kwaad


A - Als bijvoeglijk naamwoord

kwaad 1.0

slecht in een of ander opzicht, hetzij ongunstig, hetzij negatief of onaangenaam voor de persoon die het overkomt

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • kwaad weer
 • een kwaad teken

(archaïsch)
 • een kwade tijding

De dokter die onder alle omstandigheden medicus blijft en waakt voor de gezondheid, zegt vaderlijk: "de heren zouden beter naar binnen kunnen gaan. Dit is kwaad weer. Als er griepjes bijkomen, zijn wij nog verder van huis."

Keefman, Jan Arends,

Zolang de katholieke kerk het monopolie op God had, werd het gebrek aan moreel besef van de kat als een kwaad teken beschouwd.

Poot: verhalen over de hond, Midas Dekkers,

Het leek of Martha welbewust aan haar laatste opgave was begonnen. Voor zichzelf verwachtte zij niets meer. "Als in een mantel van doorzichtbaar ijs schreed zij door de tijd en verbeidde de volgende kwade tijding."

Martha, Lut Ureel,

Vaste verbindingen


geen kwaad woord over iemand of iets


 1. Vormvariant: geen kwaad woord van iemand of iets (soms)

  niets negatiefs over iemand of iets

  Je zult mij geen kwaad woord over mijn ouders horen zeggen. Behalve in de periodes dat moeder weg was, die ene week in januari, en de weken dat ze opgenomen was in een instelling, heeft ze altijd goed voor ons gezorgd.

  De Standaard,

  Zijn gebrekkige bochtentechniek was jarenlang het grootste probleem. De coördinatie na de afzet met het linkerbeen ging vaak mis waardoor hij nogal eens tegen de kussens vloog. De laatste tijd valt hij minder snel, maar hij laat nog steeds te veel slagen lopen. Toch komt er geen kwaad woord over het schaatsen van bochten over zijn lippen.

  NRC,

  De lichting van de nouveau roman liep hoog op met zijn proza en een harde kern "rousselâtres" wil nog steeds geen kwaad woord van de meester horen.

  De Standaard,

goed geld achter kwaad geld brengen; goed geld achter kwaad geld gooien; goed geld naar kwaad geld brengen; goed geld naar kwaad geld gooien


 1. geld steken in iets met de ijdele hoop eerder verloren geld terug te krijgen

  Uitgangspunt is dat de boer of tuinder er in slaagt rond te komen bij een normale prijsvorming. 'Dat is een hele principiële redenering. Het heeft geen zin goed geld naar kwaad geld te gooien.' In een aantal gevallen ziet de bank zich gedwongen verdere financiering stop te zetten. Als de rekensom negatief uitpakt, krijgt de boer of tuinder het advies na te denken over beëindiging van zijn bedrijf.

  Meppeler Courant,

  De gerechtsdeurwaarder die steeds binnen een welomschreven territorium opereert, zijn eigen arrondissement, handelt ook met kennis van zaken en personen. Hij kent vaak de voorgeschiedenis en de solvabiliteit van de schuldenaars en kan de opportuniteit inschatten van het al dan niet voeren van een procedure. Hij behoedt u op die manier voor onnodige kosten. U hebt er geen boodschap aan dat er goed geld achter kwaad geld wordt aangegooid.

  http: //www. gerechtsdeurwaarders. be/nl/professionmalconnue. htm#Services

iemand in een kwaad daglicht plaatsen; iemand in een kwaad daglicht stellen; iemand in een kwaad daglicht zetten


 1. iemand ongunstig voorstellen

  Synoniem: iemand in een slecht daglicht [plaatsen, stellen, zetten]

  Mede door deze indicator zijn zaken als de indirecte milieudruk door consumptie en afwenteling naar het buitenland meer onder de aandacht gekomen. Ook in wetenschappelijke zin is de indicator veelbesproken en zeker in Nederland ook veel bekritiseerd. Op tal van punten was deze kritiek terecht. Vooral de afkeuring, die door de bedenkers werd gekoppeld aan een groter ruimtebeslag door inwoners van een land (zoals Nederland) dan de ruimte binnen de eigen grenzen, is dubieus. Daarmee werd veel handel bij voorbaat al, en daarmee ten onrechte, in een kwaad daglicht geplaatst.

  http://www.vu.nl/english/o_o/instituten/IVM/nme/index.htm

  De overheid deed van haar kant alle moeite om de activisten in een kwaad daglicht te stellen. Die werden ervan beschuldigd de problemen te overdrijven en zouden zich bovendien laten 'inspireren' door krachten in het buitenland.

  http://www.xminy.nl/,

  De ABC-medewerkers logen over wie ze waren, wat hun achtergronden waren en ze hadden natuurlijk al een werkgever toen ze in dienst traden bij F. L. In de rechtszaal heet dat fraude, onbevoegde toegang, bedrog en schending van loyaliteit. Ze kwamen er werken met de bedoeling F. L. in een kwaad daglicht te zetten.

  De Standaard,

in een kwaad daglicht komen; in een kwaad daglicht komen te staan


 1. op een ongunstige manier in de belangstelling komen te staan; een slechte, ongunstige reputatie krijgen; slecht bekend komen te staan

  Synoniem: in een kwade reuk [staan, komen te staan]

  Op basis van leugens zouden ze in een kwaad daglicht komen en verplicht worden ontslag te nemen.

  De Standaard,

  De paranormale wereld is door commerciële uitbaters en onverantwoordelijke beoefenaars in een kwaad daglicht komen te staan.

  Meppeler Courant,

in een kwade reuk staan; in een kwade reuk komen te staan


 1. op een ongunstige manier in de belangstelling staan of komen te staan; een slechte, ongunstige reputatie hebben of krijgen; slecht bekendstaan

  Synoniem: in een kwaad daglicht [komen, komen te staan]

  De hoofdstad mag dan hier en daar in een kwade reuk staan wegens vuil, criminaliteit en drugsoverlast, maar in een vergelijkend onderzoek van 118 steden blijkt Amsterdam het wat betreft 'levenskwaliteit' en vestigingsplaats lang niet slecht te doen.

  NRC,

  Als curator zeg je: u hebt er met die waanzinnige hoeveelheid milieudelicten zo'n bende van gemaakt dat de politie eind '93 een inval deed. Daardoor is het bedrijf in een kwade reuk komen te staan en hebben cliënten zich van T. afgewend.

  NRC,

kwaad bloed zetten


 1. misnoegdheid opwekken; wrevel opwekken

  Mogelijk dat de levenswandel van Dumas en de aard van zijn geschriften hier te lande kwaad bloed zette. Dumas was een levensgenieter die geld en vrouwen verslond, een republikein die de revolutie niet schuwde en zijn werken vertoonden anti-clericale tendensen.

  http://home.wxs.nl/~mwalswee/tijd.htm

kwaad geld


 1. ((vooral) in België)
  onkosten, met name onkosten die gemaakt moeten worden bij transacties van onroerend goed

  Synoniem: onkosten

  Een juiste redactie en een nauwkeurige waardering van de activa zullen de erfgenamen niet alleen veel rompslomp, maar mogelijk ook veel kwaad geld besparen.

  http://www.notare.be/watnot.htm#h1,

kwaad vermoeden


 1. ongunstig vermoeden ten aanzien van iemand of iets

  Het zesde gebod van God verbiedt leugen en valse getuigenis, kwaadsprekerij en lastertaal, kwaad vermoeden en lichtvaardig oordeel.

  Een lichtgevoelige jongen, Walter van den Broeck,

kwade betaler


 1. (weinig gebruikt)
  iemand die zijn betalingsverplichtingen niet goed nakomt; wanbetaler

  Synoniem: wanbetaler

  Tot nauwe samenwerking op cultuurpolitiek gebied kwam het nog niet. Niet zozeer de liefde, maar het geld moet van één kant komen, verwijten de Nederlanders. De Vlaamse minister van Cultuur wordt een kwade betaler genoemd, onder meer in het letterenbeleid.

  De Standaard,

kwade dronk


 1. dronkenschap waarbij men somber, boos, agressief of vervelend wordt

  Synoniem: slechte dronk

  Antoniem: goede dronk

  Na middernacht begon hij wildvreemden aan te spreken, na tweeën begon het provoceren en ruzie zoeken - hij had een kwade dronk.

  Hokwerda's kind, Oek de Jong,

kwade droom


 1. enge, beangstigende droom; nachtmerrie

  Synoniem: angstdroom; bange droom; boze droom; nachtmerrie

  Eigenlijk zou ik het liefst van al dood zijn (altijd slapen zonder opgeschrikt te worden uit een kwade droom) en toch blijft het primum vivere tot de laatste snik.

  Het blauwe meisje en de andere kleuren van de verschrikking, Greta Seghers,

 2. afschuwelijke gebeurtenis of situatie

  Synoniem: angstdroom; bange droom; boze droom; nachtmerrie

  Dennis inkasseert met onvoorstelbaar geduld en begrip de kwade droom waar ik hem ongevraagd deelgenoot van maak. Mijn langdurige verhouding met beeldhouwerszoon Rikske, waar ik te veel van houd opdat ze bij de gelegenheidsaffaires zou kunnen worden ondergebracht, tolereert hij met een wijsheid, die ikzelf onmogelijk zou kunnen opbrengen.

  Het blije lijden, Alex Rosseels,

kwade kans


 1. kans op mislukking of onheil; risico

  Synoniem: risico

  Je kon als het ware bij de burgemeester binnenlopen met als kwade kans dat je een half uur moest wachten omdat deze nog aan het dejeuneren was.

  http://www.haagsmilieucentrum.nl/branding/uitgaven/nov-dec2001.html

  Een importeur die in september een rekening van $ 1 miljoen moet voldoen wil de kwade kans van een dollarkoersstijging uitsluiten. Hij sluit bij de bank tegen de op dit moment geldende termijnkoers een contract af voor de aankoop van de benodigde dollars op een later tijdstip.

  http://www.google.nl/search?q=cache:C1w4h9nLiDwJ:www.icim.fnt.hvu.nl/docent/dkuipers/Dictaat%2520cursus%2520beleggen.doc+dollarkoersstijging+site:.nl=nl=lang_nl,

kwade sappen


 1. (verouderend)
  lichaamsvochten als bloed, gal en slijm die in bepaalde verhouding het temperament in negatieve zin bepalen

  Antoniem: goede sappen

  In elk geval ben ik nooit zo dicht bij mijn mooie eigenschappen als wanneer ik verteerd word door de kwade sappen in mijn lichaam, zoals nu, de innerlijke stormen die me opjagen jagen me in de richting van een beter, sterker, onverzettelijker ik, dat pas ontwaakt als ik lelijk in de knoei zit en duizend varianten bedenk op die ene woedende verwensing.

  Het nietigste, Marie Kessels,

  Toch moest er meer bij, vond zijn moeder: stinkthee waarin gedroogde madeliefjes dreven en dungeslagen yoghurt met melasse-stroop. 'Voor de stoelgang,' zei zij, 'stroop temt alle kwade sappen.'

  Nathan Sid, Adriaan van Dis,

  Eeuwenlang is gedacht dat de 'lichaamssappen' van een mens (bloed, gal, slijm), en de verhouding daartussen, zijn temperament bepalen. Wie boosaardig is en prikkelbaar heeft kwade sappen of kwaad bloed: hij is kwaadsappig of kwaadbloedig. Ook de woorden koudbloedig, warmbloedig, cholerisch (van cholè 'gal'), melancholisch (van melas 'zwart' en cholè) en zwartgallig getuigen van deze sappen- of temperamentenleer.

  http://www.woordpost.nl/archief/kwaadsappig.html

kwade vrienden


 1. slechte vrienden; vijanden

  Synoniem: vijanden

  Behalve met Cornelis had hij met geen van zijn broers en zusters nadat ze waren getrouwd ooit enige omgang meer gehad. Niet dat ze kwade vrienden waren, maar ze waren wel vreemden voor elkaar geworden.

  Twee vorstinnen en een vorst, R.J. Peskens,

op een kwade dag


 1. op een dag die ongeluk of tegenspoed brengt of anderszins ongeschikt is; op een dag waarvan niet veel goeds is te verwachten

  Pompeï lag op een plaats die op een kwade dag geheel door metersdikke lagen gloeiende as en lava uit de Vesuvius bedekt werd.

  http://www.skepsis.nl/s-frames.html,

zo kwaad nog niet


 1. (Gezegd van zaken)
  niet zo slecht of erg

  Synoniem: zo slecht nog niet

  Eén keer nog met Meindert door het veld te lopen, tussen horizon en horizon alleen te zijn met elkaar en hem te horen zeggen: Allà, de dood is zo kwaad nog niet, zonder dood zou het leven pas echt ondraaglijk zijn.

  De hangende man, Koos van Zomeren,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als deel van een samenstellende afleiding


kwaad 2.0

slecht in moreel opzicht; ook: met slechte bedoelingen

Betekenisbetrekking


specialisering
Betrokken betekenissen1.0 : 2.0

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • kwaad opzet
 • met kwaad opzet
 • kwade bedoelingen
 • kwade dingen
 • kwade mensen
 • kwade praktijken
 • met kwade bedoelingen

Brandstichting door de eigenaar zelf of voor diens rekening is strafbaar bij bedrieglijk of kwaad opzet van de dader.

http://www.bvvo.be/publication/Commande/cahier/prev_fraude_ass.pdf

Waldegrave besliste volgens Scott bewust om geen ruchtbaarheid te geven aan de verandering van de uitvoerregels. Hij handelde niet met kwaad opzet, wel uit vrees voor een heftige negatieve reactie van het publiek, aldus Scott.

De Standaard,

Maar veel benauwender dan de brand zelf was het feit dat kwade lieden dit vuur hadden gesticht. Bang en verontrust bedachten wij dat iemand terwijl wij sliepen door de nacht was geslopen met een hart vol kwade bedoelingen, met haat in zijn hoofd en vuur in zijn handen.

De lange geboorte, Lut Ureel,

Alles lijkt van een leien dakje te gaan, totdat Hawkins ontdekt dat zijn vriend een woeste piraat met kwade bedoelingen blijkt te zijn die uit is op muiterij.

http://www.yourgames-online.nl/product_info.php/cPath/2202_2203_2214/products_id/36823,

Dit nieuwe leven is afhankelijk van je karma (optelsom van alle goede en kwade dingen die je in je vorige leven gedaan hebt).

http://users.skynet.be/zoekheteensop/boedhisme.htm

Kwade mensen doen Slechte dingen en daarmee uit. Goed en Kwaad zijn verwikkeld in een metaforisch gevecht waarbij de sterkste overwint.

Gazet van Antwerpen,

In zijn eerste werk uit 1966 beschrijft Ginzburg hoe de benandanti vochten tegen de kwade praktijken van heksen.

http://home.hetnet.nl/~m.vervest/hekserij%20oorsprong%20europese.html

met werkwoord


 • iets kwaad bedoelen
 • iets niet kwaad bedoelen

Een hulpeloos gevoel heeft hij aan de uitspraak van de ploegleider overgehouden. Zo'n uitspraak, kwaad of niet kwaad bedoeld, is hartverscheurend.

Hete zeeprikkels, Andreas Roels,

"Zag ik hem nu bewegen?" vroeg ik terwijl ik naar de deur liep. "Dat hopen ze allemaal, meneer. Grof gezegd - en dat bedoel ik echt niet kwaad - is uw zoontje zo dood als een pier."

De kleine blonde dood, Boudewijn Büch,

met ander, nevengeschikt adjectief


 • goed of kwaad

Het geweten is een soort innerlijke radar die aangeeft wat goed of kwaad is.

http://users.pandora.be/odette.storms/christen.htm#oktober,

Vaste verbindingen


de kwade genius


 1. de boosaardige bedenker; de aanstichter

  Synoniem: het kwade brein

  Voor de Hongaren is de burgemeester van Cluj [...] de kwade genius achter de plannen om het standbeeld - dat op de lijst van beschermde monumenten van de UNESCO staat - te verwijderen.

  NRC,

de kwade hand


 1. zwarte magie en toverij, beoefend door heksen, tovenaars, e.d.

  Men was benauwd voor de 'kwade hand', zogeheten heksen, tovenaars en weerwolven. Men kende bijvoorbeeld de 'auwelmenkes', dwergen die ergens in een hol onder de grond huisden. Soms hielpen ze mensen, soms niet.

  http://home.pi.be/~tthijs/art13.html

  De dorpsbewoners begonnen haar te mijden, zoals men eertijds heksen en toverkollen had gemeden uit vrees voor de kwade hand of het boze oog.

  Martha, Lut Ureel,

de kwaaie pier


 1. ((vooral) in Nederland)
  iemand die de volledige schuld krijgt en bestraft wordt voor iets wat verkeerd gaat, ook als hij die verantwoordelijkheid met anderen deelt of als die beschuldiging onterecht is; iemand die altijd de schuld krijgt voor alles wat er fout loopt; zondebok

  Synoniem: zondebok

  Kabinet en Kamer hebben de missie naar Srebrenica slecht voorbereid, luidde de kritiek van de enquêtecommissie. Zij hebben daarvoor samen de verantwoordelijkheid. Dat vindt ook het kabinet dat gisteren weigerde specifiek een minister als kwaaie pier aan te wijzen.

  Haagsche Courant,

een kwaad geweten


 1. een slecht geweten; een gevoel van schuld

  Synoniem: een slecht geweten

  Onlangs vroeg een interviewer aan de filmproletariër en Hollywoodmarxist Yves Montand of hij zonder kwaad geweten in een Maserati kon rijden. Natuurlijk wel, zei de rode Tartuffe, want ik ben geen volksuitbuiter, ik exploiteer niemand. Natuurlijk doet hij dat niet. Dat laat hij aan anderen over, die hem de honoraria betalen, waar hij zijn Maserati's van bekostigt.

  Ik draag geen helm met vederbos, W.F. Hermans,

een kwaad moment


 1. moment waarin men toegeeft aan boosaardige neigingen

  Wie leidde dit spel, deze roulette, wie trok op een kwaad moment de mazen nauwer aan, zodat de dingen nog maar één kant op konden?

  Engelen van het duister, Jan Siebelink,

  Terwijl westerse parlementen allerlei 'democratische' prietpraat verkopen over rechtshandhaving [...], doet de onderwereld met een biljoen gulden per jaar mee aan het Monopoly om de macht en zijn er godsdienstfanatici, nationalisten en verziekte megalomanen bezig chemische en bacteriologische wapens aan te leggen, met de bedoeling er op een kwaad moment overheden van halve continenten mee te chanteren.

  NRC,

het kwade brein


 1. de boosaardige bedenker; de aanstichter

  Synoniem: de kwade genius

  De Verenigde Staten blijven bij het standpunt dat het kwade brein achter de cyberaanvallen op Sony Pictures, in Noord-Korea zit.

  http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/vs-blijft-n-korea-beschuldigen-van-cyberaanval

kwade geest


 1. kwaadaardig geestelijk wezen; duivelse kracht; onheil brengende kracht; duivel; demon

  Synoniem: boze geest; demon; duivel

  Hij zei dat hij er niets kon aan doen. Al van zijn vier jaar was hij bezeten door een kwade geest. Daardoor kwam het dat hij me sloeg. Ik geloofde dat allemaal. Ook dat alleen een duiveluitdrijver hem kon helpen.

  De Standaard,

  Zout was een tovermiddel tegen kwade geesten. Lang geleden had haar grootmoeder haar geleerd zich de duivel van het lijf te houden door zout over de linkerschouder te werpen, recht in de duivel zijn ogen.

  Alle verhalen, Kristien Hemmerechts,

kwade kracht; kwade macht


 1. kwaadaardig geestelijk wezen; duivelse kracht; onheil brengende kracht; duivel; demon
  Meestal in het meervoud kwade krachten.

  Synoniem: boze geest; kwade geest

  Of er in al deze gevallen sprake is van boze geesten, kunnen we onomwonden met 'nee' beantwoorden. Zo er kwade krachten aan het werk zijn, gaan ze van onszelf uit en zouden ze zich langs andere wegen toch wel hebben laten voelen.

  http://www.natuurlijk-welzijn.org/artikel/Pendel126.html,

  Kehinde is een kind van een tweeling, maar haar eerstgeboren zus is samen met de moeder tijdens de bevalling gestorven. In haar thuiskultuur werd ze daarom als een kwade kracht beschouwd en uitbesteed aan een kinderloze tante.

  De Standaard,

  Als het water was verdampt, betekende dat dat er een kwade macht de slaapkamer binnenkwam om te drinken.

  Russendisco, Wladimir Kaminer,

kwade tong


 1. iemand die kwaadspreekt; lasteraar; kwatong
  Meestal in het meervoud kwade tongen.

  Synoniem: boze tong; kwaadspreker; lasteraar

  Synoniem: kwatong ((vooral) in België)

  Kwade tongen in Paramaribo beweren dat het complex in werkelijkheid een oudedagsvoorziening voor de voetballer is; dat hij jonge spelertjes behalve opkweken ook wil verkopen.

  http://www.cs.vu.nl/~nakisoen/suriname.htm,

kwade trouw


 1. oneerlijke bedoelingen; oneerlijkheid

  Synoniem: oneerlijkheid; valsheid

  Antoniem: goede trouw

  Ook de officier van Justitie uit Bonn zal een officieel onderzoek naar de handelwijze van de oud-kanselier beginnen wegens de verdenking van kwade trouw, bedrog en mogelijk witwassen van gelden.

  http://www.nrc.nl/W2/Nieuws/1999/12/29/Vp/05.html

kwade wil


 1. slechte bedoelingen; slechte wil

  De mensen zijn de viezigheid zat en dus heeft wethouder Aarts de jacht geopend op de notoire vervuilers [...]. Hij spreekt over het bestrijden van kwade wil, met grote maatschappelijke schade voor stad en inwoners.

  De Limburger,

te kwader trouw


 1. met slechte bedoelingen; oneerlijk

  Synoniem: oneerlijk

  Antoniem: te goeder trouw

  Art. 197 bestraft de gebruiker van het vervalste of valse stuk alsof hij de dader van de valsheid was, voor zover de gebruiker te kwader trouw handelde en het oogmerk had om nadeel te berokkenen.

  http://www.bvvo.be/publication/Commande/cahier/prev_fraude_ass.pdf

  Voor je het weet, heb je je eigen leven dan gereduceerd tot een essentie. Het ergste is als je daarin berust met de opmerking "Ik ben nu eenmaal zo-en-zo en ik kan niet anders zijn dan wat ik ben." Wat je dan eigenlijk zegt is: "Ik ben alsof ik een bloemkool was." Wie zulke smoesjes gebruikt, is volgens Sartre te kwader trouw. Hij verzaakt de opdracht die hij als mens heeft: vrij te zijn. Dan doet hij alsof hij een ding is, om zo onder de verantwoordelijkheid die zijn keuzen met zich meebrengen uit te komen.

  http://www.filosofiemagazine.nl/,

van kwade wil


 1. slechte bedoelingen hebbende; van slechte wil; kwaadwillig

  Synoniem: van kwade zin; kwaadwillend; kwaadwillig; van slechte wil

  Antoniem: van goede wil

  Het systeem is dat er geen rekening wordt gehouden met de achtergrond van de wanbetalers. Zijn ze van kwade wil of zijn ze wanbetaler door overmacht?

  http://home.tiscali.be/be077857/medische/cfs/verhalen/dagboek1.html,

van kwade zin


 1. slechte bedoelingen hebbende; van slechte wil; kwaadwilig

  Synoniem: van kwade wil; kwaadwillend; kwaadwillig; van slechte wil

  God en de zijnen zijn te gast bij Lot, de neef van Abraham, om uit te vinden of er tenminste 10 rechtgeaarde mensen te vinden zijn in de stad. Zoniet, dan worden de beruchte steden Sodom en Gomorra vernietigd. Genietend van de gastvrijheid in het huis van Lot worden zij opgeschrikt door lieden van kwade zin die de gasten opeisen en dreigen de deur open te breken.

  http://www.museumserver.nl/museumkrant/editie15/pag11.htm,

  Nanowetenschapper Drexler meent dat bescherming tegen ongelukken met het kopieerproces vrij eenvoudig is, maar erkent dat zijn voorstellen niet zouden werken als iemand van kwade zin is.

  De Groene Amsterdammer,

zo kwaad nog niet zijn


 1. (Gezegd van personen)
  niet zo slecht zijn; best meevallen in de omgang

  Synoniem: zo slecht nog niet zijn

  Ze zijn immers zo kwaad nog niet die moffen, ze hebben een oude cultuur, het loopt allemaal wel goed af en die joden, nouja.

  Het pistool van de rekening, Jan Willem Holsbergen,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


 • kwaadgezind

Als deel van een samenstellende afleiding


kwaad 3.0

moeite kostend; moeilijk; lastig

Vaste verbindingen


het is kwaad kersen eten met iemand of iets


 1. 'Weet jij nergens een leuk restaurantje, Jules, waar een maaltijd wordt geserveerd waar iemand wat aan heeft?' 'Wat dacht u van Het Kotkonijn in Waarschoot?' 'Met Waarschoot is het kwaad kersen eten. Als er één plattelandsgemeente is die ik voor geen haar vertrouw is het Waarschoot, met Sint Idesbald op een goeie tweede plaats.'

  Uitgeverij Guggenheimer, Herman Brusselmans,

het te kwaad krijgen; het kwaad krijgen


 1. het moeilijk krijgen; last krijgen; moeite krijgen om zijn emoties te bedwingen

  Hij was zo tactvol om Will niet met zijn twee Gouden Sterren te feliciteren. 'Wat is er, maat? Een postnatale depressie?' had hij gevraagd. Will had het meteen te kwaad gekregen. Hij vocht tegen zijn tranen.

  Na de siësta, Paul Koeck,

  Als ze dingen lezen die absoluut niet in de tekst staan, krijg ik het kwaad. Maar dat ze elk op een eigen manier invullen wat ik suggereer, is een van die mysterieuze en prachtige kanten van de literatuur: je verhalen gaan een eigen leven leiden.

  De Standaard,

in goede en kwade dagen


 1. als het goed gaat, maar ook als het moeilijk gaat; in goede en slechte tijden
  Belofte die men uitspreekt bij een huwelijk.

  Nooit heeft ze haar echtelijke plichten verzuimd. Ze zou er niet van dromen mij hier alleen tot rust te laten komen, me haar gezelschap en conversatie te ontzeggen. In goede en kwade dagen heeft ze ooit beloofd en ze is een vrouw van haar woord.

  Alle verhalen, Kristien Hemmerechts,

zo goed en zo kwaad als het gaat; zo goed en zo kwaad als het kan; zo goed en kwaad als het gaat; zo goed en kwaad als het kan; zo goed en zo kwaad mogelijk


 1. zo goed als mogelijk is in de moeilijke omstandigheden

  Ik leerde hoe je zo goed en zo kwaad als het gaat tegen een vijandig gehoor overeind moet blijven. Het was een harde leerschool en ik begon me af te vragen of ik er wel tegen opgewassen was.

  Mijn jaren in Europa, Karel Van Miert,

  Al zijn personeel, vier man sterk, staakt. De Bie probeert zo goed en kwaad als het kan de meest urgente klussen af te handelen.

  NRC,

  Ge ziet dat het leven doorgaat, ondanks iets ingrijpends als de bezetting van uw land. Maar wat wilt ge? Wij waren, al onze eigenaardigheden ten spijt, gewone mensen. Wij moesten er ons zo goed en zo kwaad mogelijk doorheen slaan, zoals vader zei (en met hem duizenden andere vaders).

  Emmeke, Jan Lampo,

Spreekwoorden


Met grote heren is het kwaad kersen eten; Met hoge heren is het kwaad kersen eten; Met grote heren is het kwaad kersen eten, want zij kiezen de grootste en schieten met de stenen; Met grote heren is het kwaad kersen eten, want zij kiezen de grootste en schieten met de pitten


 1. informele omgang met hooggeplaatste personen loopt vaak uit op teleurstelling of vernedering; ook: van hooggeplaatste personen is het vaak moeilijk om iets gedaan te krijgen

  'Met hoge heren is het kwaad kersen eten', zegt een bijna vergeten spreekwoord. Het is moeilijk om iets van politici en andere beleidsmakers gedaan te krijgen.

  http://www.politeia.be/article.aspx?a_id=METHOG919S

  In deze tijd van bezuinigingen en impopulaire maatregelen lijkt het inderdaad kwaad kersen eten met de hoge heren. Vooral als we het spreekwoord in zijn, vrijwel vergeten, volledigheid nemen: Met grote heren is het kwaad kersen eten, want zij kiezen de grootste en schieten met de stenen (de pitten). Het gewone volk krijgt die pitten dan om de oren, of het nu om cultuur, pgb, openbaar vervoer of defensie gaat.

  http://www.deweekkrant.nl/pages.php?page=1849744

Met onwillige honden is het kwaad hazen vangen


 1. Het is moeilijk om iets te bewerkstelligen wanneer men wordt tegengewerkt door zijn eigen medewerkers

  Sinds het vorige kabinet heerst in Den Haag de overtuiging dat het met onwillige honden kwaad hazen vangen is.

  NRC,

Woordfamilie


Als deel van een samenstellende afleiding


 • kwaadschiks

kwaad 4.0

in een slechte stemming verkerend, waarin men anderen verwijten maakt; boos
Vaak iets sterker dan boos.

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • een beetje kwaad

Hij keek mij ongelovig aan en een beetje kwaad. Hij dacht dat ik spotte.

Weerloos, Jan Siebelink,

met bijwoord


 • behoorlijk kwaad
 • echt kwaad
 • erg kwaad
 • goed kwaad
 • heel kwaad
 • minder kwaad
 • ontzettend kwaad
 • verdomd kwaad
 • verschrikkelijk kwaad
 • vreselijk kwaad
 • zeer kwaad
 • zo kwaad
 • zo kwaad dat

((vooral) in België)
 • razend kwaad

De boeren in Texas zijn behoorlijk kwaad: ze moeten als vanouds dure en schadelijke insecticiden op hun velden sproeien, terwijl ze voor het genetisch "immuun" gemaakte katoen net een extra hoge prijs hadden betaald.

De Standaard,

Maar omdat oudere mensen 's avonds liever niet meer buitenkomen, besloten we voor hen een aantal leesmiddagen op het getouw te zetten [...]. De boeken komen van DiVoBe. In 't begin kreeg ik daar te horen dat we voor ons publiek best geen moeilijke titels uitkozen. Ik was toen echt kwaad. Altijd weer dat vooroordeel over senioren!

De Standaard,

Ik ben erg kwaad op de maatschappij, op de hypocrisie en op de oorlog.

Dagblad van het Noorden,

En dan wordt Marco pas goed kwaad. 'Fuck. Fuck! Ze willen dat schip helemaal niet bouwen. Ze willen gewoon dat wij die opdracht niet krijgen!'

Westenwind, Simone Duwel,

Ik werd goed kwaad, sloeg op de tafel en dreigde met de politie.

Ik draag geen helm met vederbos, W.F. Hermans,

Ze hadden mijn opblaasboot ongevraagd gebruikt. Daar werd ik heel kwaad om en dat dreigde behoorlijk uit de hand te lopen.

Het Primus Inter Pares Project, Kasper van Zuilekom,

Terwijl ik sprak begon ik minder kwaad te worden en ongeveer bij de kartonnen doos lachte ik al een beetje, zodat Vera minder en minder benauwd ging kijken en we aan het einde samen zaten te lachen.

De meidenziekte, Tom Pauka,

Ik werd ontzettend kwaad of beter: ik was onthutst dat ze aan de ene kant proberen hun theater laagdrempelig te maken door multiculturele producties maar dat ze anderzijds vreemdelingen of afstandelijke personen die binnen willen de ingang weigeren uit angst voor de rotzooi.

http://www.xs4all.nl/~haas/teksten/jjlmvkmaart01.pdf,

Ik was verdomd kwaad toen ik me dat bewust werd, dat ik gewoon gedwongen werd om te liegen, en ik denk er nog over om de personeelschef een persoonlijke brief te schrijven, waarin ik dat alles eens rustig uit de doeken doe, maar daar ben ik dan toch waarschijnlijk weer te laf en te lui voor.

Requiem voor een vriend, J.J. Voskuil,

Toen ik de student uitliet, merkte mijn vrouw dat hij onmiddellijk buiten de deur begon te kotsen en ze was kwaad op mij, verschrikkelijk kwaad.

De steen der wijzen, J.M.A. Biesheuvel,

Dus zei ik maar weer: 'Michelinkaart tweeënzeventig, alstublieft.' Argwanend keek hij mij aan, terwijl hij zei dat ik die toch net had gekocht. 'Dat is zo,' zei ik, 'maar ik wilde er nog een hebben.' Toen werd hij vreemd genoeg vreselijk kwaad, hij begon helemaal op te zwellen en te roepen dat ik geen oude mensen in de maling moest nemen en dat ik beter kon opsodemieteren.

Een zwervend bestaan, Bob den Uyl,

Wat was de ergste straf die u ooit gekregen heeft? Strafstudie want dat was niet rechtvaardig want ik had het niet gedaan. Ik was toen zeer kwaad op die leerkracht en nog, maar ik kon er niet onderuit.

http://home.planetinternet.be/~opkikker/20012002/01020632.htm,

Nu wordt het groepsgevoel ons van bovenaf aangereikt door bedrijven, althans de suggestie ervan. Als het niet werkt, lijkt de oplossing te liggen in meer en beter en groter. Dat is de grootste leugen die de massamedia ons verkopen. Een leugen waar je ziek van wordt. Daarom ook zijn jonge mensen nu vaak zo kwaad. Die ervaren dat kopen niet gelukkig maakt, dat het je problemen niet oplost.

De Groene Amsterdammer,

Hij was zo kwaad dat hij me niet eens wilde feliciteren.

NRC,

Bij ieder fout woord over mijn vader word ik razend kwaad.

De Standaard,

met werkwoord


 • kwaad kijken
 • kwaad reageren
 • kwaad weglopen
 • kwaad worden
 • kwaad zijn
 • kwaad het huis uit lopen
 • kwaad de kamer uit lopen
 • iemand kwaad aankijken
 • iemand kwaad maken
 • zich kwaad maken
 • iets kwaad roepen
 • iets kwaad schreeuwen
 • iets kwaad zeggen

'Nanu, was soll das denn?' snauwde hij streng en hij keek kwaad.

De Hunnen. Dl. 2: Bevrijding, Jan Cremer,

'Waarom bent u eigenlijk met Vati getrouwd?' heb ik haar wel eens gevraagd. 'Wat een vraag!' reageerde ze kwaad.

Het geheim van Eberwein, Boudewijn Büch,

Hij loopt kwaad weg en neemt zijn hond mee.

De verpletterende werkelijkheid en andere verhalen, J.M.A. Biesheuvel,

Ik zei hem dat ik graag wilde weten hoe en waardoor mijn vader overleden was. "Wie zegt dat de man waarover u spreekt uw vader is?' "Ik heb dezelfde achternaam.' "Wellicht bent u een neef of iemand die zich uitgeeft voor de zoon en sensatie zoekt.' Ik werd kwaad en brulde door de hoorn: "Moet ik u godverdomme mijn paspoort laten zien?'

De kleine blonde dood, Boudewijn Büch,

Colette was gewoon weggegaan, zonder een woord van uitleg. Was ze kwaad op hem? Was ze teleurgesteld door zijn onhandigheid, zijn onervarenheid?

De stenen toren, Jo Claes,

Hoe dan ook, die feestelijke maaltijd op zondagavond schoot hem het verkeerde keelgat in, hij maakte woorden en liep kwaad het huis uit.

De dronken kanarie, Jan Gerhard Toonder,

Ze liep kwaad de kamer weer uit naar de keuken.

Het Bureau. Dl. 6: Afgang, J.J. Voskuil,

Hij keek me kwaad aan en ik voelde hoe woedend hij was.

Bezeten van mij, Nicci French,

Nu moet ik tactisch zijn, haar niet opnieuw kwaad maken.

Alle vogels van de wereld, Daphne Buter,

Hij maakte zich kwaad en beukte met de voet een deuk in het koetswerk van een wagen.

De Standaard,

Toen Steven Visser bleef aandringen, raakte hij zelfs geïrriteerd en riep kwaad: Man, zeur toch niet.

De Cock en de moord op melodie, Appie Baantjer,

Wijven, schreeuwt hij kwaad terwijl hij de trap afstommelt en de deur met een klap achter zich dichtslaat. Wijven, altijd willen ze je vasthouden, altijd moeten ze wat van je, waarom kan het nou nooit eens gewoon leuk blijven.

De schaamte voorbij, Anja Meulenbelt,

Zo kaffert de al eerder genoemde Liesbeth haar vriend Evert tijdens een telefoongesprek uit: 'Dat gezever' zei ze nog een keer kwaad.

http://www.xs4all.nl/~bkjb/mauritsstraat/rhistorie10.html,

met voorzetselgroep


 • kwaad op iemand of iets
 • kwaad wordenom iets
 • kwaad wordenover iets
 • kwaad zijnom iets
 • kwaad zijnover iets
 • zich kwaad maken om iets
 • zich kwaad maken over iets

Als u iets tegen me zegt, is het net alsof u het tegen een zwakzinnig kind hebt. Daar kan ik soms zo kwaad om worden.

Poes poes poes, Paul Mennes,

Ze zijn niet kwaad op haar, maar gewoon heel bezorgd.

ANP,

Ik ben erg kwaad op de maatschappij, op de hypocrisie en op de oorlog.

Dagblad van het Noorden,

Verder zijn de wetenschappers vooral kwaad over het gebrek aan bewijs.

Trouw,

Ik ben toen vreselijk kwaad geworden over wat ik tot dan toe van mijn leven had gemaakt.

Algemeen Dagblad,

Als er een rood lijntje gespannen is, zijn er toch mensen die er gewoon onderdoor gaan. Daar kan ik me vreselijk kwaad om maken.

Meppeler Courant,

Ook de Britse consumentenbond maakt zich kwaad over het 'bedrog' van de printerfabrikanten.

Nederlands Dagblad,

met dat-zin


Je gaat nog even naar de club. Alleen. Ik zoek er niets achter. Vertrouw je. Ben geen jaloers type. Alleen kwaad dat ik zelf niet buiten mag.

http://www.schuyesmans.be/jeugdlit/pages/bib_vh02.htm,

Vaste verbindingen


iemand een kwaad hart toedragen; iemand geen kwaad hart toedragen


 1. iemand slecht respectievelijk goed gezind zijn

  Antoniem: iemand [een, geen] warm hart toedragen

  'Ik weet niet of het een goed gedacht is,' zei Leevaert, persoonlijke vijand van Peter die hem een kwaad hart toedroeg omdat hij zijn vrouw Lea sloeg.

  Het verdriet van België, Hugo Claus,

  Mattina zegt Glinne geen kwaad hart toe te dragen, hoewel die hem donderdag omschreef als "een ritselaar in de wandelgangen".

  De Standaard,

Spreekwoorden


Kwaad worden is menselijk, kwaad blijven is duivels


 1. het is niet goed om kwaad te blijven of mensen te haten

  Kwaad worden is menselijk, kwaad blijven is duivels. Een oude wijsheid, maar o zo waar. Wie de schoen past, trekke hem aan.

  https://twitter.com/janvandiermenjd/status/457807260061040640

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


 • kwaadgezind

Als deel van een samenstellende afleiding


kwaad 4.1

boosaardig en gevaarlijk

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • een kwade hond

Een boswachter joeg een kwade hond op hen af.

De Standaard,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als deel van een samenstellende afleiding


kwaad 5.0

blijk gevend van boosheid

Betekenisbetrekking


metonymie
Betrokken betekenissen4.0 : 5.0

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • een kwaad gezicht
 • een kwade blik
 • een kwade bui
 • een kwaaie kop

Met een bons zette ze haar elleboog op de leuning van de stoel, plantte haar vuist in haar wang en ging met een kwaad gezicht de tuin in zitten kijken.

De tandeloze tijd. Dl. 1: Vallende ouders, A.F.Th. van der Heijden,

Vanuit de bovenverdieping van het huis waar hij voor stond werd hem een kwade blik toegeworpen.

De zaak vuilniszak, Peter Eijgenhuijsen,

Bij kwade buien kreeg Angela vlekken hoog op haar wangen.

Franklin, Thomas Lieske,

'Jij moet hier maar weg', zei ze, 'dan hoef je ook niet op mijn kamer.' 'Nou goed', zei ik,'ik ga al, het is toch een vlooienhol.' En zo stonden we allebei met kwaaie koppen ieder in een hoek van de kamer ons aan te kleden.

Het verrotte leven van Floortje Bloem, Yvonne Keuls,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


B - Als zelfstandig naamwoord

kwaad 1.0

iets of alles wat in strijd is met de moraal of een andere leer of wet; iets of alles wat zondig, afkeurenswaardig, ongeoorloofd of verkeerd is
In kwaad, het kwaad, het kwade in collectieve zin of zonder dat aan een bepaalde verkeerdheid gedacht wordt. In een kwaad in toepassing op een bepaald iets dat afkeuring verdient.

Semagram


Het kwaad of een kwaad…

is een verschijnsel

 • [Handelende persoon] is eigen aan elke mens
 • [Norm] is in strijd met de moraal of met een andere leer of wet
 • [Waardering] verdient afkeuring; is zondig; is verkeerd; is afkeurenswaardig; is slecht

  Algemene voorbeelden


  In elke mens kan het kwaad zich nestelen. En wanneer het kwaad niet tijdig wordt onderkend, gaat het dieper doordringen, het zal de ziel aantasten en dan is het nog maar één stap naar de grens waarachter een dwalende mens al een gevaarlijke vijand wordt, een drager van misdadige ketterse denkbeelden.

  Duisternis bedekt de aarde, Jerzy Andrzejewski,

  Pedofilie is een kwaad dat met wortel en tak moet worden uitgeroeid, zegt die.

  De Standaard,

  Jiang heeft gewaarschuwd dat corruptie een kwaad is dat de communistische partij de macht kan kosten.

  NRC,

  Kwaad verstoort de rechte orde van het samenleven.

  De Standaard,

  Die bezinning over de levensloop en over rituelen wordt ook een bezinning over de waarden die onze samenleving dragen en vaak ook een cultuurkritiek. Hoe voeden wij jongeren op? Hoe gaan wij om met de seksualiteit? Wat met het kwaad en de dood?

  De Standaard,

  God is oneindig goed en wie oneindig goed is kan geen slechte dingen doen. Daaruit volgt dat God niet verantwoordelijk kan zijn voor het kwade in deze wereld. De ziel behoort tot de " goede " schepping maar bij de val van de engelen zijn een aantal van hen in handen gevallen van het slechte principe (Satan, de duivel, de demiurg, Rex Mundi,...) en opgesloten in een stoffelijk lichaam dat deel is van de " slechte " schepping.

  http://home.planetinternet.be/~mirepoix/religie/religie.htm

  Het beste vond ik De donkere kamer van Damokles. Al was het beeld van de oorlog dat hij daarin schetste absoluut niet mijn beeld. Ik vond het een oorlog waarin het goede wèl van het kwade won.

  NRC,

  Combinatiemogelijkheden


  als subject bij een werkwoord


  • schuilen in
  • zitten in
  • zich nestelen

  Als er al kwaad in hem schuilt dan is dat een afgeleid kwaad, veroorzaakt door een maatschappij die de mens gemaakt heeft tot wat hij is.

  http://www.conservatismeweb.com/,

  Het kwaad zit in ieder van ons.

  De Standaard,

  In elke mens kan het kwaad zich nestelen.

  Duisternis bedekt de aarde, Jerzy Andrzejewski,

  als object bij een werkwoord


  • kwaad doen
  • kwaad stichten
  • een kwaad uitroeien
  • het kwaad bestrijden
  • het kwaad straffen
  • het kwaad uitroeien
  • het kwade bestrijden
  • het kwade straffen
  • het kwade uitroeien
  • het kwaad vergelden

  Mensen die kwaad gedaan hebben kunnen ook iets goeds doen.

  God’s gym, Leon de Winter,

  De dader was niet gestoord of pathologisch agressief, dat zou ook de Gerechtelijk Psychiater beamen. Marius H. was er, op die noodlottige avond, niet op uit geweest kwaad te stichten.

  Zonder genade, Renate Dorrestein,

  We zullen eraan moeten wennen dat het communisme geen enkel kwaad heeft uitgeroeid, en al helemaal het anti-semitisme niet.

  Een zwarte Pool, Karst Woudstra,

  Ghandi werd hierbij ook geïnspireerd door Hindoestaanse besef, dat het geen zin heeft als mens het kwaad te bestrijden, omdat de natuur op den duur vanzelf het evenwicht der gerechtigheid herstelt.

  http://www. eikonikon. nl/index2. html,

  De overheid is van God geroepen het kwaad te straffen opdat het geschonden recht wordt hersteld.

  http://www.sgp.nl/

  In zijn visioenen wordt aangetoond hoe de gekruisigde Jezus, het Lam van God dat stierf voor onze zonden, aan het einde van de wereldgeschiedenis de macht volkomen in handen krijgt van Zijn Vader. Hij zal het kwade definitief uitroeien en een vredesrijk stichten dat nooit meer zal voorbijgaan.

  http://www.ping.be/ontmoeting/bijbel/meerboek.html

  Het zijn rechters ditmaal die [...] behoefte hadden om het kwaad te vergelden, leugens te weerleggen, het slechte uit zijn schuilhol te lokken, misdadigers op te sporen, leven en dood vast te stellen door de pols te voelen, en de rechtsspiegel op te poetsen zodat hij schoonheid en lelijkheid duidelijk zou weerkaatsen.

  De doosjesvuller en andere vondsten, Janwillem van de Wetering,

  met adjectief ervoor


  • een ernstig kwaad
  • een maatschappelijk kwaad
  • het absolute kwaad
  • het fysieke kwaad
  • het morele kwaad
  • het ultieme kwaad

  Incest en seksueel misbruik van kinderen zijn een ernstig maatschappelijk kwaad, dat krachtig dient te worden bestreden.

  http://www.e-stem.nl/

  'Maar hoe noemde je dan het absolute kwaad, bijvoorbeeld het vermoorden van onschuldige kinderen?'

  De Standaard,

  Het fysieke kwaad, zoals pijn en leed, werd door de Stoïcijnen inderdaad volledig weggedefinieerd: pijn en leed verschijnen aan ons als een kwaad, alleen maar omdat we maar een partieel beeld hebben van de cosmos.

  http://allserv.rug.ac.be/~frvandun/Texts/Rechtsfilosofie/RFgent-0.htm,

  Hoe gemotiveerd de keuze voor selectieve abortus in sommige omstandigheden ook is, het heft het morele kwaad van het vernietigen van nog ongeboren leven niet op.

  http://www.kuleuven.ac.be/cbmer/cme/prenatdiag.htm,

  Omdat we alles wat onverenigbaar is met het logisch denken uitvlakken, wordt de wereld, die nu eenmaal ongerijmd in elkaar zit, almaar onbegrijpelijker. Dat is het ultieme kwaad, en het moet met wortel en tak worden uitgeroeid.

  De Standaard,

  met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


  • het aangerichte kwaad

  Het kwaad zit in ieder van ons. Pas wie dit weet, kan gepaste wegen vinden om met het aangerichte kwaad om te gaan.

  De Standaard,

  met voorzetselgroep


  • het kwaad van

  Tot zijn verbijstering had deze evangelisch bewogen publicist, die met zijn werk naar eigen zeggen de Satan wilde bestrijden, niet alleen boeken geschreven over het kwaad van de misdaad in Chicago, over boodschappen uit het hiernamaals en over het stichten van de wereldvrede, maar was hij ook [...] bekend gebleven om één ophefmakende reeks artikelen in de Pall Mall Gazette, die als een bom was ingeslagen.

  Zij kwamen uit het Oosten, Chris De Stoop,

  Dat was nu juist het grote kwaad van die bezettingsjaren geweest: dat God noch gebod werd gevreesd en dat vooral de jeugd daar soms maar al te vertrouwd mee was geraakt.

  Nathalie, Ger Verrips,

  in voorzetselgroep


  • tegen het kwaad
  • tot alle kwaad geneigd zijn
  • tot het kwade geneigd zijn
  • de personificatie van het kwaad
  • de personificatie van het kwade
  • de reïncarnatie van het kwaad
  • de reïncarnatie van het kwade
  • de verpersoonlijking van het kwaad
  • de verpersoonlijking van het kwade
  • een broeder in het kwaad
  • een partner in het kwaad
  • een zuster in het kwaad

  Er is tegen het kwaad eenvoudigweg geen kruid gewassen.

  Lisa's adem, Karel Glastra van Loon,

  Het calvinisme ziet de mens als fundamenteel zondig, gebaseerd op Calvijns beroemdste uitspraak: 'De mens is onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad.' Calvijn hing daarbij de 'predestinatieleer' aan: God zou al vóór de Schepping hebben bepaald welke mensen zijn uitverkoren om tot de hemel te worden toegelaten, en welke niet.

  http://vorige.nrc.nl/opinie/article2121064.ece/Calvinisme_beperkt_vrije_keuze_en_zelfbeschikking

  De mens is niet alleen geneigd tot alle kwaad, maar ook tot alle goed.

  Een dag uit het leven van de reuzenkoeskoes, Karel van het Reve,

  Wat betekent het wanneer de conservatief zegt dat de mens van nature tot het kwade geneigd is, dat hij belast is met de erfzonde?

  http://www.conservatismeweb.com/,

  Hier zit hij in één auto met een delegatie uit de onderwereld die Jem heeft verzwolgen, tweemaal de personificatie van het kwaad, bij hem achterin.

  Zonder genade, Renate Dorrestein,

  Op 11 april 1961 startte het proces tegen Adolf Eichmann onder grote internationale belangstelling. In de periode daaraan voorafgaand was een beeld ontstaan van Eichmann als reïncarnatie van het kwaad, niet in de laatste plaats in de Nederlandse pers.

  https://www.groene.nl/artikel/eichmann-in-nederland

  In de volkverbeelding was de duivel de verpersoonlijking van het kwade.

  http://users.pandora.be/ellenadams/volksgeloof.htm

  En dan nog de schrik om het hart voelen slaan als je een berichtje over een nog extremere broeder in het kwaad in de krant of op het journaal ziet.

  NRC,

  Aan het verhaal van de medeverdachte moest niet al teveel waarde worden toegekend omdat deze man 'gekke Willempie' wordt genoemd vanwege psychische problemen en bovendien vanuit het verleden redenen heeft om zijn 'vermeende partner in het kwaad' er bij te lappen.

  Meppeler Courant,

  Twee weken lang scheurde ze met de knalrode Rapido door Amsterdam op de dreunende bassen van gangstarapper Voice of the youth Ice-T: 'My lifestyle's crazy, I'm luxury lazy'. Totdat haar zuster in het kwaad het kunstje in blinde liefde heeft verraden aan de broer van de 'schijtluis'.

  NRC,

  met onbepaald voornaamwoord


  • enig kwaad

  'Voel je jezelf schuldig aan enig kwaad?'

  Wij, heksen, Roger Pieters,

  met ander, nevengeschikt substantief


  • goed en kwaad
  • het goede en het kwade

  Ethiek zegt iets over goed en kwaad. Spreekt zich normerend uit over wat goede en wat niet-goede ontwikkelingssamenwerking is.

  http://www.zending.org/index.htm

  In de antroposofie is er geen tegenstelling tussen goed en kwaad. Het goede wordt beschouwd als het midden tussen twee overdrijvingen. Voorbeeld: moed is niet tegengesteld aan lafheid, het is het midden tussen lafheid en stoutmoedigheid of waaghalzerij (tussen het gebrek aan moed en het teveel eraan).

  http://user.online.be/debrug/diabasis/

  Ook hij dringt door tot de universele problemen van leven en dood, het goede en het kwade, de rol van het geweten, het medelijden en de naastenliefde.

  De Standaard,

  Vaste verbindingen


  de boom der kennis van goed en kwaad; de boom van de kennis van goed en kwaad; de boom van kennis van goed en kwaad


  1. de boom in het aardse paradijs waarvan de vrucht door God aan Adam en Eva verboden was
   Naar Gen. 2:16-17.

   De Schepper zelf gaf ons de mogelijkheid om volledig bewust te worden. Hij plantte daartoe midden in ons paradijs "de boom der kennis, van goed en kwaad" en volledig vrijwillig hebben we er voor gekozen haar vruchten te proeven.

   http://www.stervensbegeleiding.nl/boek/index.html,

   Nu, omdat het onderscheid tussen laten we zeggen absoluut goed en kwaad voorbehouden was aan de goden, mocht de mens niet van de vruchten van die ene boom eten, van de boom van de kennis van goed en kwaad.

   http://www.euronet.nl/~advaya/lezingen.htm

   De mens heeft volgens de bijbel geen toegang tot de boom van kennis van goed en kwaad, omdat die staat in het paradijs waar hij door de erfzonde uit verbannen is.

   http://www.christianjongeneel.nl/popups/theorie.htm,

  de bron van alle kwaad; de oorsprong van alle kwaad; de oorzaak van alle kwaad; de wortel van alle kwaad


  1. het begin, de oorzaak van alles wat slecht is

   Socrates ontsluiert, hij houdt de ander een spiegel voor opdat hij zichzelf zou leren kennen. Onwetendheid is immers de bron van alle kwaad.

   http://home.tvd.be/cr27486/Socrates.html

   Hij wil laten zien wat er gebeurt als de band tussen mens en natuur verstoord raakt. Vaak wordt aangenomen dat Boenin de emancipatie van de boeren als de oorsprong van alle kwaad zag.

   NRC,

   Over de oorzaken van de misdaad heeft echter niemand uit die tijd iets op papier gezet. Er zijn slechts wat algemene opmerkingen te vinden over ellende als oorzaak van alle kwaad.

   http://scholieren.samenvattingen.be/search/open/3437189/

   Geld is de wortel van alle kwaad. Inderdaad, mensen zijn in staat elkaar te vermoorden voor geld.

   http://www.ping.be/aura-oasis/lzvld.htm

  een kwaad met de wortel uitroeien; het kwaad met de wortel uitroeien; een kwaad met wortel en al uitroeien; het kwaad met wortel en al uitroeien; een kwaad met wortel en tak uitroeien; het kwaad met wortel en tak uitroeien


  1. niet alleen het kwaad zelf bestrijden, maar ook de oorzaak ervan aanpakken

   In [...] het maandblad van het Bureau van de Europese Commissie, wordt onder de kop "Drugs: het kwaad met de wortel uitroeien" de alarmklok geluid.

   De Standaard,

   Voor sommigen is de globalisering dé vijand, de duivel, de bron van alle kwaad die met wortel en al uitgeroeid moet worden.

   http://www.fgtb.be/code/nl/Documents/2003/wereldspeler/c15_06e0604.htm

   'Als dus de waarheid een groot goed is, wat is dan het verdraaien ervan? Is dat geen kwaad? En dient men het kwaad niet met wortel en tak uit te roeien?'

   Duisternis bedekt de aarde, Jerzy Andrzejewski,

  een kwaad bij de bron aanpakken; een kwaad bij de wortel aanpakken; het kwaad bij de bron aanpakken; het kwaad bij de wortel aanpakken


  1. het slechte verhelpen door de oorzaak of oorzaken aan te pakken

   Daarom moeten we het kwaad bij de wortel aanpakken door op te treden tegen de handel in pedofiele porno, van welke aard ook, en uiteraard tegen het sekstoerisme dat nog veel te veel buiten schot blijft.

   De Standaard,

   Dat we moeten bezuinigen op het afval is voor mij ook duidelijk, maar pak het kwaad bij de bron aan en belast de fabrikanten van verpakkingsmaterialen en de fabrikanten van verpakte produkten maar, maar laat niet de man of vrouw bloeden voor iets waar zij part nog deel aan hebben, dan volgt dit bezuinigen vanzelf.

   Meppeler Courant,

  een kwaad in de kiem smoren; het kwaad in de kiem smoren


  1. het slechte vanaf het begin bestrijden of het slechte voorkomen

   Het voordeel van preventie is dat men door preventie 'het kwaad in de kiem kan smoren' en problemen structureel kan aanpakken.

   http://student.vub.ac.be/~ndeblauw/geert/Thesis/04_inleiding.htm,

  er zit geen kwaad bij; er zit geen kwaad in


  1. hij of zij is goedaardig

   Hij was aardig, er zat geen kwaad bij, maar slim was hij niet.

   Zuiderkruis, Pauline Slot,

   Wel heb ik dwaze dingen gedaan, op politiek en op persoonlijk vlak, maar ik heb niemand bewust kwaad gedaan, waarmee ik niet wil zeggen dat er geen kwaad in mij zit, wèl dat er gelukkig nooit enig systeem in geslaagd is het naar boven te halen.

   'Vliegt den Blauwvoet, storm op de Koornmarkt', Bart Plouvier,

  geen kwaad kunnen doen bij iemand


  1. bij iemand zeer in de gunst staan

   'Jij kunt geen kwaad doen bij mijn ouders,' zei Floor eens in de tijd na Julia's dood, toen ik haar na veel overreden meenam naar de première van een opera. Haar broer Joost had het veelgeprezen decor ontworpen, en de hele familie was aanwezig om mijn heilzame invloed op Floor te prijzen.

   Zuiderkruis, Pauline Slot,

   Elton John kon bij Disney geen kwaad meer doen na het succes van The Lion King, dat hij met Tim Rice had geschreven.

   de Volkskrant,

  het Kwaad


  1. de duivel; Satan

   Synoniem: Satan

   Hij bad dat het niet waar was, dat ze het nooit zouden kunnen en moeten bewijzen, maar verdacht hun zusje ervan Satan in hoogst eigen persoon in zich te hebben. Kitty was de reïncarnatie van het Kwaad.

   De Openbaring, Tom De Cock,

   Het Rituale Romanum, het eeuwenoude handboek van de exorcisten, is een belangrijk instrument om Satan te bestrijden, maar niet het enige. Amadeus maakt ook gebruik van andere methoden, dat is per geval verschillend. "Het Kwaad kent vele verschijningsvormen en heeft geen eenduidige vorm."

   http://www.dejongejournalist.nl/index.php?itemid=39=10

  het vleesgeworden kwaad


  1. de belichaming van het kwaad; de verpersoonlijking van het kwaad

   Voor de zoveelste keer een demonisering van Hitler, het vleesgeworden kwaad.

   Een jaar als (g)een ander, Kristien Hemmerechts,

  kwaad met kwaad vergelden


  1. kwaad vergelden door zelf iets kwaads te doen
   Naar Romeinen 12:17.

   "De ethiek van het evangelie om de ander de wang te keren is een individueel appèl om geen kwaad met kwaad te vergelden, maar als daar de verantwoordelijkheid voor de ander bij komt, is het anders. Als iemand op straat een kind in elkaar slaat, mag ik er niet naast gaan staan met een bord Vrede op aarde. Dan moet ik het kind zien te redden. Geweld kan dus noodzakelijk zijn", aldus Punt zaterdag na de bekendmaking van zijn benoeming.

   NRC,

  van de prins geen kwaad weten


  1. niet weten dat er iets mis is; ook: niet weten of niet beseffen dat men iets verkeerds heeft gedaan; ook: doen alsof men dat niet weet

   Synoniem: zich van [geen, geen enkel] kwaad bewust zijn; van geen kwaad weten

   Terwijl Faust, zich pijnlijk bewust van de ontoereikendheid van zijn kennis, willens en wetens samenspant met de machten der Duisternis en zich zo in het verderf stort, trekt Don Quichot, die van de prins geen kwaad weet, de wereld in met een blind vertrouwen in zijn totaal inadequate boekenkennis.

   De Jacht op Proteus, Piet Meeuse,

   Toen de Willem Barendzstraat werd afgebroken stond er op een gegeven moment nog een blokje van drie huizen. Dit leek ons ook wel wat. Ja, zei de commandant, maar jullie mogen er maar één afbranden. Wij wilden ze alle drie in brand steken. Hoe doen we dat nou, vroeg mijn collega Kuurman. We besloten in het middelste huis een teerton neer te zetten en als de de teer vloeibaar was de ton om te kiepen. Zo gebeurde, toen de commandant even niet keek. Woedend kwam de grote baas bij mij en zei dat wij dat gedaan hadden, maar wij wisten natuurlijk van de prins geen kwaad.

   Meppeler Courant,

  van geen kwaad weten


  1. (Minder gebruikelijk dan zich van [geen, geen enkel] kwaad bewust zijn.)
   niet weten dat er iets mis is; ook: niet weten of niet beseffen dat men iets verkeerds heeft gedaan; ook: doen alsof men dat niet weet

   Synoniem: van de prins geen kwaad weten; zich van [geen, geen enkel] kwaad bewust zijn

   Onder Kok, Zalm en Borst hadden we het allemaal heel erg goed. Zij waakten over ons en onze tere zieltjes. Die vreselijke Fortunisten zijn dat later achterkamertjespolitiek gaan noemen, maar wij waren blij, gelukkig en wisten van geen kwaad.

   http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2005/12/goedemorgen_baard_al_getrimd_1.html

   De VN-beschuldiging liep uiteindelijk met een sisser af en B. en L. wisten van geen kwaad.

   http://www.architectenwerk.nl/box/archief.2012.07.htm

  zich van geen kwaad bewust zijn; zich van geen enkel kwaad bewust zijn


  1. niet weten dat er iets mis is; ook: niet weten of niet beseffen dat men iets verkeerds heeft gedaan; ook: doen alsof men dat niet weet

   Synoniem: van de prins geen kwaad weten; van geen kwaad weten

   Zo de verdachten al gelden hadden gewisseld afkomstig uit de handel in verdovende middelen, dan nog was het volgens de raadsman de vraag of van 'heling' sprake kon zijn. De verdachten waren zich van geen kwaad bewust. Zij wisten niets over de eventueel illegale herkomst van het geld, zouden juist terughoudend hebben gehandeld waar zij iets van witwassen vermoedden.

   NRC,

   Na de ruzie bleef ze hem bezoeken. Frederik kwam geregeld op het onderwerp terug, onschuldig glimlachend alsof hij zich van geen kwaad bewust was.

   Walvis, Tom Naegels,

   De man bewoog zich geruisloos steeds dichter naar het meisje toe, dat zich nog steeds van geen enkel kwaad bewust was.

   Ritueel des doods, Willem Zebregs,

  Spreekwoorden


  Het kwaad straft zichzelf


  1. wie kwaad doet, wordt daarvoor vroeg of laat zelf gestraft

   Wie in Nederland een flagrante onwaarheid verkondigt, wordt daarvoor neergesabeld door de concurrentie. Het kwaad straft zichzelf.

   De Standaard,

  Woordfamilie


  Als deel van een samenstellende afleiding


  kwaad 2.0

  iets wat slecht, nadelig of schadelijk is, zonder dat men daarbij denkt aan het morele; iets slechts; schade of nadeel; soms ook: onheil; ongeluk

  Betekenisbetrekking


  generalisering
  Betrokken betekenissen1.0 : 2.0

  Semagram


  Het kwaad of een kwaad…

  is een verschijnsel

  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is iets slechts; is onwenselijk
  • [Gevolg of resultaat] doet iemand schade; berokkent iemand nadeel

   Combinatiemogelijkheden


   met adjectief ervoor


   • een erger kwaad
   • een gering kwaad
   • een geringer kwaad
   • een groot kwaad
   • een groter kwaad
   • een klein kwaad
   • een kleiner kwaad
   • een minder kwaad
   • een onvermijdelijk kwaad
   • het ergste kwaad
   • het geringste kwaad
   • het grootste kwaad
   • het kleinste kwaad
   • het minste kwaad

   Ten slotte bereikten we het stadium in december 1981 waarin de afkondiging van de staat van beleg niet langer kon worden uitgesteld. Ik ben ervan overtuigd dat dit ons heeft beschermd tegen een erger kwaad.

   De Standaard,

   Wat genoegen verschaft is dus inherent goed, en wat pijn veroorzaakt inherent slecht. Maar dat betekent niet dat elk genot (goed) per se te verkiezen is boven alles wat pijn veroorzaakt (en dus slecht is). Goed en kwaad zijn immers op complexe wijze met elkaar verbonden in de wereld. Een gering kwaad, dat gevolgd wordt door een groot goed, is te verkiezen boven een klein goed dat gevolgd wordt door een groot kwaad.

   http://allserv.rug.ac.be/~frvandun/Texts/Rechtsfilosofie/RFgent-0.htm,

   In 1918 werd de Limburger jonkheer C.J.M.R. de B. [...] de eerste en enige Nederlandse premier uit Limburg, en dan nog als "het geringere kwaad".

   De Standaard,

   Als ze met hem begonnen, kon iedereen ontslagen worden en dat vonden ze nog een veel groter kwaad.

   Het goddelijke monster, Tom Lanoye,

   'Die bijverschijnselen,' zei hij, voor het eerst ernaar verwijzend, 'ja, die zijn vervelend. Je moet alles tegen elkaar afwegen, het kleine kwaad en het grotere kwaad...'

   In liefdesnaam, Adriaan van der Veen,

   Een van de dingen die me het sterkst aan Ligthart bindt, zo sterk dat ik ernaar dorst in zijn afwezigheid, is zijn onvermogen zich te distantiëren van zijn natuur, zijn instinctieve keuze voor het kleinere kwaad, dat van de mores, de nabootsing die in elk geval de kracht van de banvloek nog enigszins beperkt.

   Het nietigste, Marie Kessels,

   In ieder geval is Nederland nog lang niet bereid de files dan maar als een onvermijdelijk kwaad te accepteren.

   http://scholieren.nrc.nl/weekkrant/2000/47/3.shtml,

   Het ergste kwaad de dag van vandaag in ons kleine landje, maar ook elders, is de lamlendigheid, het verlies van eigenwaarde, de teloorgang van onze traditie, de toenemende goddeloosheid, verwildering der zeden, het slinkende verantwoordelijkheidsgevoel enzovoort!

   Koud, Geertrui Daem,

   Een verlenging van het mandaat zou intussen niet het grootste kwaad behoeven te zijn.

   NRC,

   Dolman is van mening dat om de vraag te kunnen beantwoorden of men voor het grootste belang heeft gekozen, de proportionaliteitseis geoperationaliseerd moet worden. Op die manier kan worden beoordeeld of de dader het geringste kwaad koos.

   http://www.noodweerexces.nl/proportionaliteit/overmacht-noodtoestand.html

   Daarentegen zei wijlen monseigneur Decourtray, aartsbisschop van Lyon, in 1988 al dat het voorbehoedsmiddel ontegenzeglijk een "minder kwaad" was als het alternatief erin bestond "de dood" door te geven.

   De Standaard,

   Men kan soms voor een dilemma gesteld worden waarbij elke oplossing ongunstig is en men voor de weg van het kleinste kwaad moet kiezen.

   http://www.vub.ac.be/CLEA/groups/vzw_worldviews/publications/vanbelle-bitter.html,

   Over de hele linie heeft hij de steun van mensen die hem zien als het minste kwaad.

   De Standaard,

   als object bij een werkwoord


   • iemand kwaad doen
   • niemand kwaad doen
   • iemand geen kwaad doen
   • een kwaad uitroeien
   • een kwaad verhelpen

   'Raia is doodsbang dat ze niet geloofd wordt. Dat lui als Thor en Evert er gewoon weer onderuit draaien en dat zij naar haar land wordt teruggestuurd.' 'En dat ze mijn zuster kwaad doen,' zegt Raia.

   Dossier vrouwenhandel, Ed van Eeden,

   "Laat ons, cannabisgebruikers, alsjeblieft met rust. We doen niemand kwaad. We hebben toch het recht even te ontsnappen aan die waanzinnige druk van de maatschappij?"

   De Standaard,

   'Dag jongetje,' zei ze zachtjes, 'die man heeft je toch geen kwaad gedaan?'

   De kleine blonde dood, Boudewijn Büch,

   Tegen natte voeten zullen we echter wel wat moeten doen. Door het kruidentuintje wat op te hogen, in bedden te leggen, is echter al het meeste kwaad verholpen.

   De Standaard,

   met telwoord ervoor


   • veel kwaad

   Afrekeningen, jaloersheid en haat hebben onnoemlijk veel kwaad aangericht.

   De Standaard,

   Vaste verbindingen


   een blind paard kan er geen kwaad doen; geen blind paard kan er kwaad


   1. het interieur is zeer armoedig of karig

    Synoniem: een blind paard kan er geen schade doen; een blind paard kan er geen kwaad doen

    De rechthoekige ruimte is in felle kleuren geschilderd en het meubilair is van donker hout en vooral degelijk, een blind paard kan er geen kwaad doen.

    http://www.iens.nl/restaurant/20422/nijmegen-de-dromaai

    De koffie is prima, en er staan gemakkelijke stoelen. Die zijn wel oud en versleten, zoals de hele inrichting - een blind paard kan er geen kwaad doen.

    http://humanistischverbond.nl/cms/files/afdelingen/rotterdam/Nieuwsbrief2015-1.pdf

    In langvervlogen jaren hadden wij een uigewoond huis aan een watertje in Friesland waar geen blind paard kwaad kon.

    http://www.misdruk.nl/mt/archives/000632.html,

   een noodzakelijk kwaad


   1. iets wat niet leuk is, maar toch moet gebeuren

    Bezoek aan de tandarts is voor de meeste mensen een noodzakelijk kwaad.

    Algemeen Dagblad,

    Maar altijd verrees de bank weer uit de as, want in een geldeconomie vormen verpanding en belening behalve een openbaar goed ook een noodzakelijk kwaad.

    NRC,

   elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad


   1. men hoeft zich geen nog zorgen te maken over de dag van morgen en men kan beter de zorgen dag per dag aanpakken
    Naar Mattheus 6: 34.

    Morgen was het zaterdag. Ook dat was niet van belang. Elke dag had genoeg aan zijn eigen kwaad.

    Het samenzijn, Jan Meyers,

   er steekt geen kwaad in


   1. het doet geen schade; het is niet gevaarlijk; het kan geen kwaad

    Synoniem: [geen, weinig] kwaad [doen, kunnen]

    'Ach ja,' zei ik, toen hij me een glas aanbood. Er stak geen kwaad in, wijn ontspande, nu het leven weer aan me begon te trekken.

    In liefdesnaam, Adriaan van der Veen,

   geen kwaad doen; geen kwaad kunnen; weinig kwaad doen; weinig kwaad kunnen


   1. geen of weinig schade doen; onschadelijk zijn; niet gevaarlijk zijn; ook juist: aan te bevelen zijn; goed voor iemand zijn

    Synoniem: er steekt geen kwaad in

    Een frisse pint zou mij geen kwaad doen.

    Marcel, Erwin Mortier,

    De vele klachten die door angst en spanning worden veroorzaakt kunnen geen kwaad. Ook hyperventilatie is niet gevaarlijk.

    http://home.tiscali.be/jantje/index.html

    Vanaf de bevruchting tot met de borstvoeding is het verstandig zo weinig mogelijk alcohol te gebruiken. Een enkel glas per dag lijkt geen kwaad te kunnen.

    http://www.nvog.nl/

    'Toch denk ik dat een heel klein beetje sport geen kwaad zou kunnen, meneer Guggenheimer.'

    Uitgeverij Guggenheimer, Herman Brusselmans,

    De rechercheur zag de opwinding, besloot dat het weinig kwaad kon de naam van de geefster bekend te maken.

    Franklin, Thomas Lieske,

   geen kwaad te vrezen hebben


   1. niets te vrezen hebben; gerust kunnen zijn

    Op bed ligt het meisje en ze slaapt vol vertrouwen, natuurlijk, hij is zo'n vaderlijke figuur, ze heeft geen kwaad te vrezen.

    Weerloos, Jan Siebelink,

   geen kwaad willen horen van iemand


   1. niets negatiefs willen horen van iemand; de negatieve kanten van iemand ontkennen

    Moeder was niet in staat hem iets kwalijk te nemen, wilde geen kwaad over haar benjamin horen.

    Engelen van het duister, Jan Siebelink,

   geen kwaad zien in iets; er geen kwaad in zien dat


   1. geen nadelen zien in iets; er geen bezwaren tegen hebben dat

    En medewerkers van minister Zalm (Financiën) betalen minder voor hun cd's bij de Free Record Shop. Zolang het gaat om collectieve kortingsregelingen vreest de AbvaKabo geen misstanden. Ook CMHF, de centrale voor middelbaar en hoger personeel, ziet op het eerste gezicht geen kwaad in de kortingspasjes.

    Algemeen Dagblad,

    Het principe is eenvoudig: smsXP wist de cookies, gegevensbestandjes met gebruikersinformatie die door een webpagina automatisch op de harde schijf van de gebruiker geplaatst worden. Eigenlijk kun je dit met andere browsers zoals Netscape Navigator ook manueel doen.Daarom zie ik er geen kwaad in dat smsXP dat automatisch doet.

    De Morgen,

   geen vlieg kwaad doen; nog geen vlieg kwaad kunnen doen


   1. goedaardig zijn; niemand kwaad kunnen doen

    Hij deed geen vlieg kwaad, Nanban, maar iedereen pestte hem.

    De Standaard,

    'Die is zo zacht als boter, kan nog geen vlieg kwaad doen en dat bedoel ik letterlijk.'

    Het samenzijn, Jan Meyers,

   het kwaad is geschied; het kwaad is al geschied; het kwaad is reeds geschied


   1. het is al gebeurd; het is te laat om er nog iets aan te doen

    De fiscus, en nu ook het gerecht, leggen de banken het vuur na aan de schenen. Terecht of onterecht, het moet nog blijken. Maar intussen is het kwaad geschied: in de ogen van het publiek zijn alle banken grote fraudeurs.

    De Standaard,

    Volgens de computers van de weerkundigen zou het niet alleen winderig, maar ook nat en koud worden. Veel mensen haakten hierdoor al bijvoorbaat af. Het bleek een miskleun van de meteorologen: het was zaterdag best redelijk weer. Maar toen was het kwaad al geschied.

    Meppeler Courant,

    Echter, bij een geconstateerde overtreding van het verbod op het verbranden van afval zullen de gevolgen van de overtreding in beginsel niet omkeerbaar zijn. Het kwaad is reeds geschied.

    http://www.milieuom.nl/nota.pdf,

   het minste kwaad; het minste van alle kwaden; het minste van twee kwaden


   1. datgene wat het minst nadelig of schadelijk is

    Welke regeling is dan het meest in het belang van het kind wanneer al de mogelijke hulpverlening, (echt)scheidingsbemiddeling incluis, niet helpt, en de ouders toch (nog) niet akkoord geraken over hoe het gezin in twee huizen verder moet leven? Welk is dan het minste kwaad: éénouderschap of beurtelingse huisvesting, een weekeinde of een volle week om de veertien dagen?

    http://users.skynet.be/papapro/is%20co-ouderschap%20in%20het%20belang%20van%20het%20kind.htm

    Het is een uitsteloperatie, met alle risico's van dien, maar, gezien het gevaar van een Franse en Europese bankencrisis als Crédit Lyonnais bankroet zou gaan, vermoedelijk het minste van alle kwaden.

    NRC,

    De laatste vier der autochtonen lagen er niet wakker van, maar kom, ze hadden de aanvraag tot bescherming van het dorp toch maar getekend. Ze hadden voor het minste van twee kwaden gekozen.

    Na de siësta, Paul Koeck,

   kiezen tussen twee kwaden; kiezen uit twee kwaden; een keuze tussen twee kwaden; een keuze uit twee kwaden


   1. kieze uit twee niet-bevredigende zaken, waarvan er een minder slecht is dan de andere; keuze uit twee onbevredigende zaken

    Ook daar een keuze tussen twee kwaden. Of het kind zal zelf ook besmet zijn en slechts een korte tijd van leven hebben. Of het wordt niet besmet, maar dan is er willens en wetens een wees op de wereld gezet.

    NRC,

    Zij moeten kiezen uit twee kwaden, want geen van beide ontwerpen lijkt tegen zijn taak opgewassen.

    NRC,

   kwaad zeggen van iemand


   1. dingen vertellen die iemand in een kwaad daglicht stellen; kwaadspreken

    Synoniem: kwaadspreken

    Een hardwerkende vrouw, deze Assétou, en ze neemt geen blad voor de mond: "We zeggen geen kwaad van de mannen, maar ze leven toch eigenlijk wel op onze rug."

    De Standaard,

    'Veel liever was ik hersteld gebleven,' zei mijn vader altijd, 'want die gereformeerden - nou ja, laat ik er geen kwaad van zeggen: mosselen hebben nou eenmaal meer aftrek dan oesters, en ach, 't is waar, ook hun goeie goed verslijt, en komt dan bij mijn terecht, en verders zijn ze erg mak.'

    Het woeden der gehele wereld, Maarten 't Hart,

   meer kwaad dan goed doen


   1. meer nadeel of schade dan voordeel opleveren

    Het komt voor dat geneesmiddelen per saldo meer kwaad dan goed doen.

    Meppeler Courant,

   ten goede en ten kwade; ten goede of ten kwade


   1. in goede en/of slechte zin

    Elke techniek kan ten goede en ten kwade gebruikt worden.

    http://www.transcedo.org/

    De mogelijkheden op technologische of communicatief terrein kunnen op zich de ethische fragmentatie niet keren. Het zijn voorwaarden en instrumenten. Of ze ten goede of ten kwade strekken, is in handen van de mens die ze gebruikt.

    http://www.omroep.nl/rkk/documenten/adlimina98/index.html,

   ten kwade duiden; iemand iets ten kwade duiden


   1. kwalijk nemen; iemand iets kwalijk nemen

    De rijkswacht wordt nog ten kwade geduid dat ze te vroeg het schaduwen van D. heeft opgegeven.

    De Standaard,

    Geen van mijn kinderen houdt van het vak - ik duid het ze niet ten kwade.

    Koud, Geertrui Daem,

   van kwaad naar erger gaan; van kwaad tot erger gaan; van kwaad tot erger vervallen


   1. steeds slechter of erger worden

    Tijdens de kwalificaties van Roland Garros kreeg ik inspuitingen: met mijn knie ging het van kwaad naar erger.

    De Standaard,

    Het ging van kwaad tot erger met mij. Ik at niet meer, sliep niet meer en kreeg om de haverklap hartkloppingen die soms urenlang aanhielden.

    Verdwaalde post, Walter van den Broeck,

    Sommige werklozen vervallen van kwaad tot erger. Drinken, roken, drugs en dan door naar de heroïne.

    NRC,

   van twee kwaden het minste kiezen; van twee kwaden het beste kiezen


   1. van twee niet-bevredigende zaken de minst erge kiezen

    Het zou hem sprakeloos het bed weer indrijven en wekenlang uit zijn doen brengen. kwalen zouden hinderlijk worden en slechts de uiteindelijke verveling zou hem na nachtelijke crises weer tot zijn werk hebben kunnen aanzetten. Een vorm van eigenbelang dus, die hem van twee kwaden het beste had doen kiezen.

    Heeresma helemaal, Heere Heeresma,

   wat voor kwaad kan het?; wat kan het voor kwaad?


   1. in welk opzicht is het nadelig of schadelijk?

    'Of iemand nu naar de kerk gaat, tarotkaarten legt, of helderziend probeert te zijn, als diegene zich daardoor prettiger gaat voelen, waarom zou ik me daarmee bemoeien, wat kan het voor kwaad?'

    http://utopia.knoware.nl/users/isja/appelscha/spiri.htm#Hendrix

    'Stemmen in haar hoofd: laat hem maar in die waan, wat kan dat nu voor kwaad?'

    De tweede geschiedenis, Loes Wouterson,

    'Het is een schande! Mijn dochter gebruikt lippenstift! Ze lijkt wel een lichtekooi,' had Maria gebriest. 'Ik denk dat lichtekooien niet meer bestaan. Wat voor kwaad schuilt er nu in?'

    Poes poes poes, Paul Mennes,

   Woordfamilie


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   • kwaadspreken
   • kwaadspreker