een dader

   Hoofdsemagram: schets


   Algemene voorbeelden


   Criminal profiling is het maken van een psychologisch profiel van een dader o.a. op basis van het plaats delict (PD). Maar niet alleen het PD bevat informatie over de dader maar ook verwondingen van het slachtoffer geven veel informatie over de dader. Daarnaast kunnen achtergronden van het slachtoffer informatie geven over de dader, dat ook wel victimologie wordt genoemd, dat een relatief jonge (interdisciplinaire) wetenschap is. Al deze zaken geven zicht op hoe (een moord) of moorden gepleegd (is) zijn, met andere woorden, de modus operandi.

   http://www.kooshenderechter.nl/criminal-profiling/,

   De politie mag in de nabije toekomst persoonskenmerken filteren uit DNA-sporen die op de plaats van een delict zijn aangetroffen. Op basis daarvan kan een profielschets worden gemaakt van een onbekende dader, zodat diens identiteit makkelijker te achterhalen is.

   Reformatorisch Dagblad,

   Er zijn grofweg twee vormen waarop het profielschetsen van een dader gebaseerd is. Inductief. Gebaseerd op statistische data en gedragsmodellen. De profielschets wordt gedaan op basis van algemeenheden en generalisaties van andere - vergelijkbare, oude - moordzaken/plaats delict (PD). Deze kennis wordt toegepast op de zaak die de politie wilt onderzoeken. De analyse heeft als voordeel dat het weinig tijd kost, snel beschikbaar is en dat de profiler weinig of geen psychologische kennis hoeft te hebben van menselijk gedrag. De bekende dichotomie, gehanteerd door de FBI, van een georganiseerde versus een gedesorganiseerde dader is een voorbeeld van inductief profielschetsen. Door profilers die niet bij de FBI werken wordt deze tweedeling bekritiseerd, men heeft de voorkeur voor deductief profielschetsen dat specifieker gericht is op de unieke kenmerken van ieder PD. Deductief. Het plaats delict, MO en de achtergronden van het slachtoffer(s) vormen de basis om een psychologisch profiel te schetsen van de dader. Deze analyse is tijdrovender maar is wel helemaal afgestemd op alle informatie van het PD, etc.

   http://www.kooshenderechter.nl/criminal-profiling/,

   In de profielschets werd duidelijk gesteld dat de moordenaar hoogstwaarschijnlijk een eenzaat was.

   Naakte zielen, Luc Deflo,

   Combinatiemogelijkheden


   met ander, nevengeschikt substantief


   • een compositietekening en profielschets

   Uit verklaringen van de vroegere slachtoffers zijn nu een compositietekening en profielschets van de seksmaniak opgesteld.

   De Telegraaf,

   profielschets 4.0

   overzichtelijke beschrijving van de belangrijkste vereisten waaraan iemand voor zekere functie moet voldoen; overzicht van de functievereisten

   Semagram


   Een profielschets…

   is een beschrijving

   • [Object betroffen] heeft betrekking op de vereisten waaraan iemand voor zekere functie moet voldoen

    Hoofdsemagram: schets


    Algemene voorbeelden


    Om er zeker van te zijn of de kandidaat past bij de opdracht, vinden er drie screenings plaats. De eerste screening bestaat uit een filtering op basis van de opgestelde profielschets. De tweede screening bestaat uit een voorgesprek met de kandidaten die hieruit voortvloeien. De opdracht wordt voorgelegd, de kandidaat bekijkt deze en in een gesprek wordt de interesse, de kwaliteit en de beschikbaarheid van de student gepeild. De derde screening doet u zelf door aan de hand van de geleverde CV's (en eventueel motivatiebrieven) te kijken of de geleverde kandidaat past bij wat u zoekt.

    http://www.integrand.nl/index_bedrijf.htm

    De profielschets van de nieuwe burgemeester van Maastricht is door de vertrouwenscommissie, bestaande uit alle fractievoorzitters, opgesteld [...]. De vertrouwenscommissie zal nu in volstrekte geheimhouding de verdere selectieprocedure ingaan.

    http://www.groenlinksmaastricht.nl/

    In eerste instantie moet een profielschets gemaakt worden van de nieuwe trainer. Wanneer deze er is zal worden gekeken of er een geschikte kandidaat is, die voldoet aan de schets en daarna moeten de onderhandelingen worden geopend.

    Meppeler Courant,

    Het "Profiel van de arts aan het einde van de artsopleiding" geeft een samenhangend beeld van de arts, zodat in algemene termen duidelijk wordt wat men van hem kan verwachten. In de "Algemene eindtermen" (verder: algemene eindtermen) wordt de profielschets voor het onderwijs geoperationaliseerd. Er wordt een opsomming gegeven van de kennis, vaardigheden en attitudes die noodzakelijk zijn om aan de profielschets te kunnen voldoen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in medische, wetenschappelijke en persoonlijke aspecten en aspecten in relatie tot maatschappij en gezondheidszorg.

    http://coo.med.rug.nl/fmw/a20.htm

    'Gorissen is toch juist weggegaan omdat een van de twee kandidaten niet aan de profielschets beantwoordde?', merkte Erik Zandgrond op, zich wat naar voren buigend. Zijn tussenkomst was verrassend, omdat hij anders nooit iets zei. 'Niemand kan helemaal aan een profielschets beantwoorden. Dan vraag je een schaap met vijf poten.'

    Het Bureau. Dl. 6: Afgang, J.J. Voskuil,